ESO


EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

D’entre totes les matèries optatives, els centres han d’oferir, almenys, Creativitat Musical, Cultura Clàssica, Projectes Interdisciplinaris, Programació, Intel·ligència Artificial i Robòtica I i II, Segona Llengua Estrangera, Tallers de Reforç i Tallers d’Aprofundiment, en els centres educatius públics i en els cursos indicats i sempre que hi haja disponibilitat horària del professorat amb destinació definitiva en el centre i no supose un augment de la plantilla prevista.