Circular informativa. Protocol sanitari Instruccions gestió de casos

Benvolguda família: 

    Per indicació de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional us trasllade informació d’utilitat per a les famílies en nom de les conselleries competents en matèria d’educació i de salut pública, en relació amb la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en els centres educatius. 

    Les característiques especials que acompanyen l’inici d’aquest curs escolar a conseqüència de la pandèmia de COVID-19 han determinat que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, juntament amb la d’Educació, Cultura i Esports, hagen establit un protocol d’actuació conjunt perquè els centres educatius siguen espais de convivència saludables. 

    En aquest sentit, es fa necessari el compromís de tota la comunitat escolar en el compliment de les mesures de prevenció i protecció recomanades, entre les quals resulta fonamental la col·laboració de les famílies i de l’alumnat major d’edat, amb les següents actuacions: 

 • Notificar les causes d’absència de l’alumnat per motius de salut a la persona tutora d’aquest en el centre escolar.
 • Verificar diàriament l’estat de salut al domicili, abans que l’alumnat acudisca al centre educatiu, i comprovar que no té la temperatura per damunt de 37,5 °C (sense haver pres antipirètics) ni una altra simptomatologia que puga estar associada amb la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits…). Atés que aquests símptomes poden ser comuns a altres infeccions pròpies de l’etapa infantil i juvenil, la febre ha de ser sempre un criteri perquè els/les escolars no acudisquen al centre educatiu.
 • En cas que hi haja símptomes compatibles, l’alumnat no ha d’assistir al centre educatiu. La família haurà de contactar amb el seu centre de salut (figura en la targeta SIP). L’equip que faça seguiment, segons l’edat de l’alumnat, indicarà les actuacions a realitzar i quan pot reprendre l’activitat educativa presencial. 
 • Tampoc hauran d’acudir al centre escolar en cas de trobar-se en situació de quarantena per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19 fins que li ho indique el pediatre/a o metge/essa de família.
 • En l’alumnat que presente condicions de salut que els faça més vulnerables, com ara malalties cròniques de complexitat elevada que es puguen agreujar pel SARS-CoV-2, es valoraran de manera conjunta amb la família/tutors i l’equip pediàtric les implicacions de reprendre l’activitat educativa presencial en el centre educatiu.

 

Si es necessita informació addicional, us informe que, per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, s’ha procedit a la contractació d’un ample equip de persones que, a través del telèfon específic 900300555 (Call Center) donaran resposta als dubtes plantejats per les famílies de l’alumnat en relació amb la gestió de la crisi sanitària pel que fa a temes d’educació.

 

A més, us recorde que disposeu de les següents pàgines web on es troba disponible tota la informació relacionada amb aquest tema:

 

https://portal.edu.gva.es/aulasegura/es/inicio/

http://www.ceice.gva.es/va/covid-19

http://mestreacasa.gva.es/web/botaniccalduch

 

Una salutació cordial,

Josep L. Gómez Galindo

Director

 

Apreciada familia:

Por indicación de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional les traslado información de utilidad para las familias en nombre de las consellerias competentas en materia de educación y de salud pública, en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en los centros educativos. 

Las características especiales que acompañan el inicio del presente curso escolar como consecuencia de la pandemia de COVID-19, han determinado que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública junto a la de Educación, Cultura y Deportes, hayan establecido un protocolo de actuación conjunto para que los centros educativos sean espacios de convivencia saludables.

En este sentido, se hace necesario el compromiso de toda la comunidad escolar en el cumplimiento de las medidas de prevención y protección recomendadas, entre las cuales resulta fundamental la colaboración de las familias y del alumnado mayor de edad, con las siguientes actuaciones:

 • Notificar las causas de ausencia del alumnado por motivos de salud a la persona tutora del alumnado en el centro escolar.
 • Verificar diariamente el estado de salud en el domicilio, antes de que el alumnado acuda al centro educativo y comprobar que no tiene una temperatura por encima de 37,5ºC (sin toma de antipiréticos) ni otra sintomatología que pudiera estar asociada con la COVID-19 (tos, malestar, congestión nasal, diarrea, vómitos…). Dado que estos síntomas pueden ser comunes a otras infecciones propias de la etapa infantil y juvenil, la fiebre ha de ser siempre un criterio para que los/las escolares no acudan al centro educativo.
 • En caso de existir síntomas compatibles, el alumnado no asistirá al centro educativo. La familia deberá contactar con su centro de atención primaria (figura en la tarjeta SIP). El equipo que haga el seguimiento, según la edad del alumnado, indicará las actuaciones a realizar y cuándo puede retomar la actividad educativa presencial.
 • Tampoco deberán acudir al centro escolar en caso de encontrarse en situación de cuarentena por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19, hasta que le sea indicado por su pediatra o médico/a de familia.
 • En el alumnado que presente condiciones de salud que les haga más vulnerables, como pueden ser enfermedades crónicas de elevada complejidad que puedan verse agravadas por SARS-CoV-2, se valorará de manera conjunta con la familia/tutores y el equipo pediátrico, las implicaciones de retomar la actividad educativa presencial en el centro educativo.
 • Si precisan información adicional les informo que, per por parte de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública se ha procedido a la contratación de un amplio equipo de personas que, a través del teléfon específico 900300555 (Call Center) darán respuesta a las dudas planteadas por las families del alumnado en relación con la gestión de la crisis sanitaria en lo referido a temas de educación.

Además, les recuerdo que disponen de las siguientes páginas web en las que se encuentra disponible toda la información relacionada con este tema:

https://portal.edu.gva.es/aulasegura/es/inicio/
http://www.ceice.gva.es/va/covid-19 
http://mestreacasa.gva.es/web/botaniccalduch

Un cordial saludo,

Josep L. Gómez Galindo
Director