SEPIE

L’Organisme Autònom Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) és l’Agència Nacional espanyola per al desenvolupament i la gestió del programa Erasmus+ de la Unió Europea en matèria d’Educació i Formació, tal com estableix la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i d’altres mesures de reforma administrativa. El Reial decret 815/2015, d’11 de setembre, que modifica el Reial decret 903/2007, de 6 de juliol, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Organisme Autònom “Programes Educatius Europeus”, acorda la seva nova denominació “Servicio Español para la Internacionalització de l’Educació” i adapta l’estructura desenvolupant la Llei 15/2014, del 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.

L’adopció del Reglament (UE) 2021/817 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de maig del 2021 pel qual s’estableix Erasmus+, el Programa de la Unió per a l’educació i la formació, la joventut i l’esport, i es deroga el Reglament (UE) no 1288/2013, dissenya un nou marc jurídic i organitzatiu al qual s’han d’adaptar les actuacions compreses al programa Erasmus+, per al període 2021-2027 com a successor del programa 2014-2020.

La Subsecretaria d’Universitats segons el que indica l’article 3.1 l) del Reial decret 431/2020, de 3 de març, pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Universitats, és l’Autoritat Nacional espanyola que exerceix el control a què es refereix l’article 26.7 del Reglament 2021/817 del Parlament Europeu i Consell, de 20 de maig del 2021, pel qual s’estableix el programa Erasmus+.

Si desitja més informació, pot visitar la pàgina SEPIE