Arxiu Històric

Arxiu Històric de l'IES Ribalta

L’institut Francesc Ribalta de Castelló és un dels centres creats (1846) durant la primera etapa isabelina en el context de l’establiment de l’estat liberal a Espanya, per la qual cosa, el seu arxiu arreplega documentació sobre el tema de l’educació secundària i del batxillerat des d’aquell any, quan era l’únic centre d’ensenyament oficial públic de la província. Sols en 1933 fins 1938 funcionarà també l’Institut elemental de Benicarló[1].

El seu arxiu està ubicat en el mateix centre i conté la documentació administrativa que genera[2], primer amb el nom d’ Institut provincial, ja que fou en un principi sostingut econòmicament per la Diputació Provincial, després Institut de Segon Ensenyament, més tard, a primeries del segle XX, Institut general i tècnic; en la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, Institut nacional d’ensenyament mitjà; durant la Guerra Civil, pren el nom de Juan Marco, antic alumne del Centre mort en el front de combat, i a partir del franquisme, Institut nacional d’ensenyament mitjà Francisco Ribalta; actualment, Institut d’ensenyament secundari Francesc Ribalta, però tot és el mateix Centre.

Per tant durant molts anys, pràcticament fins la dècada dels seixanta del segle XX va ser l’únic centre de referència d’ensenyament mitjà públic de la província, per la qual cosa reuneix una gran part de la documentació educativa de la província. Aquest és per tant el seu valor intrínsec i necessari per a qualsevol estudi sobre el tema.

Els seus fons han patit els avatars dels diversos trasllats, primer des de l’antic edifici del convent de Santa Clara (Plaça de Santa Clara) a l’actual de l’avinguda del Rei en Jaume l’any 1917. Més tard, l’any 1938 amb l’entrada de l’exèrcit rebel franquista a Castelló, l’evacuació a l’institut Lluís Vives de València i a altres edificis com el col·legi del Patriarca, per tornar a l’any següent, 1939, una altra vegada a Castelló, però amb la dificultat afegida de què tot l’edifici s’havia convertit en un hospital de sang i les classes s’impartien durant el curs 1938-39 al col·legi d’Herrero.

Podem entendre d’aquesta manera els buits cronològics, les pèrdues de material i l’estat lamentable en què es trobava l’arxiu durant els anys del franquisme, sense cap intent d’ordenar-lo i disposar-lo adequadament per al seu ús. En els anys vuitanta, ja en democràcia, professorat del departament de Geografia i Història, de manera voluntària, van començar a classificar-lo i posar-lo en caixes adequades, tasca que ha continuat fins els anys del segle XXI. A hores d’ara és el moment en què podem conèixer ja la documentació existent, segons el tema i la data, així com la seua localització en el seu indret corresponent, amb la referència en suport informàtic.

Els temes que es van crear en un principi per a la seua ordenació foren els següents: expedients d’ingrés de l’alumnat o matrícula, memòries del centre, documentació sobre el professorat (expedients personals), correspondència administrativa, relacions amb altres centres, estudis de Magisteri (restes de la documentació que, en gran part, fou traslladada a altres institucions), exercicis i exàmens, expedients de qualificacions, estudis d’agrimensura, documents i factures de material científic, documents on apareixen avals polítics de la Guerra Civil i el Franquisme així com convalidacions de cursos i dispenses d’escolaritat del primer Franquisme, material fotogràfic, documents referides a reformes de l’edifici i, per últim, documents relatius a la Biblioteca Provincial i la del centre[3].

Els expedients d’ingrés de l’alumnat o matrícula són més complets abans de la Guerra Civil i més reduïts posteriorment. Inclou la sol·licitud autògrafa de l’alumne, la partida de naixement, un certificat mèdic oficial i l’examen d’ingrés amb la composició del tribunal examinador i la qualificació corresponent. Als més antics del segle XIX també apareixen les paperetes de notes així com els certificats de pagaments de drets d’exàmens i de títols.

Les memòries del centre estan en la seua major part impreses i enquadernades. Consten de la informació acadèmica del curs corresponent sobre professorat, alumnat i personal administratiu i de serveis. També apareixen els enviaments de material didàctic de l’administració educativa així com les incorporacions de nous llibres a la Biblioteca del centre i de la provincial. Estan encapçalades sempre per un discurs d’obertura del curs on el director comenta les incidències educatives i de caràcter públic.

La documentació sobre el professorat és molt variable en extensió i el tipus d’informació que recull, així per a alguns membres del professorat només consta el seu nom i la data d’ingrés al claustre mentre que per a altres incorpora el seu expedient acadèmic completat pel secretari del centre. En general, la informació és més completa abans de la Guerra Civil.

La correspondència administrativa i documents sobre el funcionament del centre fa referència als aspectes econòmics i de relació amb l’administració educativa. Els llibres d’actes del claustre estan en la secció de llibres de l’arxiu.

La documentació sobre les relacions amb altres centres és la correspondència amb altres centres educatius de batxillerat, tant públics com privats, fonamentalment de la província. Trasllats, certificats de qualificacions, difusió de normativa educatiu i altres són les matèries tractades.

Només queda una resta escassa de documents que fan referència als estudis de Magisteri al centre. Del fons inicial, la documentació referida a l’Escola Normal de Magisteri (que va iniciar la seua trajectòria en el mateix edifici que els de Batxillerat) va passar en el seu moment a l’arxiu de la pròpia Escola, situada al carrer Herrero. Actualment, els estudis de Magisteri estan integrats a l’UJI, per la qual cosa la documentació ha estat traslladada a aquesta institució. La documentació de l’Escola d’Arts i Oficis (en el mateix edifici que el batxillerat des de 1917) es va traslladar a l’edifici de Formació Professional en els anys seixanta.

Els exercicis i exàmens són exemplars de proves de diverses assignatures del Batxillerat com Ciències Naturals, Matemàtiques, Llengua Castellana, Geografia i Història i Dibuix.

Els expedients de qualificacions són relativament moderns, començant durant els anys deu del segle XX fins els anys quaranta del mateix segle. Inclou la qualificació per matèries i per curs acadèmic amb un breu encapçalament amb les dades personals de l’alumnat. També s’inclou en aquest apartat els expedients de grau de Batxillerat elemental i superior, tant del segle XIX com del segle XX.

Els estudis d’agrimensura es van desenvolupar a l’Institut entre 1859 i 1880. Els més de cent expedients que constitueixen aquest apartat estan formats per una documentació on s’inclou l’historial acadèmic per accedir als estudis d’agrimensura, a continuació, l’acta de l’examen oral per a obtenir el títol i, finalment, l’examen pràctic amb l’exercici que consistia en la realització d’un plànol d’un indret de la ciutat o el terme de Castelló.

Els documents i factures de material científic abasten des de 1910 fins 1990 i es refereix a catàlegs de material científic, factures de material de laboratori de Física i Química així com de Ciències Naturals. També apareixen factures de material d’oficina i de funcionament del centre.

Els documents on apareixen avals polítics durant la Guerra Civil i el Franquisme es composa d’escrits on es demana l’ingrés al centre o la continuació dels estudis mitjançant un aval, que requeria la llei, d’una organització política pertanyent al Front Popular, per als que es produeixen durant la Guerra Civil. Durant els primers anys del Franquisme, fins els anys cinquanta, el que demanava l’alumnat, segons la llei, era la convalidació o dispensa d’escolaritat, tant d’assignatures com de cursos sencers, per la qual cosa presentava certificats d’haver estat perseguit durant la Guerra i de fidelitat al nou règim franquista.

El material fotogràfic és escàs i comença a principis del segle XX. Està format per donacions de particulars degut a què no constituïa un fons específic, excepte les fotografies de carnet que es poden trobar als expedients personals de l’alumnat. Aquest material està compost tant per fotografies originals com de fotocòpies.

Els documents referits a reformes de l’edifici estan composats per les memòries de les actuacions que es van fer durant els anys al centre, les quals inclouen plànols i informes tècnics.

Els documents referits a la Biblioteca Provincial i la del centre tracten de donacions de particulars als fons bibliotecaris així la formació i separació de la Biblioteca del Claustre de la Biblioteca Provincial, les dues situades en el mateix edifici durant molt de temps.

En conclusió, aquests són els apartats dins dels quals s’han integrat la major part de la documentació de l’arxiu, tot i que, hi ha documents solts de difícil classificació però relacionats amb l’àmbit de l’Educació Secundària a la província de Castelló.

1. Memòries de l’Institut de Castelló

Caixa nº Any
69 1878-1900
105 1900-1906
106 1909-1911
107 1913-1921
108 1931-1934
110 1864-1881
111 1881-1893
887 1911-1913
1150 1859-1931
1257 1938-1950
1258 1974-1982
1259 1950-1972
1454 1957-1958
1764 1946-1971

Memòries de l’Institut de Castelló (per anys)

Cursos nº caixa
1858-1859 1150
1859-1931 1150
1864-1881 110
1881-1893 111
1893-1900 69
1900-1914 105
1909-1911 106
1911-1913 887
1913-1921 107
1931-1934 108
1938-1950 1257
1946-1971 1764
1950-1972 1259
1957-1958 1454
1974-1982 1258

Memòries ordenades per curs acadèmic i caixa on es troben

Cursos nº caixa
1858-1859 1150
1859-1960 1150   Enquadernades en un sol volum (2)
1860-1861 1150   "
1861-1862 1150   "
1862-1863 1150   "
1863-1864 1150   "
1864-1865 1150   "
1865-1866 1150   "
1866-1867 1150   "
1867-1868 1150   "
1868-1869 1150   "
1869-1870 1150   "
1870-1871 1150   "
1871-1872 1150   "
1872-1873 1150   "
1873-1874 1150   "
1874-1875 1150   "
1875-1876 1150   "
1876-1877 1150   "
1877-1878 Està enquadernada en un volum de la biblioteca (1)
1878-1879 110 i 69
1879-1880 110 i 69
1880-1881 110 i 69
1881-1882 111 i 69
1882-1883 111 i 69
1883-1884 111 i 69
1884-1885 111 i 69
1885-1886 111 i 69
1886-1887 111 i 69
1887-1888 111 i 69
1888-1889 111 i 69
1889-1890 111
1890-1891 111
1891-1892 111
1892-1893 111
1893-1894 69
1894-1895 69
1895-1896 69
1896-1897 69
1897-1898 69
1898-1899 69
1899-1900 69
1900-1901 1150
1901-1902 1150
1902-1903 1150
1903-1904 1150
1904-1905 1150
1905-1906 1150
1906-1907 No apareix
1907-1908 No apareix
1908-1909 1150 Manuscrita
1909-1910 1150 Manuscrita
1910-1911 No apareix
1911-1912 1150
1912-1913 1150
1913-1914 1150
1914-1915 1150
1915-1916 1150
1916-1917 No apareix
1917-1918 1150
1918-1919 1150
1919-1920 1150
1920-1921 1150
1921-1922 No apareix
1922-1923 No apareix
1923-1924 No apareix
1924-1925 No apareix
1925-1926 No apareix
1926-1927 1150 Manuscrita
1927-1928 No apareix
1928-1929 No apareix
1929-1930 No apareix
1930-1931 1150
1931-1932 1150 i 108
1932-1933 108
1933-1934 108
1934-1935 1282
1935-1936 No apareix
1936-1937 1002 mecanografiada
1937-1938 No apareix
1938-1939 1257 sense enquadernar
1939-1940 1257 sense enquadernar
1940-1941 1257 sense enquadernar
1941-1942 1257 sense enquadernar
1942-1943 1257 sense enquadernar
1943-1944 1257 sense enquadernar
1944-1945 1257 sense enquadernar
1945-1946 1257 sense enquadernar
1946-1947 1257
1947-1948 1257
1948-1949 1257 sense enquadernar
1949-1950 1257 sense enquadernar
1957-1958 1454

Notes :

  1. Memòries de l’Institut de Castelló 1878-1889. Hi ha dos volums més amb les memòries de les següents dates: 1879-89 i 1889- 99. Per tant estan enquadernades des de 1859 al 1899.
  2. Aquest volum està en la caixa 1150 junt a altres memòries soltes
  3. La memòria de 1936-37, està mecanografiada, grapada, incompleta en una carpeta negra.

2. Documents on apareixen llistes o relacions d’alumnes

Nº Document Any o Curs nom del document
Caixa 581 1960 Fitxes d’alumnes
659 1926-27 Expedients qualificacions d’alumnes (a, b)
660 1927-29 “ (c, d, e ,f)
661 1929-31 “ (g, h, i, j)
662 1929-31 “ (l, ll, m)
663 1932 “ (n, o, p, q, r)
664 1932-33 “ (s, t)
665 1933 “ (u, v, y, z)
666 1864-1874 Llistes d’alumnes
710 1957-1958 Llistes d’alumnes d’ingrés
711 1846-1893 Llistes d’alumnes
760 1971-1972 Fitxes alumnes
772 1934-1935 Expedients qualificacions d’alumnes
773 1936-1937
774 1937-1938
775 1939-1940
776 1940-1941
777 1942-1943
796 1846-1852 Registre d’alumnes amb assignatures i qualificacions
835 1938-1940 Llista d’alumnes d’acadèmies i col·legis
861 1960-1967 Actes d’alumnes
891 1846-1881 Llistes d’alumnes per curs i ordre alfabètica
905 1858-1867 Registre de matrícula (llista d’alumnes)
957 1988-1989 Registres personals d’alumnes
1028 1925-1926 Registre d’alumnes
1173 1988-1989 Registre personal d’alumnes
1451 1901-1915 Registre de matrícules (llistes d’alumnes)
1462 1926-1930 Relació d’alumnes matriculats per assignatura
1571 1845-1887 Estadístiques d’alumnes
1577 1919-1937 Exàmens, actes d’exàmens. Llistes d’alumnes
1606 1932-1936 Relació d’alumnes de matrícula gratuïta
1644 1867-1905 Registre d’alumnes i matrícules
1761 1934-1935 Llistes d’alumnes oficials i lliures

Relació de les llistes anteriors d’alumnes per curs acadèmic (la primera data)

Caixa Curs acadèmic
796 1846-1852
891 1846-1881
1571 1845-1887
711 1846-1893
905 1858-1867
666 1864-1874
1644 1867-1905
1451 1901-1915
1577 1919-1937
1028 1925-1926
659 1926-1927
1462 1926-1930
660 1927-1929
661 1929-1931
662 1929-1931
663 1932
664 1932
1606 1932-1936
665 1933
772 1934-1935
1761 1934-1935
773 1936-1937
774 1937-1938
835 1938-1940
775 1939-1940
776 1940-1941
777 1942-1943
710 1957-1958
581 1960
861 1960-1967
760 1971-1972
957 1988-1989
1173 1988-1989

 


3. Documents sobre Magisteri

Caixa any Nom del document
567 1910-1912 Expedients de revalida de “mestre elemental”
627 1909-1910 Exercicis escrits de magisteri
667 1909 Comissió memòries d’activitats de mestres
837 1908-1946 Fulls serveis professorat. Expedients mestres
847 1868-1869 Expedients de mestres d’instrucció primària
1107 1912-1913 Actes de revàlida de “mestre elemental”
1200 1918 Expedients oposició mestres
1253 1910-1911 Exercicis escrits de magisteri
1256 1918 Oposició ingrés magisteri
1465 1913-1914 Exàmens de revalida magisteri
1506 1911-1912 Exàmens revalida de magisteri
1510 1908 Exàmens magisteri
1511 1906 Exàmens magisteri
1513 1906 Exàmens magisteri
1646 1911 Diari d’exàmens d’ensenyament oficial

Llibre

2301 1909-16 Registre de dipòsit per a títols de mestres
2385 1909-14 Registre sol·licitud per al grau de mestre elemental
2388 1911-15 Registre de drets d’expedient d’examen
2394 ? Programa de pedagogia
2514 1911-1914 Magisteri
2536 1911 Registre de llicències de mestres

Documents sobre Magisteri per ordre cronològic

Caixa any Nom del document
847 1868-69 Expedients de mestres d’instrucció primària
1511 1906 Exàmens magisteri
1513 1906 Exàmens magisteri
1510 1908 Exàmens magisteri
837 1908-46 Fulls serveix professorat. Expedients mestres
627 1909-10 Exàmens escrits de magisteri
1253 1910-11 Exercicis escrits de magisteri
567 1910-12 Expedients de revàlida de mestre elemental
1506 1911-12 Exàmens revalida de magisteri
1107 1912-13 Actes de revalida de mestre elemental
1465 1913-14 Exàmens de revalida de magisteri
1200 1918 Expedients oposició mestres

4. Documents expedients personals de professorat

568 1940-75 Expedients de nomenament de professorat (des de la lletra )
666 1868-74 Fulls de mèrits i serveis de catedràtics
760 1967-71 Associació provincial de catedràtics
768 1980 Sol·licitud de plaça de professor interí
800 1909-25 Partes d’assistència professorat. Expedients professors
811 1977 Associació Nacional de catedràtics
815 1969 Nòmines professorat
837 1908-46 Fulls serveis professorat(Expedients mestres magisteri)
862 1962 Horari professorat. Expedients professorat
880 1970-81 Fitxes de professors. Audiència Rosa Martí
881 1969-86 Certificacions professorat. Expedients professors
896 1934-36 Nòmines de professors i administratius
933 1969-71 Nòmines professors. Institut Onda
943 1959-61 Nòmines professors
945 1952-56 Nòmines professors
954 1957-58 Nòmines professors
1127 1969-71 Nòmines professors. Institut Nules
1128 1969-71 Nòmines professors. Instituts Vinaròs, Almassora, Femení
1144 1946 Expedients professorat
1147 1968 Fitxes de professorat per inspecció
1174 1969 Salaris de professors interins i numerari de religió i cant
1195 1969-70 Nòmines de professorat
1196 1970 Nòmines de professorat
1198 1965 Nòmines de professorat
1199 1964-70 Nòmines de personal
1231 1915-19 Partes d’assistència del professorat
1342 1979 Instàncies de professorat
1359 1862 Expedients personals de professorat
1430 1908 Expedients personals de professorat (administratiu)
1519 1968 Personal Institut femení
1626 1937 Expedients personals de professorat
1637 1970 Nòmines personal
1663 1863-64 Fulls de serveis
1664 1934-39 Expedients personals. Consell de disciplina
1670 1971 Nòmines professorat
1684 1929 Expedients personals de professorat
1788 1849-84 Francisco Llorca Ferrándiz

Llibre nº

533 1940-86 Fulls de servei del personal de l’institut
571 1842-63 Llibre de personal (professorat)

Documents d’expedients personals de professorat ordenats per cursos

571(llibre) 1842-63 Llibre de personal(professorat)
1359 1862 Expedients personals de professorat
666 1868-74 Fulls de mèrits i serveis de catedràtics
1430 1908 Expedients personals de professorat
837 1908-46 Fulls serveis professora
800 1909-25 Partes d’assistència professorat. Expedients professorat
1231 1915-19 Partes d’assistència de professorat
1684 1929 Expedients personals professorat
1664 1934-39 Expedients personals. Consell de disciplina
896 1934-36 Nòmines de professors i administratius
1626 1937 Expedients personals professorat
568 1940-75 Expedients de nomenament professorat
1144 1946 Expedients de professorat
945 1952-56 Nòmines professorat
954 1957-58 Nòmines professorat
943 1959-61 Nòmines professorat
862 1962 Horari professorat. Expedients professorat
1199 1964-70 Nòmines personal
1198 1965-70 Nòmines professorat
760 1967-71 Associació provincial de catedràtics
1147 1968 Fitxes professorat per inspecció
1519 1968 Personal Institut femení
817 1969 Nòmines professorat
881 1969-86 Certificacions professorat. Expedients professorat
933 1969-71 Nòmines professorat Institut Onda
1127 1969-71 Nomines professorat Institut Nules
1128 1969-71 Nòmines professorat Instituts Vinaròs, Almassora, Femení
1174 1969 Salari professor interí i numerari religió i cant
1195 1969-70 Nòmines personal
880 1970-81 Fitxes de professors. Audiència Rosa Martí
1196 1970-71 Nòmines personal
1637 1970 Nòmines professorat
1670 1971 Nòmines professorat
811 1977 Associació nacional de catedràtics
1342 1979 Instàncies professorat
768 1980 Sol·licitud de plaça de professorat interí

Expedients personals del professorat: per ordre cronològic

LLIBRE CAIXA CURS /ANY NOM DEL DOCUMENT
571 1842-63 Llibre del personal
1359 1862 Expedients personals del professorat
1663 1863-64 Fulls de servei
773 1877 Fulles de servei del personal
1430 1908 Expedients personal del professorat i administratius
837 1908-46 Fulls de servei del professorat. Expedients de mestres (Magisteri)
1684 1929 Expedients personals del professorat
1664 1934-39 Expedients personals. Consell de disciplina
1626 1937 Expedients personals del professorat
568 1940-75 Expedients personals del professorat (des de la G al final)
533 1940-86 Fulls de servei del personal de l'institut
1144 1946 Expedients personals del professorat (fins la lletra G)

 

Expedients personals del professorat: pel número del llibre o de caixa

LLIBRE CAIXA CURS-ANY NOM DEL DOCUMENT
533 1940-86 Fulls de servei del personal de l'institut
571 1842-63 Llibre del personal
773 1877 Fulles de servei del personal
568 1940-75 Expedients personals del professorat (des de la G al final)
837 1908-46 Fulls de servei del professorat. Expedients de mestres (Magisteri)
1144 1946 Expedients personals del professorat (fins la lletra G)
1359 1862 Expedients personals del professorat
1430 1908 Expedients personal del professorat i administratius
1626 1937 Expedients personals del professorat
1663 1863-64 Fulls de servei
1664 1934-39 Expedients personals. Consell de disciplina
1684 1929 Expedients personals del professorat

Existeix una base de dades del professorat entre 1846 i 1986.

5. Correspondència administrativa

749 1945-50
784 1950-60
806 1949-63
813 1937-43
814 1894-1917
818 1864-1960
819 1915-27
852 1950-57
854 1886-1909
876 1856-99
886 1937 - Llibre registre
901 1952-65
922 1937-43
956 1936-38 - Projecte de refugi
962 1943-46
963 1923-25
974 1926-30
984 1928-65
1006 1935-37
1015 1934-35
1039 1909-12
1040 1901-08
1041 1884-99
1042 1885-83
1052 1931-32
1058 1933-34
1059 1932-33
1068 1869-1900
1138 1916-19
1155 1864-1911
1157 1856-67
1159 1947-49
1161 1939-65
1162 1925-67
1201 1848
1235 1967-68
1687 1882-1916

Nº de llibre

483 1859-1879 Correspondència a superiors
484 1868 entrada de correspondència
485 1869-1877 entrada de correspondència
486 1878-1902 Correspondència a superiors
487 1909 entrada
488 1910-1939 correspondència a superiors
489 1910-1937 correspondència a superiors
490 1856-1859 eixida de correspondència
491 1880-1900 correspondència a superiors
492 1849-1908 correspondència a inferiors
493 1891-1907 copiador de correspondència
494 1910-1912 llibre de correspondència al claustre
495 1910-1912 llibre de correspondència al claustre
535 1900-1909 Llibre registre d’eixida
536 1909-1910 copiador de cartes
537 1916-1920 copiador de cartes
538 1920-1925 copiador de cartes
539 1925-1926 copiador de cartes
571 1862-1869 correspondència
609 1938-1846 llibre registre d’eixida
610 1965-1985 llibre registre d’eixida
611 1952-1955 llibre registre d’entrada
612 1965-1985 llibre d’entrada

Correspondència administrativa per cursos acadèmics

1201 1848
2259-492 1849-1908 L
1042 1855-83
1157 1856-67
876 1856-99
2257-490 1856-59 L
2250-483 1859-1879 L
2339-571 1862-1869 L
1155 1864-1911
818 1864-1960
2251-484 1868 L
2252-485 1869-1877 L
1068 1869-1900
2253-486 1878-1902 L
2258-491 1880-1900 L
1687 1882-1916
1041 1884-99
854 1886-1909
2260-493 1891-1907 L
814 1894-1917
2302-535 1900-1909 L
1040 1901-08
2254-487 1909 L
2303-536 1909-1910 L
1039 1909-12
2261-494 1910-1912 L
2262-495 1910-1912 L
2255-488 1910-1939 L
2256-489 1910-1937 L
819 1915-27
2304-537 1916-1920 L
1138 1916-19
2305-538 1920-1925 L
963 1923-25
2306-539 1925-1926 L
1162 1925-67
974 1926-30
1052 1931-32
1059 1932-33
1058 1933-34
1015 1934-35
1006 1935-37
956 1936-38
886 1937 Llibre registre
813 1937-43
922 1937-43
2376-609 1938-1946 L
1161 1939-65
962 1943-46
749 1945-50
1159 1947-49
806 1949-63
852 1950-57
784 1950-60
2378-611 1952-1955 L
901 1952-65
2377-610 1965-1985 L
2379-612 1965-1985 L
1235 1967-68

