Proves d’accés CF Grau Mitjà i Grau Superior

Resolució de 2 de febrer, de la Direcció General de Formació Pofessional, per la qual ed convoquen proves d'accés als cicles de grau mitjà i superior l'any 2024.

Requisits de participació:

 1. No reunir el requisits acadèmics d'accés a un cicle formatiu i, a més:
  1. Proves de grau mitjà: tindre 17 anys o fer-los l'any 2024.
  2. proves de grau superior: tindre 19 anys o fer-los l'any 2024, o 18 anys en el cas de tindre un títol de tècnic o tècnica de Formació Professional. La titulació s'ahurà d'acreditar en el moment de la sol·licitud per a la inscripció.

Pàgina on es pot trobar tota la informació sobre les proves de accés de grau mitjà y les proves d'accés a grau superior.

El temini de inscripció és des del 220 de març fins el 28 de març de 2024. Les sol·licituds hauran de ser entregades en el termini establit. Si s'entrega fora de termini no es tindrà en compte.

La documentació entregada fora de termini no es tindrà en compte a l'efecte de considerar els mèrits o motius d'exempció indicats.

Per a enviar les sol·licituds correctamente llegir les instruccions en la convocatòria en l'apartat sext i adjuntar la documentació que es detalle en este.

El correu correcte és 03010132.secretaria@edu.gva.es

Per a veure el calendari de sol·licitud i proves accedisca a l'ANEX I de la resolució de la convocatòria.

Per a veure l'horari de les proves accedisca a l'ANEX II de la resolució de la convocatòria.

S'aconsella veure les dates en la resolució.

Calendari (resum)

ANNEX I Des del Fins al
Inscripció 20 de març 28 de març
Entrega documentació justificativa de exenció 20 de març 28 de juny
Llistat de persones que han de fer la prova en un altre centre 24 d'abril
Publicació llistes provisional de persones admeses 24 d'abril
Reclamació llistes provisionals de persones admeses i excloses 24 d'abril 26 d'abril
Publicació llistes definitives de persones admeses i excloses 3 de maig
Realització prova d'accés grau mitjà i grau superior 20 de maig 21 de maig
Data alternativa realització proves per causes justificades 27 de maig
Llistes provisionals de qualificacions 31 de maig
Reclamacions llistes provisionals qualificacions 3de juny 5 de juny
Llistes definitives de qualificacions 7 de juny
Entrega de certificats de les proves 10 de juny 28 de juny

Horari de les proves

ANNEX II
Grau mitjà
dilluns 20 de maig
Examen Duració
09:00 - 10:00 Llengua i Literatura 1 hora
10:15 - 11:00 Anglés 45 min
11:30 - 12:30 Ciències Socials, Geografia i Història 1 hora
dimarts 21 de maig
9:00 - 10:00 Matemàtiques 1 hora
10:15 - 11:00 Ciències Naturals 45 min
11:15 - 12:00 TICD Tractament de la Informació i Competència Digital 45 min
ANNEX II
Grau superior
dilluns 20 de maig
Examen Duració
15:00 - 16:15 Llengua i Literatura 1 hora 15 min
16:30 - 17:45 Anglés 1 hora 15 min
18:00 - 19:15 Matemàtiques 1 hora 15 min
19:30 - 20:15 TICD Tractament de la Informació i Competència Digital 45 min
dimarts 21 de maig
16:00 - 17:15 Apartat B 1 1 hora 15 min
17:30 - 18:45 Apartat B 2 1 hora 15 min

Dia de la Natura’23

Un curs més, l’IES Pere Maria organitza una jornada especial, dinàmica i global, per afavorir la interacció entre la totalitat dels alumnes i professors, utilitzant com a nexe d’unió el descobriment i la posada en valor d’indrets naturals i històrics de la comarca.

Consulta el dossier per a més informació:

DOSSIER DIA DE LA NATURA 2023

Dossier_NATURA2023 de EDU SEGRELLES

Convocatòria d’eleccions al Consell Escolar 2023

D’acord amb la Resolució de 22 de setembre de 2023, es convoquen eleccions al Consell Escolar del centre, que es van celebrar el 23 de novembre de 2023.

