Instruccions inscripció EBAU – PAU 2024

Convocatòria ordinària de juny

 • Matriculació de l’estudiant en les PAU: del 20 al 27 de maig (el termini finalitza a les 13 hores del dia 27 de maig). Els alumnes presentaran en la secretaria del centre, de manera preferent, o enviaran la següent documentació per correu electrònic ( 03010132@edu.gva.es ) posant en l'assumpte "PAU - COGNOM, NOM ALUMNE/A". Si ho envien per correu electrònic posar un telèfon  on estigueu localitzables per a solucionar possibles problemes.
  • Matrícula. Emplenar amb lletra majúscula i clara. enllaç
  • Justificant del pagament de títol.
   • Solicitut de tìtol 
   • Accedeix aquesta pàgina https://ceice.gva.es/doc046/gen/val/default.asp
    • Tria l'opció "Taxes per expedició de tìtols"
    • Òrgan gestor, tria "INSTITUTS D'ALACANT" i prem en "TÌTOL DE BATXILLERAT"
    • Selecciona el tipus de matrícula
    • Reompli les dades i prem en "Aceptar"
    • Al imprimir el document (en PDF) s'activa l'opció de realitzar el pagament amb targeta bancària. El document que genera al finalitzar el pagament es el justificant que presentaràs al centre.
  • Justificant del pagament a la inscripció de la PAU
   • Per a pagar les taxes de la PAU accedir a la pàgina http://universite.umh.es/recibos?pau=pau
    • Instruccions enllaç
    • Apartat 5
     1. Matrícula ordinària : 78,20 €
     2. Matrícula família nombrosa de categoria general: 39,10 €  (aportar documento acreditativo)
     3. Matrícula família monoparental de caràcter general: 39,10 € (aportar documento acreditativo)
     4. Estudiants exempts del pagament de les taxes, d'acord amb la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.
      • Matrícula d'honor en la etapa del bachillerat o amb premi extraordinari en el batxillerat Orde 38/2017 (DOGV de 10/10/2017)
      • Famílies nombroses de categoria especial
      • Famílies monoparentals de categoria especial
      • Víctima d'actes de violència sobre la dona
      • Els estudiants que hagen sigut víctimes de bandes armades i elements terroristes
      • Els subjectes passius que siguen discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, i el equiparats a aquells per aplicació del que disposa l'apartat 6 de la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, amb relació a l'article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 desembre, d'igualtat universal de les persones amb discapacitat
      • Exempcions en la taxa de matrícula per protecció menors/sistema judicial de reeducació
      • Exempcions en la taxa de matrícula per exclusió social i percepció d'ingressos mínim vital
  • Fotocòpia DNI.
 • Soliticitut de transport par anar a la PAU.
  • Alumnat empadronat en Benidorm
  • Enviar la següent sol·licitud abans de 31 de maig de 2024 a la següent direcció de correu educacio@benidorm.org
  • Cal identificar-se amb el DNI per a utilitzar el servei d'autobusos
 • Realització dels exàmens de les PAU per l’alumnat:  4, 5 i 6 de juny.
 • Entrega de notes: 14 de juny, a partir de les 13 hores.
 • Termini per a sol·licitar revisions: 17, 18 i 19 de juny per a l’estudiant dels centres educatius de la província d’Alacant (el termini finalitza a les 14 hores del dia 19 de juny).
 • Els resultats de la revisió estarn disponibles en l'accés identificat de l'estudiat: 21 de juny.
 • Termini per a presentar la sol·licitud de veure exàmens, serà: 26 y 27 de juny. (últim dia fins les 14:00 h)

 

Admissió curs 24/25 ESO i BATXILLERAT

Publicada la resolució per la qual s'estableix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d'admissió de l'alumnat en ESO i Batxillerat

DOGV Resolució 25 d'abril de 2024

Sorteig lletres de desempat

Calendari resum

Accés pàgina de conselleria on està tota la informació

Accés a la pàgina per a realitzar l'admissió enllaç.

Termini d'admissió per ESO i Batxillerat del 4 al 10 de juny de 2024

És important veure els tutorials i vídeo-tutorials per a realitzar la inscripció correctament.