6. Documents d’altres centres

148 1965-1969 Sol·licitud matricula oficial Onda
150 1967-1969 Sol·licitud matrícula oficial Nules
444 1967-1968 Expedients personals alum Nules
445 1967-1968 Expedients personals alumnat Nules, Onda
446 1967-1968 Expedients personals alumnat Onda
447 1967-1968 Expedients personals alumnat Onda
544 (Llibre) 1933-1936 Actes del claustre institut Benicarló
626 1904-1912 Expedients apertura escoles Privades
666 1864-1874 Documents sobre el col·legi Vinaròs
762 1878-1880 Expedients matrícula Vinaròs
835 1938-1940 Llista d’alumnes Borriana, Cs,
853 1966-1967 Certificacions Onda (secció delega)
854 1892-1909 Correspondència col·legis Vinaròs, Sogorb, Morella, Borriana, E. Pies CS i Sagrada Família de CS
866 1970 Col·legi Vinaròs
891 1877-1880 Llista d’alumnes Vinaròs
897 1876-1877 Paperetes examen Vinaròs
907 1970 Institut Onda
913 1940-42 certificacions d’altres centres
933 1969-1971 Nomines professorat Onda
1127 1969-1971 Nomines professorat i subalterns Nules
1128 1969-1971 Nomines professorat i subalterns Vinaròs, Almassora i femení
1164 1884-1934 Registre de matrícula Benicarló
1178 1970-1971 Actes finals batxillerat Onda
1180 1968-1975 Actes finals batxillerat Vilafranca, Morella, i Vilafamés
1187 1934-1937 Examen d’ingrés Benicarló
1238 1966-1968 Actes qualificacions batxiller Betxí (col. Lliure adaptat)
1297 1902-1932 Comptes, exercicis, exàmens Col·legis privats
1309 1934-1937 Expedients personals, avals Benicarló
1470 1864-1865 Sol·licitud d’examen del col Segorbe
1496 1968-1969 Sol·licitud de matrícula Vinaròs
1512 1966-1968 Sol·licitud d’examen Segorbe
1519 1968 Personal docent i no docent Femení
1520 1968 Complements Femení
1542 1967-1968 Sol·licitud matrícula Escoles Pies Cs
1543 1967-1968 Sol·licitud matrícula Onda
1544 1967-1968 Sol·licitud matrícula Betxí
1603 1970-1971 Expedient certificat Escola Arts i oficis Valencia
1624 1988-1989 Expedients matrícula Coop. Bisbe Climent Castelló
1627 1937-1938 Relació llibres. Beques Benicarló
1672 1983-1984 Sol·licitud matrícula Coop. Bisbe Climent Castelló
1713 1982-1983 Expedients matrícula Coop. Bisbe Climent Castelló
1718 1982-1983 Expedients matrícula Col·legi Menor Cs
1724 1984-1985 Expedients matrícula Coop. Bisbe Climent Castelló
1732 1984-1985 Expedients de matrícula Coop. Bisbe Climent Castelló
1740 1876-1878 Expedients de matricula Col·legi Vinaròs
1752 1986-1987 Expedients de matrícula Coop. Bisbe Climent Castelló
1762 1934-1936 Llibre d’actes Junta econòmica Benicarló

Documents d’altres centres (per municipis)

Municipi nº de la caixa
Almassora 1128
Benicarló 1164, 1187, 1627, 1309, 544 (Llibre), 1762
Betxí 1238, 1544
Borriana 835, 854
Castelló
Akademos 835
Carmelites 835
Col·legi Menor 1718
Consolació 835
Coop. Bisbe Climent 1672, 1713,1724, 1732,1752
Escoles Pies 835, 854, 1542
Femení 1128, 1519, 1520
Sagrada Família 854
Col·legis Privats (sense especificar) 626, 1297
Morella 835, 854, 1180
Nules 150, 444, 445, 1127
Onda 148, 445, 446, 447, 853, 907, 933, 1178, 1543
Sogorb 835, 854, 1512
València
Escola d’Arts i Oficis 1603
Vilafamés 1180
Vilafranca 1180
Vinaròs 666, 762, 835, 854, 866, 891, 897, 1128, 1496, 1740,

Documentes d’altres centres (per curs acadèmic)

Nº de caixa Curs acadèmic (s’ha posat el primer any del curs)
1470 1864
666 1864
1740 1876
897 1876
891 1877
762 1878
1164 1884
854 1892
1297 1902
626 1904
544 (Llibre) 1933
1762 1934
1309 1934
1627 1937
835 1938
148 1965
1512 1966
1238 1966
853 1966
150 1967
444 1967
445 1967
446 1967
447 1967
1542 1967
1543 1967
1544 1967
1180 1968
1496 1968
1519 1968
1520 1968
933 1969
1127 1969
1128 1969
866 1970
907 1970
1178 1970
1603 1970
1713 1982
1718 1982
1672 1983
1724 1984
1732 1984
1752 1986
1624 1988

7. Expedients personals i d’ingrés

Curs acadèmic nº de caixa
1846-47 40, 41, 88
1847-48 90
1848-49 127, 1691(1848-63)
1849-50 130
1850-51 128
1851-52 129
1852-53 38
1853-54 39
1854-55 42
1855-56 43 (També apareix una relació d’assignatures, professorat i llibres de text)
1856-57 77
1857-58 58, 788 (Amb documentació variada de molts anys)
1858-59 59
1859-60 60, 61, 98
1860-61 99, 100
1861-62 224, 225, 1698 (1861-1863)
1862-63 12, 13, 226
1863-64 14, 15, 176
1864-65 177, 178, 179
1865-66 180, 181
1866-67 182, 360, 565
1867-68 361, 362, 566
1868-69 89, 131, 132, 133, 877
1869-70 169, 170
1870-71 171, 172
1871-72 78, 79
1872-73 80, 81
1873-74 82
1874-75 83
1875-76 120
1876-77 101, 102, 103
1877-78 104, 141
1878-79 142, 143
1879-80 16, 50
1880-81 51, 52
1881-82 53, 54, 55
1882-83 215, 216
1883-84 217, 218
1884-85 219, 220
1885-86 17, 173
1886-87 174, 175, 209, 210
1887-88 211, 212
1888-89 121, 122, 123
1889-90 124, 125, 126
1890-91 144, 145, 162
1891-92 146, 147, 183, 184
1892-93 91, 92, 93, 185
1893-94 94, 95, 96
1894-95 18, 19, 97
1895-96 20, 21, 44, 45
1896-97 46, 213, 214
1897-98 22, 23, 24, 25, 26
1898-99 163, 164, 165, 166, 167, 168, 203
1899-1900 186,187,188,189
1900-01 134, 221, 222, 223
1901-02 135, 136, 137
1902-03 138, 139, 140
1903-04 47, 48, 49
1904-05 84, 85, 86
1905-06 87, 1312, 1313
1906-07 204, 205, 206, 1700, 1701
1907-08 27, 28, 29, 207, 208
1908-09 30, 31, 32, 33
1909-10 34, 35, 36, 1628
1910-11 1098, 1686, 795
1911-12 37, 70,71, 72, 73, 74
1912-13 75, 76, 113, 114,115, 116
1913-14 117, 118, 119, 155, 1165
1914-15 156, 157, 158, 159,160, 161
1915-16 197, 198, 199, 200, 201, 202, 268
1916-17 269
1917-18 270
1918-19 271
1919-20 272
1920-21 273
1921-22 274
1922-23 310, 1640 (inclou alumnes dels anys 10, 20 i 30)
1923-24 311
1924-25 1131
1925-26 312
1926-27 313
1927-28 1448, 1187
1928-29 314
1929-30 900
1930-31 315, 708
1931-32 316, 352
1932-33 353, 354
1933-34 355, 356
1934-35 357, 358
1935-36 394, 395
1936-37 780, 750
1937-38 714, 751
1938-39 378 (la majoria són dels curs 1943-44), 389, 390, 391, 396, 751
1939-40 308, 333, 345, 349, 381, 382, 388, 392, 393, 397, 399 (no està), 400, 1246
1940-41 255, 256, 261, 262, 263, 266, 305, 307, 309, 343, 344, 346, 347, 348, 351, 363, 398, 791
1941-42 251, 252, 253, 257, 258, 259, 260, 296, 297, 298, 299,300, 301, 302, 338, 339, 340, 341, 342, 350, 339 bis
1942-43 248, 249, 254, 264, 289,290, 291, 292, 293, 294, 295, 304, 331, 380, 387,
1943-44 247, 250, 265, 267, 303, 332, 334,335, 336, 337, 373, 383, 384, 385, 386
1944-45 374, 375, 376, 377, 379
1945-46 240, 241, 242, 243, 244, 245
1946-47 246, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 324, 325
1947-48 288, 326, 327, 328, 329, 366, 367, 368, 369
1948-49 233, 234, 235, 330, 370, 371,372
1949-50 236, 237, 238, 239, 275, 276, 277, 278
1950-51 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 279, 280, 281, 317, 758 (1951-1956)
1951-52 318, 319, 320, 321,322, 323, 443 , 846(1951-54), 918 (1951-60), 1387
1952-53 359, 364
1953-54 365, 437, 438, 439, 440, 569,
1954-55 441, 443 (1954-1956)
1955-56 442
1955-56 480
1956-57 479, 480, 483, 485, 521, 770, 1188
1957-58 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 481, 482, 484, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 563, 564, 1078(1957-1975)
1958-59 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 514, 515, 516, 1096
1959-60 559, 560, 561, 562, 519, 556
1960-61 423, 462 (1960-69), 517, 518, 520, 557 ,558,
1961-62 424, 425, 426, 427, 428, 429, 465, 466, 467, 468,
1962-63 416, 419, 469, 470, 471, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 549, 550,1279,
1963-64 417, 418, 420, 421, 422, 461, 463, 551, 552, 553, 554, 555, 756, 757
1964-65 458, 459,460, 464, 542, 500, 501, 502, 503,504, 505, 506, 543, 1191, 1192
1965-66 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 544, 545, 546
1966-67 415, 451,452, 453, 547, 548, 1572, 1573, 1575, 1576, 770
1967-68 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 444, 445, 446, 447, 454, 455, 456, 457, 493, 494, 495, 496, 497,498 499, 535, 536, 537, 538, 539, 540,
1968-69 448, 449,450, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 541, 1693(1968-1975)
1969-70 492 (no està), 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 608, 609, 610, 611, 612,613, 614, 651, 653,
1970-71 654, 655, 656, 657, 658, 697, 698, 699,700, 701, 702, 703, 741, 742, 743, 744, 1171(1970-72), 1607(1970-73)
1971-72 855
1972-73
1973-74 766
1974-75
1975-76 745, 746, 1252,
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81 1603 (També expedients d’ingrés a l’Escola d’Arts i Oficis de València de 1970-71)
1981-82
1982-83 1705, 1706, 1707, 1709, 1715,
1983-84 1720, 1721,
1984-85 1722, De 1725 a 1735
1986-87 De 1522 a 1539, 1704, 1708(1986-88), 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1758, 1763,
1987-88 1753, 1754,1755, 1756, 1757,
1988-89 De 1654 a 1660


8. Documents relatius als títols de batxillerat

Nº Caixa o llibre Anys o curs Tipus de document
De 571 a 579 1982-1998 Títols de BUP (pla 1975)
580 1981-1982 Expedients batxillerat elemental (oficial i col·legiat)
581 1960-1961 Expedients batxillerat elemental (lliure)
585 1907-1909 Expedients de grau de batxillerat
586 1909-1920 Expedients de grau de batxillerat
587 1915-1916 Expedients de grau de batxillerat
588 1916-1918 Expedients de grau de batxillerat
589 1928-1930 Expedients de grau de batxillera elemental
590 1857-1861 Expedients de grau de batxillerat
591 1861-1863 Expedients de grau de batxillerat
600 1959-1960 Expedients títols de batxiller elemental
601 1960-1961 Expedients títols de batxiller elemental
602 1961-1962 Expedients títols de batxiller elemental
603 1961-1962 Expedients títols de batxiller elemental
604 1962-1963 Expedients títols de batxiller elemental
605 1962-1963 Expedients títols de batxiller elemental
606 1963-1964 Expedients títols de batxiller elemental
607 1964-1965 Expedients títols de batxiller elemental
616 1986-1987 Expedients títols batxiller
624 1977-1978 Expedients títols batxiller
629 1883-1885 Expedients de grau de batxiller
630 1885-1888 Expedients de grau de batxiller i quaderns certificats d’altre institut
631 1888-1890 Expedients de grau de batxiller
632 1953-1955 Expedients títols batxiller
638 1973-1974 Títols de batxiller elemental
639 1963-1964 Expedients títols batxiller superior
640 1965-1967 Expedients títols batxiller superior
641 1967-1970 Expedients títols batxiller superior
642 1968-1971 Expedients títols batxiller superior
643 1966-1967 Expedients títols batxiller elemental
644 1965-1966 Expedients títols batxiller elemental
645 1967-1968 Expedients títols batxiller elemental
646 1968-1969 Expedients títols batxiller elemental
647 1969-1970 Expedients títols batxiller elemental
648 1970-1971 Expedients títols batxiller elemental
649 1971-1972 Expedients títols batxiller elemental
650 1970-1971 Expedients títols batxiller elemental
651 (llibre) 1858-1916 Registre de títols de batxiller i agrimensors
652 1971-1972 Expedients títols batxiller elemental
678 1928-1939 Expedients títols de batxiller
679 1958-1959 Expedients títols de batxiller
680 1963-1964 Graus de batxiller
681 1865-1866 Graus de batxiller
682 1866-1867 Graus de batxiller
683 1868-1869 Graus de batxiller
684 1868-1869 Graus de batxiller
685 1869-1871 Graus de batxiller
686 1871-1873 Graus de batxiller
687 1873-1875 Graus de batxiller
688 1972-1973 Expedients de títols de batxiller elemental
689 1974-1975 Expedients de títols de batxiller elemental
690 1974-1975 Expedients de títols de batxiller elemental
691 1974-1975 Expedients de títols de batxiller elemental
692 1972-1973 Expedients de títols de batxiller elemental
726 1875-1877 Expedients de graus de batxiller
727 1878-1880 Expedients de graus de batxiller
728 1880-1882 Expedients de graus de batxiller
729 1890-1893 Expedients de graus de batxiller
730 1896-1900 Expedients de graus de batxiller
731 1900-1902 Expedients de graus de batxiller
732 1902-1905 Expedients de graus de batxiller
733 1905-1907 Expedients de graus de batxiller
743 (llibre) 1916-1978 Registre de títol de batxiller i mestre elemental
760 1961-1969 Llistes de títol de batxiller superior
841 1940-1941 Matrius expedients títols batxiller
891 1939-1940 Matrius sol·licituds títols batxiller
897 1928-1929 Registre de títols de batxiller elemental
931 1893-1896 Graus de batxiller
987 1987-1988 Expedients títols de BUP
1099 1913-1914 Expedients de graus de batxiller
1108 1912-1913 Expedients de graus de batxiller
1109 1910-1912 Expedients de graus de batxiller
1120 1984-1985 Expedients de títols de batxiller
1121 1984-1985 Expedients de títols de batxiller
1122 1983-1984 Expedients de títols de batxiller
1129 1972-1973 Expedients de títols de batxiller
1248 1864-1865 Graus de batxillerat
1278 1877-1878 Expedients de graus de batxillerat
1389 1955 Expedients de batxillerat elemental


9. Documents on apareixen exercicis i exàmens

622 1950-1951 Exercicis de Ciències Naturals
627 1909-1910 Exercicis escrits de Magisteri
628 1909-1910 Exercicis de Batxillerat
693 1951-1952 Exercicis de Ciències Naturals
694 1949-1950 Exercicis de Ciències Naturals
695 1949-1950 Exercicis de Ciències Naturals
696 1949-1950 Exercicis de Ciències Naturals
717 1908-1910 Exercicis escrits de Batxillerat
734 1948-1949 Exercicis de Ciències Naturals
735 1948-1949 Exercicis de Ciències Naturals
736 1948-1949 Exercicis de Ciències Naturals
737 1948-1949 Exercicis de Ciències Naturals
738 1948-1949 Exercicis de Ciències Naturals
739 1948-1949 Exercicis de Ciències Naturals
747 1915-1916 Exercicis escrits de revàlides
799 1910-1911 Exercicis escrits Batxillerat
812 1907-1916 Exercicis escrits de Dibuix
838 1907-1910 Exàmens de Dibuix
890 1949 Quaderns pràctics de Ciències Naturals
1131 1924-1925 Examen d’ingrés. Expedient personal
1143 1910 Quaderns de cal·ligrafia d’alumnes
1160 1910-1919 Exercici de Dibuix
1253 1910-1911 Exercicis escrits de Magisteri
1297 1902-1932 Exercicis i exàmens
1318 1956-1963 Exàmens Grau Superior
1429 1907-1909 Exàmens
1450 1935-1937 Exàmens ingrés
1454 1958-1959 Sol·licitud examen revàlida i Memòria Informativa
1464 1914-1915 Exàmens d’ingrés i cal·ligrafia
1465 1913-1914 Exàmens de revàlida i de Magisteri
1466 1913-1914 Exàmens de Dibuix
1467 1912-1915 Exàmens de Ciències Naturals
1468 1912-1913 Exàmens de Ciències Naturals
1469 1912-1913 Exàmens de Geografia i Història
1506 1911-1912 Exàmens de revàlida i Magisteri
1507 1911-1912 Exàmens de Ciències Naturals i Geografia i Història
1508 1911-1912 Exàmens de Religió i Francès
1509 1911-1912 Exàmens de Física i Química
1510 1908 Exàmens de Magisteri
1511 1906 Exàmens de Magisteri
1513 1906 Exàmens de Magisteri
1553 1912-1913 Exàmens de Cal·ligrafia i Gramàtica
1554 1912-1913 Exàmens
1155 1912-1913 Exàmens
1156 1912-1913 Exàmens
1157 1907-1908 Exàmens
1158 1908 Exàmens
1559 1910-1911 Exàmens
1560 1910-1911 Exàmens
1567 1912-1913 Exàmens
1577 1919-1937 Exàmens
1639 1955-1962 Exàmens Grau Elemental
1643 1909 Exàmens
1685 1946-1947 Quaderns de Ciències Naturals

Documents on apareixen exercicis i exàmens ordenats cronològicament

1297 1902-1932
1511 1906
1513 1906
1557 1907-1908
1429 1907-1909
812 1907-1916
838 1907-1910
1510 1908
1558 1908
717 1908-1910
1643 1909
627 1909-1910
628 1909-1910
1143 1910
799 1910-1911
1253 1910-1911
1559 1910-1911
1560 1910-1911
1160 1910-1919
1506 1911-1912
1507 1911-1912
1508 1911-1912
1509 1911-1912
1468 1912-1913
1469 1912-1913
1553 1912-1913
1554 1912-1913
1955 1912-1913
1956 1912-1913
1567 1912-1913
1467 1912-1915
1465 1913-1914
1466 1913-1914
1464 1914-1915
747 1915-1916
1577 1919-1937
1131 1924-1925
1450 1935-1937
1685 1946-1947
734 1948-1949
735 1948-1949
736 1948-1949
737 1948-1949
738 1948-1949
739 1948-1949
890 1949
694 1949-1950
695 1949-1950
696 1949-1950
622 1950-1951
693 1951-1952
1639 1955-1962
1318 1956-1963
1454 1958-1959


10. Documents relatius als estudis d’agrimensura

623
807
1622


11. Fotografies

723


12. Documents d’obres d’edificació del centre

760 (Gimnàs)
984
1149
1185
1689


13. Factures o documents sobre material de laboratori, oficines o d’altres

109 1910 Catàleg de material científic
759 1937 Factures generals i de laboratori
899 1936-1937 Factures material d’oficina i varis.
1002 1918-1937 Catàleg. Fotografies
1136 1966-1992 Legislació. Factures
1148 1968-1970 Pagaments de secretaria. Factures
1197 1937-1938 Factures de material inventariable i no inventariable, de biblioteca i de salaris del professorat i personal administratiu.
1266 1908-1914 Documentació material científic
1645 1934 Secretaria

Documents on apareixen referències de material científic o factures ordenats cronològicament

1266 1908-1914
109 1910
1002 1918-1937
899 1936-1937
759 1937
1197 1937-1938
1136 1966-1992
1148 1968-1970


14. Documents relatius a la biblioteca provincial o del centre

759
760
1130
1157


15. Documents on apareixen avals polítics de la Segona República, Guerra Civil o Franquisme

668 1937-1938 Sol·licituds matrícula i ajudes econòmiques amb avals polítics
678 1931-1939 Títols de batxiller amb avals polítics
714 1936-1938 Sol·licitud matrícula amb avals polítics
750 1935-1937 Instàncies d’ingrés
751 1937-1942 Instàncies de sol·licitud de matrícula
780 1936 Instàncies d’ingrés amb avals
781 1939-1942 Dispenses d’escolaritat
1330 1936-1938 Actes cursos 1936-1938

