Renúncia de matrícula

L'alumnat pot sol·licitar la renúncia a la seua matrícula. Les renúncies poden ser no justificades (fins al 29 de gener) o justificades (de la fi del termini anterior al 25 de març).

Tant les renúncies justificades com les no justificades no donen dret a cap devolució de matrícula.

Tant les renúncies justificades com les no justificades no computen a l'efecte de permanència màxima en un nivell. És a dir, si un alumne està matriculat en 1r de B1 i el sistema de l'EOI li dona la possibilitat de completar el cicle de B1 en 4 cursos, aquest alumne que sol·licita renúncia no consumiria cap dels 4 cursos permesos.

No obstant això, sí que perdria el dret a l'examen final i a l'estatus d'alumne oficial, és a dir, la prioritat en la matrícula per al curs següent.

Renúncies no justificades: en aquest cas no és necessari justificar la renúncia i els alumnes que l'obtinguen, per a poder tornar a matricular-se en l'EOI de Paterna, hauran de fer el procés d'admissió com si mai hagueren sigut alumnes del centre.

Renúncies justificades: la justificació de la renúncia, que en aquest cas pot ser causada només per causes sobrevingudes a partir de l'1 de febrer, cal motivar-la aportant tota la documentació necessària (ex.: part de malaltia, canvi de domicili, etc.). Serà el Claustre de l'EOI de Paterna qui decidisca, atesa la documentació presentada, si la renúncia està degudament justificada.                    

Pèrdua d'escolaritat: en el cas de no sol·licitar renúncia deixant senzillament d'assistir a classe, els alumnes consumirien un dels cursos permesos per al cicle, però mantindrien el dret a l'examen final en tots els cursos no conduents a certificació.

Documentació a adjuntar

Renúncies tant justificades com no justificades: Imprés de sol·licitud

Només renúncies justificades: Documentació que puga motivar la renúncia.

NO S'ACCEPTARAN RENÚNCIES PER CORREU ELECTRÒNIC