Normativa reguladora del procés general: Decret 93/2013, de 22 de juliol, de Consell, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació i constitució dels Consell Escolars

Representants a triar

 • 3 Representants del sector docent
 • 2 Representants del sector famílies
 • 2 representants del sector alumnat

Calendari del procediment electoral

5 d’octubre: publicació data sortege membres de la Junta Electoral

11 d’octubre: Consell Escolar per a l’elecció per sorteig dels membres de la Junta Electoral. Constitució de la Junta Electoral (convocatòria per correu electrònic).

18 d’octubre: Aprovació i publicació dels censos.

Del 18 d’octubre al 7 de novembre: presentació de candidatures.

8 de novembre: publicació de la llista provisional de candidats.

10 de novembre: reclamacions a la llista provisional de candidats

14 novembre: resolució de reclamacions a la llista provisional de candidats.

16 de novembre:

 • Inici de la campanya electoral.
 • Sorteig dels titulars i suplents de la mesa electoral de famílies i alumnat.
 • Posada a la disposició de l’electorat les paperetes. Inici del vot no presencial

21 de novembre: finalització de la campanya electoral.

22 de novembre: jornada de reflexió.

23 de novembre:

 • Constitució de les meses electorals
 • Votacions al Consell Escolar
 • Escrutini dels vots
 • Signatura d’actes per les meses electorals
 • Publicació del resultat electoral
 • Introducció de dades de participació i resultats electorals a l’aplicació informàtica ELECONS

Documentació del procés

Candidatura AMPA

Candidatura famílies independent

Candidatura alumnat associat

Candidatura alumnat independent

Candidatura docents

——————————————————-

Papereta de candidatura de famílies

Les paperetes d’alumnat i docents es poden sol·licitar en la consergeria del centre.

Composició de la Junta Electoral

Presidència: Nacho Gascoń (Director)

Representant famílies: Juan Pedro Flores

Representant alumando: Madalín Julian Tudor.

Representant docent: Eduardo Segrelles.

Composició de les Meses Electorals

(en preparació)

Exercici del vot no presencial

Les famílies podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa electoral del centre per correu certificat o entregant-lo a l’adreça del centre o a la taula, mitjançant missatger, familiar o mandatari, abans de la realització de l’escrutini. A aquest efecte, la junta electoral de cada centre els informarà oportunament i els remetrà la papereta de vot i les instruccions corresponents, que inclouran el nombre màxim de persones candidates que poden ser votades.
També podran utilitzar esta modalitat de vot no presencial el personal d’administració i serveis, el personal d’atenció educativa complementària i el professorat que, per malaltia o altres
motius justificats, no puga ser present en l’acte de la votació.

Per a garantir el secret del vot, la identitat de la persona votant i evitar possibles duplicitats, s’utilitzarà el sistema de doble sobre. El sobre exterior es dirigirà per correu certificat a la mesa electoral corresponent, o bé es podrà entregar, almenys, a partir dels cinc dies lectius anteriors al de la votació a la Direcció del centre, que el custodiarà fins al seu lliurament a la mesa electoral. El dia de les eleccions també es podrà entregar davant la mesa electoral. El sobre contindrà signatura manuscrita i coincident amb la qual apareix en el document d’identificació que aportació, fotocòpia del DNI o d’un altre document acreditatiu equivalent, i un segon sobre en blanc i tancat a l’interior del qual s’haurà inclòs la papereta de vot. A part d’este sistema, la mesa electoral podrà acceptar un altre tipus de vot no presencial en el qual s’identifique fefaentment a la persona votant.

Pot obtindre la papereta de candidatures de famílies este enllaç: papereta de famílies

Candidatures als dierentes grups de representació

Candidats a la representació de famílies

Salinas Navarro, Maria Jesús – Candidatura AMPA

Crespo Molero, Maria Ángeles – Candidatura AMPA

Lopes, Alice – Candidatura independent

Molina López, Francisco Horaci – Candidatura independent

Coneix un poc més als candidats fent clic en l’enllaç.

Candidatures a la representació de l’alumnat

Ranu, Angiolina – 2 ESO

Azzeddin-Madalin Minea – 1 Batxillerat

Nieto Skuhrovec, Adrián – 1 Cicle Formatiu Grau Mitjà

Coneix un poc més als candidats fent clic en l’enllaç.

Candidatures a la representació del professorat

Segrelles Vaello, Eduardo (Dpto. Matemàtiques)

Campoy Minarro, David (Dpto. Informàtica)

Vicens González, Rosana (Dpto. Inglés)

Resultats de la votació.

