PROVES D’ACCÉS

Proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

És important que li dones una ullada en la pàgina oficial de GVA sobre les Proves d'Accés. Et deixem diversos enllaços.

Requisits

Condicions d'accés:

 • Grau Mitjà: Tindre 17 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs.
 • Grau Superior: Tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs.

Emplenar els impresos. Pots accedir a ells mitjançant els següents enllaços.

GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR

 

INSCRIPCIÓ PROVES ACCÉS 2024

Normativa i calendari Termini per a la inscripció: Del 20 al 28 de març de 2024, tots dos inclusivament. Condicions d’accés: Grau Mitjà: Tindre 17 anys d’edat o complir-los durant el 2024.Grau Superior: Tindre 19 anys d’edat o complir-los durant 2024. Es poden entregar les sol·licituds de manera presencial en la secretària del centre, vens … Read more

Leer más

Website del projecte SOS Attendance

L’IES Mare Nostrum col·labora amb la Universitat d’Alacant en el projecte Erasmus+ Observatory SOS Attendance.

L’objectiu d’este projecte és crear un observatori per a recopilar informació, generar informes, desenvolupar investigacions, oferir accions formatives i promoure campanyes de sensibilització contra l’absentisme escolar i l’abandó educatiu primerenc.

Des d’ací podeu accedir al seu website on trobareu més informació: Observatory SOS Attendance

Bon Nadal 2023 i Pròsper Any Nou

ROSA BELLÓN BERNÁ 1r ESO B

Des de l’IES Mare Nostrum i l’AMPA del nostre centre us desitgem un Bon Nadal i un Bon any 2024 per a tots i totes.

Desde el IES Mare Nostrum y el AMPA de nuestro centro os deseamos una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo 2024 para tod@s:

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2023

Vot per correu o amb doble sobre.

Per a aquelles famílies que no puguen vindre a la votació del dia 23 de novembre s'ha habilitat un sistema de vot amb doble sobre o "vot per correu" perquè puguen exercir el seu dret de vot en les eleccions al Consell Escolar. Deixem ací les instruccions:

 1. L'alumne o alumna pot passar per la secretària del centre a partir del 16 de novembre a recollir el “kit de vot per correu” per a portar-lo a la família.
 2. Emplenar l'imprés que va amb la documentació i signar-lo per la persona que votarà
 1. Marcar en la papereta els candidats desitjats. (Màxim 2)
 1. Incloure la papereta en el sobre xicotet i tancar-lo.
 1. Incloure en el sobre gran este imprés signat, fotocòpia del DNI de la persona que signatura i el sobre xicotet tancat amb la papereta.
 1. Entregar el sobre gran tancat en la secretaria a partir del dia 16 fins al dia 23 de novembre. Pot portar el sobre el propi alumne o alumna que el seu papà o mamà o tutor/a llegar desitja votar d'esta manera.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicació dels censos electorals del sector d'alumnat i famílies. Prem sobre el text per a descarregar-te el llistat.

Si hi ha algun error o no apareixes en el cens pots presentar una reclamació en la secretària del centre perquè es corregisca des del 19 al 20 d'octubre de 2023. És important que sàpies que has d'aparéixer en el cens si vols votar el pròxim 23 de novembre en les eleccions del consell escolar.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES SECTOR FAMÍLIES i SECTOR ALUMNAT

Les famílies i els alumnes i alumnes pot presentar la seua candidatura per a les eleccions al Consell Escolar des de hui dia 20 d'octubre fins al pròxim 7 de novembre tots dos inclusivament.

S'ha d'entregar l'annex de candidatura en la secretària del centre juntament amb una còpia del DNI. Els deixem en este article els documents que podran descarregar i emplenar per a posteriorment imprimir i portar-lo al centre. El 8 de novembre es publicarà el llistat provisional de candidats a les eleccions.

Pots trobar tota la informació sobre les eleccions al Consell Escolar prement ací.

OFERTA D’OCUPACIÓ PROFESSORS ESPECIALISTES PER AL C.F.B. EN INFORMÀTICA D’OFICINA

LLISTAT DEFINITIU DE PROFESSORAT ESPECIALISTA SELECCIONAT/NADO

Accés al llistat. Prema ací.


LLISTAT PROVISIONAL DE PROFESSORAT ESPECIALISTA SELECCIONAT/DONA – BAREM PROVISIONAL

Accés al llistat. Prema ací.

Reclamacions de llistes provisionals d’especialistes seleccionats/as 28 i 29 de novembre de 2023.


LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS/AS I EXCLOSOS/AS

Accés al llistat. Prema aquí.

Es recorda que el pròxim dia 27 de novembre és el dia establit per a la publicació de les llistes provisionals d’especialistes seleccionats.


LLISTAT PROVISIONAL D’ADMITIOS/AS I EXCLOSOS/AS

Accés al llistat. Prema aqui

Es recorda que el dia 23 de novembre és el dia establit per a les reclamacions relatives a la llista anterior en la secretaria del centre


L’I.E.S. Mare Nostrum d’Alacant selecciona a dos professors o professores especialistes per a la impartició en torn de demà, en el Grau Bàsic en Informàtica d’Oficina de la Família Professional d’Informàtica i Comunicacions, dels següents mòduls agrupats:

Especialista 1
(Total 15h/sem)
Mòdul 3031. Ofimàtica i arxiu de documents 9 h.
Mòdul 3030. Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació 6 h.
Especialista 2
(Total 9h/sem)
Mòdul 3029. Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics 9h.