Admissió curs 24/25 d’FP Bàsica, CF Grau Mitjà, CF Grau Superior, CF Semipresencial, Curs d’especialització

Calendari del procés d'admissió i matriculació

Per a accedir a la resolució prem en el següent enllaç. És molt important que les persones interessades en el procés d'admissió  i matriculació es lligen la resolució.

Accés a la pàgina per a realitzar l'admissió enllaç.

Per a accedir a la pàgina de conselleria on es troba la informació sobre l'admissió i la matriculació prem en el següent enllaç

En el Diari Oficial de la Generalitat València s'ha publicat el calendari d'admissió i matrícula per als cicles formatius de:

 • FP Bàsica
  • Presentació admissió telemàtica - del 24 de maig al 3 de juny
  • Presentació de requisit acadèmic - fins el 1 juliol
 • CF Grau Mitjà
  • Presentació admissió telemàtica - del 24 de maig al 3 de juny
  • Presentació de requisit acadèmic - fins el 3 de juliol
 • CF Grau Superior
  • Presentació admissió telemàtica - del 24 de maig al 3 de juny
  • Presentació de requisit acadèmic - fins el 3 de juliol
 • CF Grau Superior Semipresencial
  • Els alumnes matriculats en semipresencial  en el curs "curs 23/24" també han de realitzar l'admissió". (article 3 de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny).
  • Presentació admissió telemàtica - del 24 de maig al 3 de juny
  • Presentació de requisit acadèmic - fins el 3 de juliol
 • Curs especialització
  • Presentació admissió telemàtica junt la documentació necessària per a poder accedir, si ja es disposa d'aquesta - del 24 de maig al 3 de juny
  • Presentar el requisit d'accés als cursos sol·licitats per als qui obtinguen la titulació requerida en aquest curs: del 1 al 6 de juliol

 

 

Prova idiomes nivell A2

   PROVA HOMOLOGADA PER A l'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC A2 D'INGLÉS I FRANCÉS.

 1.  REQUISITS DE PARTICIPACIÓ.
  1. Tindre 16 anys complits l'any de la prova.
  2. Estar matriculat en el centre (ESO, Batxiller,Formació Professional).
 2. ESTRUCTURA DE LA PROVA.
  1. La prova s'articula en quatre habilitats: CE (comprensió escrita), CO (comprensió oral), EE (expressió escrita) i EO (expressió oral).
   Activitats de llengua Comprensió de textos escrits comprensió de textos orals Producció i coproducció de textos escrits i mediació escrita Producció i coproducció de textos orals
   Durada aproximada 35 min 25 min 75 min 15 min
 3. SOL·LICITUDS I CALENDARI DE LA PROVA. 

  CALENDARI PROVA

  del 22 al 26/4/2024

  Presentació de sol·licituds (Secretaria)

  29/4/2024

  Llistat provisional d'admesos i exclosos (Secretaria)

  del 30/4 al 2/5/2024

  Període de reclamacions (Secretaria)

  3/5/2024

  Llistat definitiu d'admesos i exclosos (Secret.)

  8/5/2024

  Realització de la prova escrita d'Anglés

  9/5/2024

  Realització de la prova escrita de Francés

  Abans del 12/6/2024

  Publicació de resultats (Secretaria)

 4. DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA
  1. L'alumnat ha de portar els següents documents:
   1. DNI, Targeta de residència o passaport.
   2. Còpia de la sol·licitud de participació en la prova.
 5. Informació
  1. Tota la informació apareixerà de manera unificada en un mateix espai: https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/proves-homologades

Proves d’accés CF Grau Mitjà i Grau Superior

Resolució de 2 de febrer, de la Direcció General de Formació Pofessional, per la qual ed convoquen proves d'accés als cicles de grau mitjà i superior l'any 2024.

Requisits de participació:

 1. No reunir el requisits acadèmics d'accés a un cicle formatiu i, a més:
  1. Proves de grau mitjà: tindre 17 anys o fer-los l'any 2024.
  2. proves de grau superior: tindre 19 anys o fer-los l'any 2024, o 18 anys en el cas de tindre un títol de tècnic o tècnica de Formació Professional. La titulació s'ahurà d'acreditar en el moment de la sol·licitud per a la inscripció.

Pàgina on es pot trobar tota la informació sobre les proves de accés de grau mitjà y les proves d'accés a grau superior.

