PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT).

 1. Activitats i jornades
 2. Alumnat
 3. Alumni (antics alumnes)
 4. Arxiu fotogràfic i audiovisual
 5. Autoritzacions
 6. Comunicació institucional i Promoció del centre
 7. Contractació
 8. Escrits de sol·licitud, esmena i al·legacions, i Declaracions responsables
 9. Expedients disciplinaris
 10. Gestió de bretxes de seguretat
 11. Gestió de drets de protecció de dades
 12. Gestió econòmica i pressupostària i Pagaments a tercers
 13. Intervenció en gestió d’ajudes, beques i subvencions
 14. Pràctiques formatives d’alumnat d’FP
 15. Pràctiques formatives universitàries
 16. Prevenció de la violència i millora de la convivència
 17. Professorat
 18. Protocol Covid-19 per als Centres Educatius Públics GVA i gestió de la vacunació del personal del centres
 19. Proves i acreditacions
 20. Queixes, suggeriments i agraïments
 21. Reclamacions
 22. Trasllats d’expedients
 23. Videovigilància

 

Pot obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat  «Protecció de dades en els centres educatius públics GVA, mitjançant el següent enllaç o URL http://www.ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva