Missatge per als nous docents adjudicats en el curs 2023-2024.

Estimades companyes i companys, benvinguts en l’IES Pere Maria Orts en el curs 2023/2024.

Algunes informacions bàsiques per a començar:

 • El sistema de comunicació serà a través del compte de correu oficial @edu.gva.es, així com a través de les comunicacions d’aquesta web.
 • El dia divendres 1 de setembre a les 10 h. esteu convocats tots els docents adjudicats per al curs 2023-2024 en l’IES Pere Maria Orts a una reunió en el centre per a conéixer-nos, entregar credencials i comunicar-vos alguns aspectes bàsics de funcionament. A més, pots consultar el calendari de reunions dels primers dies de setembre en el següent enllaç: https://portal.edu.gva.es/iesperemaria/reuniones-docentes-de-inicio-de-curso-23-24-va/
 • Podeu contactar amb nosaltres per a qualsevol assumpte en l’adreça 03010132@edu.gva.es o en ir.gasconlopez@edu.gva.es (correu del director).
 • Si voleu començar a conéixer-nos, podeu accedir a la nostra “Guia del Professorat” publicada en aquesta web en el menú superior “Professorat”, o punxant aqui.
 • Per als quals mai hàgeu estat en el centre, l’accés està en el lateral nord-oest: https://goo.gl/maps/qokmnswsnrr74nsr6 . Us hem marcat on solem aparcar (P).
Accés en el centre des de l’entrada de l’autopista de Benidorm Llevant

Una cordial salutació.

Nacho Gascón López

Director de l’IES Pere Maria Orts i Bosch.

Convocatòria de places de professorat especialista

Es convoca a la presentació de candidatures per a la impartició dels següents continguts del curs d’especialització en Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació, i el curs d’especialització en Intel·ligència Artificial i Big Data durant el curs 2023-2024. 

Núm. PLAZA ESPECIALISTA: 001 Núm. PLAZA ESPECIALISTA: 002 
CURS: CIBERSEGURETAT EN ENTORNS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ  
MÒDUL: 5022. Anàlisi Forense Informàtic 
Núm. HORES SETMANALS: 4  
MÒDUL: 5021. Incidents de ciberseguretat 
Núm. HORES SETMANALS: 5  
TOTAL HORES DE LA PLAÇA: 9 
CONTINGUTS: Reial decret 479/2020, de 7 d’abril, pel qual s’estableix el Curs d’especialització en ciberseguretat en entorns de les tecnologies de la informació i es fixen els aspectes bàsics del currículum.   
CURS: INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I BIG DATA 
MÒDUL: 5075. Big Data Aplicat 
Núm. HORES SETMANALS: 4 
CONTINGUTS:  Reial decret 279/2021, de 20 d’abril, pel qual s’estableix el Curs d’especialització en Intel·ligència Artificial i Big Data i es fixen els aspectes bàsics del currículum  

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 

 1. L’interessat haurà de presentar la seua candidatura a la secretaria del centre de manera presencial, entre el 6 i l’11 de juliol, inclòs. El model de presentació està disponible a l enllace i a la secretaria del centre. 
 1. El candidat haurà de presentar a més els documents següents:  
 1. Original i còpia del DNI/NIE.  
 1. Vida laboral que acredite almenys 2 anys d’experiència professional en la matèria a impartir. En cas de no poder-se acreditar aquesta experiència mitjançant el document de la vida laboral: certificat d’empresa on conste les activitats desenvolupades durant el període assenyalat en la vida laboral com relacionat amb els continguts a impartir. 
 1. Curriculum vitae del candidat. 
 1. Original i còpia de la titulació aportada.  

CRITERIS DE BAREMACIÓ 

 1. Experiència relacionada amb els continguts a impartir:  
 • de 2 a 3 anys: 7 punts 
 • a partir de 3 anys: 8 punts 
 1. Titulació relacionada amb l’especialitat que cal impartir: 1 punt. 
 1. Entrevista de selecció: 1 punt. 

CALENDARI

 • Publicació de convocatòria: 6 de juliol
 • Recepció de sol·licituds: del 7 a l’11 de juliol
 • Publicació llestes provisionals d’admesos i exclosos del procés: 12 de juliol
 • Reclamacions: del 12 al 13 de juliol
 • Publicació llestes definitives d’admesos i exclosos del procés: 14 de juliol
 • Publicació provisional especialistes sel·leccionats: 17 de juliol
 • Reclamacions: del 17 al 19 de juliol
 • Publicació definitiva especialistes sel·leccionats: 20 de juliol
 • Valoració del Consell Escolar del centre: 21 de juliol

La tramitació de l’expedient de contractació i en el seu cas, la signatura del contracte, quedarà supeditada a la disponibilitat de la preceptiva autoriació de cobertura del lloc, podent supendre’s o modificar-se (inclosa la previsió d’horari lectiu) sense cap mena d’indemnització als interessats en aquest. 

LLISTAT PROVISIONAL DELS ESPECIALISTES ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ

(Publicat 12 de juliol de 2023)

Plaza 001: Cristóbal Campos Juan (admés).

Plaza 002: Juan José Cortés Plana (admés) i Cessar Antonio Gil Moreno (admés).

LLISTAT DEFINITIU DELS ESPECIALISTES ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ

(Publicat 14 de juliol de 2023)

Plaza 001: Cristóbal Campos Juan (admés).

Plaza 002: Juan José Cortés Plana (admés) i Cessar Antonio Gil Moreno (admés).

LLISTAT PROVISIONAL DELS ESPECIALISTES SEL·LECCIONATS

(Publicat 19 de juliol de 2023)

Plaza 001: Cristóbal Campos Juan.

Plaza 002: Cessar Antonio Gil Moreno.

LLISTAT DEFINITIU DELS ESPECIALISTES SELECCIONATS (aprovats per Consell Escolar)

(Publicat el 22 de juliol de 2023)

Plaza 001: Cristóbal Campos Juan.

Plaza 002: Cessar Antonio Gil Moreno.