Comissió de coordinació pedagògica

cocope

La comissió de coordinació pedagògica (COCOPE) està integrada per qui ocupe els càrrecs de direcció del centre, que n’exercirà la presidència, i les prefectures d’estudis i de departaments. La secretaria de la comissió l’ocuparà el / la cap de departament de menys edat, que alçarà acta de les sessions.

La comissió de coordinació pedagògica es reunirà almenys una vegada per trimestre.