Informació per a Empreses

Si la seua empresa desitja col·laborar amb el nostre centre acollint alumnes per a realitzar la FCT, emplene el següent formulari i ens posarem en contacte amb vosté al més prompte possible:

 Accés al formulari

Si desitja una altra informació, pot telefonar-nos al centre o enviar-nos un missatge a la següent adreça de correu electrònic

fct@iestirantloblancelx.es

03012773@edu.gva.es

 QUÈ SÓN LES FCT / PRÀCTIQUES EN EMPRESES ?

Tots els cicles formatius inclouen una fase de formació pràctica en l’empresa, esta fase es desenvolupa a través del mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) no té caràcter laboral ni relació becària i es realitza, una vegada superats tots els mòduls professionals del cicle formatiu, en l’entorn real de l’empresa.

1.- Pot un alumne realitzar la FCT en la meua empresa?

Sí, sempre que este donat d’alta com a empresa.

2.- Què he de fer per a oferir un plaça per a FCT?

  • Dirigir-se al Centre educatiu per a posar a la disposició del mateix les característiques de les places educatives disponibles, d’acord amb les nostres famílies: Hostaleria i Turisme, Informàtica i comunicacions
  • Firmar un conveni de col·laboració

3.- Quantes hores de FCT són?

         En Grau  Superior són 400 hores

  • Guia, Informació i Assistències Turístiques
  • Agències de viatges i Gestió d’esdeveniments
  • Gestió d’allotjaments Turístics

En Fp bàsica són 240 hores

  • Cuina i restauració
  • Informàtica d’oficina

4.-En quines dates es realitza la FCT?

De finals de març a la fi de juny de manera habitual.

D’octubre a desembre per als alumnes que aproven al juny.

5.- Quantes hores diàries pot fer un alumne durant la FCT?

Amb caràcter general, l’estada diària de l’alumnat en el centre de treball serà similar a la jornada laboral ordinària de l’empresa col·laborador, sense que puga sobrepassar el límit que vinga establit per la normativa laboral. L’horari, generalment, està comprés entre les 6 i les 22 hrs

6.- L’alumne rep algun tipus de remuneració?

Durant el desenvolupament del mòdul professional de formació en centres de treball, la relació de l’alumnat i el centre de treball a conseqüència d’eixa activitat, no tindrà naturalesa jurídica laboral ni funcionarial. L’alumnat no percebrà cap retribució per la seua activitat formativa ni pels resultats que puguen derivar-se d’ella

7.- A què em compromet en firmar un conveni de col·laboració?

El centre de treball es compromet al compliment de la programació d’activitats formatives que prèviament hagen sigut acordades amb el centre educatiu, a realitzar el seu seguiment i la valoració del progrés de l’alumnat i, juntament amb el/la professor/a-tutor/a del centre educativa, a la revisió de la programació, si una vegada iniciat el període de pràctiques, i a la vista dels resultats, anara necessari. La duració del conveni és d’un any a partir de la seua firma, considerant-se prorrogat automàticament quan cap de les parts signants manifeste el contrari

8.- Quina relació té la meua empresa amb l’alumne?

L’alumnat desenvoluparà les activitats formatives programades, en els locals del centre o centres de treball, sense que això implique cap relació laboral amb el centre de treball. Qualsevol eventualitat d’accident que poguera produir-se serà contemplada d’acord amb el Segur Escolar, d’acord amb la Reglamentació establida pel Decret 2078/71, de 13 d’agost