Comencem el nou curs 2023-24, al departament DART.

Seguim desenvolupant el projecte d'innovació en la Formació Professional, Inteligencia Artificial y Robótica Colaborativa para la digitalización de procesos industriales basados en visión. 

En el nou cicle d'especialització, utilitzarem les tecnologies desenvolupades al projecte del ministeri per l'empresa Bitmètrics i els centres educatius participants, entre el que es troba el nostre centre.

Robot UR5 esperant l’inici del curs 23-24
Aquest centre desenvolupa mesures en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU

Aquest centre desenvolupa mesures en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU

Entrada d’alumnat l’11 de setembre de 2023

Horari recepció de l’alumnat: 

ESO (pàrking) 

 • 1r ESO entrarà a les 10:30 h 
 • 2n ESO entrarà a les 10:00 h 
 • 3r ESO i PDC entrarà a les 9:30 h  
 • L’endemà de la recepció de l’alumnat, aquest ja té les classes habituals. 

ESO I BATXILLERAT (pati) 

 • 4t ESO i PR4 entrarà a les 9:30 h 
 • 1r Batxillerat entrarà a les 9:00 h 
 • 2n de Batxillerat entrarà a les 8:30 h 
 • L’endemà de la recepció de l’alumnat, aquest ja té les classes habituals. 

FPB (pati) 

 • Formació Professional Bàsica de Manteniment de vehicles a les 10:30 h 
 • L’endemà de la recepció de l’alumnat, aquest ja té les classes habituals. 

 CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR torn Matutí (pati) 

 • Cicles Formatius de la família de Sanitària entraran a les 10:00 h 
 • Cicles Formatius de la família d’Automoció entraran a les 10:30 h 
 • Cicles Formatius de la família d’Electricitat i Electrònica entraran a les 11:00 h 
 • A l’endemà de la recepció de l’alumnat, aquest ja té les classes habituals. 

 CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR torn Vespertí (pati) 

 • Tots els cicles Formatius entraran a les 18:30 h 
 • L’endemà de la recepció de l’alumnat, aquest ja té les classes habituals. 

Distribució dels llibres a l’alumnat del banc de llibres

Dies que es repartiran els llibres per a l’alumnat d’ESO i Batxillerat: 

 • Dimarts 5 de setembre 
  • 1r ESO 
   • Cognoms de A – C 09.30 a 10.00 h 
   • Cognoms de D – G 10.00 a 10.30 h  
   • Cognoms de H – K 10.30 a 11.00 h   
   • Cognoms de L – N 11.00 a 11.30 h  
   • Cognoms de O – R 11.30 a 12.00 h  
   • Cognoms de S – Z 12.00 a 12.30 h 
  • 3r ESO 
   • Cognoms de A – C 09.30 a 10.00 h 
   • Cognoms de D – G 10.00 a 10.30 h  
   • Cognoms de H – K 10.30 a 11.00 h   
   • Cognoms de L – N 11.00 a 11.30 h  
   • Cognoms de O – R 11.30 a 12.00 h  
   • Cognoms de S – Z 12.00 a 12.30 h 
 • Dimecres 6 de setembre 
  • 2n i d’ESO  
   • Cognoms de A – C 09.30 a 10.00 h 
   • Cognoms de D – G 10.00 a 10.30 h  
   • Cognoms de H – K 10.30 a 11.00 h   
   • Cognoms de L – N 11.00 a 11.30 h  
   • Cognoms de O – R 11.30 a 12.00 h  
   • Cognoms de S – Z 12.00 a 12.30 h  
  • 4t d’ESO 
   • Cognoms de A – C 09.30 a 10.00 h 
   • Cognoms de D – G 10.00 a 10.30 h  
   • Cognoms de H – K 10.30 a 11.00 h   
   • Cognoms de L – N 11.00 a 11.30 h  
   • Cognoms de O – R 11.30 a 12.00 h  
   • Cognoms de S – Z 12.00 a 12.30 h  
 • Divendres 8 de setembre 
  • 1r i 2n de  batxillerat 
   • Cognoms de A – G 9.30 a 10.30 h 
   • Cognoms de H – N 10.30 a 11.30 h   
   • Cognoms de O – Z 11.30 a 12.30 h  

Dia 7 de Setembre: Subhasta de places per a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

Subhasta de places per a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

DIA 7 DE SETEMBRE-DIJOUS:

• FAMÍLIA SANITÀRIA: 16.00 h
• FAMÍLIA AUTOMOCIÓ: 17.00 h
• FAMÍLIA ELECTRICITAT-ELECTRÒNICA: 17.30 h
• FAMÍLIA TÈXTIL: 18.00 h

