Transport escolar

L’alumnat que estiga cursant ESO o Batxillerat pordrá sol·licitar bé el transport escolar gratuït (beca de Conselleria d’Educació), o bé el transport escolar subvencionat per l’Ajuntament de Benidorm.

TRANSPORT ESCOLAR GRATUÏT (beca de transport)

Es tindrà dret a la beca de transport qui visca a 3 kilómetres o més de l’institut. 

La sol·licitud de transport escolar gratuït és diferent si ja es disposava de transport escolar en el curs actual, o bé se sol·licita per primera vegada.

ALUMNAT DE L’INSTITUT QUE JA DISPOSAVA DE TRANSPORT ESCOLAR EN EL CURS ACTUAL I NO HA CANVIAT DE DOMICILI.

Haurà de presentar-se juntament amb la matrícula l’esborrany de sol·licitud de transport, signat per la mare/pare o tutor/a, on ja figuren les dades de l’any anterior.

Aquest esborrany poden obtindre’l des de la Web Família. Per a això disposen de les següents instruccions:

Cóm descarregar el borrador de Web Familia (val/cas)

ALUMNAT QUE PROCEDEIX DE SISÉ DE PRIMÀRIA, ALUMNAT QUE NO DISPOSAVA DE TRANSPORT ESCOLAR EN EL CURS ACTUAL, I ALUMNAT QUE VA TINDRE BECA DE TRANSPORT EN EL CURS ACTUAL PERÒ HA CANVIAT DE DOMICILI.

La distància existent entre el domicili i el centre d’escolarització la fixaran els responsables dels centres educatius, a través de l’eina desenvolupada a aquest efecte per part de la conselleria competent en matèria d’educació. En el cas que això no fora possible, aquesta distància se certificarà per l’ajuntament corresponent a petició de les direccions dels centres, o bé per mitjà d’un certificat individual entregat als interessats.

Haurà de presentar-se la sol·licitud degudament emplenada i signada el dia de la matrícula, juntament amb una fulla on es marcarà la parada on agafarà l’autobús (aquesta fulla de parades està en el sobre de matrícula).

Primera sol·licitud de transport

TRANSPORT ESCOLAR SUBENCIONADO PER L’AJUNTAMENT DE BENIDORM.

L’alumnat que no compleix amb els requisits per a obtindre la beca de transport gratuït podrà sol·licitar la targeta de transport de l’Ajuntament de Benidorm.

Pot consultar la informació i manera de sol·licitar-ho en el següent enllaç

Bono de transport de L’Ayuntamiento de Benidorm

Per a qualsevol consulta posen-se en contacte amb Dol Llinares o Camen Loza (966870700).