Projecte Educatiu del Centre

INTRODUCCIÓ

El nostre Centre, emmarcat dins de la xarxa d’ensenyança pública, assumeix els preceptes constitucionals d‘aconfessionalitat (art. 16) i llibertat de càtedra (art. 20) i  acull com a principal objectiu el mencionat en el punt 2, art. 27: “l’educació tindrà com a objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals”.

En coherència amb l’anterior, els fins i intencions educatives s’integren en un model educatiu  que atén als principis següents:

Democràcia i participació

 • Facilitar l’existència de vies de comunicació i diàleg entre tots els membres de la comunitat educativa i establir canals de participació adequats en els distints processos de presa de decisions, de cara a potenciar la col·laboració i implicació dels distints col·lectius en tots els àmbits de la vida del Centre.
 • Garantir el respecte a les normes democràticament establides, acceptant l’opinió de la majoria i respectant les minories.
 • Estimular l’esperit crític necessari per a participar activament en l’establiment i/o modificació democràtica de les normes.

Pluralisme i tolerància

 • Defendre i promoure les llibertats individuals i col·lectives, respectant les distintes creences religioses o l’absència de les mateixes, així com les diverses ideologies polítiques democràtiques.
 • Fomentar el diàleg com a mètode per a la solució de conflictes i treballar en l’Educació per la Paz, rebutjant l’ús de la violència i estimulant l’exercici actiu de la solidaritat, la tolerància i els hàbits cívics com a base de la convivència.
 • Educar activament en la igualtat entre els sexes i la no discriminació de la dona i evitar qualsevol altre tipus de discriminació (per raça, religió, nacionalitat, ideologia, nivell socioeconòmic o llengua habitual), reconeixent el dret a la diferència i combatent els prejuís.
 • Treballar activament per a superar les desigualtats objectives derivades dels diferents ritmes d’aprenentatge o de les distintes condicions físiques de les persones.

Integració i creativitat

 • Ajudar als diferents sectors del nostre municipi i la nostra comarca per a aconseguir la integració en un projecte cívic i cultural valencià normalitzat.
 • Valorar positivament el mestissatge cultural.
 • Afavorir la igualtat real d’oportunitats per a intentar evitar processos de marginació social i cultural
 • Afavorir un tipus d’ensenyança que desenvolupe l’esperit crític dels alumnes i mantinga l’equilibri necessari entre el coneixement científic dels distints aspectes de la realitat i la seua formació com a persona, al mateix temps que potencie les iniciatives personals, la creativitat, el gust per la cultura i el treball ben fet.
 • Fer de la crítica i l’autocrítica mecanismes normals de treball individual i col·lectiu.

Coherència i qualitat

 • Actuar sempre d’acord amb els principis enunciats en el Projecte Educatiu del Centre
 • Tindre present el caràcter del Centre com a servici públic bàsic de cara a aconseguir una educació de qualitat per a tots.
 • Promoure l’autoavaluació i l’establiment de mecanismes per a la reflexió i millora de les activitats realitzades.

Obertura del Centre i relació amb el seu entorn

 • Estimular actituds de compromís amb l’atenció, respecte i millora del nostre entorn vital, material i ecològic.
 • Arreplegar les aportacions culturals que l’entorn puga oferir i donar resposta a les diferents necessitats que este plantege.
 • Promoure l’ampliació i millora de les relacions amb la resta de centres educatius de la zona.
 • Assumir, en la mesura de les nostres possibilitats, la millora de les condicions d’inserció de l’alumnat en el món laboral, establint les relacions oportunes amb el teixit productiu i de servicis de la comarca.
 • Fomentar la col·laboració amb altres entitats de l’entorn: Ajuntament, Diputació, associacions culturals, etc.
 • Estimular la participació de l’alumnat i el professorat en projectes d’intercanvis educatius a nivell nacional i europeu.

 

