SEGONA EDICIÓ DEL FESTIVAL DE ROCK ESCOLAR

Aquest dimecres 17 d’abril, alumnat i professorat de l’Escola de Rock del Salvador Gadea han participat en la segona edició Festival de Rock Escolar celebrat a l’IES Clara Campoamor d’Alaquàs. Aquest esdeveniment, del que el nostre institut es promotor i coorganitzador, i que compta amb la col·laboració dels Ajuntaments d’Aldaia i Alaquàs, ha reunit a 7 grups dels centres Carles Salvador, Beatriu Civera, Clara Campoamor i Salvador Gadea. No podem oblidar la inestimable ajuda d’una representació d’alumnes i professores de la família d’Imatge personal del nostre centre. Una vesprada de convivència i rock, que ha sigut un èxit de «públic i crítica» i que tindrà la seua continuïtat l’any vinent en una tercera edició a Aldaia en la que us esperem a tots.

PROVES A2 – CURS ACTUAL

Informar-vos de la convocatòria que es realitzarà als instituts per a obtindre el títol de NIVELL BÀSIC de francés, Italià o anglés, la qual cosa permitiria als alumnes acreditar el seu nivell de competència en les llengües estrangeres, accedir directament als estudis de Nivell Intermedi en les ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, així com tindre el certificat per a poder optar a beques en l’àmbit europeu (A2). Estes proves es realitzen als instituts i està oberta a tots els alumnes que actualment tinguen setze anys o els complisquen l’any 2024. També per als majors de setze anys. L’altre requisit que s’exigix és que estiguen  Matriculats al nostre centre. Pensem que esta convocatòria és molt interessant per als vostres fills i que com a pares havíeu de conéixer-la i animar-los a realitzar-la. Estem informant ja els vostres fills en les aules. Si els vostres fills estan interessats han de fer la inscripció en la secretaria de l’institut del dilluns 22 al divendres 26 d’abril. Heu de portar una instància original i fotocòpia del DNI. La llista d’admitits es publicará el dimarts 30 d’abril. Els exàmens es realitzaran el següents dies:

Ø ANGLÉS DIMECRES 8 DE MAIG A LES 11 DEL MATÍ

Ø ITALIÀ DILLUNS 6 DE MAIG A LES 11 DEL MATÍ

Ø FRANCÉS DIJOUS 9 DE MAIG A LES 11 DEL MATÍ

Resta per determinar (prova oral) El dia de la prova han de portar el DNI i la instància per poder realitzar la prova. Els recordeu que no hi haurà cap inscripció fora del plaç establert. Ompliu la instància. Més informació a https://dogv.gva.es/datos/2024/04/18/pdf/2024_3315.pdf   o en https://ceice.gva.es/es/web/dgplgm/proves-homologades

PROVES HOMOLOGADES A2

Informar-vos de la convocatòria que es realitzarà als instituts per a obtindre el títol de NIVELL BÀSIC de francés, Italià o anglés, la qual cosa permitiria els vostres fills acreditar el seu nivell de competència en les llengües estrangeres, accedir directament als estudis de Nivell Intermedi en les ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, així com tindre el certificat per a poder optar a beques en l’àmbit europeu (A2). Estes proves es realitzen als instituts i està oberta a tots els alumnes que actualment tinguen setze anys o els complisquen l’any 2023. També per als majors de setze anys. L’altre requisit que s’exigix és que estiguen  Matriculats al nostre centre. Pensem que esta convocatòria és molt interessant per als vostres fills i que com a pares havíeu de conéixer-la i animar-los a realitzar-la. Estem informant ja els vostres fills en les aules. Si els vostres fills estan interessats han de fer la inscripció en la secretaria de l’institut del dilluns 6 al divendres 10 de febrer. Heu de portar una instància original i fotocòpia. La llista d’admitits es publicará el dimarts 14 de febrer. Els exàmens es realitzaran el següents dies:

Ø ANGLÉS DIMARTS 21 DE MARÇ

Ø ITALIÀ DIVENDRES 24 DE MARÇ

Ø FRANCÉS DIMECRES 22 DE MARÇ

Resta per determinar (prova oral) El dia de la prova han de portar el DNI i la instància per poder realitzar la prova. Els recordeu que no hi haurà cap inscripció fora del plaç establert. Ompliu la instància.

Procediments de Batxillerat / Convalidació d’optatives

D’acord amb el calendari establert per la LOMLOE i per la disposició transitòria primera del Decret 108/2022, de 5 d’agost, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de batxillerat, en el curs acadèmic 2022- 2023 conviuen dos desplegaments curriculars, un per a cada curs de batxillerat.

Així doncs, per al primer curs, s’atén a tot allò que fa referència el Decret 108/2022, de 5 d’agost de 2022, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de batxillerat.