L’alumnat ha de presentar-se al centre amb 30 minuts d’antelació per a la família que estiga interessat.
Ha de dur-se la següent documentació:

– DNI
– SIP
– Llibre de família (si és menor d’edat)
– Expedient acadèmic (Certificat oficial o títol per accedir als estudis on aparega la nota mitjana)

Notícia. CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA PER AL CURS D’ESPECIALITZACIÓ DE ROBOTICA COL·LABORATIVA

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA PER AL CURS D'ESPECIALITZACIÓ DE ROBOTICA COL·LABORATIVA

 

Es necessiten cobrir places de professorat especialista en l'IES Jaume I amb els següents perfils:

 • Perfil 1: ROBOTS MÒBILS AUTÒNOMS, SEGURETAT I MANTENIMENT DE ROBOTS (4 hores).
 • Perfil 2: CONFIGURACIÓ I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS (6 hores).
 • Perfil 3: ROBÒTICA COL·LABORATIVA (3 hores).

 La dedicació horària indicada es refereix a hores lectives setmanals en horari de tarda i el període de contractació mínim des de l' inici del curs d' especialització fins a la finalització de la seva avaluació. En cadascun dels perfils les hores de dedicació poden ser modificables per necessitats de servei.

Els interessats hauran de presentar la documentació requerida, fins al 9 de juliol de 2023 inclusivament, enviant un correu electrònic a 46017201@edu.gva.es dirigida al Director de l'IES Jaume I.

Els requisits de les persones candidates, la documentació a presentar, el calendari del procés de selecció, els criteris de valoració, la comissió de valoració, la dedicació docent dels diferents perfils, el règim de contractació i la protecció de les dades de la convocatòria es detallen als apartats següents.

1.- REQUISITS

Les persones aspirants a ser contractades com a professorat especialista han de complir les condicions exigides en l'article 12 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, així com el marc legal específic del professorat especialista establert en el Reial decret 1560/1995, de 21 de setembre, pel qual es regula el règim de contractació de professors especialistes i el Decret 296/1997, de 2 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regula el règim de contractació de professors especialistes.

Els requisits generals per als qui aspirin a ocupar un lloc de professorat especialista són els següents:

 1. a)Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d' algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o cònjuge qualsevol que sigui la seva nacionalitat dels espanyols i dels nacionals d' altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i els seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d' aquesta edat dependents, o nacional d' algun estat, al qual siguid ' aplicació els Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals sigui d' aplicació la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicti per a la seva incorporació a l' ordenament jurídic espanyol.
 2. b)Tenir complerts els setze anys i no haver assolit l' edat establerta, amb caràcter general, per a la jubilacióforçosa.
 3. c)Posseir la capacitat funcional per a l' acompliment de les
 4. d)No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l' accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d' un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes l' accés a l' ocupaciópública.
 5. e)No estar matriculat en el mateix centre en el qual es demana ser professor especialista en el

Els requisits específics per ser professorat especialista són els següents:

 1. a)Acreditar una experiència professional reconeguda en el camp laboral corresponent, fora de l' àmbit docent, degudament actualitzada, amb almenys dos anys d' exercici professional vinculat a la unitat o unitats de competència a les quals s' associa el mòdul o programa, en els quatre anys immediatament anteriors al nomenament, pròrroga orenovació.
 2. b)Posseir la competència i qualificació necessàries per impartir correctament els mòduls i resultats d' aprenentatge per als quals es precisa lacontractació.

 

2.- DOCUMENTACIÓ

Tots els documents s'hauran de presentar escanejats en format digital en un arxiu comprimit amb el nom del candidat/a.

Juntament amb la instància de sol·licitud, els aspirants aportaran la següent documentació.

 1. a)Fotocòpia del document nacional d'identitat, document similar del país d'origen o passaport vigent i, si s'escau, document d'identificació d'estranger (NIE).
 2. b)Currículum vitae i fotocòpia dels mèrits que s' hi al·leguin, que inclogui almenys elsapartats:

b1) Dades personals

b2) Dades de formació i/o acadèmics b3) Experiència laboral

b4) Altres mèrits o activitats d' interès

 1. c)Certificat de l' empresa on desenvolupi o hagi desenvolupat la seva activitat professional, amb expressió de la durada del contracte, descripció de les funcions i tasques exercides i el període de temps que les ha exercit, o, si s' escau, còpia del contracte laboral. En cas d' acompliment de l' activitat coma treballador autònom haurà d' acreditar documentalment aquesta circumstància, així com justificació suficient dels serveis prestats com a tal.
 2. d)Informe de vida laboral o certificació equivalent de la mutualitat laboral a la qual estigués afiliat, on consti l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació, o en el seu cas el període de cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o qualsevol altre mitjà de prova admès en
 3. e)Declaració responsable que compleix els requisits exigits per ser professor especialista, referits als apartats anteriors d' aquesta convocatòria, així com que són certes les dades i documents aportats per a l' acreditació dels mèrits.

 

3.- CALENDARI D' ACTUACIONS

 15 de juny: publicació de la convocatòria, incloent-hi l'oferta d'ocupació, els criteris de valoració dels candidats i aquest calendari en tauler d'anuncis del centre.

 • Del 15 al 29 de juny: termini per a presentació de sol·licituds i documentació en format digital per correu electrònic. (10 dieshàbils).
 • 3 de juliol: publicació de llistes d'admesos iexclosos.
 • Del 5 al 7 de juliol: realització d'entrevistes als aspirants admesos i, en cas que la comissió ho consideri necessari, realització d'una prova teoricopràctica (s'avisarà en tauler d'anuncis).
 • 10 de juliol: publicació del candidat o candidats seleccionats.
 • 10 de juliol: proposta a la D.T. d'Educació de la contractació dels aspirants que hagin obtingut una major valoracióglobal.

Qualsevol modificació d' aquest calendari es comunicarà al tauler d' anuncis del centre.

4.- CRITERIS DE VALORACIÓ DELS CANDIDATS

 1. a)Valoració dels mèrits professionals i de formació. FINS A 10 a1) Dades de formació i/o acadèmica. FINS A 2 PUNTS

a2) Experiència laboral vinculada al perfil. FINS A 6 PUNTS a3) Altres mèrits o activitats d' interès. FINS A 2 PUNTS

 1. b)Realització d' una entrevista amb els aspirants que podrà versar sobre aspectes contemplats en el currículum vitae de l' aspirant i altres relacionats amb la competència professional corresponent al mòdul o programa de què es tracta. FINS A 5PUNTS
 1. c)En cas que la comissió ho considerés necessari, realització d' una prova teoricopràctica que permeti comprovar la competència professional dels aspirants, directament relacionada amb la qualificació professional vinculada al mòdul o programa. FINS A 5PUNTS

 Les puntuacions mínimes que hauran d' obtenir els candidats en cadascun dels apartats per ser seleccionats són:

 1. a)5punts
 2. b)3punts
 3. c)3 punts (en cas derealitzar-se)

 

5.- COMISSIÓ DE VALORACIÓ

La composició de la comissió de valoració del professorat especialista serà de 3 persones:

 • Director del centre o persona de l'equip directiu en quidelegui
 • Cap de Departament de la família Electricitat-Electrònica.
 • Cap de Departament de Pràctiques Formatives.
 • Professor de la Família Electricitat-Electrònica.

 

6.- CARACTERÍSTIQUES DE LA DOCÈNCIA DEL PROFESSORAT ESPECIALISTA

Perfil 1: ROBOTS MÒBILS AUTÒNOMS, SEGURETAT I MANTENIMENT DE ROBOTS

Hores de contracte: 4 hores lectives setmanals, respectivament, durant el curs 2023/24, acumulables en determinats períodes.

Horari lectiu: Tardes. Impartició en els mòduls:

-  ROBOTS MÒBILS AUTÒNOMS

-  Caracteritza robots mòbils autònoms identifcant els components que el formen i determinant el seu funcionament.

-  Determina el funcionament general del sistema robòtic identifcant aplicacions i processos automatitzables i caracteritzant l' entorn de treball adequat.

-  Confgura i desenvolupa aplicacions basades en robots mòbils autònoms, tenint en compte les seves característiques i el context de treball.

-  Verifca el funcionament de robots mòbils autònoms tenint en compte la seva aplicació i els objectius del sistema.

-  Repara avaries en robot mòbils autònoms diagnosticant disfuncions i elaborant informes d' incidències.

-   SEGURETAT I MANTENIMENT DE ROBOTS

-  Caracteritza la seguretat d'una instal·lació robòtica, tenint en compte les característiques de la instal·lació i la normativa d'aplicació.

-  Aplica les funcions de seguretat del robot tenint en compte la seva funció en el sistema i l' entorn de treball.

-  Avalua la normativa vigent en seguretat per a màquines aplicant els seus principis sobre robots.

-  Verifica el funcionament segur de robots i perifèrics tenint en compte la seva àrea de treball i la seva interacció en el conjunt.

-  Manté entorns productius robotitzats diagnosticant i solucionant disfuncions i elaborant informes d' incidències.

Perfil 2: CONFIGURACIÓ I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS

Hores de contracte: 6 hores setmanals durant el curs 2023/24, acumulables en determinats períodes.

Horari lectiu: Tardes. Impartició en el mòdul:

-  CONFIGURACIÓ I PROGRAMACIÓ.

