Jornada de ciberseguretat per a famílies i docents

Jornada de conscienciació en ciberseguretat

Dimecres 22 de març a les 19:00 hores tindrà lloc la sessió de conscienciació en ciberseguretat per a famílies i docents.

La sessió serà en línia a través de la plataforma Teams. L’enllaç per poder accedir a la sessió serà:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWIzMTEwYTAtMDM3Yi00YTQzLWE5MjktNmZmMTYzMzY2ZTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273dd1114-ef7d-40c7-8669-569d32e7e29b%22%2c%22Oid%22%3a%22c1ecb8fb-7c5b-435e-8e5f-a154aa67d14a%22%7d