CLASSIFICACIÓ NUMÈRICA CORRELATIVA DE CAIXES I LLIBRES DE L’ARXIU

Nº CAIXA (C) / LLIBRE (L) CURS DESCRIPCIÓ
C-1 1950-51 Expedient d’ingrés (Homes).
C-2 1950-51 Expedient d’ingrés (Homes).
C-3 1950-51 Expedient d’ingrés (Homes).
C-4 1950-51 Expedient d’ingrés (Homes).
C-5 1950-51 Expedient d’ingrés (Homes).
C-6 1954-59 Expedient d’ingrés. Sol·licituds títols batxillerat
C-7 1950-51 Expedient d’ingrés. Matrícula lliure
C-8 1972-73 Sol·licitud matricula col·legiada.
C-9 1967-68 Sol·licitud matricula col·legiada.
C-10 1971-72 Sol·licitud matrícula oficial.
C-11 1971-72 Sol·licitud matrícula oficial (filials i delegades)
C-12 1862-63 Expedients de matrícula
C-13 1862-63 Expedients de matrícula
C-14 1863-64 Expedients de matrícula
C-15 1863-64 Expedients de matrícula
C-16 1879-80 Expedients de matrícula
C-17 1885-86 Expedients de matrícula
C-18 1894-95 Expedients de matrícula
C-19 1894-95 Expedients de matrícula
C-20 1895-96 Expedients de matrícula
C-21 1895-96 Expedients de matrícula
C-22 1897-98 Expedients de matrícula
C-23 1897-98 Expedients de matrícula
C-24 1897-98 Expedients de matrícula
C-25 1897-98 Expedients de matrícula
C-26 1897-98 Expedients de matrícula
C-27 1907-08 Expedients de matrícula
C-28 1907-08 Expedients de matrícula
C-29 1907-08 Expedients de matrícula
C-30 1908-09 Expedients de matrícula
C-31 1908-09 Expedients de matrícula
C-32 1908-09 Expedients de matrícula
C-33 1908-09 Expedients de matrícula
C-34 1909-10 Expedients de matrícula
C-35 1909-10 Expedients de matrícula
C-36 1909-10 Expedients de matrícula
C-37 1911-12 Expedients de matrícula
C-38 1852-53 Expedients de matrícula
C-39 1853-54 Expedients de matrícula
C-40 1846-47 Expedients de matrícula
C-41 1846-47 Expedients de matrícula
C-42 1854-55 Expedients de matrícula
C-43 1855-56 Expedients de matrícula
C-44 1895-96 Expedients de matrícula
C-45 1895-96 Expedients de matrícula
C-46 1896-97 Expedients de matrícula
C-47 1903-04 Expedients de matrícula
C-48 1903-04 Expedients de matrícula
C-49 1903-04 Expedients de matrícula
C-50 1879-80 Expedients de matrícula
C-51 1880-81 Expedients de matrícula
C-52 1880-81 Expedients de matrícula
C-53 1881-82 Expedients de matrícula
C-54 1881-82 Expedients de matrícula
C-55 1881-82 Expedients de matrícula
C-56 1966-67 Sol·licitud matrícula lliure
C-57 1971-72 Sol·licitud matrícula oficial
C-58 1957-58 Expedients d’ingrés
C-59 1958-59 Expedients de matrícula
C-60 1959-60 Expedients de matrícula
C-61 1959-60 Expedients de matrícula
C-62 1950-51 Expedients d’ingrés lliure. Dones
C-63 1950-51 Expedients d’ingrés lliure
C-64 1950-51 Expedients d’ingrés matrícula col·legiada
C-65 1950-51 Expedients d’ingrés
C-66 1950-51 Expedients d’ingrés mixt. Públic
C-67 1950-51 Expedients d’ingrés mixt. Públic
C-68 1950-51 Expedients d’ingrés mixt matrícula col·legiada
C-69 1878-1900 Memòries de l’Institut de Castelló
C-70 1911-12 Expedients de matrícula
C-71 1911-12 Expedients de matrícula
C-72 1911-12 Expedients de matrícula
C-73 1911-12 Expedients de matrícula
C-74 1911-12 Expedients de matrícula
C-75 1912-13 Expedients de matrícula
C-76 1912-13 Expedients de matrícula
C-77 1856-57 Expedients de matrícula
C-78 1871-72 Expedients de matrícula
C-79 1871-72 Expedients de matrícula
C-80 1872-73 Expedients de matrícula
C-81 1872-73 Expedients de matrícula
C-82 1873-74 Expedients de matrícula
C-83 1874-75 Expedients de matrícula
C-84 1904-05 Expedients de matrícula
C-85 1904-05 Expedients de matrícula
C-86 1904-05 Expedients de matrícula
C-87 1905-06 Expedients de matrícula
C-88 1846-47 Expedients de matrícula
C-89 1868-69 Expedients de matrícula
C-90 1847-48 Expedients de matrícula
C-91 1892-93 Expedients de matrícula
C-92 1892-93 Expedients de matrícula + Certificat acadèmic personal universitari
C-93 1892-93 Expedients de matrícula
C-94 1893-94 Expedients de matrícula
C-95 1893-94 Expedients de matrícula
C-96 1893-94 Expedients de matrícula
C-97 1894-95 Expedients de matrícula
C-98 1859-60 Expedients de matrícula
C-99 1860-61 Expedients de matrícula
C-100 1860-61 Expedients de matrícula
C-101 1876-77 Expedients de matrícula
C-102 1876-77 Expedients de matrícula
C-103 1876-77 Expedients de matrícula
C-104 1877-78 Expedients de matrícula
C-105 1900-06 Memòries de l’Institut de Castelló
C-106 1901-11 Memòries de l’Institut de Castelló
C-107 1913-21 Memòries de l’Institut de Castelló
C-108 1931-34 Memòries de l’Institut de Castelló
C-109 1910 Catàleg material científic
C-110 1864-81 Memòries de l’Institut de Castelló
C-111 1881-93 Memòries de l’Institut de Castelló
C-112 1965-66 Sol·licitud matrícula gratuïta
C-113 1912-13 Expedients de matrícula
C-114 1912-13 Expedients de matrícula
C-115 1912-13 Expedients de matrícula
C-116 1912-13 Expedients de matrícula
C-117 1913-14 Expedients de matrícula
C-118 1913-14 Expedients de matrícula
C-119 1913-14 Expedients de matrícula
C-120 1875-76 Expedients de matrícula
C-121 1888-89 Expedients de matrícula
C-122 1888-89 Expedients de matrícula
C-123 1888-89 Expedients de matrícula
C-124 1889-90 Expedients de matrícula
C-125 1889-90 Expedients de matrícula
C-126 1889-90 Expedients de matrícula
C-127 1848-49 Expedients de matrícula
C-128 1850-51 Expedients de matrícula
C-129 1851-52 Expedients de matrícula
C-130 1849-50 Expedients de matrícula
C-131 1868-69 Expedients de matrícula
C-132 1868-69 Expedients de matrícula
C-133 1868-69 Expedients de matrícula
C-134 1900-01 Expedients de matrícula
C-135 1901-02 Expedients de matrícula
C-136 1901-02 Expedients de matrícula
C-137 1901-02 Expedients de matrícula
C-138 1902-03 Expedients de matrícula
C-139 1902-03 Expedients de matrícula
C-140 1902-03 Expedients de matrícula
C-141 1877-78 Expedients de matrícula
C-142 1878-79 Expedients de matrícula
C-143 1878-79 Expedients de matrícula
C-144 1890-91 Expedients de matrícula
C-145 1890-91 Expedients de matrícula
C-146 1891-92 Expedients de matrícula
C-147 1891-92 Expedients de matrícula
C-148 1965-69 Sol·licitud matrícula oficial
C-149 1966-67 Sol·licitud matrícula oficial
C-150 1967-69 Sol·licitud matrícula oficial Nules
C-151 1970-71 Sol·licitud matrícula col·legiada
C-152 1968-69 Sol·licitud matrícula oficial
C-153 1969-70 Sol·licitud matrícula oficial
C-154 1868-69 Sol·licitud matrícula oficial
C-155 1913-14 Expedients de matrícula
C-156 1914-15 Expedients de matrícula
C-157 1914-15 Expedients de matrícula
C-158 1914-15 Expedients de matrícula
C-159 1914-15 Expedients de matrícula
C-160 1914-15 Expedients de matrícula
C-161 1914-15 Expedients de matrícula
C-162 1890-91 Expedients de matrícula
C-163 1898-99 Expedients de matrícula
C-164 1898-99 Expedients de matrícula
C-165 1898-99 Expedients de matrícula
C-166 1898-99 Expedients de matrícula
C-167 1898-99 Expedients de matrícula
C-168 1898-99 Expedients de matrícula
C-169 1869-70 Expedients de matrícula
C-170 1869-70 Expedients de matrícula
C-171 1870-71 Expedients de matrícula
C-172 1870-71 Expedients de matrícula
C-173 1885-86 Expedients de matrícula
C-174 1886-87 Expedients de matrícula
C-175 1886-87 Expedients de matrícula
C-176 1863-64 Expedients de matrícula
C-177 1864-65 Expedients de matrícula
C-178 1864-65 Expedients de matrícula
C-179 1864-65 Expedients de matrícula
C-180 1865-66 Expedients de matrícula
C-181 1865-66 Expedients de matrícula
C-182 1866-67 Expedients de matrícula
C-183 1891-92 Expedients de matrícula
C-184 1891-92 Expedients de matrícula
C-185 1892-93 Expedients de matrícula
C-186 1899-1900 Expedients de matrícula
C-187 1899-1900 Expedients de matrícula
C-188 1899-1900 Expedients de matrícula
C-189 1899-1900 Expedients de matrícula
C-190 1968-69 Sol·licitud matrícula oficial
C-191 1964-65 Sol·licitud matrícula oficial
C-192 1965-66 Sol·licitud matrícula oficial
C-193 1963-64 Sol·licitud matrícula oficial
C-194 1967-68 Sol·licitud matrícula oficial
C-195 1964-64 Sol·licitud matrícula col·legiada
C-196 1968-69 Sol·licitud matrícula col·legiada
C-197 1915-16 Expedients de matrícula
C-198 1915-16 Expedients de matrícula
C-199 1915-16 Expedients de matrícula
C-200 1915-16 Expedients de matrícula
C-201 1915-16 Expedients de matrícula
C-202 1915-16 Expedients de matrícula
C-203 1898-99 Expedients de matrícula
C-204 1906-07 Expedients de matrícula
C-205 1906-07 Expedients de matrícula
C-206 1906-07 Expedients de matrícula
C-207 1907-08 Expedients de matrícula
C-208 1907-08 Expedients de matrícula
C-209 1886-87 Expedients de matrícula
C-210 1886-87 Expedients de matrícula
C-211 1887-88 Expedients de matrícula
C-212 1887-88 Expedients de matrícula
C-213 1896-97 Expedients de matrícula
C-214 1896-97 Expedients de matrícula
C-215 1882-83 Expedients de matrícula
C-216 1882-83 Expedients de matrícula
C-217 1883-84 Expedients de matrícula
C-218 1883-84 Expedients de matrícula
C-219 1884-85 Expedients de matrícula
C-220 1884-85 Expedients de matrícula
C-221 1900-01 Expedients de matrícula
C-222 1900-01 Expedients de matrícula
C-223 1900-01 Expedients de matrícula
C-224 1861-62 Expedients de matrícula
C-225 1861-62 Expedients de matrícula
C-226 1862-63 Expedients de matrícula
C-227 1969-70 Sol·licitud matrícula col·legiada
C-228 1970-71 Sol·licitud matrícula oficial
C-229 1965-66 Sol·licitud matrícula col·legiada
C-230 1962-63 Sol·licitud matrícula lliure
C-231 1964-65 Sol·licitud matrícula lliure
C-232 1966-67 Sol·licitud matrícula col·legiada
C-233 1948-49 Expedient d’ingrés nº 3650 a 3699
C-234 1948-49 Expedient d’ingrés nº 3700 a 3799
C-235 1948-49 Expedient d’ingrés nº 3800 a 3899
C-236 1949-50 Expedient d’ingrés nº 3900 a 3999
C-237 1949-50 Expedient d’ingrés nº 4000 a 4049
C-238 1949-50 Expedient d’ingrés nº 4050 a 4099
C-239 1949-50 Expedient d’ingrés nº 4100 a 4199
C-240 1945-46 Expedient d’ingrés nº 2150 a 2199
C-241 1945-46 Expedient d’ingrés nº 2200 a 2249
C-242 1945-46 Expedient d’ingrés nº 2250 a 2299
C-243 1945-46 Expedient d’ingrés nº 2300 a 2349
C-244 1945-46 Expedient d’ingrés nº 2350 a 2399
C-245 1945-46 Expedient d’ingrés nº 2400 a 2499
C-246 1946-47 Expedient d’ingrés nº 2450 a 2499
C-247 1943-44 Expedient d’ingrés nº 1150 a 1174
C-248 1942-43 Expedient d’ingrés nº 1175 a 1199
C-249 1942-43 Expedient d’ingrés nº 1200 a 1224
C-250 1943-44 Expedient d’ingrés nº 1225 a 1249
C-251 1941-42 Expedient d’ingrés nº 1250 a 1274
C-252 1941-42 Expedient d’ingrés nº 1275 a 1299
C-253 1941-42 Expedient d’ingrés nº 1300 a 1324
C-254 1942-43 Expedient d’ingrés nº 565 a 578
C-255 1940-41 Expedient d’ingrés nº 600 a 614
C-256 1940-41 Expedient d’ingrés nº 615 a 629
C-257 1941-42 Expedient d’ingrés nº 630 a 644
C-258 1941-42 Expedient d’ingrés nº 645 a 664
C-259 1941-42 Expedient d’ingrés nº 665 a 684
C-260 1941-42 Expedient d’ingrés nº 685 a 699
C-261 1940-41 Expedient d’ingrés nº 80 a 99
C-262 1940-41 Expedient d’ingrés nº 100 a 119
C-263 1940-41 Expedient d’ingrés nº 120 a 139
C-264 1942-43 Expedient d’ingrés nº 140 a 159
C-265 1943-44 Expedient d’ingrés nº 160 a 170
C-266 1940-41 Expedient d’ingrés nº 180 a 199
C-267 1943-44 Expedient d’ingrés nº 200 a 219
C-268 1915-1916 Expedient d’ingrés. Drets d’ingrés convocatòria agost
C-269 1916-17 Expedient d’ingrés
C-270 1917-18 Expedient d’ingrés
C-271 1918-19 Expedient d’ingrés
C-272 1919-20 Expedient d’ingrés
C-273 1920-21 Expedient d’ingrés
C-274 1921-22 Expedient d’ingrés. Llistat d’alumnes matrícula honor
C-275 1949-50 Expedient d’ingrés nº 4100 a 4199
C-276 1949-50 Expedient d’ingrés nº 4200 a 4249
C-277 1949-50 Expedient d’ingrés nº 4250 a 4299
C-278 1949-50 Expedient d’ingrés nº 4300 a 4399
C-279 1950-51 Expedient d’ingrés nº 4400 a 4499
C-280 1950-51 Expedient d’ingrés nº 4500 a 4599
C-281 1950-51 Expedient d’ingrés nº 4600 a 4699. Falten del 4664 a 4666, del 4668 a 4673, del 4675 a 4676, el 4696 i el 4698.
C-282 1946-47 Expedient d’ingrés nº 2500 a 2549
C-283 1946-47 Expedient d’ingrés nº 2550 a 2599
C-284 1946-47 Expedient d’ingrés nº 2600 a 2651
C-285 1946-47 Expedient d’ingrés nº 2652 a 2699
C-286 1946-47 Expedient d’ingrés nº 2700 a 2749
C-287 1946-47 Expedient d’ingrés nº 2750 a 2799
C-288 1947-48 Expedient d’ingrés nº 2800 a 2849
C-289 1942-43 Expedient d’ingrés nº 1325 a 1349
C-290 1942-43 Expedient d’ingrés nº 1350 a 1374
C-291 1942-43 Expedient d’ingrés nº 1375 a 1399
C-292 1942-43 Expedient d’ingrés nº 1400 a 1424
C-293 1942-43 Expedient d’ingrés nº 1425 a 1449
C-294 1942-43 Expedient d’ingrés nº 1450 a 1474
C-295 1942-43 Expedient d’ingrés nº 1475 a 1499
C-296 1941-42 Expedient d’ingrés nº 700 a 724
C-297 1941-42 Expedient d’ingrés nº 725 a 749
C-298 1941-42 Expedient d’ingrés nº 750 a 774
C-299 1941-42 Expedient d’ingrés nº 775 a 799
C-300 1941-42 Expedient d’ingrés nº 800 a 819
C-301 1941-42 Expedient d’ingrés nº 820 a 839
C-302 1941-42 Expedient d’ingrés nº 840 a 859
C-303 1943-44 Expedient d’ingrés nº 220 a 239
C-304 1942-43 Expedient d’ingrés nº 240 a 259
C-305 1940-41 Expedient d’ingrés nº 260 a 299. Falten del 276 al 285, del 287 a 295 i del 297 a 299.
C-306 1987-88 Sol·licitud matrícula batxillerat i COU
C-307 1940-41 Expedient d’ingrés nº 300 a 319
C-308 1939-40 Expedient d’ingrés nº 320 a 329
C-309 1940-41 Expedient d’ingrés nº 330 a 339
C-310 1922-23 Expedient d’ingrés
C-312 1923-24 Expedient d’ingrés
C-312 1925-26 Expedient d’ingrés
C-313 1926-27 Expedient d’ingrés
C-314 1928-29 Expedient d’ingrés
C-315 1930-31 Expedient d’ingrés
C-316 1931-32 Expedient d’ingrés
C-317 1950-51 Expedient d’ingrés nº 4700 a 4799
C-318 1951-52 Expedient d’ingrés nº 4800 a 4999. Falten el 4844, del 4861 al 4888, el 4910, el 4918, el 4925, el 4963, el 4964, el 4966, el 4993, el 4994, el 4995 i el 4997.
C-319 1951-52 Expedient d’ingrés nº 5000 a 5099
C-320 1951-52 Expedient d’ingrés nº 5100 a 5199
C-321 1951-52 Expedient d’ingrés nº 5200 a 5299. Falten del 5202 al 5208, del 5210 al 5215, el 5218, del 5221 al 5232, del 5234 al 5241, el 5243, el 5246, el 5250, del 5253 al 5257, del 5261 al 5267, del 5269 al 5271, el 5274 al 5277, el 5284, el 5289, el 5291, del 5293 al 5294 i el 5299
C-322 1951-52 Expedient d’ingrés nº 5300 a 5399. Falten del 5300 al 5301, el 5313, el 5316, el 5318, del 5344 al 5346, del 5358 al 5373 i el 5384.
C-323 1951-52 Expedient d’ingrés nº 5400 a 5499. Falten del 5406 al 5411, del 5413 al 5417, el 5422, del 5440 al 5441, el 5444, el 5452, el 5456, del 5462 al 5466, del 5468 al 5484, del 5486 al 5492 i del 5494 al 5499.
C-324 1946-47 Expedient d’ingrés nº 2850 a 2899
C-325 1946-47 Expedient d’ingrés nº 2900 a 2949
C-326 1947-48 Expedient d’ingrés nº 2950 a 2999
C-327 1947-48 Expedient d’ingrés nº 3000 a 3049
C-328 1947-48 Expedient d’ingrés nº 3050 a 3100
C-329 1947-48 Expedient d’ingrés nº 3101 a 3199
C-330 1948-49 Expedient d’ingrés nº 3200 a 3250
C-331 1942-43 Expedient d’ingrés nº 1500 a 1524
C-332 1943-44 Expedient d’ingrés nº 1525 a 1549
C-333 1939-40 Expedient d’ingrés nº 1550 a 1599
C-334 1943-44 Expedient d’ingrés nº 1600 a 1649
C-335 1943-44 Expedient d’ingrés nº 1650 a 1699
C-336 1943-44 Expedient d’ingrés nº 1700 a 1749
C-337 1943-44 Expedient d’ingrés nº 1750 a 1799
C-338 1941-42 Expedient d’ingrés nº 860 a 879
C-339 1941-42 Expedient d’ingrés nº 880 a 899
C-339 bis 1941-42 Expedient d’ingrés nº 40 a 59
C-340 1941-42 Expedient d’ingrés nº 900 a 919
C-341 1941-42 Expedient d’ingrés nº 920 a 939
C-342 1941-42 Expedient d’ingrés nº 940 a 959
C-343 1940-41 Expedient d’ingrés nº 960 a 979
C-344 1940-41 Expedient d’ingrés nº 980 a 999
C-345 1939-40 Expedient d’ingrés nº 340 a 354
C-346 1940-41 Expedient d’ingrés nº 355 a 364
C-347 1940-41 Expedient d’ingrés nº 365 a 379
C-348 1940-41 Expedient d’ingrés nº 380 a 399
C-349 1939-40 Expedient d’ingrés nº 400 a 419
C-350 1941-42 Expedient d’ingrés nº 420 a 434
C-351 1940-41 Expedient d’ingrés nº 435 a 449
C-352 1931-32 Expedient d’ingrés
C-353 1932-33 Expedient d’ingrés
C-354 1932-33 Expedient d’ingrés
C-355 !933-34 Expedient d’ingrés
C-356 1933-34 Expedient d’ingrés
C-357 1934-35 Expedient d’ingrés
C-358 1934-35 Expedient d’ingrés
C-359 1952-53 Expedient d’ingrés nº 5500 a 5999. Falten expedients, llista a l’interior d’expedients existents.
C-360 1866-67 Expedient d’ingrés
C-361 1867-68 Expedient d’ingrés
C-362 1867-68 Expedient d’ingrés
C-363 1940-41 Expedient d’ingrés
C-364 1952-53 Expedient d’ingrés  nº 6000 a 6090
C-365 1953-54 Expedient d’ingrés nº 6450 a 6825
C-366 1947-48 Expedient d’ingrés nº 3251 a 3300
C-367 1947-48 Expedient d’ingrés nº 3301 a 3349
C-368 1947-48 Expedient d’ingrés nº 3350 a 3399
C-369 1947-48 Expedient d’ingrés nº 3400 a 3449. Sols alumnes (dones)
C-370 1948-49 Expedient d’ingrés nº 3450 a 3499
C-371 1948-49 Expedient d’ingrés nº 3500 a 3599
C-372 1948-49 Expedient d’ingrés nº 3600 a 3699
C-373 1943-44 Expedient d’ingrés nº 1800 a 1849
C-374 1944-45 Expedient d’ingrés nº 1850 a 1899
C-375 1944-45 Expedient d’ingrés nº 1900 a 1949
C-376 1944-45 Expedient d’ingrés nº 1950 a 1999
C-377 1944-45 Expedient d’ingrés nº 2000 a 2049
C-378 1938-39 Expedient d’ingrés nº 2050 a 2099
C-379 1944-45 Expedient d’ingrés nº 2100 a 2149
C-380 1942-43 Expedient d’ingrés nº 1000 a 1014
C-381 1939-1940 Expedient d’ingrés nº 1015 a 1029
C-382 1939-40 Expedient d’ingrés nº 1030 a 1049
C-383 1943-44 Expedient d’ingrés nº 1050 a 1074
C-384 1943-44 Expedient d’ingrés nº 1075 a 1099
C-385 1943-44 Expedient d’ingrés nº 1100 a 1124
C-386 1943-44 Expedient d’ingrés nº 1125 a 1149
C-387 1942-43 Expedient d’ingrés nº 450 a 464. Documentació deteriorada
C-388 1939-40 Expedient d’ingrés nº 465 a 482
C-389 1938-39 Expedient d’ingrés nº 483 a 499
C-390 1938-39 Expedient d’ingrés nº 500 a 519
C-391 1938-39 Expedient d’ingrés nº 520 a 534
C-392 1939-40 Expedient d’ingrés nº 535 a 549
C-393 1939-40 Expedient d’ingrés nº 550 a 699
C-394 1935-36 Expedient d’ingrés
C-395 1935-36 Expedient d’ingrés
C-396 1938-39 Expedient d’ingrés. Exàmens convalidacions ingrés.
C-397 1939-40 Expedient d’ingrés
C-398 1940-41 Expedient d’ingrés
C-399 1939-40 Expedient d’ingrés. Desapareguda
C-400 1939-40 Expedient d’ingrés
C-401 1967-68 Expedient d’ingrés nº 20850 a 20899
C-402 1967-68 Expedient d’ingrés nº 20900 a 20949
C-403 1967-68 Expedient d’ingrés nº 20950 a 20999
C-404 1967-68 Expedient d’ingrés nº 21000 a 21049
C-405 1967-68 Expedient d’ingrés nº 21050 a 21099
C-406 1967-68 Expedient d’ingrés nº 21100 a 21149
C-407 1967-68 Expedient d’ingrés nº 21150 a 21199
C-408 1965-66 Expedient d’ingrés nº 18500 a 18599
C-409 1965-66 Expedient d’ingrés nº 18600 a 18699
C-410 1965-66 Expedient d’ingrés nº 18700 a 18799
C-411 1965-66 Expedient d’ingrés nº 19100 a 19199
C-412 1965-66 Expedient d’ingrés nº 19200 a 19299
C-413 1965-66 Expedient d’ingrés nº 19300 a 19399
C-414 1965-66 Expedient d’ingrés nº 19400 a 19499
C-415 1966-67 Expedient d’ingrés nº 19500 a 19599
C-416 1962-63 Expedient d’ingrés nº 15501 a 15600
C-417 1963-64 Expedient d’ingrés nº 15601 a 15700
C-418 1963-64 Expedient d’ingrés nº 15701 a 15800
C-419 1964-65 Expedient d’ingrés nº 15800 a 15900 (només 8) i nº 16200 a 16299
C-420 1963-64 Expedient d’ingrés nº 16301 a 16400
C-421 1963-64 Expedient d’ingrés nº 16401 a 16500
C-422 1963-64 Expedient d’ingrés nº 16501 a 16600
C-423 1960-61 Expedient d’ingrés nº 12700 a 12799
C-424 1961-62 Expedient d’ingrés nº 12800 a 12899
C-425 1961-62 Expedient d’ingrés nº 12900 a 12999
C-426 1961-62 Expedient d’ingrés nº 13000 a 13099
C-427 1961-62 Expedient d’ingrés nº 13100 a 13199
C-428 1961-62 Expedient d’ingrés nº 13200 a 13299
C-429 1961-62 Expedient d’ingrés nº 13300 a 13399
C-430 1957-58 Expedient d’ingrés nº 9900 a 9999
C-431 1957-58 Expedient d’ingrés nº 10000 a 10099
C-432 1957-58 Expedient d’ingrés nº 10100 a 10199
C-433 1957-58 Expedient d’ingrés nº 10200 a 10299
C-434 1957-58 Expedient d’ingrés nº 10300 a 10399
C-435 1957-58 Expedient d’ingrés nº 10400 a 10499
C-436 1957-58 Expedient d’ingrés nº 10500 a 10599
C-437 1952-53 Expedient d’ingrés nº 6100 a 6199. Falten del 6102 al 6135 i el 6170.
C-438 1953-54 Expedient d’ingrés nº 6200 a 6299
C-439 1953-54 Expedient d’ingrés nº 6300 a 6499
C-440 1953-54 Expedient d’ingrés nº 6700 a 6849
C-441 1954-55 Expedient d’ingrés nº 6850 a 6999
C-442 1955-56 Expedient d’ingrés nº 7000 a 7299
C-443 1954-56 Expedient d’ingrés nº 7300 a 7449. També està el nº 7519 i el nº 7531
C-444 1967-68 Expedient d’ingrés nº 21200 a 21249 (Nules)
C-445 1967-68 Expedient d’ingrés nº 21250 a 21299 (Nules i Onda)
C-446 1967-68 Expedient d’ingrés nº 21300 a 21349 (Onda)
C-447 1967-68 Expedient d’ingrés nº 21350 a 21399 (Onda)
C-448 1968-69 Expedient d’ingrés nº 21400 a 21449 (Col·legiada)
C-449 1968-69 Expedient d’ingrés nº 21450 a 21499
C-450 1968-69 Expedient d’ingrés nº 21500 a 21549
C-451 1966-67 Expedient d’ingrés nº 19600 a 19699
C-452 1966-67 Expedient d’ingrés nº 19700 a 19799
C-453 1966-67 Expedient d’ingrés nº 19800 a 19899
C-454 1967-68 Expedient d’ingrés nº 19900 a 19949
C-455 1967-68 Expedient d’ingrés nº 19950 a 19999
C-456 1967-68 Expedient d’ingrés nº 20000 a 20049
C-457 1967-68 Expedient d’ingrés nº 20050 a 20099
C-458 1964-65 Expedient d’ingrés nº 16600 a 16699
C-459 1964-65 Expedient d’ingrés nº 16700 a 16799
C-460 1964-65 Expedient d’ingrés nº 16800 a 16899
C-461 1963-64 Expedient d’ingrés nº 16900 a 16999
C-462 1960-69 Expedient d’ingrés
C-463 1963-64 Expedient d’ingrés nº 17000 a 17099
C-464 1964-65 Expedient d’ingrés nº 17100 a 17199
C-465 1961-62 Expedient d’ingrés nº 13400 a 13499
C-466 1961-62 Expedient d’ingrés nº 13500 a 13599
C-467 1961-62 Expedient d’ingrés nº 13600 a 13699
C-468 1961-62 Expedient d’ingrés nº 13700 a 13799
C-469 1962-63 Expedient d’ingrés nº 13800 a 13899
C-470 1962-63 Expedient d’ingrés nº 13900 a 14000
C-471 1962-63 Expedient d’ingrés nº 14001 a 14100
C-472 1958-59 Expedient d’ingrés nº 10600 a 10699
C-473 1958-59 Expedient d’ingrés nº 10700 a 10799
C-474 1957-58 Expedient d’ingrés nº 10800 a 10899
C-475 1958-59 Expedient d’ingrés nº 10900 a 10999
C-476 1958-59 Expedient d’ingrés nº 11000 a 11099
C-477 1958-59 Expedient d’ingrés nº 11100 a 11199
C-478 1958-59 Expedient d’ingrés nº 11200 a 11299
C-479 1956-57 Expedient d’ingrés nº 8000 a 8299
C-480 1955-56 Expedient d’ingrés nº 8300 a 8399
C-481 1957-58 Expedient d’ingrés nº 8400 a 8499
C-482 1957-58 Expedient d’ingrés nº 8500 a 8599
C-483 1956-57 Expedient d’ingrés nº 8600 a 8699
C-484 1957-58 Expedient d’ingrés nº 8700 a 8799
C-485 1956-57 Expedient d’ingrés nº 8800 a 8899
C-486 1968-69 Expedient d’ingrés nº 21550 a 21599
C-487 1968-69 Expedient d’ingrés nº 21600 a 21649
C-488 1968-69 Expedient d’ingrés nº 21650 a 21699
C-489 1968-69 Expedient d’ingrés nº 21700 a 21749
C-490 1968-69 Expedient d’ingrés nº 21750 a 21799
C-491 1968-69 Expedient d’ingrés nº 21800 a 21849
C-492 1969-70 Expedient d’ingrés nº 21850 a 21899
C-493 1967-68 Expedient d’ingrés nº 20100 a 20149
C-494 1967-68 Expedient d’ingrés nº 20150 a 20199
C-495 1967-68 Expedient d’ingrés nº 20200 a 20249
C-496 1967-68 Expedient d’ingrés nº 20250 a 20299
C-497 1967-68 Expedient d’ingrés nº 20300 a 20349
C-498 1967-68 Expedient d’ingrés nº 20350 a 20399
C-499 1967-68 Expedient d’ingrés nº 20400 a 20449
C-500 1964-65 Expedient d’ingrés nº 17200 a 17299
C-501 1964-65 Expedient d’ingrés nº 17300 a 17399
C-502 1964-65 Expedient d’ingrés nº 17400 a 17499
C-503 1964-65 Expedient d’ingrés nº 17500 a 17599
C-504 1964-65 Expedient d’ingrés nº 17600 a 17699
C-505 1964-65 Expedient d’ingrés nº 17700 a 17799
C-506 1964-65 Expedient d’ingrés nº 17800 a 17899
C-507 1962-63 Expedient d’ingrés nº 14101 a 14200
C-508 1962-63 Expedient d’ingrés nº 14201 a 14300
C-509 1962-63 Expedient d’ingrés nº 14301 a 14400
C-510 1962-63 Expedient d’ingrés nº 14401 a 14500
C-511 1962-63 Expedient d’ingrés nº 14501 a 14600
C-512 1962-63 Expedient d’ingrés nº 14601 a 14700
C-513 1962-63 Expedient d’ingrés nº 14701 a 14800
C-514 1958-58 Expedient d’ingrés nº 11300 a 11400
C-515 1958-59 Expedient d’ingrés nº 11401 a 11469
C-516 1958-59 Expedient d’ingrés nº 11471 a 11499 (H), 15140 a 15171 (H), 15159 a 15171 (D) i 15200 a 15205 (D)
C-517 1960-61 Expedient d’ingrés nº 11500 a 11699
C-518 1959-60 Expedient d’ingrés nº 11700 a 11799
C-519 1960-61 Expedient d’ingrés nº 11800 a 11899
C-520 1960-61 Expedient d’ingrés nº 11901 a 11999
C-521 1956-57 Expedient d’ingrés nº 8900 a 8999
C-522 1957-58 Expedient d’ingrés nº 9000 a 9199
C-523 1957-58 Expedient d’ingrés nº 9200 a 9299
C-524 1957-58 Expedient d’ingrés nº 9300 a 9399
C-525 1957-58 Expedient d’ingrés nº 9400 a 9499
C-526 1957-58 Expedient d’ingrés nº 9500 a 9599
C-527 1957-58 Expedient d’ingrés nº 9600 a 9699
C-528 1969-70 Expedient d’ingrés nº 21900 a 21949
C-529 1969-70 Expedient d’ingrés nº 21950 a 21999
C-530 1969-70 Expedient d’ingrés nº 22000 a 22049
C-531 1969-70 Expedient d’ingrés nº 22050 a 22099
C-532 1969-70 Expedient d’ingrés nº 22100 a 22149
C-533 1969-70 Expedient d’ingrés nº 22150 a 22199
C-534 1969-70 Expedient d’ingrés nº 22200 a 22249
C-535 1967-68 Expedient d’ingrés nº 20450 a 20499
C-536 1967-68 Expedient d’ingrés nº 20500 a 20599
C-537 1967-68 Expedient d’ingrés nº 20600 a 20649
C-538 1967-68 Expedient d’ingrés nº 20650 a 20699
C-539 1967-68 Expedient d’ingrés nº 20700 a 20749
C-540 1967-68 Expedient d’ingrés nº 20750 a 20799
C-541 1968-69 Expedient d’ingrés nº 20800 a 20849
C-542 1964-65 Expedient d’ingrés nº 17900 a 17999
C-543 1964-65 Expedient d’ingrés nº 18000 a 18099
C-544 1965-66 Expedient d’ingrés nº 18100 a 18199
C-545 1965-66 Expedient d’ingrés nº 18200 a 18299
C-546 1965-66 Expedient d’ingrés nº 18300 a 18399
C-547 1966-67 Expedient d’ingrés nº 18340 a 18400
C-548 1966-67 Expedient d’ingrés nº 18400 a 18499
C-549 1962-63 Expedient d’ingrés nº 14801 a 14900
C-550 1962-63 Expedient d’ingrés nº 14901 a 15000
C-551 1963-64 Expedient d’ingrés nº 15001 a 15099
C-552 1963-64 Expedient d’ingrés nº 15100 a 15199
C-553 1963-64 Expedient d’ingrés nº 15212 a 15300
C-554 1963-64 Expedient d’ingrés nº 15301 a 15400
C-555 1963-64 Expedient d’ingrés nº 15401 a 15500
C-556 1959-60 Expedient d’ingrés nº 12000 a 12099
C-557 1960-61 Expedient d’ingrés nº 12100 a 12199
C-558 1960-61 Expedient d’ingrés nº 12200 a 12299
C-559 1959-60 Expedient d’ingrés nº 12300 a 12399
C-560 1959-60 Expedient d’ingrés nº 12400 a 12499
C-561 1959-60 Expedient d’ingrés nº 12500 a 12599
C-562 1959-60 Expedient d’ingrés nº 12600 a 12699
C-563 1957-58 Expedient d’ingrés nº 9700 a 9799
C-564 1957-58 Expedient d’ingrés nº 9800 a 9999
C-565 1866-67 Expedient d’ingrés
C-566 1867-72 Expedients personals i d’ingrés
C-567 1910-12 Expedients de Revàlida de “Maestro elemental”
C-568 1940-75 Expedients de nomenaments de professorat
C-569 1953 Expedients d’ingrés sense determinar (Borriana, Escolapis, Castelló i altres)
C-570 1959-62 Expedients d’ingrés nocturn de 12550 a  12657 (H), de 13821 a 13862(H) i de 13843 a 13860 (D)
C-571 1982-83 Expedients de títols de batxillerat del pla 1975
C-572 1985-86 Expedients de títols de batxillerat del pla 1975
C-573 1985-86 Expedients de títols de batxillerat del pla 1975
C-574 1986-87 Expedients de títols de batxillerat del pla 1975
C-575 1987-88 Expedients de títols de batxillerat del pla 1975
C-576 1988-89 Expedients de títols de batxillerat del pla 1975
C-577 1982-83 Expedients de títols de batxillerat del pla 1975
C-578 1983-84 Expedients de títols de batxillerat del pla 1975
C-579 1981-82 Expedients de títols de batxillerat del pla 1975
C-580 1981-82 Expedients de títols de batxillerat del pla 1975
C-581 1960-70 Fitxes d’alumnes
C-582 1960-70 Fitxes d’alumnes
C-583 1960-70 Fitxes d’alumnes
C-584 1960-70 Fitxes d’alumnes
C-585 1907-09 Expedients de grau de batxiller
C-586 1909-20 Expedients de grau de batxiller
C-587 1915-16 Expedients de grau de batxiller
C-588 1916-18 Expedients de grau de batxiller
C-589 1928-30 Expedients de grau de batxiller elemental
C-590 1857-61 Expedients de grau de batxiller
C-591 1861-63 Expedients de grau de batxiller
C-592 1861-62 Comptes anuals
C-593 1863-64 Comptes anuals
C-594 1864-65 Comptes anuals
C-595 1865-66 Comptes anuals
C-596 1866-67 Comptes anuals
C-597 1867-68 Comptes anuals
C-598 1868-69 Comptes anuals
C-599 1869-71 Comptes anuals
C-600 1959-60 Expedients títols batxiller elemental
C-601 1960-61 Expedients títols batxiller elemental
C-602 1961-62 Expedients títols batxiller elemental
C-603 1961-62 Expedients títols batxiller elemental
C-604 1962-63 Expedients títols batxiller elemental
C-605 1962-63 Expedients títols batxiller elemental
C-606 1963-64 Expedients títols batxiller elemental
C-607 1964-65 Expedients títols batxiller elemental
C-608 1969-70 Expedients personals i d’ingrés
C-609 1969-70 Expedients personals i d’ingrés
C-610 1969-70 Expedients personals i d’ingrés
C-611 1969-70 Expedients personals i d’ingrés
C-612 1969-70 Expedients personals i d’ingrés
C-613 1969-70 Expedients personals i d’ingrés
C-614 1969-70 Expedients personals i d’ingrés
C-615 1950-51 Sol·licitud de matrícula oficial
C-616 1986-87 Expedients títols de batxiller
C-617 1951-52 Sol·licitud de matrícula oficial
C-618 1949-50 Sol·licitud de matrícula oficial
C-619 1950-51 Sol·licitud de matrícula oficial
C-620 1981-82 Sol·licitud de matrícula oficial
C-621 1981-82 Sol·licitud de matrícula oficial
C-622 1950-51 Exercicis de Ciències Naturals
C-623 1861-63 Expedients títols d’Agrimensor
C-624 1977-78 Expedients títols de batxiller
C-625 1981-82 Trasllats d’altres centres
C-626 1904-12 Expedients per a apertura d’escoles privades
C-627 1909-10 Exercicis escrits de Magisteri
C-628 1909-10 Exercicis escrits de Batxillerat
C-629 1883-85 Expedients grau de Batxiller
C-630 1885-88 Expedients grau de Batxiller
C-631 1888-90 Expedients grau de Batxiller
C-632 1953-55 Expedients títols Batxiller
C-633 1949-50 Sol·licitud matrícula domèstica
C-634 1949-50 Sol·licitud matrícula oficial
C-635 1951-52 Sol·licitud matrícula oficial
C-636 1872-73 Comptes anuals
C-637 1873-74 Comptes anuals
C-638 1973-74 Títols batxiller elemental
C-639 1962-64 Expedients títols batxiller superior
C-640 1965-67 Expedients títols batxiller superior
C-641 1967-70 Expedients títols batxiller superior
C-642 1968-71 Expedients títols batxiller superior
C-643 1966-67 Expedients títols batxiller elemental
C-644 1965-66 Expedients títols batxiller elemental
C-645 1967-68 Expedients títols batxiller elemental
C-646 1968-69 Expedients títols batxiller elemental
C-647 1969-70 Expedients títols batxiller elemental
C-648 1970-71 Expedients títols batxiller elemental
C-649 1971-72 Expedients títols batxiller elemental
C-650 1970-71 Expedients títols batxiller elemental
C-651 1969-70 Expedients personals i d’ingrés
C-652 1971-72 Expedients de títols de batxiller superior
C-653 1969-70 Expedients personals i d’ingrés
C-654 1970-71 Expedients personals i d’ingrés
C-655 1970-71 Expedients personals i d’ingrés
C-656 1970-71 Expedients personals i d’ingrés
C-657 1970-71 Expedients personals i d’ingrés
C-658 1970-71 Expedients personals i d’ingrés
C-659 1926-27 Expedients d’alumnes amb cognoms que comencen per a, b
C-660 1927-29 Expedients d’alumnes amb cognoms que comencen per c, d, e, f
C-661 1929-31 Expedients d’alumnes amb cognoms que comencen per g, h, i, j
C-662 1929-31 Expedients d’alumnes amb cognoms que comencen per l, ll, m
C-663 1932-33 Expedients d’alumnes amb cognoms que comencen per n, o, p, q, r
C-664 1932-33 Expedients d’alumnes amb cognoms que comencen per s, t
C-665 1933-34 Expedients d’alumnes amb cognoms que comencen per u, v, y, z
C-666 1864-65 Llistes d’alumnes i documents sobre el col·legi de Vinaròs
C-667 1903-17 Actes de claustre i documents varis de Magisteri
C-668 1937 Sol·licitud ajudes econòmiques amb avals polítics
C-669 1955 Certificacions acadèmiques
C-670 1956-62 Certificacions acadèmiques
C-671 1961-62 Certificacions acadèmiques
C-672 1889-1900 Expedients oposició a premis extraordinaris
C-673 1881-95 Expedients oposició a premis extraordinaris
C-674 1888-1900 Expedients oposició a premis extraordinaris
C-675 1943-62 Butlletins oficials solts
C-676 1963-65 Butlletins oficials solts
C-677 1865-66 Expedients d’ingrés i matrícula
C-678 1931-39 Expedients títols batxiller (1928). Exàmens d’ingrés amb avals polítics. Títols batxillerat (1953).
C-679 1958-59 Expedients títols batxiller.
C-680 1863-64 Graus de batxiller
C-681 1865-66 Graus de batxiller
C-682 1866-67 Graus de batxiller
C-683 1868-69 Graus de batxiller
C-684 1868-69 Graus de batxiller
C-685 1869-71 Graus de batxiller
C-686 1871-73 Graus de batxiller
C-687 1873-75 Graus de batxiller
C-688 1972-73 Expedients títols batxiller elemental
C-689 1974-75 Expedients títols batxiller elemental
C-690 1974-75 Expedients títols batxiller elemental