REPRESENTANTS TRIATS DEL SECTOR FAMÍLIES

Crespo Molero, María Ángeles – Candidatura AMPA

Salinas Navarro, Maria Jesus – Candidatura AMPA

SUPLENTS

Molina López, Francisco Horaci

López, Alice

REPRESENTANTS TRIATS DEL SECTOR ALUMNAT

Nieto Skuhrovec, Adrián

Ranu, Angiolina

SUPLENTS

Minea, Azzedin-Madalin

REPRESENTANTS TRIATS DEL SECTOR PROFESSORAT

Segrelles Vaello, Eduardo

Vicens González, Rosana

Campoy Minarro, David

Missatge per als nous docents adjudicats en el curs 2023-2024.

Estimades companyes i companys, benvinguts en l’IES Pere Maria Orts en el curs 2023/2024.

Algunes informacions bàsiques per a començar:

 • El sistema de comunicació serà a través del compte de correu oficial @edu.gva.es, així com a través de les comunicacions d’aquesta web.
 • El dia divendres 1 de setembre a les 10 h. esteu convocats tots els docents adjudicats per al curs 2023-2024 en l’IES Pere Maria Orts a una reunió en el centre per a conéixer-nos, entregar credencials i comunicar-vos alguns aspectes bàsics de funcionament. A més, pots consultar el calendari de reunions dels primers dies de setembre en el següent enllaç: https://portal.edu.gva.es/iesperemaria/reuniones-docentes-de-inicio-de-curso-23-24-va/
 • Podeu contactar amb nosaltres per a qualsevol assumpte en l’adreça 03010132@edu.gva.es o en ir.gasconlopez@edu.gva.es (correu del director).
 • Si voleu començar a conéixer-nos, podeu accedir a la nostra “Guia del Professorat” publicada en aquesta web en el menú superior “Professorat”, o punxant aqui.
 • Per als quals mai hàgeu estat en el centre, l’accés està en el lateral nord-oest: https://goo.gl/maps/qokmnswsnrr74nsr6 . Us hem marcat on solem aparcar (P).
Accés en el centre des de l’entrada de l’autopista de Benidorm Llevant

Una cordial salutació.

Nacho Gascón López

Director de l’IES Pere Maria Orts i Bosch.

Convocatòria de places de professorat especialista

Es convoca a la presentació de candidatures per a la impartició dels següents continguts del curs d’especialització en Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació, i el curs d’especialització en Intel·ligència Artificial i Big Data durant el curs 2023-2024. 

Núm. PLAZA ESPECIALISTA: 001 Núm. PLAZA ESPECIALISTA: 002 
CURS: CIBERSEGURETAT EN ENTORNS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ  
MÒDUL: 5022. Anàlisi Forense Informàtic 
Núm. HORES SETMANALS: 4  
MÒDUL: 5021. Incidents de ciberseguretat 
Núm. HORES SETMANALS: 5  
TOTAL HORES DE LA PLAÇA: 9 
CONTINGUTS: Reial decret 479/2020, de 7 d’abril, pel qual s’estableix el Curs d’especialització en ciberseguretat en entorns de les tecnologies de la informació i es fixen els aspectes bàsics del currículum.   
CURS: INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I BIG DATA 
MÒDUL: 5075. Big Data Aplicat 
Núm. HORES SETMANALS: 4 
CONTINGUTS:  Reial decret 279/2021, de 20 d’abril, pel qual s’estableix el Curs d’especialització en Intel·ligència Artificial i Big Data i es fixen els aspectes bàsics del currículum  

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 

 1. L’interessat haurà de presentar la seua candidatura a la secretaria del centre de manera presencial, entre el 6 i l’11 de juliol, inclòs. El model de presentació està disponible a l enllace i a la secretaria del centre. 
 1. El candidat haurà de presentar a més els documents següents:  
 1. Original i còpia del DNI/NIE.  
 1. Vida laboral que acredite almenys 2 anys d’experiència professional en la matèria a impartir. En cas de no poder-se acreditar aquesta experiència mitjançant el document de la vida laboral: certificat d’empresa on conste les activitats desenvolupades durant el període assenyalat en la vida laboral com relacionat amb els continguts a impartir. 
 1. Curriculum vitae del candidat. 
 1. Original i còpia de la titulació aportada.  

