Instruccions adjuntar documents telematícula 1r Batxillerat

En el tràmit de la matrícula telemàtica cal que adjunteu en l’apartat altres documents, la següent documentació er a que el complete el procés es valide la matrícula:

1.- Taxes administratives. El document tutorial de taxes teniu explicat com pagar les taxes, cal que guardeu en «pdf» o format gràfic «jpg» un document justificatiu del pagament de les taxes de 1r de batxillerat, que en són dos «expedició d’historial acadèmic» i «targeta d’identitat»

2.- Sol·licitud «web família»

3.- Document d’autoritzacions

4.- Protocol d’actuació sanitària. Teniu un documents annexos, els empleneu, no cal signar-los, en el procés de telematrícula heu marcat una autorització que equival a la signatura.

5.- Assegurança escolar o AMPA. Teniu un document amb les instruccions, l’AMPA és voluntària, si decidiu pertànyer a l’AMPA i fer el pagament, cal adjuntar un justificant del pagament (com en tots els documents a annexar en format «pdf» o «jpg»).

Si no voleu pertànyer a l’AMPA cal fer el pagament de l’assegurança escola (aquest pagament és obligatori, l’alumnat que pertany a l’AMPA, està inclós en la quota de l’AMPA)

Per a annexar més d’un document en l’aplicació de matrícula, cal que seleccioneu tots conjuntament i i feu una única acció d’annexar, si aneu un a un suprimiu l’anterior.