FCT

FCT

A) Presentació FCT

La Formació en Centres de Treball (FCT) és un mòdul obligatori que es cursa en tots els ensenyaments d’FP: FP Bàsica, Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Cicle Formatiu de Grau Superior.

No té caràcter laboral ni relació becària, és obligatori i no retribuït. L’alumnat que el cursa continua sent estudiant matriculat en ensenyaments reglats.

L’alumnat està cobert en cas d’accident per l'assegurança escolar i per altra assegurança addicional que contracta Conselleria (assegurança d’accident i de responsabilitat civil).

Les activitats a realitzar són pròpies del perfil professional del títol d' FP que s' està cursant i estan incloses en un programa formatiu.

L' alumnat ha de comptar a l’empresa amb un Instructor o Instructora que actuarà com a tutor o tutora durant el desenvolupament de les FCT a l’empresa i que estarà en contacte directe amb el Tutor o Tutora del Centre Educatiu. En finalitzar el període d’FCT, l’Instructor o Instructora avaluarà l'alumnat amb un APTE o NO APTE.

El període ordinari en el qual es realitzen sol ser de març a juny. Una altra opció seria de setembre a desembre.

Durada: ve determinada en el currículum oficial de cada cicle formatiu.

  • FP Bàsica: 240 hores mínim (abril a juny)

  • Grau Mitjà : 380 hores. Generalment entre març i juny del 2n Curs

  • Grau Superior: 400 hores. Generalment entre març i juny del 2n Curs.

Les pràctiques es desenvolupen, en període lectiu, en el centre de treball establert.

La durada diària de la jornada de formació ha de ser igual o propera a l’horari laboral de l’empresa.

Es realitzaran reunions de seguiment, periòdiques i obligatòries amb el tutor d’FCT en el centre educatiu.

B) Quina finalitat té?

Completar l’adquisició de les competències professionals previstes en el cicle formatiu que s’estigui cursant.

Adquirir coneixements de l’organització productiva. Contribuir a l’assoliment de les finalitats generals de l'FP relacionades amb la integració en entorns de treball.

Avaluar la competència professional de l'alumne/a, en especial aquells aspectes que no es poden comprovar en el centre educatiu per exigir situacions reals de treball.

C) Documentació per a l’FCT

La Formació en Centres de Treball (FCT) és un mòdul professional de formació obligatori que es cursa en tots els ensenyaments de Formació Professional.

Aquest mòdul professional es desenvolupa a l’empresa, on els alumnes exerciran les activitats i funcions pròpies dels diferents llocs de treball del perfil professional i coneixeran l’organització dels processos productius o de serveis i les relacions laborals.

La preparació de la documentació per a l’organització del mòdul és responsabilitat del centre educatiu, juntament amb l’empresa en la qual l’alumnat de Formació Professional realitza les seves pràctiques.

D) Com sol·licitar alumnat en pràctiques

Les empreses interessades en tindre alumnat en pràctiques caldrà que segueixin els següents passos:

  • Estar donada d’alta com a empresa col·laboradora de l’Institut F. Ribalta mitjançant el formulari adjunt. Només cal omplir la primera vegada que es col·labora.

Formulari d'empresa col·laboradora

  • Enviar una sol·licitud a l’adreça de correu electrònic: ssc@iesribalta.net

La sol·licitud serà estudiada i contestada el més prompte possible.