Instruccions inscripció EBAU – PAU Extraordinària 2024

 

Convocatòria extraordinària de juliol

 • Document orientació EBAU
 • Matriculació de l’estudiant en les PAU: del 17 al 21 de juny (el termini finalitza a les 13 hores del dia 21 de juny). Els alumnes presentaran en la secretaria del centre  o enviaran la següent documentació per correu electrònic ( 03010132@edu.gva.es ) posant en l'assumpte "PAU - COGNOM, NOM ALUMNE/A". Si ho envien per correu electrònic posar un telèfon  on estigueu localitzables per a solucionar possibles problemes.
  • Matrícula. Emplenar amb lletra majúscula i clara. enllaç
  • Justificant del pagament de títol.
   • Solicitut de tìtol 
   • Accedeix aquesta pàgina https://ceice.gva.es/doc046/gen/val/default.asp
   • Tria l'opció "Taxes per expedició de tìtols"
   • Òrgan gestor, tria "INSTITUTS D'ALACANT" i prem en "TÌTOL DE BATXILLERAT"
   • Selecciona el tipus de matrícula
   • Reompli les dades i prem en "Aceptar"
   • Al imprimir el document (en PDF) s'activa l'opció de realitzar el pagament amb targeta bancària. El document que genera al finalitzar el pagament es el justificant que presentaràs al centre.
  • Justificant del pagament a la inscripció de la PAU
   • Per a pagar les taxes de la PAU accedir a la pàgina http://universite.umh.es/recibos?pau=pau
    • Instruccions  enllaç
    • Apartat 5
     1. Matrícula ordinària : 78,20 €
     2. Matrícula família nombrosa de categoria general: 39,10 €  (aportar documento acreditativo)
     3. Matrícula família monoparental de caràcter general: 39,10 € (aportar documento acreditativo)
     4. Estudiants exempts del pagament de les taxes, d'acord amb la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.
      • Matrícula d'honor en l'avaluació global del 2n curs de batxillerat o amb premi extraordinari en el batxillerat
      • Famílies nombroses de categoria especial
      • Famílies monoparentals de categoria especial
      • Víctima d'actes de violència sobre la dona
      • Els estudiants que hagen sigut víctimes de bandes armades i elements terroristes
      • Els subjectes passius que siguen discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, i el equiparats a aquells per aplicació del que disposa l'apartat 6 de la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, amb relació a l'article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 desembre, d'igualtat universal de les persones amb discapacitat
      • Exempcions en la taxa de matrícula per protecció menors/sistema judicial de reeducació
      • Exempcions en la taxa de matrícula per exclusió social i percepció d'ingressos mínim vital
  • Fotocòpia DNI.
 • Realització dels exàmens de les PAU per l’alumnat:  2, 3 i  4 de juliol.
 • Entrega de notes: 9 de juliol, a partir de les 17 hores.
 • Termini per a sol·licitar revisions: 10, 11 i 12 de juliol (el termini finalitza a les 14 hores del dia 12).
 • Resolució per la Comissió Gestora de les revisions (incloent-hi, si és el cas, la tercera correcció): 16 de juliol ( a les 18:00 hores)
 • Període de petició de veure exàmens: 17 i 18 de juliol (últim dia fins les 14:00 hores).