Tràmits

TRÀMITS_4

En aquesta pàgina trobaràs els principals tràmits que pots realitzar a l'EOI.

Per favor, abans de cridar o de vindre a secretaria llig atentament la informació i segueix les instruccions.

 

En aquesta pàgina trobaràs els principals tràmits que pots realitzar a l'EOI.

Per favor, abans de cridar o de vindre a secretaria llig atentament la informació i segueix les instruccions.

SOL·LICITUD DE CERTIFICATS I TÍTOLS
Expand

El CERTIFICAT ACADÈMIC és un document expedit pel centre on apareix tot l'expedient acadèmic de l'alumne (cursos realitzats, notes...). Per a sol·licitar-ho, cal emplenar esta sol·licitud i entregar-la en Secretaria o enviar-la al correu 46036426.info@edu.gva.es

El TÍTOL o CERTIFICAT DE SUPERACIÓ DEL NIVELL és expedit per la Conselleria d'Educació i pot tardar uns dos anys. Una vegada rebut el títol en l'EOI, s'avisa a l'interessat perquè passe a recollir-lo.

El títol d'A2 se sol·licita després d'aprovar el curs 2A2, i els títols de B1, B2, C1 i C2 després de superar les Proves de Certificació.

La sol·licitud dels títols s'ha d'entregar en el centre, obligatòriament, de manera presencial per l'interessat o autoritzat:

1. Empleneu esta sol·licitud.

2. Genereu les taxes amb el model d'imprés  046: seleccioneu el nivell que corresponga. Podeu imprimir este imprés (3 còpies) i pagar-lo en un banc o bé telemàticament amb targeta de dèbit/crèdit .

3. Porteu a l'EOI la sol·licitud, una fotocòpia del DNI, l'imprés 046 i el justificant del pagament.

4. En Secretaria us entregaran un depòsit de títol que té validesa amb caràcter general.

IMPORTANT:

No es podrà sol·licitar l'expedició de certificats acadèmics i títols fins que no es publiquen les notes definitives.

En període de matrícula (juliol i setembre), no s'expediran ni certificats ni títols excepte els urgents (oposicions, màster, estudis a l'estranger...) sempre que es justifique esta urgència.

RECOLLIDA DE TÍTOLS
Expand

Comprova als llistats si ja pots passar a recollir el teu títol.

 

IMPRESSOS
Expand

Qualsevol persona diferent al/ a la interessat/a pot fer un tràmit en el seu nom sempre que adjunte l'imprés d'autorització per escrit i una fotocòpia d'un document acreditatiu d'identitat.

Tipus d'impresos descarregables:

 1. Instància general
 2. Sol·licitud de revisió o reclamació d'exàmens
 3. Sol·licitud de títols i certificats
 4. Sol·licitud de trasllat d'expedient consolidat
 5. Sol·licitud de trasllat de matrícula viva
 6. Autorització de matrícula per a menors

TAXES
Expand

 

Per a pagar la taxa de matrícula entra ACÍ, selecciona EOI PATERNA i el nivell i clica en continuar; selecciona eventuals bonificacions i dona-li a continuar; crea i emplena el formulari 046, dona-li a acceptar i guarda'l en pdf; el pots imprimir per a pagar-lo en banc/caixer i porta'l al centre o bé pots pagar-lo per via telemàtica, generar el resguard de pagament telemàtic i porta'l/envia'l al centre.

Per a pagar l'apertura d'expedient o altres tràmits administratius entra ACÍ, selecciona EOI PATERNA i el tràmit que vols fer i clica en continuar; selecciona eventuals bonificacions i dona-li a continuar; crea i emplena el formulari 046, dona-li a acceptar i guarda'l en pdf; el pots imprimir per a pagar-lo en banc/caixer i porta'l al centre o bé pots pagar-lo per via telemàtica, generar el resguard de pagament telemàtic i porta'l/envia'l al centre.

DEVOLUCIÓ DE TAXES
Expand

LES TAXES LES INGRESSA I LES TORNA L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA, NO L'EOI

Hi ha tres alternatives, les quals es detallen a continuació, per a iniciar un tràmit de devolució de taxes, segons el tipus de taxa i de si se disposa o no de certificat digital i del model d'autoliquidació número 046:

1. Si el/la titular de la taxa disposa de certificat digital i del resguard del pagament (model d'autoliquidació número 046)

Es pot presentar la sol·licitud de devolució mitjançant el tràmit telemàtic 756 de l'Agència Tributària Valenciana (ATV). En cas d'incidències de caràcter informàtic durant el tràmit 756, pot contactar amb el CAU Administració electrònica al telèfon: 96 161 31 99.

2. Si el/la titular de la taxa no disposa de certificat digital, no disposa del resguard del pagament (model d'autoliquidació número 046) o li sorgeixen incidències durant el tràmit telemàtic 756 que li impedeixen completar-lo

Es pot presentar la sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts en el registre d'entrada presencial o per correu electrònic a la secretaria de l'EOI, o en qualsevol registre d'entrada físic de qualsevol administració pública de la Generalitat o d'altres Administracions, mitjançant un model 756 imprés, una sol·licitud general o un escrit detallat en el qual consten les seues dades d'identitat i de contacte, i l'exposició clara dels fets/motius que donen lloc a la devolució. Haurà d'adjuntar el justificant de pagament de l'ingrés sol·licitat i els documents que acrediten els fets/motius al·legats. Haurà d'adjuntar també un certificat de titularitat del seu compte bancari. La sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts haurà de dirigir-se a: Conselleria d'Educació, Servei de Programació Econòmica i Pressupostos, Av. Campanar, 32, 46015, València.

