Premis Extraordinaris de Formació Professional

  • Termini d’inscripció: del 17 d’octubre al 4 de novembre de 2023
  • Lloc de sol·licitud: en el centre públic en què es troba l’expedient acadèmic de la persona interessada
  • Pot participar l’alumnat matriculat en centres docents de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics que:
  1. Haja finalitzat els estudis de cicles de grau mitjà o superior en el curs 2022-23
  2. Haja obtingut una qualificació final del cicle igual o superior a 8,5

Documentació a presentar en la Secretaria del Centre:

  • Instància segons model que es publica com a annex II d’esta convocatòria.
  • Certificat acadèmic dels estudis realitzats, expedit per la secretaria del centre en model oficial.
  • Curriculum vitae model Europass: https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv, amb indicació, si és el cas, dels premis o beques que hagueren obtingut i altres mèrits qualssevol que es desitge al·legar, acompanyats de la documentació acreditativa corresponent degudament justificada.
  • Documents que acrediten l’existència dels mèrits al·legats per la persona sol·licitant.
  • Autobaremació dels mèrits presentats segons model de l’Annex III d’esta resolució.

Accedeix a la Resolució [PDF]