Centre Educatiu Promotor de l’Activitat Física i l’Esport -CEPAFE

QUÈ ÉS UN CENTRE CEPAFE?

Un Centre Educatiu Promotor de l'Activitat Física i l'Esport -CEPAFE- és un centre educatiu no universitari sostingut amb fons públics (centre públic i centre privat concertat), que imparteix Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria, que realitza un projecte d'esport, activitat física i salut -PEAFS- en el curs acadèmic i està reconegut per la Generalitat.

QUÈ ÉS UN PROJECTE PEAFS?

El projecte d'esport, activitat física i salut -PEAFS- és el document marc on es recullen la filosofia, els objectius, els plans, les actuacions i les activitats per a la promoció de l'activitat física i l'esport amb l'objectiu de formar en hàbits saludables i educació en valors, que es realitza en el centre educatiu, tant en les seues pròpies instal·lacions com fora d'elles. Per això, ha d'anar associat al projecte educatiu del centre i a la programació general anual per donar coherència a l'acció educativa, i ha d'aconseguir el consens de tota la comunitat educativa implicada: consell escolar, equip directiu, claustre del professorat, AMPA, famílies i entorn local. Així mateix, s'haurà d'acollir i adherir al Marc nacional de l'activitat física i l'esport en edat escolar.

Des d'un punt de vista interdisciplinari, les temàtiques dels programes a desenvolupar han de referir-se, entre d'altres, a les àrees següents: salut, recreació, competició, igualtat de gènere, convivència, discapacitat, col·lectius de la diversitat, família, medi ambient, etc.

EL PROJECTE PEAFS DE L' IES JOANOT MARTORELL

La nostra tasca docent ens ha donat l'oportunitat de poder visualitzar la realitat social amb què ens trobem a l'IES Joanot Martorell. L'aspecte principal que ens ha portat a voler implicar-nos molt més enllà en el nostre centre ha estat haver comprovat com la comunitat educativa (alumnat, professorat i famílies dels nostres alumnes) no tenen molts dels hàbits de vida saludable que marca l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Nosaltres pensem que un canvi real s'aconsegueix amb l'esforç de tots, començant per cadascuna de les famílies del nostre alumnat, seguit d'un equip docent implicat que conviu amb el nostre alumnat i finalitzant amb la motivació de l’alumnat.

Amb aquest projecte volem aportar els recursos educatius necessaris, per aconseguir que cadascun dels/de les nostres alumnes entenguen la importància de la cura del seu estat de salut, des d'una concepció àmplia d'aquest terme establerta per l'OMS (sent la salut "l'estat de benestar físic, psicològic i social i no l'absència de malaltia"). El repte principal vindrà del plantejament d' un projecte amb tres punts o esferes interconnectades, on el desenvolupament de cadascuna d'elles serà igual d'important i necessari per començar a assolir un canvi social en la nostra comunitat educativa, que repercutisca en un canvi vital per al nostre alumnat.

Aquestes tres esferes amb les quals treballem seran "l'ALUMNAT, el PROFESSORAT del centre i les FAMÍLIES de l'alumnat". Les tres esferes cohesionaran entre si, de tal manera que a mesura que una d'elles s'implique més i millore, les altres dues restants milloraran. Aquesta és l'essència del nostre projecte, promotor de l'activitat física i la salut, anomenat "PROJECTE JOANOT EN MOVIMENT".

ELS OBJECTIUS PLANTEJATS DEL PROJECTE:

Generals:

 • Promoure els hàbits de vida saludable en la comunitat educativa de forma general (alumnat, professorat, famílies).
 • Fomentar una xarxa d'influència positiva, per a la millora dels hàbits de vida saludable a través de diferents iniciatives, que impliquen tant l'alumnat i les famílies com el professorat.
 • Promoure la millora dels hàbits de vida saludable al barri de Sant Marcel·lí, tant en les famílies de l'alumnat del nostre institut, com en les famílies dels infants dels col·legis del barri.

Específics:

 • Desenvolupar i promoure els "Patis esportius" per a l'alumnat del centre, amb la intenció d'implicar-nos en la creació d'un espai de pràctica física diària per al nostre alumnat (l'OMS recomana 60 minuts d'activitat física diària en l'adolescent), que siga inclusiu i no discriminatòria.
 • Organitzar la "Carrera de Nadal" a través d'un treball interdisciplinari del centre (alumnat, professorat, famílies, entitats promotores de l'esport i de l'alimentació saludable), buscant la motivació cap als hàbits de vida saludables.
 • Desenvolupar la "Jornada Esports al Barri", per a la promoció de l'activitat física i l'esport al barri de Sant Marcel·lí.
 • Desenvolupar el "Dia de l'esport i la salut", treballant de forma interdisciplinària amb diferents departaments de l'IES, en una jornada de promoció de la vida sana, centrant-nos en els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) de l'OMS.
 • Col·laborar amb associacions promotores de la salut i el benestar, concretament amb l'Associació contra el càncer, dins del projecte Funny Food Project.
 • Crear una xarxa d'influència positiva i privada dins del nostre institut, amb la meta del foment dels hàbits de vida saludable, a través del subprojecte Fit Influencer Team, on l'alumnat, treballant en grup, de forma cooperativa, serà promotor de la salut.
 • Afavorir la salut de l'alumnat, el professorat i les famílies a través de les activitats desenvolupades en el subprojecte Family Training Joanot, on organitzarem rutes en la naturalesa per al professorat i les famílies de l'alumnat.
 • Promoure el Club Joanot en moviment, a través de xarxes socials com Instagram, on tant alumnat com professorat podrà seguir els consells i els entrenaments que s'aniran marcant mensualment.
 • Desenvolupar xarrades sobre hàbits de vida saludable, tant per a l'alumnat, com per al professorat i les famílies.