CEPAFE – PEAFS

CENTRE EDUCATIU PROMOTOR DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

-CEPAFE-

QUÈ ÉS UN CENTRE CEPAFE?

Un centre educatiu promotor de l'activitat física i l'esport -CEPAFE- és un centre educatiu no universitari sostingut amb fons públics (centre públic i centre privat concertat) que imparteix Educació Primària i/o Educació Secundària Obligatòria, realitza un projecte d'esport, activitat física i salut -PEAFS- en el curs acadèmic i està reconegut per la Generalitat.

QUÈ ÉS UN PROJECTE PEAFS?

El projecte d'esport, activitat física i salut -PEAFS- és el document marc en què es recullen la filosofia, els objectius, els plans, les actuacions i les activitats per a la promoció de l'activitat física i l'esport. L'objectiu del projecte és formar en hàbits saludables i educació en valors, i es realitza al centre educatiu, tant a les seues instal·lacions com fora d'aquestes.

Per a això, ha d'anar associat al projecte educatiu del centre i a la programació general anual per tal de donar coherència a l'acció educativa, i ha d'aconseguir el consens de tota la comunitat educativa implicada: consell escolar, equip directiu, claustre del professorat, AMPA, famílies i entorn local. Així mateix, haurà d'acollir-se i adherir-se al Marc nacional de l'activitat física i l'esport en edat escolar.

Des d'un punt de vista interdisciplinar, les temàtiques dels programes a desenvolupar han de referir-se, entre altres, a les següents àrees: salut, recreació, competició, igualtat de gènere, convivència, discapacitat, col·lectius de la diversitat, família, medi ambient, etc.

QUI COORDINA EL PROJECTE PEAFS?

La persona que coordina l'àrea d’esport, activitat física i salut del centre (coordinació PEAFS) és l'encarregada de dinamitzar l'activitat física i l'esport dels alumnes del centre. La seua missió és orientar, planificar i executar el projecte d'esport, activitat física i salut, i actuar com a nexe entre l'activitat esportiva lectiva i extralectiva.

"AULA CICLISTA"

El programa “AULA CICLISTA” és un projecte d’innovació educativa que té com a objectiu fomentar la pràctica de l’activitat física i el coneixement i divulgació del ciclisme en l’àmbit escolar, fomentar l’ús de la bicicleta com a model de mobilitat sostenible i formar en hàbits saludables i educació en valors.

Es realitza prioritzant-se l’existència d’un club ciclista local en el municipi, i va dirigit a alumnes que cursen 5é i 6é d’Educació Primària i 1r i 2n d’Educació Secundària Obligatòria.

CAMPANYA D'ACTIVITATS NÀUTIQUES "A LA MAR"

Dirigit a l'aprenentatge i difusió dels esports nàutics i el coneixement, conservació i respecte del medi ambient.

JOCS ESPORTIUS

Activitats i competicios esportives oficials en edat escolar, en diferents fases i nivells.