El temini de inscripció és des del 20 de març fins el 28 de març de 2024. Les sol·licituds hauran de ser entregades en el termini establit. Si s'entrega fora de termini no es tindrà en compte.

La documentació entregada fora de termini no es tindrà en compte a l'efecte de considerar els mèrits o motius d'exempció indicats.

Per a enviar les sol·licituds correctamente llegir les instruccions en la convocatòria en l'apartat sext i adjuntar la documentació que es detalle en este.

El correu correcte és 03010132.secretaria@edu.gva.es

Per a veure el calendari de sol·licitud i proves accedisca a l'ANEX I de la resolució de la convocatòria.

Per a veure l'horari de les proves accedisca a l'ANEX II de la resolució de la convocatòria.

S'aconsella veure les dates en la resolució.

Calendari (resum)

ANNEX I Des del Fins al
Inscripció 20 de març 28 de març
Entrega documentació justificativa de exenció 20 de març 28 de juny
Llistat de persones que han de fer la prova en un altre centre 24 d'abril
Publicació llistes provisional de persones admeses 24 d'abril
Reclamació llistes provisionals de persones admeses i excloses 24 d'abril 26 d'abril
Publicació llistes definitives de persones admeses i excloses 3 de maig
Realització prova d'accés grau mitjà i grau superior 20 de maig 21 de maig
Data alternativa realització proves per causes justificades 27 de maig
Llistes provisionals de qualificacions 31 de maig
Reclamacions llistes provisionals qualificacions 3de juny 5 de juny
Llistes definitives de qualificacions 7 de juny
Entrega de certificats de les proves 10 de juny 28 de juny

Horari de les proves

ANNEX II
Grau mitjà
dilluns 20 de maig
Examen Duració
09:00 - 10:00 Llengua i Literatura 1 hora
10:15 - 11:00 Anglés 45 min
11:30 - 12:30 Ciències Socials, Geografia i Història 1 hora
dimarts 21 de maig
9:00 - 10:00 Matemàtiques 1 hora
10:15 - 11:00 Ciències Naturals 45 min
11:15 - 12:00 TICD Tractament de la Informació i Competència Digital 45 min
ANNEX II
Grau superior
dilluns 20 de maig
Examen Duració
15:00 - 16:15 Llengua i Literatura 1 hora 15 min
16:30 - 17:45 Anglés 1 hora 15 min
18:00 - 19:15 Matemàtiques 1 hora 15 min
19:30 - 20:15 TICD Tractament de la Informació i Competència Digital 45 min
dimarts 21 de maig
16:00 - 17:15 Apartat B 1 1 hora 15 min
17:30 - 18:45 Apartat B 2 1 hora 15 min

Convalidacions

INSTRUCCIONS 

Amb l’objectiu de convalidar mòduls i no tindre que tornar a cursar-els i avaluar-es dels mateixos, l’alumnat pot sol·licitar la seua convalidació sempre que tinga els requisits sol·licitats. Hi ha 3 tipus de sol·licituds: 

Resoltes per la Direcció del Centre: 

Resoltes per la Conselleria d’Educació: Resoltes per la Conselleria d’Educació 

Resoltes pel Ministeri d’Educació: Resoltes pel Ministeri d’Educació 

Mes informació: Conselleria d’EducacióTot FP 

Procediment

El procediment a realitzar per als convalidacions a resoldre per la Direcció del Centre serà el següent: 

 1. Descarregar i emplenar la instància corresponent. 
  1. Imprimir i signar el documents
  2. Presentar a la Secretària del Centre del 18 de setembre al 18 d’octubre la següent documentació:
   1. Instància emplenada i signada.
   2. DNI/NIE fotocopiat.
   3. Documentació justificativa (original i còpia per a convalidar el/s mòdul/s.

NOTA: Totes els sol·licituds han d’estar dins del termini estipulat. 

Obtenció de títol

L’aumnat que acabe l’ESO no ha de pagar les taxes.

Passos a seguir per a obtindre el títol de Batxiller, Ciclo Formatiu de Grau Mitjà o Cicle Formatiu de Grau Superior.

La alumnat ha de presentar els següent documents en la secretaria del centre:

Pot trobar informació més detallada en aquest enllaç https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1092