C-691 1974-75 Expedients títols batxiller elemental
C-692 1972-73 Expedients títols batxiller elemental
C-693 1951-52 Exercicis Ciències Naturals
C-694 1949-50 Exercicis Ciències Naturals
C-695 1949-50 Exercicis Ciències Naturals
C-696 1949-50 Exercicis Ciències Naturals
C-697 1970-71 Expedients personals i d’ingrés
C-698 1970-71 Expedients personals i d’ingrés
C-699 1970-71 Expedients personals i d’ingrés
C-700 1970-71 Expedients personals i d’ingrés
C-701 1970-71 Expedients personals i d’ingrés
C-702 1970-71 Expedients personals i d’ingrés
C-703 1970-71 Expedients personals i d’ingrés
C-704 1948-49 Sol·licitud matrícula oficial
C-705 1948-49 Sol·licitud matrícula oficial
C-706 1947-48 Sol·licitud matrícula oficial
C-707 1948-49 Sol·licitud matrícula oficial
C-708 1930-31 Expedients d’ingrés
C-709 1931-32 Expedients d’ingrés. Paperetes abonament taxes ingrés
C-710 1957-58 Llistat d’alumnes d’ingrés
C-711 1846-93 Llistat d’alumnes
C-712 1861-67 Comptabilitat
C-713 1860-80 Registre certificacions
C-714 1936-38 Sol·licitud matrícula amb avals polítics
C-715 1981-82 Sol·licitud matrícula col·legiada
C-716 1968-69 Certificacions acadèmiques oficials
C-717 1909-10 Exercicis escrits de batxillerat
C-718 1890-93 Comptes d’anys econòmics
C-719 1977-78 Sol·licituds matrícula
C-720 1970-71 Sol·licituds matrícula
C-721 1971-72 Certificacions d’actes de naixement
C-722 1962-63 Models de fitxa individual de l’INE
C-723 1961-62 Certificats mèdics oficials i fotografies
C-724 1954-55 Sol·licituds matrícula
C-725 1953-54 Sol·licituds matrícula
C-726 1875-77 Expedients de graus de batxiller
C-727 1878-80 Expedients de graus de batxiller
C-728 1880-82 Expedients de graus de batxiller
C-729 1890-93 Expedients de graus de batxiller
C-730 1896-1900 Expedients de graus de batxiller
C-731 1900-02 Expedients de graus de batxiller
C-732 1902-05 Expedients de graus de batxiller
C-733 1905-07 Expedients de graus de batxiller
C-734 1948-49 Exercicis Ciències Naturals. Mapes d’Història
C-735 1848-49 Exercicis Ciències Naturals
C-736 1848-49 Exercicis Ciències Naturals
C-737 1848-49 Exercicis Ciències Naturals
C-738 1848-49 Exercicis Ciències Naturals
C-739 1848-49 Exercicis Ciències Naturals
C-740 1857-60 Comptes econòmics mensuals
C-741 1970-71 Expedients personals i d’ingrés
C-742 1970-71 Expedients personals i d’ingrés
C-743 1970-71 Expedients personals i d’ingrés
C-744 1970-71 Expedients personals i d’ingrés
C-745 1975-76 Expedients personals i d’ingrés
C-746 1975-76 Expedients personals i d’ingrés
C-747 1915-16 Exercicis escrits de revàlides
C-748 1957-58 Sol·licitud examen accés batxiller
C-749 1949-50 Correspondència
C-750 1935-37 Instàncies d’ingrés. Avals polítics. Donació del Museu de Ciències Naturals de Madrid. Donació de l’estació de biologia marina de Santander.
C-751 1938-42 Instàncies de sol·licituds de matrícula. Avals polítics.
C-752 1967-68 Certificacions
C-753 1950-59 Certificacions acadèmiques
C-754 1919-27 Sol·licituds de títols de batxiller
C-755 1977-78 Sol·licituds de matrícula
C-756 1963-64 Expedients personals d’alumnes
C-757 1963-64 Expedients personals d’alumnes
C-758 1950-51 Expedients personals d’alumnes
C-759 1937 Factures generals i de laboratori. Llista de llibres biblioteca. Programes homenatge Juan Marco i Federico García Lorca.
C-760 1970-71 Associació provincial de catedràtics (Anuncia o petició). Fitxes alumnes. Gimnàs. Certificats títols batxillerat.
C-761 1894-1938 Expedients oposicions a premis extraordinaris
C-762 1878-80 Expedients matrícula (Vinaròs)
C-763 1978-79 Sol·licitud de títols de batxiller
C-764 1978-79 Sol•licitud de títols de batxiller
C-765 1973 Sol·licitud examen de revalida
C-766 1973-77 Expedient d’ingrés
C-767 1865-71 Compte econòmic general de l’Institut
C-768 1980 Sol·licituds plaça de professor interí (presa de possessió)
C-769 1923-69 Sol·licituds de matrícula
C-770 1966-67 Expedients personal d’alumnat
C-771 1934-35 Expedients qualificacions alumnes
C-772 1934-35 Expedients qualificacions alumnes. A
C-773 1936-37 Expedients qualificacions alumnes. B
C-774 1937-38 Expedients qualificacions alumnes. C, CH, D, E
C-775 1939-40 Expedients qualificacions alumnes. F, G, H, I, J, K, L, LL
C-776 1940-41 Expedients qualificacions alumnes. M, N, O, P
C-777 1942-43 Expedients qualificacions alumnes. Q, R, S, T, U, V, Z
C-778 1908 Memòries d’altres instituts de l’Estat
C-779 1981-82 Sol·licituds de matrícula col·legiada
C-780 1936 Instàncies d’ingrés. Avals per ingressar
C-781 1939-42 Dispensa escolaritat
C-782 1973-74 Sol·licituds títols de batxiller
C-783 1948-53 Comptes d’institut
C-784 1950-60 Correspondència
C-785 1853-57 Drets d’examen
C-786 1856-82 Llista de matrícula i qualificació
C-787 1963-68 Comptabilitat
C-788 1857-74 Expedients d’ingrés gimnàstica
C-789 1916-20 Certificats mèdics per a aprovar Gimnàstica
C-790 1916-37 Sol·licituds: beques, trasllats, oients
C-791 1928-29 Expedients de matrícula
C-792 1923-36 Actes de qualificació
C-793 1970-72 Actes de qualificació
C-794 1869-80 Comptabilitat (Arqueig)
C-795 1909-11 Expedients de matrícula
C-796 1846-52 Registre d’estudis d’alumnes
C-797 1970 Sol·licitud matrícula grau elemental
C-798 1958-73 Sol·licitud de matrícula
C-799 1910-11 Exercicis escrits de batxillerat
C-800 1909-25 Actes d’assistència del professorat
C-801 1966 Sol·licitud revalida elemental
C-802 1967 Sol·licitud revalida elemental
C-803 1967 Sol·licitud revalida superior
C-804 1974-76 Sol·licitud revalida superior
C-805 1965-71 Comptabilitat
C-806 1949-63 Correspondència
C-807 1862-64 Expedients títols d’agrimensor
C-808 1973-74 Certificacions acadèmiques
C-809 1889-95 Exàmens premi extraordinari
C-810 1923-24 Sol·licituds de matrícula
C-811 1977 Associació Nacional de Catedràtics
C-812 1907-16 Exercicis escrits de dibuix
C-813 1938-43 Correspondència
C-814 1894-1917 Correspondència – minutes
C-815 1970-71 Expedients trasllats alumnes
C-816 1970-74 Expedients trasllats alumnes
C-817 1969 Nòmines de professorat
C-818 1864-1960 Correspondència
C-819 1915-27 Correspondència
C-820 1972-73 Sol·licitud de matrícula
C-821 1976-77 Sol·licitud de matrícula
C-822 1974-75 Sol·licitud de matrícula
C-823 1974-75 Sol·licitud de matrícula
C-824 1963-64 Sol·licitud de matrícula
C-825 1963-64 Sol·licitud de matrícula
C-826 1967-68 Sol·licitud de matrícula
C-827 1941-44 Nòmina personal
C-828 1961-62 Exàmens d’ingrés
C-829 1979-80 Sol·licitud títols batxiller
C-830 1974-75 Sol·licitud títols batxiller
C-831 1943-45 Certificacions
C-832 1965-66 Actes qualificacions alumnes
C-833 1975-76 Sol·licituds títols batxiller superior
C-834 1916-26 Sol·licituds matrícula
C-835 1938-40 Llista d’alumnes acadèmies i col·legis (Minerva, Borriana, Carmelites, Akademos, Escoles Pies, Consolació)
C-836 1935-63 Sol·licitud de matrícula
C-837 1905-46 Fulls serveis de professorat
C-838 1907-10 Exàmens de dibuix
C-839 1948-64 Registre matrícula.
C-840 1928-29 Paper pagament de suspesos i no presentats
C-841 1940-41 Matrius expedients títols de batxiller
C-842 1954-55 Sol·licituds de matrícula
C-843 1933-34 Paper pagament d’ingrés
C-844 1946-50 Sol·licituds de matrícula
C-845 1934-35 Matrícula extraordinària de gener
C-846 1951-54 Expedients d’ingrés
C-847 1868-69 Expedients de mestres d’instrucció primària. Magisteri
C-848 1864-94 Comptabilitat i altres
C-849 1909-16 Actes d’alumnes finals
C-850 1936-37 Matrius matrícula batxillerat
C-851 1952-57 Sol·licitud títols batxiller
C-852 1950-57 Correspondència
C-853 1966-67 Certificacions secció delegada d’Onda
C-854 1886-1909 Correspondència amb col·legis incorporats: Sogorb, Borriana, Vinaròs, Morella, Escoles Pies, Sagrat Cor de Jesús
C-855 1971-72 Expedients d’ingrés
C-856 1964-66 Comptabilitat
C-857 1887-90 Qualificacions, llistes suspesos
C-858 1929-31 Paper pagament de l’estat. Expedient de matrícula
C-859 1962-64 Expedients trasllats alumnes
C-860 1915-23 Comptabilitat
C-861 1960-67 Actes d’alumnes
C-862 1962 Horari professorat
C-863 1961-69 Revalidacions, convalidacions
C-864 1961-69 Revalidacions, convalidacions
C-865 1968-69 Expedients revalidació ingrés per primària
C-866 1970 Institut de Vinaròs
C-867 1980-81 Taxes targetes identitat. Expedient personal
C-868 1859-62 Fulls d’estudis (Faltes assistència i conducta). Expedient personal
C-869 1920-23 Certificacions rebudes d’altres centres
C-870 1923-25 Certificacions rebudes d’altres centres
C-871 1926-28 Certificacions rebudes d’altres centres
C-872 1918-19 Certificacions rebudes d’altres centres
C-873 1916-18 Certificacions rebudes d’altres centres
C-874 1933-37 Certificacions rebudes d’altres centres
C-875 1938-40 Certificacions rebudes d’altres centres
C-876 1856-99 Correspondència
C-877 1868-69 Expedients d’ingrés
C-878 1930-42 Sol·licituds de matrícula
C-879 1912-15 Memòries d’instituts d’Espanya
C-880 1970-81 Fitxes de professors. Audiència Rosa Martí
C-881 1969-86 Certificacions de professorat. Expedients professors
C-882 1969-80 Material administratiu
C-883 1849-58 Fulls d’estudi (Falta d’assistència i conducta). Butlletí qualificació
C-884 1866-67 Expedients per la carrera de facultatius
C-885 1856-59 Expedients
C-886 1937 Llibre registre correspondència
C-887 1911-13 Memòries de l’institut de Castelló
C-888 1846-61 Reials Ordres. Quadern esborranys d’anuncis o peticions. Expedients personals.
C-889 1979-94 Memòries institut
C-890 1949 Quaderns pràctiques Ciències Naturals
C-891 1846-47/1939-40 Llistat matrícula. Matrius sol·licitud títols batxiller i certificacions revàlida
C-892 1963 Sol·licitud matrícula gratuïta
C-893 1932-33 Paper pagament d’ingrés. Pressupost centre. Expedient personal d’ingrés.
C-894 1916-18 Paper pagament d’ingrés.
C-895 1855-62 Esborranys comptes
C-896 1934-36 Nòmines professors i administratius
C-897 1919-29 Revalida. Actes. Biblioteca escolar
C-898 1960-66 Sol·licituds de títols de batxiller. Expedient grau
C-899 1936-37 Factures material oficina
C-900 1929 Actes d’exàmens d’ingrés (Expedients d’ingrés)
C-901 1952-65 Correspondència d’eixida
C-902 1955-65 Sol·licituds títols batxillerat. Expedient grau batxillerat
C-903 1953-55 Certificacions acadèmiques
C-904 1963 Sol·licitud matrícula gratuïta
C-905 1858-67 Registre de matrícula (Llista d’alumnes)
C-906 1980-81 Matrícula oficial. Expedient de matrícula
C-907 1970 Institut d’Onda
C-908 1966-69 Sol·licitud de matrícula gratuïta
C-909 1965-66 Certificacions
C-910 1958 Patronat protecció escolar (beques, 1958-59). Convalidació estudis eclesiàstics. Actes d’exàmens oficials (1938-1942). Revista Escolar (1957-58). Pressupost (1959). Documentació administrativa.
C-911 1865-66 Comptes institut
C-912 1965 Sol·licituds de batxiller superior. Expedient grau batxillerat
C-913 1940-42 Certificats acadèmics rebudes d’altres centres
C-914 1860-86 Llibres comptables
C-915 1943-45 Certificacions acadèmiques oficials
C-916 1948-49 Sol·licituds de matrícula oficial
C-917 1946-47 Sol·licituds de matrícula oficial
C-918 1951-60 Expedients personals
C-919 1928-30 Drets acadèmics i d’examen. Sol·licitud de matrícula
C-920 1922-28 Drets acadèmics i d’examen. Sol·licitud de matrícula
C-921 1916-22 Drets acadèmics i d’examen. Sol·licitud de matrícula
C-922 1937-43 Correspondència oficial
C-923 1948-49 Sol·licituds de matrícula
C-924 1948-49 Sol·licituds de matrícula
C-925 1947-48 Sol·licituds de matrícula
C-926 1954-55 Sol·licituds de matrícula
C-927 1951-52 Sol·licituds de matrícula oficial
C-928 1951-52 Sol·licituds de matrícula oficial
C-929 1949-50 Sol·licituds de matrícula oficial
C-930 1949-50 Sol·licituds de matrícula oficial
C-931 1893-96 Graus de batxillerat
C-932 1928-71 Sol·licituds títols de batxiller. Expedients grau
C-933 1969-71 Nòmines professorat institut d’Onda
C-934 1962-63 Sol·licitud matrícula oficial
C-935 1962-63 Sol·licitud matrícula col·legiada
C-936 1962-63 Sol·licitud matrícula oficial
C-937 1962-63 Sol·licitud matrícula col·legiada
C-938 1961-62 Sol·licitud matrícula col·legiada
C-939 1961-62 Sol·licitud matrícula col·legiada
C-940 1961-62 Sol·licitud matrícula oficial
C-941 1950-51 Qualificacions d’alumnes per assignatura. Butlletins qualificació
C-942 1958-60 Sol·licitud matrícula alumnat lliure
C-943 1959-61 Nòmines de professorat
C-944 1947-58 Sol·licitud matrícula lliure
C-945 1952-56 Nòmines de professorat
C-946 1932-34 Sol·licitud matrícula lliure
C-947 1951-52 Sol·licitud matrícula oficial
C-948 1952-60 Sol·licitud títols batxillerat. Expedient grau
C-949 1914-31 Certificacions acadèmiques d’altres centres
C-950 1956-57 Sol·licitud matrícula lliure
C-951 1913-32 Certificacions assistència assignatura de Gimnàstica
C-952 1954-56 Sol·licitud matrícula oficial
C-953 1960-63 Sol·licitud matrícula lliure
C-954 1957-58 Nòmines de professorat
C-955 1946-47 Sol·licitud matrícula oficial
C-956 1936-38 Correspondència administrativa. Projecte de refugi. Butlletí de qualificacions
C-957 1988-89 Registres personals d’alumnes
C-958 1940-43 Certificats personals
C-959 1951-52 Sol·licitud matrícula oficial
C-960 1949-50 Sol·licitud matrícula oficial
C-961 1948-49 Sol·licitud matrícula col·legiada i domèstica
C-962 1943-46 Correspondència administrativa
C-963 1923-25 Correspondència administrativa
C-964 1930-31 Sol·licitud matrícula oficial
C-965 1927-28 Sol·licitud matrícula oficial
C-966 1939-40 Sol·licitud matrícula oficial
C-967 1920-21 Sol·licitud matrícula oficial. Drets d’examen
C-968 1916-17 Sol·licitud matrícula oficial
C-969 1918-20 Sol·licitud matrícula oficial
C-970 1935-39 Sol·licitud matrícula oficial
C-971 1945-46 Sol·licitud matrícula oficial
C-972 1956-57 Certificats oficials i varis
C-973 1951-52 Sol·licitud matrícula oficial
C-974 1926-30 Correspondència administrativa
C-975 1913-15 Correspondència administrativa
C-976 1922-23 Sol·licitud matrícula oficial
C-977 1929-31 Sol·licitud matrícula oficial
C-978 1928-30 Sol·licitud matrícula oficial
C-979 1961-62 Sol·licitud matrícula oficial
C-980 1960-61 Sol·licitud matrícula oficial
C-981 1959-60 Sol·licitud matrícula oficial
C-982 1958-59 Sol·licitud matrícula oficial
C-983 1962-74 Sol·licitud matrícula oficial
C-984 1917-65 Obres institut (1917). Discurs inauguració institut (1917). Inventari departaments (1928). Correspondència administrativa.  Fotos.
C-985 1910-11 Expedients de matrícula
C-986 1863-76 Registre de matrícula. Expedient de matrícula
C-987 1987-88 Expedients títols BUP.
C-988 1919-21 Sol·licitud matrícula oficial
C-989 1923-24 Sol·licitud matrícula oficial
C-990 1925-27 Sol·licitud matrícula oficial
C-991 1924-25 Sol·licitud matrícula oficial
C-992 1921-22 Sol·licitud matrícula oficial
C-993 1918-20 Sol·licitud matrícula oficial
C-994 1918-19 Sol·licitud matrícula oficial
C-995 1917-18 Sol·licitud matrícula oficial
C-996 1916-17 Sol·licitud matrícula oficial
C-997 1898-1900 Sol·licitud matrícula oficial, privada i domèstica
C-998 1892-95 Sol·licitud matrícula oficial
C-999 1949-50 Sol·licitud matrícula oficial
C-1000 1947-48 Sol·licitud matrícula oficial
C-1001 1946-47 Sol·licitud matrícula oficial
C-1002 1846-1937 Inventari decrets oficials (1918). Memòria de l’institut (1937). Documents Fernando March (1846)
C-1003 1951-52 Sol·licitud matrícula
C-1004 1918-19 Drets d’examen. Sol·licitud matrícula oficial
C-1005 1954-55 Sol·licitud matrícula
C-1006 1935-37 Correspondència administrativa
C-1007 1927-31 Sol·licitud matrícula oficial
C-1008 1934-36 Sol·licitud matrícula oficial
C-1009 1930-31 Sol·licitud matrícula oficial
C-1010 1918-27 Sol·licitud matrícula oficial
C-1011 1918-19 Sol·licitud matrícula oficial
C-1012 1917-18 Sol·licitud matrícula oficial
C-1013 1920-22 Sol·licitud matrícula oficial
C-1014 1945-46 Sol·licitud matrícula oficial
C-1015 1934-35 Correspondència administrativa
C-1016 1919-23 Correspondència administrativa
C-1017 1939-41 Sol·licitud matrícula oficial
C-1018 1958-59 Sol·licitud matrícula oficial
C-1019 1958-59 Sol·licitud matrícula oficial
C-1020 1957-58 Sol·licitud matrícula oficial
C-1021 1957-58 Sol·licitud matrícula oficial
C-1022 1960-69 Certificacions acadèmiques
C-1023 1949-50 Sol·licitud matrícula oficial
C-1024 1949-50 Sol·licitud matrícula oficial
C-1025 1940-41 Sol·licitud matrícula oficial
C-1026 1940-41 Sol·licitud matrícula oficial
C-1027 1951-52 Sol·licitud matrícula oficial
C-1028 1925-26 Sol·licitud matrícula oficial. Registre d’alumnat
C-1029 1924-25 Sol·licitud matrícula oficial
C-1030 1901-02 Sol·licitud matrícula oficial
C-1031 1903-04 Sol·licitud matrícula oficial
C-1032 1947-48 Sol·licitud matrícula oficial
C-1033 1966-68 Liquidació de pressupostos
C-1034 1963-65 Liquidació de pressupostos
C-1035 1969-70 Liquidació de pressupostos
C-1036 1961-63 Liquidació de pressupostos
C-1037 1959-60 Liquidació de pressupostos
C-1038 1955-58 Liquidació de pressupostos
C-1039 1909-12 Correspondència administrativa
C-1040 1901-08 Correspondència administrativa
C-1041 1884-99 Correspondència administrativa
C-1042 1855-83 Correspondència administrativa
C-1043 1944-45 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1044 1944-45 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1045 1944-45 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1046 1939-40 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1047 1934-35 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1048 1923-24 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1049 1922-23 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1050 1940-41 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1051 1928-35 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1052 1931-32 Correspondència administrativa
C-1053 1946-47 Sol·licituds de matrícula
C-1054 1947-48 Sol·licitud de matrícula
C-1055 1877-78 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1056 1934-35 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1057 1960-65 Expedient personal. Fitxes psicotècniques d’ alumnes
C-1058 1933-34 Correspondència administrativa
C-1059 1932-33 Correspondència administrativa
C-1060 1956-57 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1061 1956-57 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1062 1955-56 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1063 1955-56 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1064 1953-55 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1065 1951-52 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1066 1951-52 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1067 1931-32 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1068 1869-1900 Correspondència administrativa
C-1069 1949 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1070 1948-49 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1071 1948-49 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1072 1948-49 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1073 1940-41 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1074 1926-27 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1075 1919-20 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1076 1920-21 Sol·licitud de matrícula oficial
C-1077 1954-75 Registre de matrícula. Diplomes. Mapes. Sol·licitud de matrícula
C-1078 1957-75 Expedients personals d’alumnes. Sol·licitud de matrícula
C-1079 1968-71 Sol·licitud de matrícula
C-1080 1960-61 Sol·licitud de matrícula
C-1081 1966-69 Sol·licitud de matrícula
C-1082 1960-61 Sol·licitud de matrícula
C-1083 1960 Sol·licitud de matrícula
C-1084 1961-62 Sol·licitud de matrícula
C-1085 1959-60 Sol·licitud de matrícula
C-1086 1959-60 Sol·licitud de matrícula
C-1087 1958-59 Sol·licitud de matrícula
C-1088 1939-40 Sol·licitud de matrícula
C-1089 1934-36 Sol·licitud de matrícula
C-1090 1918-22 Sol·licitud de matrícula. Drets examen
C-1091 1922-27 Sol·licitud de matrícula. Drets examen
C-1092 1927-30 Sol·licitud de matrícula. Drets examen
C-1093 1931-32 Sol·licitud de matrícula
C-1094 1931-33 Sol·licitud de matrícula
C-1095 1931-32 Sol·licitud de matrícula
C-1096 1958-59 Expedients personals d’alumnes
C-1097 1931 Expedients personals d’alumnes
C-1098 1910-11 Expedients de matrícula
C-1099 1913-14 Expedients grau de batxillerat
C-1100 1887-98 Paper pagament matrícula. Expedient personal d’alumnes
C-1101 1890-91 Paper pagament matrícula. Expedient personal d’alumnes
C-1102 1928-29 Paper pagament matrícula. Expedient personal d’alumnes
C-1103 1889 Paper pagament matrícula. Expedient personal d’alumnes
C-1104 1973-75 Sol·licituds Batxiller. Depòsit títol batxillera
C-1105 1979-80 Sol·licituds de matrícula
C-1106 1957-58 Sol·licituds de matrícula
C-1107 1912-13 Actes revàlida (Mestre elemental). Magisteri
C-1108 1912-13 Expedients grau batxiller
C-1109 1910-12 Expedients grau batxiller
C-1110 1988-89 Registre personal d’alumnes. Expedients de qualificacions
C-1111 1985-88 Registre personal d’alumnes. Expedients de qualificacions
C-1112 1988-89 Registre personal d’alumnes. Expedients de qualificacions
C-1113 1988-89 Registre personal d’alumnes. Expedients de qualificacions
C-1114 1988-89 Registre personal d’alumnes. Expedients de qualificacions
C-1115 1985-89 Registre personal d’alumnes. Expedients de qualificacions
C-1116 1985-89 Registre personal d’alumnes. Expedients de qualificacions
C-1117 1915-16 Matrius certificacions acadèmiques
C-1118 1940-42 Matrius certificacions acadèmiques
C-1119 1907-10 Programes d’assignatures
C-1120 1984-85 Expedients títol de batxiller
C-1121 1984-85 Expedients títol de batxiller
C-1122 1983-84 Expedients títol de batxiller
C-1123 1979-80 Sol·licituds de matrícula
C-1124 1982-89 Expedients de matrícula
C-1125 1968-69 Sol·licituds de matrícula
C-1126 1980-81 Sol·licituds de matrícula
C-1127 1969-71 Nòmines professorat i personal subaltern Nules, Vinaròs, Almassora i femení
C-1128 1969-71 Nòmines professorat i personal subaltern Nules, Vinaròs, Almassora i femení
C-1129 1972-73 Sol·licitud examen grau superior batxiller. Expedient grau batxiller
C-1130 1969-70 Nòmines personal Biblioteca Provincial
C-1131 1924-25 Exàmens d’ingrés
C-1132 1914-15 Expedients grau batxiller
C-1133 1882-83 Expedients grau batxiller
C-1134 1970 Models instàncies i impresos en blanc
C-1135 1951-76 Documentació associació de catedràtics
C-1136 1966-92 Legislació  i factures
C-1137 1946-47 Sol·licitud de matrícula
C-1138 1916-19 Correspondència administrativa
C-1139 1889 Paper pagament. Registre d’alumnes
C-1140 1936-37 Matrius sol·licitud matrícula
C-1141 1892-93 Paper pagament. Expedient personal
C-1142 1928 Paper pagament. Expedient personal
C-1143 1910 Quaderns cal·ligrafia alumnat. Reglamentació escola arts i oficis. Publicacions del Ministeri (“Gramatiquilla” i Discursos)
C-1144 1946 Expedients professorat
C-1145 1892-93 Paper pagament
C-1146 1966-70 Assegurances personal administratiu. Relació de complements del professorat. Nòmines
C-1147 1968 Fitxes professorat per a la inspecció. Expedients de professors
C-1148 1968-70 Pagaments i lliuraments de Secretaria
C-1149 1960 Documentació obres de reparació institut (Ampliació secretaria, pati i calefacció)
C-1150 1859-1932 Memòries d’institut Ribalta
C-1151 1967 Models instàncies i impresos en blanc
C-1152 1931-1954 Nomenclàtor alumnes
C-1153 1861-1937 Comptabilitat: Llibre diari
C-1154 1967-71 Taxes acadèmiques. Paper de pagament
C-1155 1864-1911 Correspondència administrativa. Revalidacions
C-1156 1847-1909 Junta Provincial d’Instrucció Primària
C-1157 1856-67 Correspondència administrativa Biblioteca
C-1158 1910-52 Escala Gradual (1910). Assemblea d’ensenyament (1910). Nou Institut (1911). Escola llar del Frente de Juventudes (1952).
C-1159 1947-49 Correspondència administrativa
C-1160 1910-19 Exercicis de dibuix
C-1161 1939-65 Correspondència administrativa
C-1162 1925-67 Correspondència administrativa
C-1163 1949-61 Possessió funcionaris. Circulars. Sol·licitud matrícula gratuïta
C-1164 1884-1934 Registre de matrícula (Castelló i Benicarló)
C-1165 1913-14 Expedients de matrícula
C-1166 1854-1908 Documentació de secretaria: comptes generals
C-1167 1908-10 Material oficina. Documentació administrativa
C-1168 1957-61 Sol·licituds examen grau elemental. Expedients de matrícula
C-1169 1934-36 Sol·licituds de matrícula
C-1170 1974 BOE
C-1171 1970-72 Expedients d’ingrés
C-1172 1915-38 Matrius certificacions personals
C-1173 1988-89 Registre personal d’alumnes.
C-1174 1969 Salari de professorat interí i numerari de religió i cant
C-1175 1961-70 Actes finals de batxillerat
C-1176 1967-68 Actes finals de batxillerat
C-1177 1966-67 Actes finals de batxillerat
C-1178 1970-71 Actes finals de batxillerat d’Onda
C-1179 1970-72 Actes finals de batxillerat
C-1180 1968-75 Actes finals de batxillerat de Betxí, Vilafranca, Morella i Vilafamés
C-1181 1871 Expedients de matrícules gratuïtes
C-1182 1965-66 Certificacions acadèmiques i administratives de professorat, alumnat i personal subaltern
C-1183 1946-1974 Llibres de qualificació escolar
C-1184 1890-1960 Documents administratius i acadèmics
C-1185 1916-60 Lliurament obres nou institut (1916). Professorat contractat i seccions delegades (1950-60)
C-1186 1901-04 Agendes
C-1187 1928 Sol·licitud exàmens d’ingrés
C-1188 1956-57 Expedients d’ingrés
C-1189 1961-66 Sol·licitud d’examen grau superior
C-1190 1962-64 Sol·licitud matrícula gratuïta
C-1191 1964-65 Expedients d’alumnes d’ingrés
C-1192 1964-65 Expedients d’alumnes d’ingrés
C-1193 1940 Documents administratius
C-1194 1867-1912 Actes claustre. Instàncies per millorar notes ingrés. Parts diaris de les articles de la despensa dels aliments.
C-1195 1969-70 Nòmines de personal
C-1196 1970-71 Nòmines de personal
C-1197 1937-38 Documentació administrativa salari professorat i personal administració. Inventari de material. Factures material inventariable i no inventariable.
C-1198 1965-70 Nòmines professorat
C-1199 1964-70 Nòmines personal
C-1200 1918 Expedients oposicions mestres
C-1201 1848 Correspondència administrativa
C-1202 1940-50 Llibres de qualificacions escolar
C-1203 1897-1907 Relació de cèdules. Cartes pagament
C-1204 1978-82 Documentació administrativa
C-1205 1983-85 Documentació administrativa
C-1206 1880-81 Documentació administrativa
C-1207 1881-82 Documentació administrativa
C-1208 1882-83 Documentació administrativa
C-1209 1883-84 Documentació administrativa
C-1210 1884-85 Documentació administrativa
C-1211 1886-87 Documentació administrativa
C-1212 1885-86 Documentació administrativa
C-1213 1887-90 Documentació administrativa
C-1214 1871-72 Documentació administrativa
C-1215 1893-95 Documentació administrativa
C-1216 1889-1906 Documentació administrativa. Nòmines de personal
C-1217 1896-1900 Documentació administrativa
C-1218 1908-30 Documentació administrativa
C-1219 1937-59 Junta de Beques (1937-38). Registre alumnes (1938-39). Documentació administrativa
C-1220 1874-75 Documentació administrativa
C-1221 1875-76 Documentació administrativa
C-1222 1876-77 Documentació administrativa
C-1223 1977 Actes de claustre
C-1224 1945-46 Sol·licitud de matrícula
C-1225 1945-46 Sol·licitud de matrícula
C-1226 1945-46 Sol·licitud de matrícula. Domèstica i oficial
C-1227 1945-46 Sol·licitud de matrícula
C-1228 1971-72 Sol·licitud de matrícula
C-1229 1975-76 Sol·licitud de matrícula
C-1230 1928 Examen d’ingrés
C-1231 1915-19 Part diari d’assistència del professorat
C-1232 1913 Expedients de qualificacions d’alumnat
C-1233 1876-77 Instància de drets d’examen
C-1234 1915 Legislació
C-1235 1967-68 Correspondència administrativa
C-1236 1967-68 Actes de qualificació de batxillerat
C-1237 1968-69 Actes de qualificació de batxillerat
C-1238 1966-68 Notes de qualificació de batxillerat del Col·legi lliure adaptat de Betxí.
C-1239 1928-30 Drets d’examen ensenyament col·legiat
C-1240 1922-23 Drets d’examen ensenyament col·legiat
C-1241 1965-76 Taxes acadèmiques
C-1242 1963-79 Taxes acadèmiques
C-1243 1892-93 Sol·licitud de matrícula
C-1244 1990 Butlletí de registre mercantil
C-1245 1990 Butlletí de registre mercantil
C-1246 1939 Expedients d’ingrés
C-1247 1980-81 Sol·licitud de matrícula
C-1248 1864-65 Graus de batxillerat
C-1249 1976-79 Sol·licitud títols batxillerat
C-1250 1978-80 Certificacions acadèmiques
C-1251 1979-80 Sol·licitud de matrícula col·legiada
C-1252 1975-76 Expedients personals d’ingrés
C-1253 1910-11 Exercicis escrits magisteri
C-1254 1970 Sol·licitud examen grau superior
C-1255 1965-67 Certificacions acadèmiques.
C-1256 1868-1936 Llistes de comportament i faltes d’assistència(1868). Càtedra de Dibuix (1895). Magisteri (1918). Certificat de religió i gimnàstica (1926).Estadística centres acadèmics  i alumnes oients (1933).
C-1257 1938-50 Memòries cursos acadèmics de l’Institut
C-1258 1980-81 Memòria acadèmica de l’Institut
C-1259 1950-69 Memòries acadèmiques de l’Institut(1950/51-1968/69). Secció delegada Onda (1965/66- 1969/69); Nules (1967/68- 1968-69); Vinaròs 1967/68
C-1260 1952-54 Pressupostos
C-1261 1877-96 Llibres de comptabilitat
C-1262 1877-78 Pressupostos
C-1263 1939-40 Pressupostos
C-1264 1944-46 Pressupostos
C-1265 1940-52 Nòmines conserges
C-1266 1908-14 Factures del material científic
C-1267 1909-33 Comptabilitat
C-1268 1988-89 Erpes
C-1269 1971-73 Justificació de comptes
C-1270 1969-70 Revalidació d’estudis
C-1271 1974-77 Justificació de comptes
C-1272 1991 Butlletí registre mercantil
C-1273 1991 Butlletí registre mercantil
C-1274 1991 Butlletí registre mercantil
C-1275 1977 Llibres de qualificació escolar
C-1276 1977 Llibres de qualificació escolar
C-1277 1977 Llibres de qualificació escolar
C-1278 1877-78 Expedients grau batxiller
C-1279 1962-63 Expedients d’ingrés
C-1280 1958-59 Sol·licitud títols de batxiller
C-1281 1887-88 Paper de pagament
C-1282 1935-60 Catàleg Biblioteca Institut 1935. Justificació de comptes 1960.Expedient Sanz de Bremond, Angel Blasco. Plànol  Institut 1963
C-1283 1970-81 Justificació de comptes. Professorat Benicarló
C-1284 1951-69 Justificació de comptes
C-1285 1951-69 Justificació de comptes
C-1286 1967-69 Justificació de comptes
C-1287 1959-75 Justificació de comptes
C-1288 1968-70 Justificació de comptes
C-1289 1928-31 Justificació de comptes
C-1290 1971-72 Sol·licitud de matrícula
C-1291 1973-74 Sol·licitud de matrícula
C-1292 1976-77 Sol·licitud de matrícula
C-1293 1975-76 Sol·licitud de matrícula
C-1294 1975-76 Sol·licitud de matrícula
C-1295 1978-79 Sol·licitud de matrícula
C-1296 1978-79 Sol·licitud de matrícula
C-1297 1902-32 Exàmens batxillerat. Col·legis privats. Instàncies ajudants interins. Comptabilitat
C-1298 1959-60 Certificacions acadèmiques
C-1299 1900-02 Sol·licitud de matrícula
C-1300 1879-80 Justificació de comptes
C-1301 1879-80 Justificació de comptes
C-1302 1955-56 Certificacions acadèmiques
C-1303 1949-50 Sol·licitud de matrícula
C-1304 1937-40 Certificacions acadèmiques
C-1305 1938-39 Certificacions acadèmiques
C-1306 1937-39 Certificacions acadèmiques
C-1307 1968 Nòmines personal docent
C-1308 1961-62 Sol·licitud examen grau elemental
C-1309 1934-37 Exàmens premi extraordinari de l’institut. Expedients personals institut Benicarló.
C-1310 1859-61 Expedients d’exàmens i actes d’alumnes aprovats
C-1311 1926-27 Telegrames
C-1312 1905-06 Expedients de matrícula
C-1313 1905-06 Expedients de matrícula
C-1314 1991 Butlletí del Registre mercantil
C-1315 1990 Butlletí del Registre mercantil
C-1316 1990 Butlletí del Registre mercantil
C-1317 1990 Butlletí del Registre mercantil
C-1318 1956-63 Exàmens grau superior
C-1319 1895 Matrius del paper d’estat de matrícula
C-1320 1933-1964 Certificacions
C-1321 1990 Documentació orientació pedagògica
C-1322 1973 Exemplars tesi doctoral José Luís Narciso
C-1323 1973 Exemplars tesi doctoral José Luís Narciso
C-1324 1948-55 Certificacions
C-1325 1912-13 Memòries d’altres centres
C-1326 1864-77 Registre de matrícula
C-1327 1866-67 Registre de matrícula
C-1328 1914-15 Memòries d’altres centres
C-1329 1981 Pressupostos 1981. Comptabilitat
C-1330 1912-13 Memòries d’altres centres
C-1331 1955-56 Sol·licituds títols batxillerat
C-1332 1990 Orientació pedagògica
C-1333 1990 Orientació pedagògica
C-1334 1990 Orientació pedagògica
C-1335 1990 Orientació pedagògica
C-1336 1990 Orientació pedagògica
C-1337 1990 Orientació pedagògica
C-1338 1990 Orientació pedagògica
C-1339 1959 Inscripcions revàlida batxillerat elemental
C-1340 1959-60 Certificacions acadèmiques
C-1341 1946-66 Certificacions acadèmiques
C-1342 1979 Instàncies professorat
C-1343 1962-69 Certificacions acadèmiques
C-1344 1962-68 Expedients oposició a premis extraordinaris
C-1345 1972 BOE (Repetits)
C-1346 1904-07 Pressupostos
C-1347 1907 Matrius i talonaris de matrícula