CRITERIS DE BAREMACIÓ 

 1. Experiència relacionada amb els continguts a impartir:  
 • de 2 a 3 anys: 7 punts 
 • a partir de 3 anys: 8 punts 
 1. Titulació relacionada amb l’especialitat que cal impartir: 1 punt. 
 1. Entrevista de selecció: 1 punt. 

CALENDARI

 • Publicació de convocatòria: 6 de juliol
 • Recepció de sol·licituds: del 7 a l’11 de juliol
 • Publicació llestes provisionals d’admesos i exclosos del procés: 12 de juliol
 • Reclamacions: del 12 al 13 de juliol
 • Publicació llestes definitives d’admesos i exclosos del procés: 14 de juliol
 • Publicació provisional especialistes sel·leccionats: 17 de juliol
 • Reclamacions: del 17 al 19 de juliol
 • Publicació definitiva especialistes sel·leccionats: 20 de juliol
 • Valoració del Consell Escolar del centre: 21 de juliol

La tramitació de l’expedient de contractació i en el seu cas, la signatura del contracte, quedarà supeditada a la disponibilitat de la preceptiva autoriació de cobertura del lloc, podent supendre’s o modificar-se (inclosa la previsió d’horari lectiu) sense cap mena d’indemnització als interessats en aquest. 

LLISTAT PROVISIONAL DELS ESPECIALISTES ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ

(Publicat 12 de juliol de 2023)

Plaza 001: Cristóbal Campos Juan (admés).

Plaza 002: Juan José Cortés Plana (admés) i Cessar Antonio Gil Moreno (admés).

LLISTAT DEFINITIU DELS ESPECIALISTES ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ

(Publicat 14 de juliol de 2023)

Plaza 001: Cristóbal Campos Juan (admés).

Plaza 002: Juan José Cortés Plana (admés) i Cessar Antonio Gil Moreno (admés).

LLISTAT PROVISIONAL DELS ESPECIALISTES SEL·LECCIONATS

(Publicat 19 de juliol de 2023)

Plaza 001: Cristóbal Campos Juan.

Plaza 002: Cessar Antonio Gil Moreno.

LLISTAT DEFINITIU DELS ESPECIALISTES SELECCIONATS (aprovats per Consell Escolar)

(Publicat el 22 de juliol de 2023)

Plaza 001: Cristóbal Campos Juan.

Plaza 002: Cessar Antonio Gil Moreno.

¡Gran èxit ! L’IES Pere Mª Orts i Bosch obté el 4t lloc en una competició internacional d’investigació de delictes cibernètics.

El nostre equip d'estudiants del curs d'especialització en Ciberseguretat de l'IES Pere Mª Orts i Bosch de Benidorm ha aconseguit un destacat quart lloc en una competició internacional sobre investigació de delictes cibernètics, organitzada per la Universitat de Boston. L'esdeveniment en qüestió va ser la quarta edició anual de la Conferència White Hat, que va tindre lloc del 31 de maig al 2 de juny, i en ella van competir 20 equips seleccionats per prestigioses institucions nacionals i universitats reconegudes.

La convocatòria es va centrar enguany en el tema de "Mitjans específics per a combatre l'explotació i victimització infantil en línia". El nostre equip es va dedicar a activitats relacionades amb l'anàlisi forense digital i la investigació de delictes cibernètics en escenaris de casos digitals dissenyats per la Universitat de Boston. Una plataforma independent es va encarregar de registrar els assoliments de cada equip i actualitzar la taula de puntuacions, on vam aconseguir la quarta posició amb 730 punts.

A més, un dels nostres membres es va emportar el tercer lloc en la classificació individual de la competició.

La regidora d'Educació en funcions, Maite Moreno, ha felicitat el nostre equip liderat pel professor Cristóbal Campos per "els nostres magnífics resultats en aquesta competició internacional, a la qual vam accedir després de ser seleccionats entre més de 60 grups aspirants. Hem demostrat la nostra gran capacitat i aptituds en un camp que es desenvolupa i evoluciona a una velocitat vertiginosa, com és el de la ciberseguretat i, més específicament, la lluita contra la ciberdelinqüència".

Segons la regidora, el nostre equip d'estudiants "és un orgull per Benidorm i representa la qualitat de la formació professional impartida en els centres educatius de la nostra ciutat".