Pèrdua d’escolaritat

PÈRDUA D'ESCOLARITAT I ASSISTÈNCIA A CLASSE

 

L'alumnat matriculat té obligació d'assistir a classe i l'EOI controlarà aquesta assistència. És també obligació de l'alumnat portar un control de les seues pròpies faltes d'assistència.

En el cas de menors d'edat, s'informarà de manera periòdica (mensualment) als pares/mares d'alumnes/as de les faltes que causen els seus fills, si així ho desitgen.

Per al curs 2020/21, el nombre màxim de faltes d'assistència sense justificar és del 15% del total del curs, és a dir, 9 classes en total.

En el cas de l'alumnat matriculat en algun curs formatiu, haurà d'assistir a classe almenys el 75% de la duració establida per a aquest curs.

D'aquesta manera, si un alumne ha faltat més d'aquestes 9 classes, el seu professor pot donar-li una pèrdua d'escolaritat. A l'efecte d'avaluació, això implicaria:

- Alumnat de primer curs de nivells A2, B1 i B2 ja no podria realitzar l'avaluació contínua, però sí que es podria presentar a les proves de final de curs per a promocionar, i a la convocatòria extraordinària.

- Alumnat de segons cursos de nivell A2, B1 i B2 i C1 i C2 ja no podria realitzar l'avaluació contínua, però podrien realitzar les proves de certificació del nivell, sempre que s'inscrigueren en els terminis establits.

Així doncs, si l'alumnat vol matricular-se en el següent curs, el farà en període de vacants tant si supera el curs com si no.

 

Es comunicarà als alumnes amb pèrdua d'escolaritat aquesta circumstància, els quals disposaran d'un termini per a presentar la documentació justificativa de les faltes d'assistència.