QUALITAT

L'IES Tirant lo Blanc és un centre compromés amb la millora contínua, l'objectiu de la qual és proporcionar un ensenyament de qualitat i complir amb les expectatives de la comunitat educativa, amb una voluntat clara de servici a la societat. Per a això  ha establit una Política de Qualitat adequada al propòsit de l'organització, comprometent-se en el desenvolupament i implementació del sistema de gestió de qualitat, complint els requisits que afecten el sistema i al producte i proporcionant un marc de referència per a establir i revisar els objectius de qualitat, sent revisada per a la seua contínua adequació, amb el compromís també de millorar contínuament la seua eficàcia. 

Declaració de la Política de Qualitat:

Missió:

Educar i formar a l'alumnat, potenciant les seues aptituds perquè exercisca un paper professional i social autònom, crític i actiu. 

Visió:

Ser una referència com a centre educatiu en el nostre entorn.

Valors

L'esforç , utilització de totes les capacitats personals per a véncer les dificultats.

La cooperació de tota la comunitat cap a l'educació i la formació.

La tolerància basada en els principis democràtics de convivència i els drets i llibertats fonamentals.

La superació a través de l'exigència personal, la formació contínua i la proposta de noves metes.

En l'I.E.S. Tirant lo Blanc tenim com a objectiu prioritari proporcionar als alumnes de cicles formatius de Formació Professional Específica, un ensenyament de qualitat per mitjà d'un sistema de gestió. 

La Direcció, l'equip directiu i el coordinador de qualitat, exercixen el seu lideratge per la millora de la qualitat de l'ensenyament, i demostra el seu compromís amb la qualitat, assegurant que tota la documentació del sistema de qualitat és difosa, coneguda, compresa, implementada mantinguda i revisada de manera adequada. 

Per a aconseguir este objectiu el centre ha implementat un sistema de gestió de la qualitat en la FCT  basat en el model definit per la norma ISO EN-9001:2015. Des de l'any 2014 comptem amb la certificació d'AENOR.

Amb la implantació d'este sistema de gestió de qualitat, es pretén promoure la Motivació, el Compromís, la Participació i el Treball en Equip a tots els nivells de l'organització, considerant que tot el personal del centre són responsables de la qualitat de les activitats que es realitzen i que el principi de Millora Contínua ha de ser la base de la gestió i el funcionament del centre per a millorar la formació dels alumnes en els àmbits personal, social i professional.

La Direcció s'ha assegurat que la Política de Qualitat es comunica dins de l'organització, a través dels òrgans col·legiats i de coordinació , en la seua pàgina web i  tauló del centre.