Xarxa Llibres

Les famílies d’alumnat d’ ESO i Formació Professional Bàsica que vulguen participar en el programa de banc de llibres per primera vegada hauran de sol·licitar-ho amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport:

Tràmit per a participar per primera vegada a Xarxa Llibres

Les sol·licituds s’ imprimiran i es presentaran a la secretaria del IES Serra Mariola fins finals de la primera setmana de Juliol.
  • L’alumnat participant en el programa xarxa llibres durant el curs anterior no haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant en el banc de llibres del curs actual però si haurà de lliurar la sol·licitud «lliurament de llibres de text» junt al lot complet de llibres.

Sol·licitud lliurament de llibres

  • L’alumnat que vulga renunciar a la seva participació al programa del banc de llibres, caldrà fer-ho de manera explícita mitjançant la sol·licitud a tal efecte en el moment del lliurament dels llibres. Aquesta renúncia no eximirà de l’obligació de tornar el llibres deixats en préstec.
  • Tots els participants han de lliurar a final de curs (juny), el lot complet de llibres de text corresponents al curs que han cursat al centre on han estat matriculats.

Requisits de participació en XarxaLlibres

Per participar al programa de Xarxa de Llibres, les famílies s’han de comprometer a:

  1. Tornar el lot complet amb les condicions d’estat adequades al moment de la recepció.
  2. No s’admetran llibres amb portades o fulles trencades, taques…
  3. Es tornarà el lot sense ratlles. S’esborrarà en casa, si és el cas.
  4. No s’utilitzaran bolígrafs ni rotuladors.
  5. Els llibres es folraran durant la primera setmana de l’inici de curs amb una funda extraïble.
  6. Els llibres es tornaran amb funda.

Aquests requisits són imprescindibles per optar a la permanència al programa de xarxa de llibres.