PROVES LLIURES

Proves per a l’obtenció del títol de Tècnic/a o Tècnic/a Superior de F.P.

  • Dates INSCRIPCIÓ: Del 30 de gener al 10 de febrer de 2023, els dos inclusivament.
  • Publicació llestes provisionals de persones admeses i excloses: 17 de febrer 2023.
  • Reclamació llestes provisionals de persones admeses i excloses: del 20 al 21 de febrer de 2023.
  • Publicació llestes definitives de persones admeses i excloses: 27 de febrer de 2023.
  • Sol·licitud d’anul·lació de matrícula: Fins al 29 de març de 2023.
  • Publicació per part del Centre Examinador de les orientacions a l’alumnat: Fins al 7 de març de 2023.
  • Realització proves: entre el 18 i el  28 d’abril de 2023 en calendari que es publicarà oportunament.
  • Reclamacions de les qualificacions: dins dels 3 dies hàbils següents a la publicació dels resultats.

Procediment de SOL·LICITUD de matrícula de les proves per a l’obtenció dels títols de Tècnic/a i Tècnic/a Superior de Formació Professional, any 2023.

Més informació: http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/pruebas-para-obtener-el-titulo-de-tecnico-y-tecnico-superior

LLISTES PROVISIONALS DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

ORIENTACIONS A l’ALUMNAT

LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

CALENDARI DE LES PROVES

RESULTATS PROVISIONALS

Les reclamacions de la proves es presentaran per escrit, al president o presidenta de la comissió avaluadora dins dels tres dies hàbils següents a la publicació dels resultats. (4, 5 i 8 de maig de 2023)

RESULTATS DEFINITIUS