C-1348 1980-81 Sol·licituds matrícula
C-1349 1947 Matrius de rebuts de pagaments de certificacions
C-1350 1980-81 Sol·licituds matrícula
C-1351 1969 Complements salarials de professorat i subalterns
C-1352 1968-69 Sol·licituds de títols de batxillerat
C-1353 1935-36 Sol·licituds de matrícula
C-1354 1935-36 Sol·licituds de matrícula
C-1355 1933-35 Sol·licituds de matrícula
C-1356 1932-33 Sol·licituds de matrícula
C-1357 1933-34 Sol·licituds de matrícula
C-1358 1931-33 Sol·licituds de matrícula
C-1359 1862 Expedients personals del professorat
C-1360 1937-38 Sol·licitud de matrícula
C-1361 1941-42 Sol·licitud de matrícula
C-1362 1938-39 Sol·licitud de matrícula
C-1363 1939-40 Sol·licitud de matrícula
C-1364 1936-37 Sol·licitud de matrícula
C-1365 1947-48 Sol·licitud de matrícula
C-1366 1927-28 Sol·licitud de matrícula
C-1367 1922-23 Sol·licitud de matrícula
C-1368 1921-22 Sol·licitud de matrícula
C-1369 1920-21 Sol·licitud de matrícula
C-1370 1918-20 Sol·licitud de matrícula
C-1371 1916-18 Sol·licitud de matrícula
C-1372 1919-20 Sol·licitud de matrícula
C-1373 1928-29 Sol·licitud de matrícula
C-1374 1926-29 Sol·licitud de matrícula
C-1375 1926-28 Sol·licitud de matrícula
C-1376 1930-31 Sol·licitud de matrícula
C-1377 1929-31 Sol·licitud de matrícula
C-1378 1932-33 Sol·licitud de matrícula
C-1379 1932-33 Sol·licitud de matrícula
C-1380 1931-32 Sol·licitud de matrícula
C-1381 1933-34 Sol·licitud de matrícula
C-1382 1926-28 Sol·licitud de matrícula
C-1383 1936-37 Sol·licitud de matrícula
C-1384 1935-36 Sol·licitud de matrícula
C-1385 1935-36 Sol·licitud de matrícula
C-1386 1935-36 Sol·licitud de matrícula
C-1387 1951-52 Expedients d’ingrés
C-1388 1885-86 Comptabilitat
C-1389 1955 Expedients acadèmics batxillerat elemental. Expedients de grau
C-1390 1925-26 Certificacions acadèmiques
C-1391 1937-38 Matrius de matrícula oficial
C-1392 1937-38 Matrius de matrícula oficial
C-1393 1895-96 Sol·licitud matrícula assignatura Dibuix
C-1394 1929-33 Sol·licituds de matrícula
C-1395 1936-37 Sol·licituds de matrícula
C-1396 1937-38 Sol·licituds de matrícula
C-1397 1932-34 Sol·licituds de matrícula
C-1398 1938-39 Sol·licituds de matrícula
C-1399 1934-36 Sol·licituds de matrícula
C-1400 1937-38 Sol·licituds de matrícula
C-1401 1946-48 Sol·licituds de matrícula
C-1402 1942-43 Sol·licituds de matrícula
C-1403 1941-42 Sol·licituds de matrícula
C-1404 1916-17 Sol·licituds de matrícula
C-1405 1917-18 Sol·licituds de matrícula
C-1406 1917-19 Sol·licituds de matrícula
C-1407 1918-19 Sol·licituds de matrícula
C-1408 1923-25 Sol·licituds de matrícula
C-1409 1924-26 Sol·licituds de matrícula
C-1410 1926-27 Sol·licituds de matrícula
C-1411 1927-29 Sol·licituds de matrícula
C-1412 1920-23 Sol·licituds de matrícula
C-1413 1924-26 Sol·licituds de matrícula
C-1414 1929-30 Sol·licituds de matrícula
C-1415 1933-34 Sol·licituds de matrícula
C-1416 1933-35 Sol·licituds de matrícula
C-1417 1934-35 Sol·licituds de matrícula
C-1418 1934-35 Sol·licituds de matrícula
C-1419 1935-36 Sol·licituds de matrícula
C-1420 1920-21 Sol·licituds de matrícula
C-1421 1916-18 Sol·licituds de matrícula
C-1422 1927-29 Sol·licituds de matrícula
C-1423 1918-20 Sol·licituds de matrícula
C-1424 1928-30 Sol·licituds de matrícula
C-1425 1947-48 Sol·licituds de matrícula
C-1426 1946-47 Sol·licituds de matrícula
C-1427 1946-47 Sol·licituds de matrícula
C-1428 1916-21 Sol·licituds de matrícula
C-1429 1907-09 Exàmens d’alumnes
C-1430 1908 Expedients personals del professorat i administratius
C-1431 1975-76 Trasllat expedients alumnes
C-1432 1975-76 Sol·licituds de matrícula
C-1433 1881-82 Sol·licituds de matrícula
C-1434 1915-16 Registre de matrícula
C-1435 1989-90 Expedients d’alumnes
C-1436 1886-90 Paper de pagament
C-1437 1886-90 Paper de pagament
C-1438 1891-93 Paper de pagament
C-1439 1891-94 Paper de pagament
C-1440 1893-94 Paper de pagament
C-1441 1893-94 Paper de pagament
C-1442 1894-95 Paper de pagament
C-1443 1894-95 Paper de pagament
C-1444 1896-97 Paper de pagament
C-1445 1910-36 Comptabilitat
C-1446 1904-1910 Expedients de revalides de Magisteri
C-1447 1916-18 Llistat d’alumnes. Actes de qualificacions
C-1448 1927 Expedients d’ingrés
C-1449 1926-33 Sol·licituds de treball de professorat interí. Estadística ensenyament (1933)
C-1450 1935-37 Exàmens d’ingrés
C-1451 1901-15 Llistat d’alumnes
C-1452 1944-61 Expedients de títols de batxiller
C-1453 1925-26 Sol·licituds de matrícula
C-1454 1958-59 Sol·licituds d’examen. Memòria informativa.
C-1455 1950-65 Certificacions acadèmiques de graus
C-1456 1954-65 Sol·licituds família nombrosa
C-1457 1929-30 Paper de pagament
C-1458 1937-43 Certificats d’estudis acadèmics
C-1459 1933-53 Certificats d’estudis acadèmics
C-1460 1953-56 Certificats d’estudis acadèmics
C-1461 1886-96 Sol·licituds de matrícula
C-1462 1926-30 Relació d’alumnes matriculats per assignatures
C-1463 1931-33 Relació d’alumnes oficials matriculats per assignatures
C-1464 1914-15 Exàmens d’ingrés i cal·ligrafia
C-1465 1913-14 Exàmens de revàlida. Magisteri
C-1466 1913-14 Exàmens de Dibuix
C-1467 1912-15 Exàmens de Ciències Naturals
C-1468 1912-13 Exàmens de Ciències Naturals
C-1469 1912-13 Exàmens de Geografia i Història
C-1470 1864-65 Sol·licitud examen del Col·legi de Sogorb
C-1471 1930-60 Declaracions jurades. Anuncis
C-1472 1978-79 Sol·licituds matriculada col·legiada
C-1473 1979-80 Sol·licituds matriculada col·legiada
C-1474 1978-79 Sol·licituds matriculada col·legiada
C-1475 1976 Sol·licituds de matrícula de grau superior
C-1476 1978-79 Sol·licituds de matrícula oficial
C-1477 1974-79 Sol·licitud de matrícula de grau superior
C-1478 1976-78 Sol·licitud de matrícula de grau superior
C-1479 1960 Llibres de qualificació escolar
C-1480 1960 Llibres de qualificació escolar
C-1481 1960 Llibres de qualificació escolar
C-1482 1960 Llibres de qualificació escolar
C-1483 1960 Llibres de qualificació escolar
C-1484 1960 Llibres de qualificació escolar
C-1485 1960 Llibres de qualificació escolar
C-1486 1960 Llibres de qualificació escolar
C-1487 1960 Llibres de qualificació escolar
C-1488 1960 Llibres de qualificació escolar
C-1489 1960 Llibres de qualificació escolar
C-1490 1960 Llibres de qualificació escolar
C-1491 1960 Llibres de qualificació escolar
C-1492 1960 Llibres de qualificació escolar
C-1493 1960 Llibres de qualificació escolar
C-1494 1960 Llibres de qualificació escolar
C-1495 1966-67 Sol·licitud de matrícula Vinaròs
C-1496 1968-69 Sol·licitud de matrícula
C-1497 1973-74 Sol·licitud de matrícula
C-1498 1972-73 Sol·licitud de matrícula
C-1499 1970-71 Sol·licitud de matrícula
C-1500 1973-74 Sol·licitud de matrícula
C-1501 1970-71 Sol·licitud de matrícula col·legiada
C-1502 1972-74 Sol·licitud de matrícula lliure
C-1503 1977-78 Sol·licitud de matrícula
C-1504 1977-78 Sol·licitud de matrícula
C-1505 1976-77 Sol·licitud de matrícula
C-1506 1911-12 Exàmens revàlida. Magisteri
C-1507 1911-12 Exàmens de Ciències Naturals, Història i altres.
C-1508 1911-12 Exàmens de Religió, Francès i altres.
C-1509 1911-12 Exàmens de Física, Química i altres.
C-1510 1908 Exàmens de Magisteri
C-1511 1906 Exàmens de Magisteri. Cartilles de cal·ligrafia (Carles Selma)
C-1512 1966-68 Sol·licitud d’examen Sogorb
C-1513 1906 Exàmens de Magisteri
C-1514 1970-76 Revalidacions, convalidacions
C-1515 1977-78 Sol·licituds de matrícula
C-1516 1977-78 Sol·licituds de matrícula col·legiada
C-1517 1977-78 Sol·licituds de matrícula
C-1518 1978-79 Sol·licituds de matrícula
C-1519 1968 Documentació personal docent i no docent de l’institut femení.
C-1520 1968 Complements institut femení
C-1521 1945-47 Pressupostos
C-1522 1985-86 Expedients d’alumnes personal o d’ingrés
C-1523 1985-86 Expedients d’alumnes personal o d’ingrés
C-1524 1985-86 Expedients d’alumnes personal o d’ingrés
C-1525 1985-86 Expedients d’alumnes personal o d’ingrés
C-1526 1985-86 Expedients d’alumnes personal o d’ingrés
C-1527 1985-86 Expedients d’alumnes personal o d’ingrés
C-1528 1985-86 Expedients d’alumnes personal o d’ingrés
C-1529 1985-86 Expedients d’alumnes personal o d’ingrés
C-1530 1985-86 Expedients d’alumnes personal o d’ingrés
C-1531 1985-86 Expedients d’alumnes personal o d’ingrés
C-1532 1985-86 Expedients d’alumnes personal o d’ingrés
C-1533 1985-86 Expedients d’alumnes personal o d’ingrés
C-1534 1985-86 Expedients d’alumnes personal o d’ingrés
C-1535 1985-86 Expedients d’alumnes personal o d’ingrés
C-1536 1985-86 Expedients d’alumnes personal o d’ingrés
C-1537 1985-86 Expedients d’alumnes personal o d’ingrés
C-1538 1985-86 Expedients d’alumnes personal o d’ingrés
C-1539 1985-86 Expedients d’alumnes personal o d’ingrés
C-1540 1963-64 Sol·licitud matrícula col·legiada
C-1541 1967-68 Sol·licitud matrícula
C-1542 1967-68 Sol·licitud matrícula Escoles Pies
C-1543 1967-68 Sol·licitud matrícula Onda
C-1544 1966-67 Sol·licitud matrícula Betxí
C-1545 1910-33 Memòries generals Valladolid, A Corunya, València, Canàries i Ciudad Real
C-1546 1976-77 Sol·licitud matrícula
C-1547 1976-77 Sol·licitud matrícula
C-1548 1974-75 Sol·licitud matrícula
C-1549 1974-75 Sol·licitud matrícula
C-1550 1969-70 Sol·licitud matrícula
C-1551 1971-72 Sol·licitud matrícula
C-1552 1970-71 Sol·licitud matrícula
C-1553 1912-13 Exàmens cal·ligrafia i gramàtica
C-1554 1912-13 Exàmens cal·ligrafia i gramàtica
C-1555 1912-13 Exàmens cal·ligrafia i gramàtica
C-1556 1912-13 Exàmens cal·ligrafia i gramàtica
C-1557 1907-08 Exàmens cal·ligrafia i gramàtica
C-1558 1908 Exàmens cal·ligrafia i gramàtica
C-1559 1910-11 Exàmens cal·ligrafia i gramàtica
C-1560 1910-11 Exàmens cal·ligrafia i gramàtica
C-1561 1979-80 Sol·licitud matrícula
C-1562 1979-80 Sol·licitud matrícula
C-1563 1966-67 Sol·licitud matrícula
C-1564 1962-63 Sol·licitud matrícula
C-1565 1969-70 Sol·licitud matrícula
C-1566 1880-81 Sol·licitud matrícula
C-1567 1912-13 Exàmens
C-1568 1895-98 Expedients oposició exàmens de premi extraordinari
C-1569 1865-67 Expedient general d’exàmens
C-1570 1980-81 Sol·licitud títol de batxiller
C-1571 1846-57 Estadístiques d’alumnes i actes d’exàmens
C-1572 1966 Expedients personals d’ingrés
C-1573 1966 Expedients personals d’ingrés
C-1574 1979-80 Sol·licitud títols batxiller
C-1575 1966 Expedients personals d’ingrés
C-1576 1966 Expedients personals d’ingrés
C-1577 1919-37 Exàmens, actes d’exàmens, llistes d’alumnes
C-1578 1957 Document de comptabilitat
C-1579 1947-55 Matrius pagament matrícula
C-1580 1908-11 Memòries d’instituts d’Espanya
C-1581 1911-12 Memòries d’instituts d’Espanya
C-1582 1874-81 Comptabilitat (Llibres de caixa)
C-1583 1970-73 Comptabilitat (Llibres de caixa)
C-1584 1972-83 Mutualitat de catedràtics
C-1585 1971-74 Comptabilitat
C-1586 1908-09 Memòries d’instituts d’Espanya
C-1587 1976-78 Comptabilitat
C-1588 1981-82 Comptabilitat
C-1589 1982-83 Comptabilitat
C-1590 1907-08 Memòries d’instituts d’Espanya
C-1591 1970-89 Comptabilitat
C-1592 1984-86 Trasllats d’expedients d’alumnes
C-1593 1866-87 Llibre de diari (Comptabilitat)
C-1594 1967-68 Sol·licitud de matrícula lliure
C-1595 1968-69 Sol·licitud de matrícula lliure
C-1596 1965-66 Sol·licitud de matrícula lliure
C-1597 1973-74 Sol·licitud matrícula oficial
C-1598 1972-73 Sol·licitud matrícula oficial
C-1599 1972-73 Sol·licitud matrícula oficial
C-1600 1969-70 Sol·licitud matrícula oficial
C-1601 1987-88 Sol·licitud matrícula oficial
C-1602 1969-70 Sol·licitud matrícula oficial
C-1603 1970-71/1980-81 Expedients de certificació personal i d’ingrés de l’Escola d’Arts i Oficis de València. Instàncies de matrícula oficial
C-1604 1965-66 Sol·licitud de matrícula gratuïta
C-1605 1867-76 Expedients oposició exàmens de premi extraordinari
C-1606 1932-36 Relació d’alumnes de matrícula gratuïta
C-1607 1970-73 Expedients personals de trasllats
C-1608 1938-39 Sol·licitud de convalidació
C-1609 1907-11 Certificacions acadèmiques
C-1610 1902-07 Certificacions acadèmiques
C-1611 1912-15 Certificacions acadèmiques
C-1612 1949-65 Documentació administrativa (Eixides)
C-1613 1924 Revista “Ibérica”
C-1614 1965-74 Sol·licitud examen grau superior
C-1615 1981-82 Sol·licitud matrícula oficial (No està)
C-1616 1981-82 Sol·licitud matrícula oficial (No està)
C-1617 1981-82 Sol·licitud matrícula oficial (No està)
C-1618 1981-82 Sol·licitud matrícula oficial (No està)
C-1619 1981-82 Sol·licitud matrícula oficial (No està)
C-1620 1981-82 Sol·licitud matrícula oficial (No està)
C-1621 1981-82 Sol·licitud matrícula oficial (No està)
C-1622 1866 Sol·licitud títol agrimensors
C-1623 1981-82 Mapa província de Castelló
C-1624 1988-89 Expedients matrícula cooperativa “Bisbe Climent”
C-1625 1907 Exàmens d’alumnes
C-1626 1937 Expedients personals de professorat (Full de Servei)
C-1627 1937-38 Relació de llibres Institut Benicarló. Sol·licitud beques
C-1628 1909-10 Expedients de matrícula
C-1629 1957-58 Expedients d’ingrés (Certificats de naixements)
C-1630 1950-59 Certificacions acadèmiques
C-1631 1925-33 Documentació administrativa
C-1632 1893-97 Sol·licituds matrícula de Dibuix
C-1633 1970 Sol·licituds d’examen de grau elemental
C-1634 1965-69 Sol·licituds d’examen de grau elemental
C-1635 1928-31 Certificats de Religió
C-1636 1963 Sol·licituds d’examen de grau elemental
C-1637 1970 Nòmines del personal de l’Institut
C-1638 1968-69 Relació de qualificacions
C-1639 1955-62 Exàmens grau elemental
C-1640 1923-25 Expedients personals de qualificacions
C-1641 1965-73 Matrius de certificacions de pagaments
C-1642 1965-73 Matrius de certificacions de pagaments
C-1643 1909 Exàmens de Història, Geografia, Dibuix i Francès.
C-1644 1867-1905 Registre d’alumnat i matrícules
C-1645 1934-37 Matrícules gratuïtes. Relació d’alumnes oients
C-1646 1906-16 Documents de l’Escola Normal (Magisteri). Inventari material científic. Oficis administratius. Quadre professors Escoles Pies i escola Viciana. Subscripció d’alumnat per al monument a Cervantes.
C-1647 1940-60 Llibres d’escolaritat
C-1648 1940-60 Llibres d’escolaritat
C-1649 1940-60 Llibres d’escolaritat
C-1650 1940-60 Llibres d’escolaritat
C-1651 1940-60 Llibres d’escolaritat
C-1652 1940-60 Llibres d’escolaritat
C-1653 1940-60 Llibres d’escolaritat
C-1654 1988-89 Expedients de matrícula
C-1655 1988-89 Expedients de matrícula
C-1656 1988-89 Expedients de matrícula (No està)
C-1657 1988-89 Expedients de matrícula (No està)
C-1658 1988-89 Expedients de matrícula (No està)
C-1659 1988-89 Expedients de matrícula (No està)
C-1660 1988-89 Expedients de matrícula (No està)
C-1661 1934-49 Certificacions acadèmiques
C-1662 1979-80 Sol·licitud de matrícula
C-1663 1863-1902 Fulls de serveis. Expedients acadèmics personals. Llibre d’actes (1901-02)
C-1664 1934-39 Expedients personals professorat. Consell de disciplina. Certamen literari
C-1665 1900-33 Relació d’alumnat sol·licitant títols de batxillerat
C-1666 1867-70 Expedients d’exàmens
C-1667 1968 Sol·licituds matrícula grau elemental
C-1668 1979-80 Sol·licituds matrícula oficial (No està)
C-1669 1923-32 Comissió provincial monuments.
C-1670 1971 Nòmines professorat
C-1671 1983-84 Trasllats expedients alumnat
C-1672 1983-84 Sol·licitud matrícula cooperativa “Bisbe Climent” (No està)
C-1673 1934-97 Libres de text i apunts de Juan Guallar (1934). Memòries de Torres, Palmero, Mingarro, Bigné (1997)
C-1674 1983-84 Sol·licitud matrícula cooperativa “Bisbe Climent” (No està)
C-1675 1939-60 Expedient qualificació alumnes (homes). Lletra a
C-1676 1939-60 Expedient qualificació alumnes (homes)
C-1677 1983-84 Expedient qualificació alumnes (No està)
C-1678 1987-88 Expedient qualificació alumnes
C-1679 1983-84 Expedient qualificació alumnes
C-1680 1983-84 Expedient qualificació alumnes
C-1681 1983-84 Expedient qualificació alumnes
C-1682 1983-84 Expedient qualificació alumnes
C-1683 1909-11 Actes de qualificació finals
C-1684 1929 Expedients personals de professorat (Full de serveis)
C-1685 1946-47 Quaderns de Ciències Naturals
C-1686 1910-11 Expedients de matriculació
C-1687 1955-59 Correspondència administrativa
C-1688 1882-1958 Memòries d’altres centres i institucions. Obres institut. Observacions meteorològiques (1888). Estudi municipalització serveis públics de Vicente Gimeno Barberá. Compendio d’apologètica de Valentín Incio García. Revista d’Orientació Pedagògica “Atenas” de Santander (1937). “Ecos del Instituto” (1952).
C-1689 1912-15 Minutes d’ofici
C-1690 1940-60 Llibres d’escolaritat
C-1691 1848-63 Expedients de matriculació
C-1692 1909-57 Registre títols batxillerat
C-1693 1968-75 Trasllat de matrícula
C-1694 1980-81 Sol·licituds de matriculació
C-1695 1980-82 Sol·licituds títols batxillerat
C-1696 1979-80 Sol·licitud matrícula oficial
C-1697 1980-81 Sol·licitud matrícula oficial
C-1698 1861-63 Expedients d’examen
C-1699 1863-65 Expedients d’examen
C-1700 1906-07 Expedients de matriculació
C-1701 1906-07 Expedients de matriculació
C-1702 1946-47 Sol·licitud matriculació
C-1703 1979-81 Certificacions acadèmiques
C-1704 1986-87 Expedients de matriculació
C-1705 1982-83 Expedients de matriculació
C-1706 1982-83 Expedients de matriculació
C-1707 1982-83 Expedients de matriculació
C-1708 1986-88 Trasllats d’expedients
C-1709 1982-83 Expedients de matrícula (No està)
C-1710 1939-60 Expedients de qualificació d’alumnes. Lletra b (homes)
C-1711 1939-60 Expedients de qualificació d’alumnes. Lletra b (homes)
C-1712 1939-60 Expedients de qualificació d’alumnes. Lletra c (homes)
C-1713 1939-60 Expedients de qualificació d’alumnes. Lletra c (homes)
C-1714 1950-55 Pressupostos d’ingressos i despeses
C-1715 1982-83 Expedients de matrícula de nocturn
C-1716 1939-60 Expedients de qualificació d’alumnes. Lletres d, e (homes)
C-1717 1939-60 Expedients de qualificació d’alumnes. Lletra f (homes)
C-1718 1939-60 Expedients de qualificació d’alumnes. Lletres f, g, h, i, j, k, l, ll (dones)
C-1719 1982-83 Trasllats d’expedients
C-1720 1983-84 Expedients de matriculació (No està)
C-1721 1983-84 Expedients de matriculació (No està)
C-1722 1983-84 Expedients de matriculació
C-1723 1939-60 Expedients de qualificació d’alumnes. De Mac a Mich (dones)
C-1724 1939-60 Expedients de qualificació d’alumnes. De Miq a Ñ (dones)
C-1725 1984-85 Expedients de matriculació
C-1726 1984-95 Expedients de matriculació (No està)
C-1727 1984-95 Expedients de matriculació
C-1728 1984-95 Expedients de matriculació
C-1729 1984-95 Expedients de matriculació
C-1730 1984-95 Expedients de matriculació
C-1731 1984-95 Expedients de matriculació
C-1732 1984-95 Expedients de matriculació Cooperativa “Bisbe Climent”
C-1733 1984-95 Expedients de matriculació nocturn (No està)
C-1734 1984-95 Expedients de matriculació
C-1735 1984-95 Expedients de matriculació
C-1736 1928-31 Actes d’examen batxillerat universitari
C-1737 1968-70 Registre d’eixides
C-1738 1955-62 Expedients títols de batxiller
C-1739 1870-76 Expedients personals d’examen
C-1740 1876-78 Expedients de matriculació col·legi de Vinaròs
C-1741 1888-1905 Actes d’examen
C-1742 1847-59 Expedients d’examen
C-1743 1922-30 Certificats mèdics sobre les classes d’Educació Física
C-1744 1931-33 Certificats mèdics sobre les classes d’Educació Física
C-1745 1931 Actes examen batxillerat universitari
C-1746 1966-68 Convalidacions
C-1747 1986-87 Expedients de matriculació
C-1748 1986-87 Expedients de matriculació
C-1749 1986-87 Expedients de matriculació
C-1750 1986-87 Expedients de matriculació
C-1751 1986-87 Expedients de matriculació
C-1752 1986-87 Expedients de matriculació. Bisbe Climent
C-1753 1987-88 Expedients de matriculació. Nocturn
C-1754 1987-88 Expedients de matriculació
C-1755 1987-88 Expedients de matriculació
C-1756 1987-88 Expedients de matriculació
C-1757 1987-88 Expedients de matriculació
C-1758 1987-88 Trasllats expedients personals
C-1759 1866-74 Llibre de caixa i comptabilitat
C-1760 1929-31 Actes assignatures batxillerat elemental
C-1761 1934-35 Llistes d’alumnes oficials i lliures
C-1762 1846-1950 Matrícula alumnat (1846-59). Llibres d’actes d’examen de Francès (1931) i d’Hogar (1950). Actes junta econòmica de l’institut de Benicarló (1931).
C-1763 1986-87 Expedients de matriculació “Bisbe Climent”
C-1764 1946-71 Memòries de l’institut
C-1765 2004 Memòria Històrica i Testimoni (Buit)
C-1766 1937 Discursos a Moscou de Vicent Sos Baynat (setmanari “La Voz del Obrero”)
C-1767 1936-38 Documentació FUE
C-1768 1939-60 Expedients qualificació alumnes (dones). Lletres o, p, q
C-1769 1939-60 Expedients qualificació alumnes (dones). Lletra r
C-1770 1939-60 Expedients qualificació alumnes (dones). Lletrea s
C-1771 1939-60 Expedients qualificació alumnes (dones). Lletres t, u, v, w, y, z
C-1772 1939-60 Expedients qualificació alumnes (homes). Lletres h, i, j, k, l
C-1773 1939-60 Expedients qualificació alumnes (homes). De GA a GI
C-1774 1939-60 Expedients qualificació alumnes (homes). De GO a GU
C-1775 1939-60 Expedients qualificació alumnes (homes). Lletres n, o
C-1776 1939-60 Expedients qualificació alumnes (homes). De Ll a Martín
C-1777 1939-60 Expedients qualificació alumnes (homes). De Martín a Mezquita
C-1778 1939-60 Expedients qualificació alumnes (homes). De Micó a Morata
C-1779 1939-60 Expedients qualificació alumnes (homes). De Morcillo a Perelló
C-1780 1939-60 Expedients qualificació alumnes (homes). De Pérez a Puyo
C-1781 1939-60 Expedients qualificació alumnes (homes). De Queipo a Ripollés
C-1782 1939-60 Expedients qualificació alumnes (homes). De Rius a Rustarazo
C-1783 1939-60 Expedients qualificació alumnes (homes). De Sabat a Sanz
C-1784 1939-60 Expedients qualificació alumnes (homes). De Sartí a Tejedo
C-1785 1939-60 Expedients qualificació alumnes (homes). De Tejedor a Vázquez
C-1786 1939-60 Expedients qualificació alumnes (homes). De Vea a Zorrilla
C-1787 1961-77 Fundació Cañada Blanch
C-1788 1849-84 Professor Francisco Llorca Ferrandis
C-1789 1961-64 Departaments didàctics
L-1 1892-93 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Espanya
L-2 1892-93 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Universal
L-3 1892-93 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Psicologia, Lògica i Filosofia moral
L-4 1892-93 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Aritmètica i Àlgebra
L-5 1892-93 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geometria i Trigonometria
L-6 1892-93 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Física i nocions de Química
L-7 1892-93 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Natural
L-8 1892-93 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Agricultura elemental
L-9 1892-93 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa, primer curs
L-10 1892-93 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa, segon curs
L-11 1892-93 Certificacions oficials o llista nominal dels alumnes a qui s’han expedit els documents que es refereixen
L-12 1892-93 Certificacions oficials o llista nominal dels alumnes a qui s’han expedit els documents que es refereixen
L-13 1892-93 Actes d’exàmens de diverses assignatures
L-14 1893-94 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà, primer curs
L-15 1893-94 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà, segon curs
L-16 1893-94 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Retòrica i Poètica
L-17 1893-94 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geografia
L-18 1893-94 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Espanya
L-19 1893-94 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Universal
L-20 1893-94 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Psicologia, Lògica i Filosofia moral
L-21 1893-94 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Aritmètica i Àlgebra
L-22 1893-94 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geometria i Trigonometria
L-23 1893-94 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Física i Química
L-24 1893-94 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Natural
L-25 1893-94 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Agricultura
L-26 1893-94 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa, primer curs
L-27 1893-94 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa, segon curs
L-28 1893-94 Certificacions oficials o llista nominal dels alumnes a qui s’han expedit els documents que es refereixen
L-29 1893-94 Certificacions oficials o llista nominal dels alumnes a qui s’han expedit els documents que es refereixen
L-30 1893-94 Actes d’exàmens de diverses assignatures
L-31 1893-94 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Gimnàstica
L-32 1894-95 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà, primer curs
L-33 1894-95 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà, segon curs
L-34 1894-95 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Francès, primer curs
L-35 1894-95 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Matemàtiques, primer curs
L-36 1894-95 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Matemàtiques, segon curs
L-37 1894-95 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Matemàtiques, tercer curs
L-38 1894-95 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geografia Astronòmica
L-39 1894-95 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Espanya
L-40 1894-95 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Universal, pla raonat
L-41 1894-95 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Preceptiva Literària
L-42 1894-95 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Psicologia Elemental
L-43 1894-95 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Elements de Física
L-44 1894-95 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Elements de Química
L-45 1894-95 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Quadres d’Història Natural
L-46 1894-95 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Organografia
L-47 1894-95 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Dret Usual
L-48 1894-95 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Agronomia
L-49 1894-95 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Dibuix Lineal
L-50 1894-95 Actes d’exàmens de diverses assignatures
L-51 1894-95 Certificacions oficials o llista nominal dels alumnes a qui s’han expedit els documents que es refereixen
L-52 1894-95 Certificacions oficials o llista nominal dels alumnes a qui s’han expedit els documents que es refereixen
L-53 1895-96 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Religió i Moral
L-54 1895-96 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà de 1r curs
L-55 1895-96 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà de 2n curs
L-56 1895-96 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Retòrica i Poètica
L-57 1895-96 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geografia
L-58 1895-96 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Espanya
L-59 1895-96 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Universal
L-60 1895-96 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Psicologia, Lògica i Ètica
L-61 1895-96 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Lògica i Ètica
L-62 1895-96 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Aritmètica i Àlgebra
L-63 1895-96 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geometria i Trigonometria
L-64 1895-96 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Física i Química
L-65 1895-96 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Elements de Química
L-66 1895-96 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Natural
L-67 1895-96 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Fisiologia i Higiene
L-68 1895-96 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Agricultura
L-69 1895-96 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa 1r curs
L-70 1895-96 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa 2n curs
L-71 1895-96 Certificacions personals o llista nominal dels alumnes a qui s’han expedit els documents que es refereixen
L-72 1895-96 Certificacions oficials o llista nominal dels alumnes a qui s’han expedit els documents que es refereixen
L-73 1895-96 Llibre d’actes d’exàmens de diverses assignatures
L-74 1896-97 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Religió i Moral
L-75 1896-97 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 1r curs
L-76 1896-97 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 2n curs
L-77 1896-97 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Retòrica i Poètica
L-78 1896-97 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geografia
L-79 1896-97 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Espanya
L-80 1896-97 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Universal
L-81 1896-97 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Psicologia, Lògica i Filosofia Moral
L-82 1896-97 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Aritmètica i Àlgebra
L-83 1896-97 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geometria i Trigonometria
L-84 1896-97 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Física i Química
L-85 1896-97 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Natural
L-86 1896-97 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Agricultura
L-87 1896-97 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa 1r curs
L-88 1896-97 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa 2n curs
L-89 1896-97 Certificacions oficials o llista nominal dels alumnes a qui s’han expedit els documents que es refereixen
L-90 1896-97 Certificacions personals o llista nominal dels alumnes a qui s’han expedit els documents que es refereixen
L-91 1896-97 Llibre d’actes d’exàmens de diverses assignatures
L-92 1897-98 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Religió i Moral
L-93 1897-98 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 1r curs
L-94 1897-98 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 2n curs
L-95 1897-98 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Retòrica i Poètica
L-96 1897-98 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geografia
L-97 1897-98 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Espanya
L-98 1897-98 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Universal
L-99 1897-98 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Psicologia, Lògica i Filosofia Moral
L-100 1897-98 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Aritmètica i Àlgebra
L-101 1897-98 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geometria i Trigonometria
L-102 1897-98 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Física i Química
L-103 1897-98 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Natural
L-104 1897-98 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Agricultura
L-105 1897-98 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa 1r curs
L-106 1897-98 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa 2n curs
L-107 1897-98 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Gimnàstica
L-108 1897-98 Certificacions oficials o llista nominal dels alumnes a qui s’han expedit els documents que es refereixen
L-109 1897-98 Certificacions personals o llista nominal dels alumnes a qui s’han expedit els documents que es refereixen
L-110 1897-98 Llibre d’actes d’exàmens de diverses assignatures
L-111 1898-99 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Doctrina Cristiana
L-112 1898-99 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Castellà 1r curs
L-113 1898-99 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 2n curs
L-114 1898-99 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Espanya
L-115 1898-99 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geografia
L-116 1898-99 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Universal
L-117 1898-99 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Retòrica i Poètica
L-118 1898-99 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Psicologia, Lògica i Filosofia Moral
L-119 1898-99 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Aritmètica i Comptabilitat
L-120 1898-99 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Aritmètica i Àlgebra
L-121 1898-99 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geometria i Trigonometria
L-122 1898-99 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Física i Química
L-123 1898-99 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Natural
L-124 1898-99 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Agricultura
L-125 1898-99 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa 1r curs
L-126 1898-99 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa 2n curs
L-127 1898-99 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Gimnàstica 1r i 2n curs
