Inscripció, calendari i documentació proves accés GM i GS

INSCRIPCIÓ:

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

  • Sol·licitud degudament emplenada.
  • DNI / NIE o targeta d’identitat d’estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
  • Declaració responsable (la facilita l’Institut o bé a través de la pàgina web) que no es reuneixen els requisits d’accés directe, i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicles reuniren aquests requisits, renunciarien a l’accés per prova, encara en el cas d’haver-la superat, per a optar a les places d’accés directe.
  • Justificant d’haver pagat la taxa corresponent. En cas de reducció o d’exempció de la taxa, s’haurà d’acreditar la condició per poder justificar la reducció o exempció corresponent.
  • Documentació justificativa d’exempció d’alguna part de la prova.
proves_acces_2024