Informació per a l’alumne

Què és la FCT?

El mòdul professional de FCT té per finalitat que l’alumnat adquirisca els resultats d’aprenentatge (LOE), que han de ser desenvolupats en un àmbit productiu real, on l’alumnat observe i exercisca les funcions pròpies de la professió, conega l’organització dels processos productius o de servicis i les relacions sociolaborals en el centre de treball. 

Este mòdul té caràcter obligatori i presencial per a l’alumnat que cursa els esmentats ensenyaments. Les activitats del mòdul professional de FCT només podran realitzar-se dos vegades, preferentment la segona en diferent centre de treball que la primera. 

Mòdul Professional: Formació en centres de treball. Equivalència en crèdits en GS  ECTS: 22

Modalitats

L’alumne interessat a desenvolupar el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) a l’estranger pot optar per una
Beca Erasmus+.

Com s’accedix ?

L’alumnat que reunisca els requisits de promoció al mòdul de FCT en un cicle LOE, bé perquè tinga tots els mòduls superats, o bé perquè la decisió de l’equip docent establisca que amb menys de 240 hores pot promocionar, quedarà matriculat en este mòdul en el centre en que ha cursat el cicle formatiu; per a la superació del qual disposarà de dos convocatòries.

En el cas de la FP Bàsica l’alumnat, amb caràcter general, per a accedir a la realització del mòdul professional o unitat formativa de FCT, haurà d’haver superat tots els mòduls del cicle

Quals són els períodes de realització del mòdul professional de FCT ?

Els períodes de realització del mòdul professional de FCT seran amb caràcter general en calendari escolar lectiu, i es desenvoluparan preferentment, encara que no en exclusiva, en dos períodes anuals diferents:

a) Primer període anual: Es desenvoluparà en el tercer trimestre del segon curs acadèmic dels cicles formatius. (Març-Juny)

b) Segon període anual: Es desenvoluparà en el primer trimestre del curs acadèmic següent al qual s’haguera realitzat el primer període anual. (Setembre-Desembre). 

Com és la duració i els horaris  de la realització del mòdul professional de FCT ? 

Duració:       Grau superior 400 hores                        FP Bàsica 240 hores

El nombre màxim d’hores per jornada de pràctiques s’ajustarà al que marque la normativa vigent general i sectorial, atenent en particular la normativa aplicable a menors d’edat, si és el cas. 

Durant el període de realització del mòdul professional de FCT , l’horari de l’alumnat haurà d’adaptar-se a l’horari laboral del centre de treball i amb caràcter general dins del període comprés entre les 6.00 i 22.00 hores. L’horari s’especificarà per a cada alumne.

En quins llocs formatius en empreses situades en la Comunitat Valenciana i resta del territori espanyol es poden realitzar les FCT ? 

El mòdul professional de FCT es realitzarà amb caràcter general, en centres de treball situats en la Comunitat Valenciana que disten, preferentment, menys de 30 quilòmetres del centre educatiu.

Com es realitza l’assignació de l’alumnat als llocs formatius ?

L’assignació de l’alumnat als llocs formatius la realitzarà el tutor/a de pràctiques atenent a: 

 1. Els criteris que determine l’equip educatiu del cicle formatiu de Formació Professional. L’alumne pot   comunicar les seues preferències sobre el centre de treball on realitzar les pràctiques .
 2. Les característiques dels centres de treball, les possibilitats de llocs formatius existents en els centres de treball i les capacitats, habilitats i condicionants personals de l’alumnat

  Quina relació té l’alumnat amb el centre de treball ? 

 1. La relació entre l’alumnat i el centre de treball no tindrà en cap cas naturalesa jurídica laboral o funcionarial i per tant l’alumnat no podrà percebre cap retribució per la seua activitat formativa, ni pels resultats que d’ella puguen derivar-se.

Com es realitza l’avaluació del mòdul de FCT?

En relació amb l’avaluació del mòdul professional de FCT s’estarà al que determine la normativa reguladora vigent de cadascuna dels ensenyaments. En l’avaluació del mòdul de FCT col·laborarà l’instructor/a, com a responsable de formació de l’alumne/a i designat pel centre de treball durant el seu període d’estada en este.

Per a efectuar l’avaluació es comptarà amb els següents documents:

 • L’informe de l’instructor/a.
 • Les fulles setmanals de seguiment elaborades per l’alumne/a.

La qualificació del mòdul professional de Formació en Centres de Treball s’expressarà en termes d’apte/a o no apte/a.

Quals són les cobertures de l’alumnat en el desenvolupament del mòdul professional de FCT ?

 1.  L’atenció sanitària estarà coberta pel segur escolar si l’alumnat és menor de 28 anys. Els majors de 28 anys, al no estar coberts pel segur escolar, hauran d’acreditar documentalment la seua cobertura d’assistència sanitària en la Seguretat Social o en una entitat privada. 
 2. La Conselleria competent en matèria d’Educació contractarà una pòlissa d’assegurança col·lectiu d’accidents, i un altre de responsabilitat civil, per a cobrir els danys propis i els ocasionats a tercers en el desenvolupament del mòdul professional de FCT pels alumnes dels centres docents sostinguts amb fons públics.
 3. No acudir sota cap circumstància  a la mútua de treball de l’empresa.
 4. En cas d’accident seguir les instruccions del tutor.

Es pot renunciar a la convocatòria del mòdul de FCT?

Sempre que concórreguen determinades circumstàncies i amb la finalitat de no esgotar el límit de les convocatòries establides per al mòdul de FCT, l’alumnat o els seus representants legals podran sol·licitar la renúncia a l’avaluació i qualificació del mòdul de FCT.

Es pot produir una exempció del mòdul professional de FCT ?

 1. Sí. Podrà determinar-se l’exempció total o parcial del mòdul professional de FCT per la seua correspondència amb la pràctica laboral, sempre que s’acredite, almenys, un any a temps complet, o el seu equivalent a temps parcial, d’experiència relacionada amb els estudis professionals que permeten demostrar l’adquisició de les capacitats corresponents al mòdul professional de FCT.
 2. L’exempció total és aquella que s’atorga a l’alumnat que haja acreditat la capacitació suficient d’almenys el 85% de les competències professionals establides en el programa formatiu. L’alumnat no cursarà el mòdul professional de FCT i en el seu expedient acadèmic i actes d’avaluació constarà com a exempt del mòdul professional de FCT. 
 3.  L’exempció parcial és aquella que s’atorga a l’alumnat que haja acreditat la capacitació suficient de part de les competències professionals establides en el programa formatiu que no arribe al llindar del 85% d’estes. L’alumnat només realitzarà les activitats conduents a l’adquisició dels resultats d’aprenentatge (LOE) no adquirides.

  Quina legislació s’aplica ?

ORDE 12/2022, de 9 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de grau mitjà i superior, Formació Professional Bàsica, Programes Formatius de Qualificació Bàsica, Cursos d’Especialització i Bloc de Formació Pràctica (BFP) dels Ensenyaments de Règim Especial, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.