I, per al segon curs, s’està al desplegament curricular del Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual estableix el currículum i desenvolupa l’ordenació general de l’educació secundària obligatòria i el batxillerat a la Comunitat Valenciana. I, per a l’avaluació, la promoció i la titulació del segon curs, s’atén al desplegament del RD 984/2022, de 16 de novembre, pel qual es regulen l’avaluació i la promoció en l’Educació Primària, així com l’avaluació, la promoció i la titulació en l’Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat i la Formació Professional, d’acord amb les disposicions transitòries del RD 243/2022, de 5 d’abril, pel qual s’estableixen l’ordenació i els ensenyaments mínims del batxillerat.

Trobareu aquests apartats més especificats en la Resolució de 12 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2022-2023, a l’apartat 7.2, que fa referència al batxillerat.

Des de la secció de Batxillerat del Servei d’Ordenació Acadèmica, us informem que ja estan disponibles tots els models de procediments en la nostra pàgina web: https://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/procediments  

  1. Procediment de convalidacions i exempcions. En aquest cas, hi ha 3 models: el model A1 per a primer de batxillerat, el model A2 per a segon de batxillerat i el model B per ambdós cursos. Per al primer curs de batxillerat, les convalidacions s’ajusten al projecte de modificació del RD 242/2009, donat que des del Ministeri d’Educació i Formació Professional ens han confirmat que aquest és publicarà al llarg del primer trimestre. En el document adjunt estan les instruccions al respecte.
  2. Repetició voluntària de 2n de batxillerat. Hi ha un model amb la documentació requerida en el qual s’indica on s’ha de remetre per registre d’entrada.
  3. Canvi de modalitat en batxillerat. Aquest és l’únic procediment a tramitar a través d’OVICE. Trobareu la informació relativa, la sol·licitud general i els models segons si l’alumne/a canvia al promocionar o canvia en repetir segon.
  4. Canvi de llengua estrangera. El canvi d’idioma ha de ser sol·licitat per escrit davant de la direcció o la titularitat del centre educatiu per l’alumne o alumna, si és major d’edat, o en cas contrari, pel pare, mare, tutor o tutora legal. Trobareu la informació dels documents que cal adjuntar i enviar per registre d’entrada al Servei d’Ordenació Acadèmica de la Direcció general d’Innovació Educativa i Ordenació.
  5. Cursar únicament determinades matèries per estudis simultanis de 5é o 6é d’Ensenyaments Professionals de música o dansa. En el model es diferencia si és per a primer o per a segon de batxillerat.

La pàgina web per accedir a aquesta documentació és la següent: https://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachillerato  

HORARI DE COMENÇAMENT DE CURS – ESO I BATXILLERAT – DILLUNS 12 DE SETEMBRE

RELACIÓ DE GRUPS i HORARI

PER AL COMENÇAMENT DEL CURS 2022 – 2023

DILLUNS 12 DE SETEMBRE 2022

GRUPSTUTOR / AHORARI
4º AAMPARO IBOR9:00 H.
4º BLLUIS RUIZ9:00 H.
4º CMAYTE SANCHIS9:00 H.
4º DCARMEN DOMÉNECH9:00 H.
4º ECARMEN VERA9:00 H.
PR 4YOLANDA ADÁN9:00 H.
3º AMARGA FORRIOLS10:00 H.
3º BMARÍA GALLEGO10:00 H.
3º CJ. A. CARRISO10:00 H.
3º DAMALIA LLOPIS10:00 H.
3º ECAST 510:00 H.
3º PMARMERCEDES PEÑA10:00 H.
1º ALUIS TAGLIAVACHE11:00 H.
1º BMARIA JOSE IZQUIERDO11:00 H.
1º CERIKA VIZKELETI11:00 H.
1º DELENA GARCÍA11:00 H.
1º EANA RUBIO11:00 H.
1º FVALENTÍN CALVO11:00 H.
1º GPAULA CEBOLLA11:00 H.
2º ARAMÓN NAVARRO12:00 H.
2º BMAITE CARRETERO12:00 H.
2º CALICIA HERNÁNDEZ12:00 H.
2º DJOSE LUIS ESPINOSA12:00 H.
2º EVANESSA AFONSO12:00 H.
2º GNATI FERNÁNDEZ12:00 H.
1 BC1RUBÉN ALGARRA12:30 H.
1 BC2ANA MARTÍNEZ12:30 H.
1 BC3-H3VAL 812:30 H.
1 BH1LAURA GABARDA12:30 H.
1 BH2BEATRIZ BARBERÁ12:30 H.
2 BC1ANTONIO AGUILAR13:00 H.
2 BC2ENRIQUE CERVERA13:00 H.
2 BH1JOSE MANUEL RODRIGO13:00 H.
2 BH2VICENTE ABRIL13:00 H.
Itaca Famílies quan estiga disponible es comunicarà.