Les persones interessades tindran un termini de 3 dies hàbils, a comptar des del 15 de juliol, per a reclamacions.