3. A través del Tràmit Z

Sol·licitud general d'iniciació i tramitació telemàtica de procediments de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport:

 

TRASLLATS
Expand

Si ja estàs matriculat en una EOI de la Comunitat Valenciana per al present curs i necessites traslladar la teua matrícula per a aquest mateix curs a l'EOI de Paterna, hauràs de seguir els següents passos:

 1. Vine a l'escola i consulta si hi ha places vacants.
 2. En cas afirmatiu, emplena una sol·licitud de trasllat.
 3. Nosaltres contactarem amb la teua EOI d'origen per a sol·licitar el trasllat de la matrícula. Tu no has d'adreçar-te a l'altre centre.
 4. Quan el canvi estiga realitzat, t'enviarem el teu nou resguard de matrícula… i podràs començar les classes amb nosaltres!

I, si estàs matriculat en l'EOI Paterna i necessites traslladar la teua matrícula a una altra EOI, hauràs de fer el mateix procés però en direcció inversa. La teua petició serà atesa en funció de la disponibilitat de la secretaria del centre de destí.

 

Cal sol·licitar trasllat d'expedient una vegada matriculat en una EOI diferent a la que havia estat matriculat en anys anteriors.

El trasllat d'expedient sempre se sol·licita en l'EOI d'origen i no en l'EOI d'arribada i si una persona ha sigut estudiant en dues o més EOI sense realitzar aquest tràmit prèviament, haurà de sol·licitar trasllat en cadascuna de les EEOOII on ha sigut estudiant.

Per a realitzar el trasllat d'expedient cal seguir les pautes següents:

 1. Anar al següent enllaç i seleccionar l'opció "Certificacions acadèmiques i trasllat d'expedient (EOI)”
 2. Triar el "Òrgan gestor”, és a dir l'EOI d'origen on cal tramitar el trasllat.
 3. Emplenar el formulari 046 de l'enllaç, guardar-lo en l'ordinador i pagar: es pot pagar telemàticament o presencialment al banc portant el formulari 046.
 4. Després del pagament de la taxa, segons la modalitat triada, portar els següents documents a l'EOI d'origen el formulari 046, el justificant del pagament i la sol·licitud de trasllat.

CANVI DE GRUP
Expand

Abans de sol·licitar canvi de grup, has de comprovar en secretaria si hi ha alguna vacant en el grup al qual desitges accedir. Si en el grup de destí no hi ha cap vacant, no es pot demanar canvi.

No podem garantir que el canvi de grup es puga efectuar mentre estiga oberta la matrícula de vacants i també pot haver-hi diverses sol·licituds de canvi de grup per a una mateixa plaça.

 • Els alumnes hauran de seguir en el grup en el qual es van matricular fins que es concedisca el canvi.
 • Una vegada concedit el canvi, Secretaria informarà el professorat del nou grup de l'alumne.

A partir de novembre només es podrà canviar de grup per motius justificats. S'ha de sol·licitar presentant aquesta instància i la justificació corresponent en secretaria.

Causes justificables:

 • quan s'hagen matriculat posteriorment en un altre centre docent oficial (universitat, secundària)
 • el seu horari o situació laboral també haja canviat posteriorment
 • per qualsevol altra causa de força major que es puga justificar

PÈRDUA D'ESCOLARITAT
Expand

 

L'alumnat matriculat té obligació d'assistir a classe i l'EOI controlarà aquesta assistència. És també obligació de l'alumnat portar un control de les seues pròpies faltes d'assistència.

En el cas de menors d'edat, s'informarà els pares/mares, mitjançant el WEB FAMILIA,  de les faltes que causen els seus fills.

Per al curs 2022/2023, el nombre màxim de faltes d'assistència sense justificar és del 15% del total del curs, és a dir, 9 classes en total.

En el cas de l'alumnat matriculat en algun curs formatiu, haurà d'assistir a classe almenys el 75% de la duració establida per a aquest curs.

D'aquesta manera, si un alumne ha faltat més d'aquestes 9 classes, el seu professor pot donar-li una pèrdua d'escolaritat. A l'efecte d'avaluació, això implicaria:

- Alumnat de primer curs de nivells A2, B1 i B2 ja no podria realitzar l'avaluació contínua, però sí que es podria presentar a les proves de final de curs per a promocionar, i a la convocatòria extraordinària.

- Alumnat de segons cursos de nivell A2, B1 i B2 i C1 i C2 ja no podria realitzar l'avaluació contínua, però podrien realitzar les proves de certificació del nivell, sempre que s'inscrigueren en els terminis establits.

Si l'alumnat que ha perdut l'escolaritat vol matricular-se en el següent curs, ho farà en període de vacants tant si supera el curs com si no.

Es comunicarà als alumnes amb pèrdua d'escolaritat aquesta circumstància, i disposaran d'un termini per a presentar la documentació justificativa de les faltes d'assistència.

ADAPTACIONS
Expand

Ja podeu demanar les adaptacions per a les classes a l'EOI. Tota la informació ací:

BEQUES I AJUDES
Expand

Beques i ajudes curs 2023/24

Vos informem que s'ha obert la convocatòria del Ministeri d'Educació per sol·licitar beques i ajudes per a l'alumnat de nivells postobligatoris.

El termini de sol·licitud s'obrirà el proper 27 de març i finalitzarà a les 24 hores del 17 de maig de 2023. Com a estudiants de l'escola podeu accedir a aquestes beques si compliu els requisits. ?