Batxillerat

El batxillerat té com a finalitat la formació general de l’alumnat, així com la seua orientació i preparació per a aconseguir una maduresa intel·lectual i humana que li permeta integrar-se en la vida activa o continuar estudis superiors, tant universitaris com de formació professional específica de grau superior.

Als estudis del batxillerat pot accedir l’alumnat que estiga en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

El batxillerat forma part de l’educació secundària i comprén dos cursos acadèmics, que els estudiants han de cursar generalment a partir dels setze anys d’edat. El batxillerat es desplega en tres modalitats: d’Arts, de Ciències i Tecnologia i d’Humanitats i Ciències Socials. El currículum del batxillerat té com a objectiu desenvolupar en l’alumnat, entre d’altres, les capacitats següents:

  • Dominar el valencià i el castellà.
  • Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una llengua estrangera.
  • Analitzar i valorar críticament les realitats del món contemporani i els antecedents i factors que hi influeixen.
  • Comprendre els elements fonamentals de la recerca i del mètode científic.

Font: Conselleria d’Educació

ASSIGNATURES BATXILLERAT

1r BAT
COMUNS OPTATIVES
2n BAT
COMUNS OPTATIVES