OBJECTIUS

 Àmbit pedagògic

 • Assumir responsablement els seus deures i exercir els seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància i la solidaritat entre les persones, i exercitar-se en el diàleg refermant els valors comuns d’una societat participativa i democràtica.
 • Desenvolupar una progressiva autonomia de l’alumne a través del seu propi coneixement, de la seua relació amb els altres, per a aconseguir la seua integració en el medi social i cultural en el que es desembol.
 • Desenvolupament de la capacitat d’interrelació entre les distintes matèries i aplicació a altres àrees dels coneixements adquirits
 • Desenvolupar i consolidar hàbits d’estudi i disciplina, com a condició necessària per a una realització eficaç de les tasques de l’aprenentatge, i com a mitjà per al desenvolupament personal.
 • Utilitzar una metodologia activa, globalitzadora i experimentada, que estimule la capacitat creadora i reflexiva de l’alumne, a més de les aptituds intel·lectuals.
 • Utilitzar els materials i els mitjans adequats per a respectar els distints ritmes evolutius i capacitats intel·lectuals dels alumnes.
 • Fomentar en els alumnes la capacitat d’observació i crítica així com l’adquisició d’hàbits de treball intel·lectual.
 • Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per a, amb sentit crític, adquirir nous coneixements.
 • Potenciar la utilització dels mitjans audiovisuals, biblioteca, laboratori, etc. (recursos materials).
 • Dotar al Centre de tots els recursos didàctics que facen més fluid, còmode i eficaç el procés educatiu, en la mesura de les seues possibilitats.
 • Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en la llengua castellana i la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma, textos i missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura.
 • Promoure i potenciar els hàbits de lectura.
 • Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en distintes disciplines, matemàtiques i científiques, i conéixer i aplicar els mètodes per a identificar els problemes en els diversos camps del coneixement i de l’experiència, per a la seua resolució i per a la presa de decisions.
 • Desenvolupament de la capacitat d’anàlisi i síntesi com a recursos cap a l’autonomia de pensament lògic de l’alumne
 • Desenvolupar la competència comunicativa per a comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada, a fi de facilitar l’accés a altres cultures.
 • Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies fonamentalment, per mitjà de l’adquisició de les destreses relacionades amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions, a fi d’usar-les, en el procés d’aprenentatge, per a trobar, analitzar, intercanviar i presentar la informació i el coneixement adquirits.
 • Consolidar l’esperit emprenedor, desenvolupant actituds de confiança en un mateix, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per a planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
 • Conéixer els aspectes bàsics de la cultura i la història i respectar el patrimoni artístic i cultural; conéixer la diversitat de cultures i societats, a fi de poder valorar-les críticament i desenvolupar actituds de respecte per la cultura pròpia i per la dels altres.
 • Apreciar, aconseguir i compartir una major solidaritat i respecte entre races o sexes, rebutjant qualsevol actitud racista o sexista.
 • Apreciar, disfrutar i respectar la creació artística; identificar i analitzar críticament els missatges explícits i implícits que conté el llenguatge de les distintes manifestacions artístiques.
 • Conéixer el funcionament del propi cos, per a refermar els hàbits d’atenció i salut corporals i incorporar la pràctica de l’esport, per a afavorir el desenvolupament en el personal i en el social.
 • Desenvolupar hàbits socials de comportament, d’orde, d’higiene personal, respectuós amb els altres i amb l’entorn.
 • Conéixer l’entorn social i cultural, des d’una perspectiva àmplia; valorar i disfrutar del medi natural, contribuint a la seua conservació i millora.
 • Promoure les excursions i visites com a font de coneixement i plaer.
 • Cuidar del centre i de les seues instal·lacions com a mitjà físic on compartim i adquirim la nostra informació.
 • Conscienciar l’alumnat de l’esforç social i econòmic que suposa una ensenyança publica i lliure.

 

Àmbit de gestió i participació institucional:

 • Potenciar que els alumnes, professors, pares i personal no docent participen en el centre a través dels seus representants en els òrgans corresponents.
 • Procurar que les relacions entre tots els membres de la Comunitat Educativa es realitzen amb tolerància, respecte i col·laboració.
 • Fomentar el respecte cap a les instal·lacions del Centre i de l’entorn.
 • Aconseguir la implantació, el compliment i el respecte del Reglament de Règim Intern.
 • Facilitar la formació permanent dels professors.
 • Coordinació i col·laboració entre el Centre i altres institucions del municipi, provincials, autonòmiques i servicis socials, així com amb altres Centres Educatius de la zona.
 • Col·laboració, buscant ajudes, amb entitats financeres com a Caixes i amb entitats oficials com a Diputació, etc.
 • Procurar la participació i implicació dels pares en l’educació dels seus fills, acudint al Centre quan siga necessari i col·laborant conjuntament amb els professors.

Altres documents del Projecte Educatiu del Centre són:

 • Projecte de normalització lingüística.
 • Òrgans de govern, òrgans de control i gestió, i òrgans de coordinació.
 • Atenció a la diversitat.
 • Normes de funcionament del centre (NOF)
 • Projecte de Gestió econòmica
 • Pla digital de centre
 • Pla de Convivència
 • Pla de Mediació