L-128 1898-99 Certificacions oficials o llista nominal dels alumnes a qui s’han expedit els documents que es refereixen
L-129 1898-99 Certificacions personals o llista nominal dels alumnes a qui s’han expedit els documents que es refereixen
L-130 1898-99 Llibre d’actes d’exàmens de diverses assignatures
L-131 1899-1900 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Religió 1r curs
L-132 1899-1900 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Religió 2n curs
L-133 1899-1900 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 1r curs
L-134 1899-1900 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 2n curs
L-135 1899-1900 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Retòrica i Poètica
L-136 1899-1900 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geografia 1r curs
L-137 1899-1900 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Espanya
L-138 1899-1900 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Universal
L-139 1899-1900 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Psicologia, Lògica i Filosofia Moral
L-140 1899-1900 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Matemàtiques 1r curs
L-141 1899-1900 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Aritmètica i Àlgebra
L-142 1899-1900 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geometria i Trigonometria
L-143 1899-1900 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Física i Química
L-144 1899-1900 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Natural
L-145 1899-1900 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Agricultura
L-146 1899-1900 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa 1r curs
L-147 1899-1900 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa 1r curs
L-148 1899-1900 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa 2n curs
L-149 1899-1900 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Gimnàstica 2n curs
L-150 1899-1900 Certificacions oficials o llista nominal dels alumnes a qui s’han expedit els documents que es refereixen
L-151 1899-1900 Certificacions personals o llista nominal dels alumnes a qui s’han expedit els documents que es refereixen
L-152 1899-1900 Llibre d’actes d’exàmens de diverses assignatures
L-153 1900-01 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Religió 1r curs
L-154 1900-01 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Religió 2n curs
L-155 1900-01 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 1r curs
L-156 1900-01 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 2n curs
L-157 1900-01 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Preceptiva Literària 1r curs
L-158 1900-01 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Retòrica i Poètica
L-159 1900-01 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geografia, Astronomia i Física
L-160 1900-01 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història i Geografia 1r curs
L-161 1900-01 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història i Geografia 2n curs
L-162 1900-01 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Espanya
L-163 1900-01 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Psicologia, Lògica i Filosofia Moral
L-164 1900-01 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Nocions d’Aritmètica
L-165 1900-01 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Nocions de Geometria
L-166 1900-01 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Aritmètica i Àlgebra
L-167 1900-01 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geometria i Trigonometria
L-168 1900-01 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Física i Química
L-169 1900-01 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Natural
L-170 1900-01 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d´Agricultura
L-171 1900-01 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa 1r curs
L-172 1900-01 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa 2n curs
L-173 1900-01 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Gimnàstica 1r curs
L-174 1900-01 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Gimnàstica 2n curs
L-175 1900-01 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Dibuix 1r curs
L-176 1900-01 Certificacions oficials o llista nominal dels alumnes a qui s’han expedit els documents que es refereixen
L-177 1900-01 Llibre d’actes d’exàmens de diverses assignatures
L-178 1900-01 Certificacions personals o llista nominal dels alumnes a qui s’han expedit els documents que es refereixen
L-179 1928-31 Actes d’examen de Nocions de Geografia i Història Universal
L-180 1928-31 Actes d’examen d’Elements d’Aritmètica
L-181 1928-31 Actes d’examen de Terminologia Científica, Industrial i Artística
L-182 1928-31 Actes d’examen de Religió 1r curs
L-183 1928-31 Actes d’examen de Francès 1r curs
L-184 1928-31 Actes d’examen de Nocions de Geografia i Història d’Amèrica 2n curs
L-185 1928-31 Actes d’examen d’Elements de Geometria 2n curs
L-186 1928-31 Actes d’examen de Nocions de Física i Química 2n curs
L-187 1928-31 Actes d’examen d’Història de la Literatura Espanyola 2n curs
L-188 1928-31 Actes d’examen de Religió 2n curs
L-189 1928-31 Actes d’examen de Francès 2n curs
L-190 1928-31 Actes de certificats expedits per a la pràctica d’Educació Física 2n curs
L-191 1928-31 Actes de certificats expedits per a la pràctica de l’escriptura al dictat, anàlisi gramàtica i ortografia 2n curs
L-192 1928-31 Actes de certificats expedits per a la pràctica de Dibuix Geomètric 2n curs
L-193 1928-31 Actes de certificats expedits per a la pràctica de Redacció i Composició 3r curs
L-194 1928-31 Actes de certificats expedits per a la pràctica de Taquigrafia 2n curs
L-195 1928-31 Actes de certificats expedits per a la pràctica de Mecanografia 2n curs
L-196 1928-31 Actes de certificats expedits per a la pràctica d’Interpretació de mapes i plànols 3r curs
L-197 1928-31 Actes de certificats expedits per a la pràctica de Cal·ligrafia i Ortografia 1r curs
L-198 1928-31 Actes de certificats expedits per a la pràctica d’Aritmètica i Àlgebra
L-199 1928-31 Actes d’examen de l’assignatura de Deures Ètics i Cívics, i Rudiments del Dret 3r curs
L-200 1928-31 Actes d’examen de Fisiologia i Higiene 3r curs
L-201 1928-31 Actes d’examen d’Història Natural 3r curs
L-202 1928-31 Actes d’examen de Geografia i Història d’Espanya 3r curs
L-203 1928-31 Actes d’examen de Francès 2n curs
L-204 1937-43 Actes d’examen: Pla 1903, convalidacions i lliures
L-205 1938-39 Actes per assignatures de tots els cursos
L-206 1877-78 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 1r curs
L-207 1877-78 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 2n curs
L-208 1877-78 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geografia
L-209 1877-78 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Espanya
L-210 1877-78 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Retòrica i Poètica
L-211 1877-78 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Aritmètica i Àlgebra
L-212 1877-78 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Universal
L-213 1877-78 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Psicologia, Lògica i Filosofia Moral
L-214 1877-78 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geometria i Trigonometria
L-215 1877-78 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Física i Nocions de Química
L-216 1877-78 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Natural
L-217 1877-78 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Fisiologia i Higiene
L-218 1877-78 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Agricultura Elemental
L-219 1877-78 Certificacions oficials o llista nominal per ordre numèric dels alumnes a qui s’han expedit els documents que es refereixen
L-220 1878-79 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 1r curs
L-221 1878-79 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 2n curs
L-222 1878-79 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geografia
L-223 1878-79 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Espanya
L-224 1878-79 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Retòrica i Poètica
L-225 1878-79 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Aritmètica i Àlgebra
L-226 1878-79 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Universal
L-227 1878-79 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Psicologia, Lògica i Ètica
L-228 1878-79 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geometria i Trigonometria
L-229 1878-79 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Física i Química
L-230 1878-79 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Natural
L-231 1878-79 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Fisiologia i Higiene
L-232 1878-79 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Agricultura Elemental
L-233 1878-79 Certificacions acadèmiques oficials i personals
L-234 1879-80 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 1r curs
L-235 1879-80 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 2n curs
L-236 1879-80 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geografia
L-237 1879-80 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Espanya
L-238 1879-80 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Retòrica i Poètica
L-239 1879-80 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Aritmètica i Àlgebra
L-240 1879-80 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Universal
L-241 1879-80 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Psicologia, Lògica i Filosofia Moral
L-242 1879-80 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geometria i Trigonometria
L-243 1879-80 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Física i Nocions de Química
L-244 1879-80 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Natural
L-245 1879-80 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Fisiologia i Higiene
L-246 1879-80 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Agricultura Elemental
L-247 1879-80 Certificacions acadèmiques oficials i personals
L-248 1880-81 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 1r curs
L-249 1880-81 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 2n curs
L-250 1880-81 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geografia
L-251 1880-81 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Espanya
L-252 1880-81 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Retòrica i Poètica
L-253 1880-81 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Aritmètica i Àlgebra
L-254 1880-81 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Universal
L-255 1880-81 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Psicologia, Lògica i Ètica
L-256 1880-81 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geometria i Trigonometria
L-257 1880-81 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Física i de Química
L-258 1880-81 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Natural
L-259 1880-81 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Fisiologia i Higiene
L-260 1880-81 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Agricultura Elemental
L-261 1880-81 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa, de Dibuix Lineal i de Dibuix Topogràfic
L-262 1880-81 Certificacions oficials o llista nominal per ordre numèric dels alumnes a qui s’han expedit els documents que es refereixen
L-263 1880-81 Certificacions oficials o llista nominal per ordre numèric dels alumnes a qui s’han expedit els documents que es refereixen
L-264 1881-82 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 1r curs
L-265 1881-82 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 2n curs
L-266 1881-82 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geografia
L-267 1881-82 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Espanya
L-268 1881-82 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Retòrica i Poètica
L-269 1881-82 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Aritmètica i Àlgebra
L-270 1881-82 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Universal
L-271 1881-82 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Psicologia, Lògica i Ètica
L-272 1881-82 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geometria i Trigonometria
L-273 1881-82 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Física i de Química
L-274 1881-82 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Natural
L-275 1881-82 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Fisiologia i Higiene
L-276 1881-82 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Agricultura Elemental
L-277 1881-82 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Francès i Dibuix
L-278 1881-82 Certificacions oficials o llista nominal per ordre numèric dels alumnes a qui s’han expedit els documents que es refereixen
L-279 1881-82 Certificacions oficials o llista nominal per ordre numèric dels alumnes a qui s’han expedit els documents que es refereixen
L-280 1882-83 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 1r curs
L-281 1882-83 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 2n curs
L-282 1882-83 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Retòrica i Poètica
L-283 1882-83 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geografia
L-284 1882-83 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Espanya
L-285 1882-83 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Universal
L-286 1882-83 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Psicologia, Lògica i Ètica
L-287 1882-83 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Aritmètica i Àlgebra
L-288 1882-83 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geometria i Trigonometria
L-289 1882-83 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Física i de Química
L-290 1882-83 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Natural
L-291 1882-83 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Fisiologia i Higiene
L-292 1882-83 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Agricultura Elemental
L-293 1882-83 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa, Dibuix Lineal i Dibuix Topogràfic
L-294 1882-83 Certificacions acadèmiques personal i oficials
L-295 1883-84 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 1r curs
L-296 1883-84 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 2n curs
L-297 1883-84 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Retòrica i Poètica
L-298 1883-84 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geografia
L-299 1883-84 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Espanya
L-300 1883-84 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Universal
L-301 1883-84 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Psicologia, Lògica i Filosofia Moral
L-302 1883-84 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Aritmètica i Àlgebra
L-303 1883-84 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geometria i Trigonometria
L-304 1883-84 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Física i Nocions de Química
L-305 1883-84 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Natural
L-306 1883-84 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Fisiologia i Higiene
L-307 1883-84 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Agricultura Elemental
L-308 1883-84 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Francès 1r curs
L-309 1883-84 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Francès 2n curs
L-310 1883-84 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Dibuix Lineal i Topogràfic
L-311 1883-84 Certificacions oficials. Llista nominal dels alumnes als que s’expedeixen els documents als quals es refereix aquest llibre
L-312 1883-84 Certificacions oficials. Llista nominal dels alumnes als que s’expedeixen els documents als quals es refereix aquest llibre
L-313 1884-85 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 1r curs
L-314 1884-85 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 2n curs
L-315 1884-85 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Retòrica i Poètica
L-316 1884-85 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geografia
L-317 1884-85 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Espanya
L-318 1884-85 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Universal
L-319 1884-85 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Psicologia, Lògica i Filosofia Moral
L-320 1884-85 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Aritmètica i Àlgebra
L-321 1884-85 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geometria i Trigonometria
L-322 1884-85 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Física i Nocions de Química
L-323 1884-85 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Natural, amb principis de Fisiologia i Higiene
L-324 1884-85 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Agricultura Elemental
L-325 1884-85 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Dibuix Lineal i Topogràfic
L-326 1884-85 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Francès 1r curs
L-327 1884-85 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Francès 2n curs
L-328 1884-85 Certificacions oficials. Llista nominal dels alumnes als que s’expedeixen els documents als quals es refereix aquest llibre
L-329 1884-85 Certificacions oficials. Llista nominal dels alumnes als que s’expedeixen els documents als quals es refereix aquest llibre
L-330 1885-86 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 1r curs
L-331 1885-86 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 2n curs
L-332 1885-86 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Retòrica i Poètica
L-333 1885-86 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geografia
L-334 1885-86 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Espanya
L-335 1885-86 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Universal
L-336 1885-86 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Psicologia, Lògica i Filosofia Moral
L-337 1885-86 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Aritmètica i Àlgebra
L-338 1885-86 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geometria i Trigonometria
L-339 1885-86 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Física i Nocions de Química
L-340 1885-86 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Natural, amb principis de Fisiologia i Higiene
L-341 1885-86 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Agricultura Elemental
L-342 1885-86 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Francès 1r curs
L-343 1885-86 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Francès 2n curs
L-344 1885-86 Certificacions oficials. Llista nominal dels alumnes als que s’expedeixen els documents als quals es refereix aquest llibre
L-345 1885-86 Certificacions oficials. Llista nominal dels alumnes als que s’expedeixen els documents als quals es refereix aquest llibre
L-346 1885-86 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Dibuix Lineal i Topogràfic
L-347 1886-87 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 1r curs
L-348 1886-87 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 2n curs
L-349 1886-87 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Retòrica i Poètica
L-350 1886-87 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geografia
L-351 1886-87 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Espanya
L-352 1886-87 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Universal
L-353 1886-87 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Psicologia, Lògica i Filosofia Moral
L-354 1886-87 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Aritmètica i Àlgebra
L-355 1886-87 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geometria i Trigonometria
L-356 1886-87 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Física i Nocions de Química
L-357 1886-87 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Natural, amb principis de Fisiologia i Higiene
L-358 1886-87 Certificacions oficials. Llista nominal dels alumnes als que s’expedeixen els documents als quals es refereix aquest llibre
L-359 1886-87 Certificacions oficials. Llista nominal dels alumnes als que s’expedeixen els documents als quals es refereix aquest llibre
L-360 1886-87 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Dibuix Lineal i Topogràfic
L-361 1886-87 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Francès 2n curs
L-362 1886-87 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Agricultura Elemental
L-363 1886-87 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Francès 1r curs
L-364 1887-88 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 1r curs
L-365 1887-88 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 2n curs
L-366 1887-88 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Retòrica i Poètica
L-367 1887-88 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geografia
L-368 1887-88 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Espanya
L-369 1887-88 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Universal
L-370 1887-88 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Psicologia, Lògica i Filosofia Moral
L-371 1887-88 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Aritmètica i Àlgebra
L-372 1887-88 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geometria i Trigonometria
L-373 1887-88 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 1r curs
L-374 1887-88 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Natural
L-375 1887-88 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Agricultura Elemental
L-376 1887-88 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Francès 1r curs
L-377 1887-88 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Francès 2n curs
L-378 1887-88 Certificacions personals. Llista nominal dels alumnes als que s’expedeixen els documents als quals es refereix aquest llibre
L-379 1887-88 Certificacions oficials. Llista nominal dels alumnes als que s’expedeixen els documents als quals es refereix aquest llibre
L-380 1888-89 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 1r curs
L-381 1888-89 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 2n curs
L-382 1888-89 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Retòrica i Poètica
L-383 1888-89 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geografia
L-384 1888-89 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Espanya
L-385 1888-89 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Universal
L-386 1888-89 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Psicologia, Lògica i Filosofia Moral
L-387 1888-89 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Aritmètica i Àlgebra
L-388 1888-89 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geometria i Trigonometria
L-389 1888-89 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Física I de Química
L-390 1888-89 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Natural
L-391 1888-89 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Agricultura
L-392 1888-89 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa 1r curs
L-393 1888-89 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa 2n curs
L-394 1888-89 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Dibuix Lineal i Topogràfic
L-395 1888-89 Certificacions oficials. Llista nominal dels alumnes als que s’expedeixen els documents als quals es refereix aquest llibre
L-396 1888-89 Certificacions personals. Llista nominal dels alumnes als que s’expedeixen els documents als quals es refereix aquest llibre
L-397 1889-90 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 1r curs
L-398 1889-90 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 2n curs
L-399 1889-90 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Retòrica i Poètica
L-400 1889-90 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geografia
L-401 1889-90 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Espanya
L-402 1889-90 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Universal
L-403 1889-90 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Psicologia, Lògica i Filosofia Moral
L-404 1889-90 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Aritmètica i Àlgebra
L-405 1889-90 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geometria i Trigonometria
L-406 1889-90 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Física I de Química
L-407 1889-90 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Natural
L-408 1889-90 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Agricultura
L-409 1889-90 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa 1r curs
L-410 1889-90 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa 2n curs
L-411 1889-90 Certificacions oficials. Llista nominal dels alumnes als que s’expedeixen els documents als quals es refereix aquest llibre
L-412 1889-90 Certificacions personals. Llista nominal dels alumnes als que s’expedeixen els documents als quals es refereix aquest llibre
L-413 1890-91 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 1r curs
L-414 1890-91 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 2n curs
L-415 1890-91 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Retòrica i Poètica
L-416 1890-91 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geografia
L-417 1890-91 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Espanya
L-418 1890-91 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Universal
L-419 1890-91 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Psicologia, Lògica i Filosofia Moral
L-420 1890-91 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Aritmètica i Àlgebra
L-421 1890-91 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geometria i Trigonometria
L-422 1890-91 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Física I de Química
L-423 1890-91 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Natural
L-424 1890-91 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Agricultura
L-425 1890-91 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa 1r curs
L-426 1890-91 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa 2n curs
L-427 1890-91 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Dibuix
L-428 1890-91 Certificacions oficials. Llista nominal dels alumnes als que s’expedeixen els documents als quals es refereix aquest llibre
L-429 1890-91 Certificacions personals. Llista nominal dels alumnes als que s’expedeixen els documents als quals es refereix aquest llibre
L-430 1891-92 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 1r curs
L-431 1891-92 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 2n curs
L-432 1891-92 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Retòrica i Poètica
L-433 1891-92 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geografia
L-434 1891-92 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Espanya
L-435 1891-92 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història d’Universal
L-436 1891-92 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Psicologia, Lògica i Filosofia Moral
L-437 1891-92 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Aritmètica i Àlgebra
L-438 1891-92 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geometria i Trigonometria
L-439 1891-92 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Física I de Química
L-440 1891-92 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Història Natural
L-441 1891-92 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen d’Agricultura
L-442 1891-92 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa 1r curs
L-443 1891-92 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llengua Francesa 2n curs
L-444 1891-92 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Dibuix
L-445 1891-92 Certificacions oficials. Llista nominal dels alumnes als que s’expedeixen els documents als quals es refereix aquest llibre
L-446 1891-92 Certificacions personals. Llista nominal dels alumnes als que s’expedeixen els documents als quals es refereix aquest llibre
L-447 1891-92 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de vàries assignatures
L-448 1892-93 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 1r curs
L-449 1892-93 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Llatí i Castellà 2n curs
L-450 1892-93 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Retòrica i Poètica
L-451 1892-93 Matriu d’inscripció de matrícula i actes d’examen de Geografia
L-452 1916-17 Registre general de matrícula
L-453 1917-18 Registre general de matrícula
L-454 1918-19 Registre general de matrícula
L-455 1919-20 Registre general de matrícula
L-456 1920-21 Registre general de matrícula
L-457 1921-22 Registre general de matrícula
L-458 1922-23 Registre general de matrícula
L-459 1923-24 Registre general de matrícula
L-460 1924-25 Registre general de matrícula
L-461 1925-26 Registre general de matrícula
L-462 1926-27 Registre general de matrícula
L-463 1927-28 Registre general de matrícula
L-464 1928-29 Registre general de matrícula
L-465 1929-30 Registre general de matrícula
L-466 1930-31 Registre general de matrícula
L-467 1931-32 Registre general de matrícula
L-468 1932-33 Registre general de matrícula
L-469 1933-34 Registre general de matrícula
L-470 1934-35 Registre general de matrícula
L-471 1935-36 Registre general de matrícula
L-472 1938-39 Registre general de matrícula
L-473 1939-40/1940-41 Registre general de matrícula
L-474 1941-42/1942-43 Registre general de matrícula
L-475 1975-76 Registre general de matrícula
L-476 1954-55 Registre general de matrícula de grau superior
L-477 1958-59/1969-70 Registre general de matrícula de grau superior
L-478 1953-54/1957-58 Registre d’inscripcions de matrícula d’examen de grau elemental i superior
L-479 1954-55/1955-56 Registre de matrícula de grau elemental
L-480 1958-59/1961-62 Registre de matrícula de grau elemental
L-481 1969-70/1970-71 Registre de matrícula de grau elemental
L-482 1962-63/1966-67 Registre de matrícula de grau elemental
L-483 1859-IX-15/1879-XII-29 Correspondència a superiors
L-484 1859-IX-14/1879-XII-30 Entrada de correspondència
L-485 1869-I-7/1877-VI-12 Entrada de correspondència
L-486 1878-I-1/1902-XII-22 Correspondència a superiors
L-487 1903-I-7/1909-XII-29 Entrada de correspondència
L-488 1910-I-11/1939-VII-8 Correspondència a superiors
L-489 1910-I-2/1937-VII-12 Correspondència a superiors
L-490 1856-I-10/1859-VIII-29 Eixida de correspondència
L-491 1880-I-27/1900-IX-3 Correspondència a superiors
L-492 1849-IX-19/1908-VII-17 Correspondència a inferiors
L-493 1877-78/ 1915-16 Copiador de correspondència des de 1891-IX-19/1907-VII-14. Relació d’alumnes matriculats als graus de batxiller arxivats des de 1877-78 a 1915-16.
L-494 1910-I-8/1912-X-21 Correspondència al Claustre i autoritats no superiors
L-495 1910-I-8/1912-X-21 Correspondència al Claustre i autoritats no superiors
L-496 1862 Actes d’arqueig
L-497 1866-67 Pressupost ordinari de despeses (Comptabilitat)
L-498 1846-X-3/1862-I-31 Ingressos i eixides de cabdals
L-499 1871-72 Comptabilitat diària
L-500 1872-73 Comptabilitat diària
L-501 1873-74 Comptabilitat diària
L-502 1874-75 Comptabilitat diària
L-503 1875-76 Comptabilitat diària
L-504 1876-77 Comptabilitat diària
L-505 1877-78 Comptabilitat diària
L-506 1878-79 Comptabilitat diària
L-507 1879-80 Comptabilitat diària
L-508 1880-81 Comptabilitat diària
L-509 1883-84 Comptabilitat major
L-510 1881-82 Comptabilitat diària
L-511 1881-82 Comptabilitat major
L-512 1881-82 Caixa (comptabilitat)
L-513 1882-83 Comptabilitat diària
L-514 1882-83 Comptabilitat major
L-515 1882-83 Caixa (comptabilitat)
L-516 1883-84 Comptabilitat diària
L-517 1883-84 Comptabilitat major
L-518 1884-85 Comptabilitat diària
L-519 1884-85 Comptabilitat major
L-520 1884-85 Caixa (comptabilitat)
L-521 1885-86 Comptabilitat diària
L-522 1885-86 Comptabilitat major
L-523 1885-86 Caixa (comptabilitat)
L-524 1888-89 Eixida de pagaments
L-525 1900-06 Comptabilitat
L-526 1909-14 Comptabilitat major
L-527 1979-87 Comptabilitat
L-528 1932-33 Comptabilitat diària
L-529 1938-59 Esborrany comptabilitat
L-530 1967-68 Caixa (comptabilitat)
L-531 1968 Comptabilitat
L-532 1968-75 Caixa (comptabilitat)
L-533 1940-86 Fulles de servei del personal de l’Institut
L-534 1909-16 Registre de depòsits de títols de mestre elemental i batxiller
L-535 1900/IX/7-1909/I/3 Registre ¨eixida de correspondència
L-536 1909/IX/9-1910/VIII/27 Copiador de cartes

