Qualificacions provisionals. Proves A2 idiomes.

En el tauler del centre, l’alumnat pot consultar la qualificació provisional obtinguda en les proves en què ha participat.

De conformitat amb l’Ordre 32/2011, de la Conselleria d’Educació (DOCV del 28/12/2011), l’alumnat interessat podrà reclamar la seua qualificació, atenent les següents normes generals de procediment:

  1. La reclamació haurà de formalitzar-se per escrit, dirigit al Director de l’Institut, i fent servir el model oficial de sol·licitud que s’obtindrà per impressió de l’Annex I de l’ordre esmentada. (Models disponibles a la web del centre i en secretaria)
  2. L’emplenament de la sol·licitud es farà per duplicat.
  3. El termini de presentació de sol·licituds és de tres dies hàbils des de l’endemà de la publicació de les qualificacions: dies 28 de febrer, 1 i 2 de març de 2022.
  4. La presentació per duplicat de la sol·licitud de reclamació podrà efectuar-se en la Secretaria del centre, en l’horari de 10 a 13 hores, o per qualsevol dels mitjans previstos en l’article 38.4 de la Llei 307/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.