AMPA Reglament

    
REGLAMENT INTERN DE L’AMPA BOTÀNIC CALDUCH DEVILA-REAL
 
 • DE LES ASSEMBLEES
  CAPÍTOL I

  • ARTICLE 1
   En les assemblees generals de l’APA, la sessió serà iniciada pel president, que també la tancarà.

    

  • ARTICLE 2
   La secretària de l’APA llegirà l’acta de l’assemblea anterior i en demanarà l’aprovació a l’assemblea.
   En el cas que hi haja discrepàncies pel que fa a l’acta anterior, la secretària en prendrà nota perquè es reflectisca en l’acta de l’assemblea general que es debat.

    

  • ARTICLE 3
   L’assemblea general s’adequarà a l’ordre del dia pel que fa al motiu pel qual ha sigut convocada, i no s’hi podrà tractar cap tema que no es preveja en els fins d’aquesta APA, d’acord amb l’article 5 dels estatuts.
   Aquest ordre del dia sols es podrà alterar amb l’autorització prèvia de la majoria dels socis presents en l’assemblea general.

    

  • ARTICLE 4
   D’acord amb l’ordre del dia de l’assemblea general, el president de l’APA serà qui coordine l’assemblea i si cedeix la paraula als vocals encarregats del tema per la junta directiva, aquests seran els responsables d’exposar a l’assemblea i donaran les explicacions a les preguntes dels associats presents en l’assemblea general.

    

  • ARTICLE 5
   Pel que fa a l’article anterior, si algun membre de la Junta Directiva vol afegir alguna cosa sobre la qüestió que s’està tractant, demanarà la paraula al president, i exposarà el tema que s’està tractant, amb la màxima discreció i sempre amb el màxim respecte a la persona encarregada del tema en qüestió, i sense portar-li la contrària, perquè s’entendrà que el vocal al qual el president cedeix la paraula per a un determinat assumpte és la persona idònia per a tractar sobre aquesta qüestió ja tractada en la Junta Directiva.

   Si aquest membre de la Junta Directiva entén que el que exposa el vocal a l’assemblea general no concorda amb el que s’ha acordat en la Junta Directiva o per una qüestió d’il·legalitat, demanarà verbalment una reunió urgent amb el president en un local distint al que s’està efectuant la reunió, i continuarà l’assemblea general el vicepresident o el vocal més antic de la junta directiva.

   En qualsevol cas, el president podrà decretar una pausa en l’assemblea general per un temps prudencial per tractar aquest tema, amb tots els membres de la Junta Directiva presents en l’assemblea general.
    

  • ARTICLE 6
   El president serà el moderador i l’encarregat de cedir la paraula a les persones associades presents en l’assemblea general i als membres de la Junta Directiva, sempre guardant un ordre rigorós.

   El president sols podrà amonestar, retirar la paraula o expulsar de la sala pels motius següents:

1.-No guardar les maneres adequades o el respecte a les persones associades presents en l’assemblea general

2.-Portar una postura contradictòria a l’article 5 dels estatuts d’aquesta APA.

3. Insultar els associats presents en l’assemblea o els components de la Junta Directiva.

Cap membre de l’APA present en l’assembla general podrà interrompre mentre un associat tinga la paraula.

 • DE LA JUNTA DIRECTIVA
  CAPÍTOL II

  • ARTICLE 7
   L’ordre del dia i la data de la reunió de la Junta Directiva seran proposats pel president de l’APA, d’acord amb el mandat de l’assemblea general i dels estatuts o a petició de dos vocals.
    
  • ARTICLE 8
   El secretari de l’APA alçarà acta dels acords de la Junta Directiva, la qual serà aprovada en la propera reunió de la Junta Directiva.

   En cas d’urgència la Junta Directiva podrà designar dos components perquè aproven l’acta tan prompte siga redactada.
    

  • ARTICLE 9

   Els càrrecs seran repartits per secretaries o vocalies d’acord amb la Junta Directiva i el president els coordinarà tots.

   En cas que algun vocal porte tres mesos en actiu com a membre de la Junta Directiva i no siga responsable de cap càrrec, el president el convidarà a pertànyer a alguna comissió, en cas d’insistir, la Presidència l’invitarà a dimitir de la Junta Directiva.
    

  • ARTICLE 10
   Els temes portats a aprovació per l’Assemblea General i reflectits en l’ordre del dia, seran propostes assumides i aprovades per la Junta Directiva i no mai per un determinat membre de la Junta Directiva.
    
  • ARTICLE 11
   Una vegada aprovats per la Junta Directiva tots els temes que s’han de tractar en l’ordre del dia en l’Assembla General, cap membre de la Junta Directiva d’aquesta APA podrà portar la contrària al vocal encarregat d’exposar el tema, llevat del que indica l’article 5, punt 2, d’aquest reglament.
    
  • ARTICLE 12
   Els membres de la Junta Directiva hauran de donar sempre una imatge d’unitat, tant a les assemblees com en la vida quotidiana del col·legi, i en cas que a un associat se li pregunte per un tema determinat, si no es el responsable, el remetrà al vocal encarregat del tema.
    
  • ARTICLE 13
   El directiu de l’AMPA exposarà en les reunions de la Junta Directiva temes, notícies, rumors, etc. i en cas de desacord de la funció d’algun vocal, ho exposarà a la persona interessada o en la Junta Directiva, però mai fora d’aquesta.
    
  • ARTICLE 14
   Les denúncies de les persones associades o els rumors sobre la vida quotidiana del col·legi hauran de ser valorats i demanar l’assessorament de la Junta Directiva.

   Les denúncies precipitades són perjudicials per a l’AMPA.