 

L-537 1916/IX/15-1920/V/6 Copiador de cartes
L-538 1920/V/6-1925/VII/23 Copiador de cartes
L-539 1925/VII/24-1926/II/20 Copiador de cartes
L-540 1869/II/16-1875/3/24 Actes sessió de Claustre
L-540bis 1845-1868 Actes sessió de Claustre
L-541 1900/IX/10-1916/X/8 Actes sessió de Claustre
L-542 1914/XI/13-1915/IX/24 Actes sessió de Claustre
L-543 1920/I/19-1938/V/5 Actes sessió de Claustre
L-544 1933/XII/5-1934/XII/31 Actes sessió de Claustre de Benicarló
L-545 1960/XII/19-1967/XII/20 Actes sessió de Claustre
L-545bis 1978-1984 Actes sessió de Claustre
L-546 1938/XI/3-1960/XI/25 Actes sessió de Claustre
L-546bis 1968-1978 Actes sessió de Claustre
L-547 1984/IX/6-1988/II/29 Actes sessió de Claustre
L-548 1988/IV/18-1992/XI/10 Actes sessió de Claustre
L-549 1970/XII/19-1972/IX/11 Actes sessions juntes avaluació de 4t A
L-550 1970/XII/19-1972/VI/17 Actes sessions juntes avaluació de 4t D
L-551 1970/XII/19-1971/IX/6 Actes sessions juntes avaluació de 4t C
L-552 1971/IX/10-1972/VI/13 Actes sessions juntes avaluació de COU B
L-553 1971/IX/12-1973/VI/19 Actes sessions juntes avaluació de 4t G
L-554 1972/IX/7-1974/III/14 Actes sessions juntes avaluació de 5é E. Declaració d’objectes perduts (1985/IX/4-1989/I/13)
L-555 1972/IX/18-1973/IV/4 Actes sessions juntes avaluació de 3r E
L-556 1972/IX/25-1974/III/9 Actes sessions juntes avaluació de 4t I
L-557 1973/IX/24-1974/III/14 Actes sessions juntes avaluació de 6é E
L-558 1908/IX/14-1910/I/11 Actes junta provincial d’Instrucció Pública
L-559 1954/IX/7-1958/XI/4 Actes comissió “Ajuda Familiar”
L-560 1966/I/3-1974/XI/2 Actes comissió “Ajuda Familiar”
L-561 1909/VI/3-1939/X/30 Actes reunions “Junta Econòmica”
L-562 1980/XII/15-1992/I/28 Actes reunions “Junta Econòmica”
L-563 1888/VII/19-1927/VII/20 Actes presa de possessió del personal docent, administratiu i subaltern
L-564

