Convocatòria de places de professorat especialista

Es convoca a la presentació de candidatures per a la impartició dels següents continguts del curs d’especialització en Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació, durant el curs 2024-2025. 

Núm. PLAZA ESPECIALISTA: 001 
CURS: CIBERSEGURETAT EN ENTORNS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ  
MÒDUL: 5022. Anàlisi Forense Informàtic – Núm. HORES SETMANALS: 4  
MÒDUL: 5021. Incidents de ciberseguretat – Núm. HORES SETMANALS: 5  
MODULE: 5026. Normativa de ciberseguretat – Núm. HORES SETMANALS: 2
TOTAL HORES DE LA PLAÇA:
11
CONTINGUTS: Reial decret 479/2020, de 7 d’abril, pel qual s’establix el Curs d’especialització en ciberseguretat en entorns de les tecnologies de la informació i es fixen els aspectes bàsics del currículum.   

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 

 1. L’interessat haurà de presentar la seua candidatura a la secretaria del centre de manera presencial, entre el 6 i l’11 de juliol, inclòs. El model de presentació està disponible a l enllace i a la secretaria del centre. 
 1. El candidat haurà de presentar a més els documents següents:  
 1. Original i còpia del DNI/NIE.  
 1. Vida laboral que acredite almenys 2 anys d’experiència professional en la matèria a impartir. En cas de no poder-se acreditar esta experiència mitjançant el document de la vida laboral: certificat d’empresa on conste les activitats desenvolupades durant el període assenyalat en la vida laboral com relacionat amb els continguts a impartir. 
 1. Curriculum vitae del candidat. 
 1. Original i còpia de la titulació aportada.  

CRITERIS DE BAREMACIÓ 

 1. Experiència relacionada amb els continguts a impartir:  
 • de 2 a 3 anys: 7 punts 
 • a partir de 3 anys: 8 punts 
 1. Titulació relacionada amb l’especialitat que cal impartir: 1 punt. 
 1. Entrevista de selecció: 1 punt. 

CALENDARI

 • Publicació de convocatòria: 8 de juliol
 • Recepció de sol·licituds: del 8 al 12 de juliol
 • Publicació llestes provisionals d’admesos i exclosos del procés: 15 de juliol
 • Reclamacions: del 15 al 16 de juliol
 • Publicació llestes definitives d’admesos i exclosos del procés: 17 de juliol
 • Publicació provisional especialistes sel·leccionats: 18 de juliol
 • Reclamacions: del 19 al 22 de juliol
 • Publicació definitiva especialistes sel·leccionats: 23 de juliol
 • Valoració del Consell Escolar del centre: 24 de juliol

La tramitació de l’expedient de contractació i si és el cas, la firma del contracte, quedarà supeditada a la disponibilitat de la preceptiva autoriació de cobertura del lloc, podent supendre’s o modificar-se (inclosa la previsió d’horari lectiu) sense cap mena d’indemnització als interessats en este. 

LLISTAT PROVISIONAL DELS ESPECIALISTES ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ

CRISTOBAL CAMPOS JUAN

LLISTAT DEFINITIU DELS ESPECIALISTES ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ

LLISTAT PROVISIONAL DELS ESPECIALISTES SEL·LECCIONATS

LLISTAT DEFINITIU DELS ESPECIALISTES SELECCIONATS (aprovats per Consell Escolar)