-  Configura els paràmetres fonamentals del sistema, identificant els menús del panell de control i creant programes bàsics de moviment.

-  Desenvolupa programes, interactuant amb senyals d' entrades i sortides i optimitzant moviments i temps de cicle.

-  Aplica recursos avançats de programació, ampliant la funcionalitat del programa i la interactuació amb altres dispositius.

-  Desenvolupa programes per a aplicacions concretes a partir de les especificacions, seqüenciant les diferents fases de l' acció i estructurant-lo mitjançant un diagrama de flux.

Perfil 3: ROBÒTICA COL·LABORATIVA

Hores de contracte: 3 hores setmanals durant el curs 2023/24, acumulables en determinats períodes.

Horari lectiu: Tardes. Impartició en el mòdul:

-  Caracteritza diferents tipus de robots, identificant els components que els formen i determinant les seves aplicacions en entorns productius automatitzats.

-  Analitza l'estructura de braços robòtics col·laboratius, identificant els seus avantatges i determinant les seves aplicacions en entorns productius automatitzats.

-  Caracteritza perifèrics en entorns productius, identificant la seva funció i connexió al robot.

-  Configura aplicacions basades en visió artificial identificant les seves aplicacions i calibrant les càmeres.

-  Automatitza processos manuals integrant robots col·laboratius millorant els indicadors clau.

7.- RÈGIM DE CONTRACTACIÓ

A continuació, s' enllaça el marc legal que regula la figura docent del professorat especialista en Formació Professional

-       Reial Decret 1560/1995, de 21 de setembre, pel qual es regula el règim de contractació de professors especialistes https://www.boe.es/boe/dias/1995/10/21/ pdfs/A30734-30736.pdf

-       Decret 296/1997, de 2 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regula el règim de contractació de professors especialistes http://www.dogv.gva.es/datos/1997/12/17/pdf/1997_12675.pdf

Els professors especialistes percebran, en el cas de contractació a temps complet, les retribucions bàsiques, exclosos triennis, corresponents al Cos de funcionaris docents que imparteix l' especialitat a què es trobi atribuït el mòdul de què es tracti. També percebran les retribucions complementàries que corresponguin al lloc que exerceixin, exclòs el component del complement per formació permanent (sexennis), i qualsevol altra que igualment es trobi vinculada, o es vinculi en el futur, a la condició de funcionari de carrera.

Les retribucions dels professors especialistes a temps parcial seran proporcionals a la dedicació horària que s' estableixi en la seva contractació d' acord amb el que disposa la normativa vigent per als funcionaris interins del mateix Cos.

La contractació de professors especialistes s' ha d' ajustar al que preveu la legislació vigent d' incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques.

PROTECCIÓ DE DADES

La informació facilitada per la persona aspirant serà consultada exclusivament per la comissió de valoració i la direcció del centre amb l' objecte de resoldre el procés de selecció, complint amb la normativa de protecció de dades durant tot el procediment.

OBSERVACIÓ FINAL

Qualsevol consulta al respecte d' aquesta convocatòria es pot realitzar per mail a rasensio@iesjaumeprimer.com

 

A Ontinyent, a 12 de juny de 2023.

 

La Direcció de l’IES JAUME I.

Resolució signada pel Director de l'IES JAUME I.

Beques per al transport ESO. Curs 2023-2024

Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Periode de sol·licitud: OBERT (06-06-2023 – 25-07-2023)

Resolució: RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2023, de la Conselleria d'Educación, Cultura i Esport, por la qual es convoquen ajudes individuales per al servici de transport escolar per al curs 2023-2024.

Requisit: Serà beneficiari de les ajudes individuals de transport, l'alumnat que complisca els requisits establits en la base segona de l'Ordre 65/2015, de 18 de juny, (DOCV num 7553 de 22.06.2015) de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que aprova les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes individuals per al servei de transport escolar, sempre que no puga ser inclòs en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades i que estiga escolaritzat en algun dels nivells educatius següents:

- Educació Infantil de segon cicle

- Educació Primària

- Educació Secundària Obligatòria

- Educació Especial

Tramitació: 

 1. ALUMNES QUE EN EL CURS 2022-2023 JA VAN SOL·LICITAR L'AJUDA.

Entrar en l'aplicació Itaca Web Família i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d'ajuda.

Imprimir, signar i enviar-lo al mail:     secretaria@iesjaumeprimer.com

     2. ALUMNES NOUS (que no van sol·licitar ajuda)

Rellenar la sol·licitud, imprimir, signar i enviar amb la documentació acreditativa (certificat de distància, kilòmetres,... sol·licitat prèviament a l'Ajuntament) al mail: secretaria@iesjaumeprimer.com