PROTECCIÓ DE DADES

Esta pàgina té com a finalitat proporcionar a les persones interessades informació bàsica sobre els tractaments de dades de caràcter personal per part de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per a l'exercici de les seues competències; tot això en compliment dels articles 13 i 14 del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades personals que es recapten per part de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, seran tractats respectant el que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell de 27 d'abril de 2016 (d'ara en avant RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE , i el que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, la rectificació o supressió d'aquestes, la limitació del seu tractament o a oposar-s'hi, mitjançant escrit, prèvia identificació, dirigit a l'òrgan que figura en el següent apartat "exercici de drets" del Registre de les Activitats del Tractament.

Així mateix, en el cas que la legitimació al tractament provinga del consentiment de la persona interessada, aquesta pot retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment davant del mateix òrgan.

La informació básica sobre l'exercici de drets es pot consultar en el següent enllaç:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970&version=amp

En aquest enllaç també es pot consultar la relació dels registres d’activitat de  tractament (RAT) en centres educatius públics GVA:

http://www.ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva