Banc de llibres de Batxillerat

1. Alumnat que passa a primer de Batxillerat i que ja formava part del Banc de Llibres en 4t de l’ESO: n’hi ha prou que entregue els llibres de 4t d’ESO en el centre on el va cursar, en condicions d’ús, encara que siga diferent del centre de Batxillerat (el centre d’origen comuncará este fet en el centre de destí si fora el cas, i automàticament formarà part del Banc de Llibres i rebrà els llibres en els primers dies de curs pel seu professors en el centre de Batxillerat).

2. Alumnat que passa primer de Batxillerat procedent d’un centre de la Comunitat Valenciana i que NO formava part del Banc de Llibres:

3. Alumnat que passa a primer de Batxillerat i que no formava part del Banc de Llibres a la Comunitat Valenciana: el primer any no podrà formar part del Banc i haurà de comprar els llibres. Per al curs següent, podrà entregar els llibres de primer i tindrà dret a forma part del Banc en segon curs.

4. Alumnat que passa a segon de Batxillerat, i que va formar part del Banc de Llibres en 1r de Batxillerat, tot sol ha de tornar el llibres per a continuar en el Banc de Llibres en segon de Batxillerat.

5. Alumnat que passa a segon de Batxillerat, i que NO formava part del Banc de Llibres en 1r de Batxillerat

Situacions d’especial necessitat: en aquells casos que les condicions socioeconòmiques de la unitat familiar i l’interés social i educatiu aconsellen la seua participació en el programa amb els mateixos drets que la resta de l’alumnat participant, el centre podrà sol·licitar un informe als servicis socials de la localitat o emetre un propi en què farà constar tal circumstància i l’alumne serà participant.

DATES DE DEVOLUCIÓ DELS LLIBRES CURS 2023-2024

L’alumnat de 4t ESO i 1r de Batxillerat retornarà els seus llibres els dies 25 i 26 de juny, de 9 a 13 hores, en el centre, acudint a l’aula assignada.

L’alumnat de 2n de Batxillerat retornarà els seus llibres d’acord amb les instruccions dels seus tutors i docents.