ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

ELECCIONS CONSELLS ESCOLARS 2015

26 de novembre de 2015

Aquest any tornem a renovar membres del Consell Escolar del Centre, el 50% dels representants dels pares/mares i dels mestres, i el 100% d’alumnat.

S’ha constituït la Junta Electoral, encarregada de l’organització i seguiment de tot el procés de les eleccions. Aquesta està formada per la directora, dos representants del professorat i dos representants dels pares i mares, aquests últims elegits per sorteig entre els membres del Consell Escolar.

A partir d’avui, després de ser aprovat per la Junta Electoral, està exposat al tauló d’anuncis del Centre el CENS ELECTORAL DE PARES I MARES, d’Educació Infantil i Primària.

Vostès deuran comprovar que estan inclosos i que les dades que figuren són correctes i completes, ja que en cas d’haver-hi alguna errada/dada incompleta, cal comunicar-ho a la Direcció del centre abans del 16 novembre.

Els pares/mares que desitgen  presentar candidatura per formar part del Consell Escolar durant els propers 4 cursos, han de comunicar-ho a la Direcció del centre, abans del dia 12 de novembre.