Consulta projecte lingüístic

INFORMACIÓ PER ALS REPRESENTANTS LEGALS DE L’ALUMNAT MATRICULAT EN EL CENTRE

El plurilingüisme a la Comunitat Valenciana es desenrotlla a partir dels programes plurilingües, que actualment estan en procés d’implantació en substitució dels programes anteriors d’educació bilingüe (programa d’ensenyament en valencià, programa d’immersió lingüística i programa d’incorporació progressiva). Un programa plurilingüe és un programa lingüístic que es caracteritza per l’ensenyança de continguts curriculars en valencià, en castellà i en anglés, i que pot incorporar a més altres llengües estrangeres. Hi ha dos programes plurilingües:

a) El Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià (PPEV) és el programa plurilingüe que té com a llengua base per a l’ensenyança el valencià.
b) El Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Castellà (PPEC) és el programa plurilingüe que té com a llengua base per a l’ensenyança el castellà.

En els dos programes, s’entén per llengua base la llengua cooficial, valencià o castellà, en què s’impartirà la majoria d’assignatures del programa plurilingüe. Els dos tenen com a objectiu assegurar, en acabar l’educació bàsica, l’adquisició per part de l’alumnat d’una competència lingüística igual en valencià i en castellà, així com el domini funcional de la llengua anglesa. Els dos programes plurilingües es caracteritzen per l’ensenyança, en tots els nivells, de continguts curriculars d’assignatures no lingüístiques en valencià, en castellà i en anglés. Un dels criteris perquè la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport determine la llengua base o llengües base dels centres docents públics és una consulta sobre la preferència del programa que s’haurà de realitzar en cada centre als representants legals de l’alumnat matriculat. En el cas que tant el pare com la mare tinguen la representació de l’alumne conjuntament, els dos podran exercir el seu dret a participar en la consulta.

Per este motiu, se’ls informa que podran participar en la consulta que es realitzarà el pròxim dia 19 de desembre de 2014, per a poder expressar la seua preferència per un programa plurilingüe o l’altre. La consulta es farà de manera telemàtica a través de la web següent: https://opina.edu.gva.es

L’usuari i la contrasenya d’accés podran sol·licitar-los abans del dia 19 de desembre en el centre docent públic d’Educació Infantil i Primària on es trobe matriculat el seu fill/a. Per a això, hauran de presentar en el centre el model de sol·licitud d’accés a la web de la consulta, disponible en:

http://www.cece.gva.es/webitaca/val/pares_alumnes.htm