Activitats complementàries i extraescolars

 1. Activitats Complementàries i extraescolars

 • En el nostre centre, tindran la consideració d’activitats complementàries i extraescolar, aquelles activitats generals del centre organitzades pel DACE, les activitats programades pels diferents departaments a més de les organitzades per institucions – organitzacions – sense cap ànim de lucre i que el centre acull com a pròpies.

 • Totes les activitats programades hauran d’estar incloses dins de la PGA per a la seua consideració i acreditació professional.

 1. Activitats d’un dia lectiu.

 • L’activitat es durà a terme sempre que PARTICIPE un mínim del 70% del grup sencer (Recordeu que el grup-classe pot ser diferent en determinades assignatures-optatives).

 • La participació de l’alumnat necessitarà l’autorització prèvia de la família, tutor/a i/o representants legal.

 • L’alumnat participant, a criteri del professorat organitzador, podrà ser avaluat mitjançant diferent propostes relacionades amb l’activitat realitzada.

 • Per a l’etapa d’ESO, els departaments hauran de coordinar-se entre ells, a principi de curs – a través del DACE -, per a programar activitats amb l’objectiu de conformar un “itinerari d’etapa” per nivells educatius, buscant la idoneïtat i diversitat curricular d’estes, de manera que l’alumnat al llarg del seu procés formatiu, participen en activitats diferenciades i no repetitives.

 1. Activitats de dos dies lectius.

 • L’activitat serà voluntària, no obstant això esta es durà a terme sempre que PARTICIPE un mínim del 60% del grup-classe. La resta d’alumnat haurà d’assistir en les classes amb normalitat i portarà firmada una notificació en la qual conste l’assabentat dels pares com que el seu fill no assistix a l’activitat i per tant tindrà classe.

 • El professorat que impartix les classes a l’alumnat que no realitza l’activitat, procurarà en estes dates, no avançar programa.

 • En estes activitats, el professorat i/o institució organitzadora, procurarà ocupar algun dia del cap de setmana per a no perjudicar en excés les programacions.

 1. Activitats de tres o més dies lectius.

 • L’activitat serà voluntària i procurarà acollir un número mínim de 20 alumnes per etapa o 50% del grup-classe. (No entra dins d’esta norma els intercanvis escolars i Erasmus per les seues característiques).

 • Tots els viatges que s’organitzen en el centre es consideren curriculars i, per tant, a setembre, s’hauran de reunir tots els departaments interessats en fer viatges de 3 o més dies per a crear una comissió que coordinada per la vicedirecció, procurarà promocionar fer 1 gran viatge – com a màxim – per etapa. Donada la situació extraordinària COVID-19, s’atendrà de manera especial a les recomanacions d’orde sanitari.

 • Les dates d’estes activitats hauran de coincidir amb ponts, dates posteriors a les avaluacions o especialment, a la fi de curs.

 • Per a l’alumnat que no participe, les classes s’impartiran amb normalitat i els professorat procurarà no avançar en excés la programació.

4. Faltes d’assistència a l’alumnat participant

 1. El professorat haurà de comprovar el llistat d’alumnat que acompanya a cada avís d’activitat i NO posar falta a l’alumnat participant.

 2. Si caldrà ficar falta en aquell alumnat que no participa a la mateixa però també deixa d’assistir en les classes corresponents durant el període establit a l’activitat.

 • Este llistat estarà penjat al tauler del DACE a la sala del professorat i s’enviarà també per correu electrònic, a l’equip educatiu del grup implicat almenys amb antelació d’un parell de dies (48h), abans de l’esmentada activitat programada.

5. Professorat acompanyant.

 • El número d’alumnat recomanat per professor/a acompanyant és de 20 o fracció i sempre hi haurà un mínim de 2 professors/es, independentment que no s’arribe a este número d’alumnat participant.

 • En aquelles activitats que per les seues especials característiques requerixen un menor número d’alumnat per professor/a (per exemple activitats a l’aire lliure o viatges internacionals), es reduïx a 10 el número d’alumnat per professor/a.

6. Professorat que es quede sense classe.

 • En horari lectiu, els professorat que es queda sense classe per una activitat, reforçarà a l’equip de guàrdia.

 • L’equip directiu podrà reorganitzar la distribució de l’alumnat durant l’activitat quan hi haja més de 3 professors o professores absents.

7. Professorat de desdoblaments i reforços en cas d’activitats.

 • Haurà de fer-se càrrec de l’alumnat que ha sigut afectat el seu horari habitual per activitats organitzades pel centre.

 • Quan alguns alumnes del vostre grup habitual estiguen realitzant una activitat amb un altre professorat del mateix desdoblament o reforç, l’equip directiu podrà planificar una reorganització de l’alumnat que reste sense professorat.

 • En este cas, l’alumnat haurà de ser assumit per la resta del professorat del desdoblament o reforç afectat.

8. Dates en què s’aconsella no realitzar activitats.

 • Dos setmanes abans de les dates previstes per a les avaluacions.

 • Quan la data demanada estiga ja ocupada per un altra activitat. (Es procurarà evitar solapaments).

 • No entren dins d’esta norma les activitats programades des de fora del centre per institucions col·laboradores ni els programes extraordinaris que el centre acull: Erasmus +, intercanvis escolars, etc.

 • Els CCFF, FP bàsica, i altres programes específics, procuraran no organitzar propostes d’activitats complementàries durant els períodes de pràctiques formatives en empreses o institucions.

 • Les cerimònies d’acomiadament o les activitats programades per als últims dies del trimestre o curs, també gaudiran d’un tractament diferenciat.

9. Utilització de documents DACE.

 • La documentació necessària per a desenvolupar les diferents activitats (fitxes d’avís d’activitats, llistat d’alumnat participant, programació, avaluació d’activitat, model d’autorització de les famílies i sol·licitud d’autobusos) al costat de la present normativa, es trobarà també depositada en este enllaç: documentació DACE.

 • Mitjançant un enllaç i prèvia acreditació (mitjançant el compte corporatiu) com a professorat del centre, podrà accedir en qualsevol moment que així ho necessita i/o procedir a la seua descàrrega personal.

 • L’avís d’activitat i la petició d’autobusos es realitzarà a vicedirecció per Mail, amb un mínim de 15 dies d’antelació, utilitzant els models de sol·licitud que reste inclòs dins dels documents DACE.

 • Una vegada rebuda la petició de necessitat d’autobús o autobusos per a desenvolupar l’activitat programada, la vicedirecció remetrà pressupost validat per l’empresa d’autocars al professorat responsable qui acceptarà o no la proposta del servici segons preu indicat.

 • Este professorat i/o departament responsable, per a general coneixement de la totalitat del claustre, no hi haurà oblidar pujar la seua activitat a l’AGENDA DACE amb el seu usuari i password.

 • NOTA: Totes les activitats hauran de portar el vist i plau de vicedirecció per a intentar evitar així possibles coincidències i/o duplicitats.

10. Finançament.

 • El centre assignarà al DACE una quantitat anual per a les activitats complementàries i extraescolars en general i esta es repartirà seguint els criteris següents:

  1. Que l’activitat estiga inclosa en la programació anual d’inici de curs.

  2. Que la programació de l’activitat incloga, com a mínim:

   • Els objectius educatius de l’activitat.
   • La previsió de si esta tindrà lloc dins o fora del centre.
   • Pressupost aproximat d’esta, en cas de considerar-ho necessari.
   • La data previsible de realització.
   • El nombre de professors/es que participaran en l’activitat.

La quantitat que el centre assignarà al DACE per a les activitats complementàries i extraescolars dels departaments didàctics serà revisada anualment.

10.1. Finançament d’activitats d’un dia lectiu.

 • La quantitat a finançar en les activitats d’un dia lectiu referida al transport, serà del 50% del cost total de l’autobús, o d’un euro per alumnat en cas que no s’utilitze transport.

 • En cap cas, la quantitat serà superior a 300€ i sempre haurà d’acompanyar-se la seua facturació amb IVA.

 • La resta (50%), serà l’alumnat el que es farà càrrec d’este.

10.2. Finançament d’activitats de dos o més dies lectius.

 • En activitats de dos o més dies lectius fora del centre escolar, només es finançaran despeses relacionades amb la farmaciola (amb les seues factures amb IVA corresponents) o altres qüestions sobrevingudes per accidents i o desplaçaments de caràcter urgent.

 • Les pernoctacions del professorat acompanyant en estos viatges, estaran en carrer del cost global del viatge i sufragat per l’el alumnat participant i l’agència turística organitzadora.

 • Altres activitats com a Jornades, Setmanes Culturals o esdeveniments semblants, seran finançades amb un màxim de 300€. Si impliquen desplaçament fora del centre, s’aplicarà el percentatge del punt primer (50% – 50%).

10.3. Professorat participant.

 • Quan les activitats complementàries i extraescolars incloses en la programació general anual impliquen un desplaçament de professorat fora del centre, correspon al director o directora d’este centre l’autorització de la comissió de servicis en aquells supòsits en què esta dona lloc a indemnització per raó del servici segons el qual disposa el Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Govern València, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris (DOGV 2931, 17.02.1997); el Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d’11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris (DOGV 2931, 30.05.2011), i el Decret 95/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris, i el Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l’Administració del Consell (DOGV 5397, 19.06.2014).

 • En este cas, les despeses seran amb càrrec en el pressupost del centre.