FCT

El mòdul professional de FCT té per finalitat que l’alumnat adquirisca   els resultats d’aprenentatge (LOE), que han de ser desenvolupats en un àmbit productiu real, on l’alumnat observe i exercisca les funcions pròpies de la professió, conega l’organització dels processos productius o de servicis i les relacions sociolaborals en el centre de treball. 

Els períodes de realització del mòdul professional de FCT seran amb caràcter general en calendari escolar lectiu, i es desenvoluparan preferentment, encara que no en exclusiva, en dos períodes anuals diferents:

a) Primer període anual: Es desenvoluparà en el tercer trimestre del segon curs acadèmic dels cicles formatius. (Març-Juny)

b) Segon període anual: Es desenvoluparà en el primer trimestre del curs acadèmic següent al qual s’haguera realitzat el primer període anual. (Setembre-Desembre). 

La duració i els horaris  de la realització del mòdul professional de FCT són:

       Grau superior 400 hores                       

       FP Bàsica 240 hores

El nombre màxim d’hores per jornada de pràctiques s’ajustarà al que marque la normativa vigent general i sectorial, atenent en particular la normativa aplicable a menors d’edat, si és el cas. 

Durant el període de realització del mòdul professional de FCT l’horari de l’alumnat haurà d’adaptar-se a l’horari laboral del centre de treball i amb caràcter general dins del període comprés entre les 6.00 i 22.00 hores. L’horari s’especificarà per a cada alumne.

La relació entre l’alumnat i el centre de treball no tindrà en cap cas naturalesa jurídica laboral o funcionarial i per tant l’alumnat no podrà percebre cap retribució per la seua activitat formativa, ni pels resultats que d’ella puguen derivar-se.

ORDE 12/2022, de 9 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de grau mitjà i superior, Formació Professional Bàsica, Programes Formatius de Qualificació Bàsica, Cursos d’Especialització i Bloc de Formació Pràctica (BFP) dels Ensenyaments de Règim Especial, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.