Matrícula Ordinària Proves PAU juny 2023

Es formalitzarà a la Secretaria del nostre IES durant el divendres 26 de maig de 10 h a 14 h i dilluns 29 de maig de 09 h a 11 h (no fer cap tràmit abans del lliurament de notes).

DOCUMENTACIÓ QUE CAL LLIURAR A LA SECRETARIA:

1 – Sol·licitud per a la presentació a les proves d’accés a la Universitat.

>>> Sol·licitud Ciències Sol·licitud d’Humanitats i Ciències Socials <<<

2 – 2 Fotocòpies del DNI.

3 – Fotocopia llibre de família (sols full on figure l’alumne).

4 – Resguard del pagament de la taxa per a la Prova d’Accés a la Universitat.

Taxa administrativa de la Selectivitat, seguir les instruccions que a continuació us relacionem:

– L’alumnat haurà de fer l’ingrés de la taxa de selectivitat a favor de la Universitat d’Alacant.

– El rebut ho haurà de generar cada alumne/a a través de la web:  https://cvnet.cpd.ua.es/uapagos2/PagarRecibo/Recibo  (Personal Extern a la Univ. d’Alacant)

  • Concepte: “Proves d’aptitud per a l’accés a Universitat”.
  • Detall del concepte: “PAU Ordinària 2022-23”.

– L’Alumne/a haurà de conservar-ne 2 resguards, i haurà de lliurar un d’ells a la Secretaria del centre.

  • Matrícula Ordinària……………………………………………………… 70,38 €
  • Fam. Nombrosa-monoparental ordinària ……………………. 35,19 €*
  • Fam. Nombrosa-monoparental especial ……………………… Exempts*
  • Matrícula d’honor global …………………………………………….. Exempts
  • Discapacitats, Víctimes Violència Genere-Terrorisme…… Exempts

               (*Fotocòpia del Llibre de Família Nombrosa actualitzat, ja siga de 1a o 2a categoria, o certificació dels Serveis Socials
de l’Ajuntament on conste la seua renovació.)

5 – Lliurament Dipòsit Títol de Batxillerat, s’ha de presentar: (tota la informació)

MOLT IMPORTANT: No serà admés a examen cap alumne/a que no aparega en la relació presentada a la Universitat, pel centre en què va estudiar, encara que haguera fet el pagament de la Taxa de Selectivitat.