BEQUES MENJADOR. Llistat definitiu de beneficiaris/es i no beneficiaris/es

Teniu al tauler d’anuncis del centre el llistat definitiu de beneficiaris/es i no beneficiàris/es d’ajuda assistencial de menjador escolar per al curs 2018/2019.

Esta resolució posa fi a la via administrativa, i podrà ser potestativament recorreguda en reposició davant del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes des de la seua publicació, o ser impugnada per mitjà de la interposició de recurs contenciós-administratiu davant de la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la data de la seua publicació.
 

En el cas de presentar recurs de reposició, este haurà de presentar-se preferentment en el registre d’entrada de la conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport o en els registres d’entrada de les direccions territorials corresponents.