Proves d’accés als cicles de formació professional 2024

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

Publicat en DOGVnº9785-09/02/2024

REQUISITS PER PODER PRESENTAR-SE A AQUESTES PROVES

 • Requisit d’edat:   Tindre o complir durant el 2024, 17 anys (si vols presentar-te a les proves per accedir a un Cicle d’FP de Grau Mitjà).

                                      Tindre o complir durant el 2024, 19 anys (si vols presentar-te a les proves per accedir a un Cicle d’FP de Grau Superior).

DATES PER A LA INSCRIPCIÓ

 • La inscripció es realitzarà del 20 al 28 de març 2024.
 • La sol·licitud per presentar-se a les proves, juntament amb la documentació requerida, signada a mà o electrònicament, s’haurà d’enviar per e-mail mitjançant un únic correu electrònic a la secretaria de l’IES on vulgues fer les proves (e-mail JAUME I: 46017201.secretaria@edu.gva.es). (NOTA: Obligatori indicar en assumpte: PAC, NOM i COGNOMS DEL SOL·LICITANT)

DOCUMENTACIÓ

Per a Grau Mitjà:

Per a Grau Superior:

Tota aquesta documentació es troba disponible en el següent enllaç:   https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/pruebas-de-acceso-a-ciclos-formativos

EXEMPCIONS:    Entregar documentació des del 20 de març fins el 28 de juny.

Pots demanar exempció d’examen d’alguna matèria o d’alguna part de la prova. Per poder demanar-la caldrà presentar certificat acadèmic justificatiu com a que has aprovat les matèries corresponents en 4t d’ESO o en 2n de Batxillerat (segons corresponga).

Si demanes exempció d’una part, la teua qualificació en eixa part de la prova serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les assignatures corresponents en 4t   d’ESO o  2n   de Batxillerat.

Si demanes l’exempció d’una assignatura concreta, a partir de la teua qualificació en la matèria corresponent, s’aplicarà el següent barem i conversió: – Suficient: 5,5 – Bé: 6,5 – Notable: 8 – Excel·lent: 10.

L’accés als cicles de Formació professional es fa per la nota mitjana, siga en l’etapa o siga per prova d’accés. Per tant, si et presentes a la prova has d’intentar traure la nota més alta possible, el que implica que per demanar una exempció d’alguna matèria o part has d’estar prou segur/a que en eixa o eixes matèries tindràs molt bona qualificació. En cas contrari, pot ser més recomanable fer la prova, ja que el nivell exigit és més baix que el que a tu t’han exigit aquest curs.

PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA AL CORREU DEL CENTRE (e-mail JAUME I: 46017201.secretaria@edu.gva.es). (NOTA: Obligatori indicar en assumpte: PAC, NOM i COGNOMS DEL SOL·LICITANT)

CALENDARI:

 •  Inscripció: del 20 al 28 de març
 •  Llistes alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 24 d’abril
 •  Llistes provisionals d’admesos: 24 d’abril
 •  Reclamació llistes provisionals d’admesos i exclosos: 24 al 26 d’abril
 •  Llistes definitives d’admesos i exclosos: 3 de maig
 •  Realització prova d’accés a grau mitjà i superior : 20 i 21 de maig
 •  Llistes provisionals qualificacions: 31 de maig
 •  Reclamació llistes provisionals qualificacions: del 3 al 5 de juny
 •  Entrega documentació justificativa: del 20 de març al 28 de juny
 •  Llistes definitives de qualificacions: 7 de juny
 •  Lliurament de certificats de la prova: del 10 al 28 de juny.

HORARIS:

 • Horari de los proves d’access a Cicles de Grau Mitjà. Fes click ací.
 • Horari de los proves d’access a Cicles de Grau Superior. Fes click ací.

LLOC REALITZACIÓ PROVES D’ACCÉS

 • Si et presentes a les proves d’accés per als Cicles de Grau Mitjà, pots examinar-te en qualsevol centre públic de la Comunitat Valenciana que impartisca qualsevol cicle d’FP.
 •  Les proves per accedir als cicles d’FP de Grau Superior es realitzaran en els centres públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen cicles relacionats amb l’opció que tries per fer l’examen de la part específica, en funció del cicle de Grau Superior que vulgues cursar.

COM ÉS LA PROVA D’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU MITJÀ?

La prova és única. Consta de 3 parts:

 1. Part lingüística: t’examinaràs de les matèries següents:
  • Llengua i literatura (castellà o  valencià, hauràs de triar una de les dos) i
  • Llengua estrangera (anglés).
 1. Part social:
  • Ciències socials, geografia i història.
 1. Part científica-matemàtica-tècnica:
  • Matemàtiques.
  • Ciències naturals
  • Tractament de la informació i competència digital (TICS-Informàtica bàsica).

COM ÉS LA PROVA D’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR?

Consta de dues parts, una comuna, igual per a tot l’alumnat, i una específica que hauràs de triar en funció del Cicle que vulgues cursar:

 1. A) Part comuna: t’examinaràs de:
  • Llengua i literatura (hauràs de triar un dels dos comentaris de text proposats el de castellà o el de valencià).
  • Llengua estrangera (anglés)
  • Matemàtiques
  • Tractament de la informació i competència digital.
 1. B) Part específica, que constarà de dos apartats, b1 i b2, i inclourà continguts de determinats coneixements bàsics de matèries del batxillerat segons siga l’opció a la qual estiga adscrit el cicle formatiu:

Opció A d’Humanitats i Ciències Socials: Per a l’accés als cicles d’FP de Grau Superior de les famílies professionals de: Administració i Gestió; Comerç i Markèting; Hosteleria i Turisme; Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Hauràs de triar dos de les tres opcions, a triar entre:

   • Història del Món Contemporani,
   • Economia de l’Empresa i
   • Geografia.

Opció B Tecnologia: Per a l’accés als cicles d’FP de Grau Superior de les famílies professionals de: Arts i Artesanies; Arts Gràfiques; Edificació i Obra Civil; Electricitat i Electrònica; Energia i Aigua; Fabricació Mecànica; Imatge i So; Informàtica i Comunicacions; Instal·lacions i Manteniment; Fusta, Moble i Suro; Marítimopesquera; Tèxtil, Confecció i Pell; Transport i Manteniment de Vehicles i Vidre i Ceràmica. Hauràs de triar dos de les tres opcions, a triar entre:

   • Dibuix Tècnic II,
   • Tecnologia Industrial II 
   • Física i Química.

Opció C Ciències: Per a l’accés als cicles d’FP de Grau Superior de les famílies professionals de: Activitats Físiques i Esportives; Agrària; Imatge Personal; Indústries Alimentàries; Química, Sanitat i Seguretat i Medi Ambient. Hauràs de triar dos de les tres opcions, a triar entre:

   • Física,
   • Biologia i Ciències de la Terra 
   • Química

MODELS DE PROVES D’ACCÉS

NORMATIVA

CURSOS PREPARATORIS