SOL·LICITUD RENÚNCIA CONVOCATÒRIA MÒDULS

Per a no esgotar el límit de les convocatòries, l’alumnat podrà renunciar a l’avaluació i qualificació d’una de les convocatòries, incloses les *FCT i el mòdul de Projecte o de les dues del curs acadèmic de tots els mòduls o d’algun, sempre que concórrega alguna de les circumstàncies que apareixen en la sol·licitud (Annex V).
TERMINI:Les sol·licituds de renúncia a mòduls es podran presentar com a màxim, un mes abans de la convocatòria ordinària, excepte la renúncia al mòdul de *FCT, que es podrà efectuar durant tot el període previst per a la realització del mòdul.
La renúncia a l’avaluació i qualificació en alguna convocatòria del mòdul de *FCT implica, al seu torn, la renúncia en la mateixa convocatòria a l’avaluació i qualificació del mòdul professional de Projecte, en el seu cas.
Si l’alumnat no es presenta a una convocatòria, sense haver renunciat prèviament a aquesta, constarà com «no avaluat» i aquesta convocatòria serà restada a l’efecte del nombre màxim de convocatòries que pot cursar.

Imprés:
https://ceice.gva.es/documents/161863053/164616923/anexo+V/

Documentació:

  1. Sol·licitud dirigida al titular de la direcció del centre docent, degudament emplenada segons el model oficial.
  2. Acreditació de les circumstàncies al·legades en la sol·licitud.