 

1907/VII/12-1933/XII/4 Actes presa de possessió del personal docent, administratiu i subaltern
L-565 1934/I/15-1940/I/2 Actes presa de possessió del personal docent, administratiu i subaltern
L-566 1966/VIII/30-1971/XI/9 Preses de possessió i cessaments
L-567 1938/VI/17-1965/XII/20 Preses de possessió i cessaments
L-568 1981/XII/15-1985/XII/19 Actes del Consell de Direcció
L-569 1986/I/13-1987/IX/10 Actes del Consell de Direcció
L-570 1971/X/9-1973/III/3 Actes de reunió del seminari de Dibuix
L-571 1846/IX/15-1960/I/2 Presses de possessió i cessaments.

Relació de professors (1842-1863)

Correspondència (1862/IX/23-1869/I/13)

L-572 1871 Nòmines
L-573 1860/VII-1867/VI Nòmines
L-574 1867/VII-1869/IV Nòmines
L-575 1873/VII-1885/VI Nòmines
L-576 1885/VII-1890/VI Nòmines
L-577 1890/VIII-1891/VII Nòmines
L-578 1908-26 Registre d’extractes d’expedients acadèmics
L-579 1910-26 Registre d’extractes d’expedients acadèmics
L-580 1928-29 Expedients de batxillerats elementals
L-581 1927-28 Expedients de batxillerats elementals
L-582 1971 Socis de l’associació provincial de catedràtics d’INEM
L-583 1902-03 Matriu d’actes d’exàmens d’ingrés i de vàries assignatures
L-584 1903-04 Matriu d’actes d’exàmens d’ingrés i de vàries assignatures
L-585 1904-05 Actes d’exàmens d’ingrés i de vàries assignatures
L-586 1905-06 Actes d’exàmens d’ingrés i de vàries assignatures
L-587 1906-07 Actes d’exàmens d’ingrés i de vàries assignatures
L-588 1907-08 Actes d’exàmens d’ingrés i de vàries assignatures
L-589 1908-09 Actes d’exàmens d’ingrés i de vàries assignatures
L-590 1910-11 Actes d’exàmens d’ingrés i de vàries assignatures
L-591 1911-12 Actes d’exàmens d’ingrés i de vàries assignatures
L-592 1909-10 Actes d’exàmens d’ingrés i de vàries assignatures
L-593 1912-13 Actes d’exàmens d’ingrés i de vàries assignatures
L-594 1913-14 Actes d’exàmens d’ingrés i de vàries assignatures
L-595 1914-15 Actes d’exàmens d’ingrés i de vàries assignatures
L-596 1916-17 Actes d’exàmens d’ingrés i de vàries assignatures
L-597 1917-18 Actes d’exàmens d’ingrés i de vàries assignatures
L-598 1918-19 Actes d’exàmens d’ingrés i de vàries assignatures
L-599 1919-20 Actes d’exàmens d’ingrés i de vàries assignatures
L-600 1920-21 Actes d’exàmens d’ingrés i de vàries assignatures
L-601 1921-22 Actes d’exàmens d’ingrés i de vàries assignatures
L-602 1922-23 Actes d’exàmens d’ingrés i de vàries assignatures
L-603 1925-26 Actes d’exàmens d’ingrés i de vàries assignatures
L-604 1923-24 Actes d’exàmens d’ingrés i de vàries assignatures
L-605 1924-25 Actes d’exàmens d’ingrés i de vàries assignatures
L-606 1915-16/1950-51 Actes d’exàmens d’ingrés
L-607 1925-29/1930-31 Actes d’exàmens d’ingrés
L-608 1964-65/1970-71 Actes d’exàmens d’ingrés
L-609 1938/VII/16-1946/II/7 Registre d’eixida de correspondència
L-610 1965/VI/28-1985/IV/19 Registre d’eixida de correspondència
L-611 1952/I/7-1955/VI/26 Registre d’eixida de correspondència
L-612 1965/VII/14-1985/I/18 Registre d’eixida de correspondència
L-613 1845-47/1854-55 Registre de fulles d’estudi, assistència i comportament
L-614 1971 Inventari del material del seminari de francès
L-615 1981/IX/13-1983/III/24 Registre d’avisos d’averies
L-616 1954-56 Registre de la comissió d’ajuda familiar
L-617 1859-67 Interí de matrícula d’estudis d’aplicació
L-618 1912/V/27-1916/VI/13 Registre de sol·licituds per al grau de batxillerat.

Registre de sol·licituds per al grau de mestre elemental (1909-10/1913-14)

L-619 1908-09/1914-15 Registre de certificacions
L-620 1919-20/1950-51 Registre general de certificacions acadèmiques oficials
L-621 1911-15 Registre de drets d’expedients d’exàmens de Magisteri
L-622 1911-15 Registre de drets d’expedients d’exàmens de Batxiller
L-623 1911-15 Registre de drets d’expedients acadèmics
L-624 1880/X/23- 1882/II/22 Registre d’entrada de certificacions
L-625 1881/I/22- 1882/V/27 Registre de certificats
L-626 1950-51 (?) Pràctiques de Ciències Naturals de Salvador Dosdà Miró de 7é curs
L-627 Sense data Programa de Pedagogia de Raimundo Torres
L-628 1919-20/1920-21 Matriu de sol·licitud de matrícula
L-629 1920-21/1923-24 Matriu d’ingrés en Batxillerat
L-630 1934-35/1935-36 Depòsit de títols de Batxiller
L-631 1975/VI Registre d’instàncies de grau superior
L-632 1927/XI/18- 1935/IX/30 Depòsit de títols de Batxiller
L-633 1982/X/5-1984/VI/15 Registre auxiliar de caixa
L-634 1985/IV/18-1988/XII/31 Compte corrent bancari
L-635 1985/I/9-1993/V/31 Taxes per certificats, compulses i trasllats
L-636 1967/I/4-1981/VI/17 Registre de certificacions personals
L-637 1982/V/18-1984/XII/30 Registre de certificacions personals
L-638 1972-81 Registre de depòsit. Títols de Batxiller nº 2
L-639 1978/VI/20-1979/IX/6 Depòsit de títols de Batxiller Superior
L-640 1937-38/1938-39 Actes d’exàmens: convalidacions i lliures
L-641 1938-39/1941-42 Actes d’exàmens de 4t, 5é, 6é i 7é curs
L-642 1942-43/1947-48 Actes d’exàmens de conjunt: 1r, 2n i 3r
L-643 1942-43/1947-48 Actes d’exàmens de conjunt: 4t, 5é, 6é i 7é
L-644 1948-49/1952-53 Actes d’exàmens de conjunt: 1r, 2n i 3r
L-645 1948-49/1956-57 Actes d’exàmens de conjunt: 4t, 5é, 6é i 7é
L-646 1953-54/1954-55 Actes d’exàmens: 1r, 2n, 3r i 4t
L-647 1938-39 Actes d’exàmens d’ingrés
L-648 1899-1904 Actes d’exàmens de vàries assignatures
L-649 1954-55/1956-57 Actes d’exàmens de grau elemental de 1r, 2n, 3r i 4t
L-650 1937-38/1938-39 Registre de convalidacions
L-651 1858-1916 Registre de títols
L-652 1862-66 Ingressos i despeses
L-653 1863-64/1866-67 Registre de fulles d’estudi
L-654 1922-23 Matriu de matrícula oficial
L-655 1923-24 Matriu de matrícula oficial
L-656 1924-25 Matriu de matrícula oficial
L-657 1926-27 Matriu de matrícula oficial
L-658 1927-28 Matriu de matrícula oficial
L-659 1928-29 Matriu de matrícula oficial
L-660 1929-30 Matriu de matrícula oficial
L-661 1930-31 Matriu de matrícula oficial
L-662 1931-32 Matriu de matrícula oficial
L-663 1932-33 Matriu de matrícula oficial
L-664 1925-26 Matriu de matrícula oficial
L-665 1933-34 Matriu de matrícula oficial
L-666 1934-35 Matriu de matrícula oficial
L-667 1916-17 Matriu de matrícula lliure d’abril
L-668 1916-17 Matriu de matrícula lliure d’agost
L-669 1935-36 Matriu de matrícula oficial
L-670 1917-18 Matriu de matrícula lliure d’abril
L-671 1917-18 Matriu de matrícula lliure d’agost
L-672 1918-19 Matriu de matrícula extraordinària de gener i lliure d’abril
L-673 1918-19 Matriu de matrícula lliure d’agost
L-674 1919-20 Matriu de matrícula lliure d’abril
L-675 1919-20 Matriu de matrícula lliure d’agost
L-676 1920-21 Matriu de matrícula lliure d’abril
L-677 1920-21 Matriu de matrícula lliure d’agost
L-678 1921-22 Matriu de matrícula lliure d’abril
L-679 1921-22 Matriu de matrícula lliure d’agost
L-680 1922-23 Matriu de matrícula lliure de gener i d’abril
L-681 1922-23 Matriu de matrícula lliure d’agost
L-682 1923-24 Matriu de matrícula lliure de gener i d’abril
L-683 1923-24 Matriu de matrícula lliure d’agost
L-684 1924-25 Matriu de matrícula lliure de gener i d’abril
L-685 1924-25 Matriu de matrícula lliure d’agost
L-686 1925-26 Matriu de matrícula lliure de gener i d’abril
L-687 1926-27 Matriu de matrícula lliure de gener
L-688 1926-27 Matriu de matrícula lliure d’abril
L-689 1926-27 Matriu de matrícula lliure d’agost
L-690 1927-28 Matriu de matrícula lliure d’abril
L-691 1927-28 Matriu de matrícula lliure d’agost
L-692 1928-29 Matriu de matrícula lliure d’agost
L-693 1928-29 Matriu de matrícula lliure d’abril
L-694 1929-30 Matriu de matrícula lliure de gener, d’abril i d’agost
L-695 1931-32 Matriu de matrícula lliure de gener i d’abril
L-696 1931-32 Matriu de matrícula lliure d’agost
L-697 1932-33 Matriu de matrícula lliure de gener i d’abril
L-698 1932-33 Matriu de matrícula lliure d’agost
L-699 1933-34 Matriu de matrícula lliure de gener, d’abril i d’agost
L-700 1934-35 Matriu de matrícula lliure
L-701 1935-36 Matriu de matrícula lliure
L-702 1916-17 Matriu de matrícula col·legiada
L-703 1919-20 Matriu de matrícula col·legiada
L-704 1918-19 Matriu de matrícula col·legiada
L-705 1917-18 Matriu de matrícula col·legiada
L-706 1920-21 Matriu de matrícula col·legiada
L-707 1921-22 Matriu de matrícula col·legiada
L-708 1922-23 Matriu de matrícula col·legiada
L-709 1930-31 Matriu de matrícula col·legiada de març, abril i agost
L-710 1916-17 Matriu de certificacions expedides oficials i personals
L-711 1917-18 Matriu de certificacions expedides oficials i personals
L-712 1918-19 Matriu de certificacions oficials i personals
L-713 1919-20 Matriu de certificacions oficials i personals
L-714 1920-21 Matriu de certificacions oficials i personals
L-715 1921-22 Matriu de certificacions oficials i personals
L-716 1922-23 Matriu de certificacions oficials i personals
L-717 1923-24 Matriu de certificacions oficials i personals
L-718 1924-25 Matriu de certificacions oficials i personals
L-719 1925-26 Matriu de certificacions oficials i personals
L-720 1926-27 Matriu de certificacions oficials i personals
L-721 1927-28 Matriu de certificacions oficials
L-722 1927-28 Matriu de certificacions personals
L-723 1928-29 Matriu de certificacions oficials i personals
L-724 1929-30 Matriu de certificacions oficials i personals
L-725 1930-31 Matriu de certificacions oficials i personals
L-726 1931-32 Matriu de certificacions oficials i personals
L-727 1932-33 Matriu de certificacions oficials i personals
L-728 1933-34 Matriu de certificacions oficials i personals
L-729 1934-35 Matriu de certificacions oficials i personals
L-730 1935-36 Matriu de certificacions oficials i personals
L-731 1916-17 Matriu de matrícula oficial
L-732 1917-18 Matriu de matrícula oficial
L-733 1917-51 Registre de depòsit de títol de batxiller
L-734 1966-67/1969-70 Registre de matrícula de grau elemental
L-735 1969-70/1975-76 Registre de matrícula de grau superior
L-736 1976-77/1977-78 Registre de matrícula de grau superior
L-737 1981-82 Registre de matrícula
L-738 1985-86/1987-88 Registre de matrícula
L-739 1951-52/1978-79 Registre de certificacions oficials d’estudis expedits a altres centre
L-740 1978-79/1981-82 Registre de certificacions oficials d’estudis expedits a altres centre
L-741 1916-17/1937-38 Registre de certificacions oficials d’estudis rebudes d’altres centre
L-742 1938-39/1967-68 Registre de certificacions oficials d’estudis rebudes d’altres centre
L-743 1916-77 Registre de depòsits del títol de batxiller
L-744 1935-37 Registre de depòsits del títol de batxiller
L-745 1974-75 Registre de matrícula de grau elemental i superior
L-746 1961-62/1970-71 Registre numèric d’alumnes d’ingrés
L-747 1911-14 Inscripcions d’ingrés en batxillerat i magisteri i drets d’exàmens i expedients
L-748 1940 Llista de professorat auxiliar no numerari
L-749 1915-16 Registre d’exàmens d’ingrés de diverses assignatures
L-750 1926-27 Actes d’exàmens d’ingrés de diverses assignatures
L-751 1927-28 Actes d’exàmens d’ingrés de diverses assignatures
L-752 1928-29/1930-31 Actes d’exàmens d’ingrés de diverses assignatures
L-753 1930-31/1931-32 Actes d’exàmens d’ingrés de diverses assignatures
L-754 1931-32 Actes d’exàmens d’ingrés de diverses assignatures
L-755 1932-33 Actes d’exàmens d’ingrés de diverses assignatures
L-756 1932-33/1933-34 Actes d’exàmens d’ingrés de diverses assignatures
L-757 1934-35 Actes d’exàmens d’ingrés de diverses assignatures
L-758 1935-36 Actes d’exàmens d’ingrés de diverses assignatures
L-759 1939-40/1940-41 Actes d’exàmens de diverses assignatures
L-760 1941-42/1942-43 Actes d’exàmens de diverses assignatures
L-761 1943-44/1944-45 Actes d’exàmens de diverses assignatures
L-762 1945-46/1946-47 Actes d’exàmens de diverses assignatures
L-763 1947-48/1948-49 Actes d’exàmens de diverses assignatures
L-764 1949-50/1950-51 Actes d’exàmens de diverses assignatures
L-765 1918-19 Registre de matrícula oficial
L-766 1919-20 Registre de matrícula oficial
L-767 1920-21 Registre de matrícula oficial
L-768 1921-22 Registre de matrícula oficial
L-769 1938 Hospital
L-770 1939 Comissió d’incorporacions industrials i mercantils
L-771 Premis Fundació Cañada Blanch (No apareix)
L-772 1951-52/1952-53 Actes d’examen de diverses assignatures
L-773 1877 Fulles de servei del personal
L-774 1939-61 Actes de la Junta de Beques
L-775 1954-59 Actes col·legis
L-776 1970-72 Actes col·legis
L-777 1972-74 Actes col·legis
L-778 1976-77 Actes alumnes oficials, col·legiats i lliures
L-779 1977-78 Actes alumnes oficials, col·legiats i lliures
L-780 1966-68 Actes col·legis
L-781 1975-76 Actes col·legis
L-782 1942-44 Ensenyament privat i ensenyament particular
L-783 1967-72 Ensenyament privat lliure
L-784 1944-45/1952-53 Actes col·legis
L-785 1968-70 Actes col·legis
L-786 1965-69 Secció delegada. Nocturn secció delegada Onda
L-787 1965-72 Col·legis lliures adoptats
L-788 1959-62 Ensenyament col·legiat. Grau elemental i superior
L-789 1962-64 Ensenyament col·legiat. Grau elemental i superior
L-790 1958-61 Actes d’examen segon curs
L-791 1967-70 Actes oficials i secció delegada
L-792 1959-67 Actes oficials i nocturn
L-793 1958-61 Actes d’examen 5é curs
L-794 1958-61 Actes d’examen 4t curs
L-795 1958-61 Actes d’examen 6é curs
L-796 1975-76 Actes oficials i lliures
L-797 1970-72 Actes oficials i delegada, nocturn i filial nº 1
L-798 1972-74 Actes
L-799 1962-67 Actes lliures i cursos radiofònics
L-800 1964-66 Actes col·legiades. Grau elemental i superior
L-801 1963-64 Actes assignatures
L-802 1958-61 Actes d’examen 3r curs
L-803 1958-61 Actes d’examen 1r curs
L-804 1969-74 Proves de conjunt
L-805 1971-73 Actes grau superior i accés 5é curs
L-806 1974-76 Actes
L-807 1939-62 Actes d’ingrés
L-808 1939-53 Actes ensenyament col·legiat i privat
L-809 1965-70 Actes grau elemental i superior. Actes preuniversitari
L-810 1953-65 Actes grau elemental i superior. Actes preuniversitari
L-811 1954-61 Actes revalida elemental i superior
L-812 1953-54 Actes col·legis
L-813 1962-63 Actes assignatures
L-814 1957-58 Actes assignatures
L-815 1958-58 Actes assignatures
L-816 1961-62 Actes assignatures
L-817 1956-57 Actes assignatures
L-818 1959-60 Actes assignatures
L-819 1953-54 Actes assignatures
L-820 1954-55 Actes assignatures
L-821 1956-57 Actes assignatures

 

[1] Mezquita Broch, F.: Orígens i formació de l’Institut elemental de Benicarló, Onada, Benicarló, 2016

[2] Mezquita Broch, F. : La neutralitat dels arxius, en Lectures de l’institut obrer, nº 5, València, 2020,  pp. 93-97

[3] Porcar Orihuela, J.L i Mezquita Broch, F.: Arxius de Castelló: Fonts històriques per a la recerca de la guerra civil i l’exili, en La cultura exiliada, UJI-Diputació, Castelló 2010, pp. 293-297