NORMATIVA REGULADORA I REQUISITS PER A L’ACCÉS

 • Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, s’aproven catorze títols professionals bàsics, es fixen els seus currículums bàsics i es modifica el Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establits en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
 • Article 95.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de Maig, d’educació redactat per l’apartat un de la disposició final primera de la L.O. 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la Formació Professional: “Excepcionalment, per a la impartició de mòduls professionals en determinades especialitats es podrà incorporar, com a experts del sector productiu, atenent la seua qualificació i a les necessitats del sistema educatiu, a professionals, no necessàriament titulats, que desenvolupen la seua activitat en l’àmbit laboral. Aquesta incorporació es realitzarà en règim laboral, d’acord amb la normativa que resulte d’aplicació”
 • Decret 296/1997, de 2 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regula el règim de contractació de professors especialistes

Els aspirants a ser contractats com a professorat especialista hauran de complir les condicions generals exigides per a l’ingrés en la funció pública docent, establides en l’article 12 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i els requisits específics del professorat especialista.

Els requisits generals per als qui aspiren a ocupar un lloc de professorat especialista són els següents:

 1. Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o cònjuge qualsevol que siga la seua nacionalitat dels espanyols i dels nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i els seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents, o nacional d’algun estat, al qual siga aplicable els Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l’ordenament jurídic espanyol.
 2. Tindre complits els díhuit anys i no haver aconseguit l’edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació forçosa.
 3. Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.
 4. No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
 5. No estar matriculat en el mateix centre en el que se sol·licita ser professor especialista.

Els requisits específics per a ser professorat especialista són els següents:

 1. Acreditar una experiència professional reconeguda en el camp laboral corresponent, fora de l’àmbit docent, degudament actualitzada, amb almenys dos anys d’exercici professional vinculat a la unitat o unitats de competència a les quals s’associa el mòdul o programa, en els quatre anys immediatament anteriors al nomenament, pròrroga o renovació.
 2. Posseir la competència i qualificació necessàries per a impartir correctament els mòduls per als quals es precisa la contractació (en cas que es dispose de més d’una, la resta es valorarà com a mèrit)
  • Estudis universitaris relacionats amb carreres d’enginyeria tècnica del sector de la indústria i la tecnologia de la informació:
   • I. en Informàtica
   • I. de computadors.
   • L. Informàtica.
   • I.T. en Informàtica de Gestió.
   • I.T. en Informàtica de Sistemes.
   • D. en Informàtica.
   • I.T. en Computació i Informàtica.
   • I.T Tècnic en telecomunicacions
  • Estudis finalitzats de grau superior de la família professional en informàtica i comunicacions:
   • T.S Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (AGAFAR).
   • TS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM).
   • T.S. Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW).

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. CALENDARI DEL PROCÉS.

16 de novembre de 2023

Publicació de la convocatòria en el tauler d’anuncis del centre i en la pàgina web.

Del 17 al 21 de novembre de 2023

Presentació de documentació en un sobre dirigit al director del centre en la secretaria de l’I.E.S. Mare Nostrum d’Alacant (Beat Francisco Castelló Aleu,s/n. 0308 Alacant – Alacant) en horari de demà de 10.00 h. a 13.30 h i dimarts i dijous de 17:30h a 19:30h. Es mostraran els originals de la documentació aportada per a la seua compulsa.

Fora d’eixe horari no serà admesa cap sol·licitud.

NO S’ADMETRÀ DOCUMENTACIÓ NI SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN FORMAT ELECTRÒNIC.

22 de novembre de 2023

Publicació de llistats provisionals d’admesos/as i exclosos/as.

23 de novembre de 2023

Reclamacions de llistats provisionals d’admesos/as i exclosos/as.

24 de novembre de 2023

Publicació de llistes definitives d’admesos/as i exclosos/as.

27 de novembre de 2023

Publicació de llistes provisionals d’especialistes seleccionats/as

Del 28 al 29 de novembre de 2023

Reclamacions de llistes provisionals d’especialistes seleccionats/as

30 de novembre de 2023

Publicació de llistes definitives d’especialistes seleccionats/as

Els aspirants aportaran la següent documentació:

 1. Fotocòpia del document nacional d’identitat, document similar del país d’origen o passaport vigent i, si és el cas, document d’identificació d’estranger (NIE).
 2. Curriculum vitae que incloga almenys els apartats:
  1. Dades personals.
  1. Dades de formació i/o acadèmics.
  1. Experiència laboral relacionada amb l’especialitat a la qual s’opta.
  1. Experiència docent.
  1. Altres mèrits o activitats d’interés.
 3. Certificat de l’empresa on desenvolupe o haja desenvolupat la seua activitat professional, amb expressió de la duració del contracte, descripció de les funcions i tasques exercides i el període de temps que les ha exercides, o, si és el cas, còpia del contracte laboral. En cas d’acompliment de l’activitat com a treballador autònom haurà d’acreditar documentalment aquesta circumstància, així com justificació suficient dels serveis prestats com a tal.
 4. Informe de vida laboral o certificació equivalent de la mutualitat laboral a la qual estiguera afiliat, on conste l’empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació, o si és el cas el període de cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o qualsevol altre mitjà de prova admés en dret.
 5. Instància de sol·licitud amb el model d’autobaremació emplenat (annex I) i fotocòpia dels mèrits que s’al·leguen en esta.

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ.

La contractació es realitzarà d’acord amb el Decret 296/1997, de 2 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regula el règim de contractació de professors especialistes. L’article 4 d’este Decret estableix que la selecció per a la contractació es realitzarà conforme als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Per a complir amb estos principis, l’avaluació de les persones candidates es realitzarà sobre la base del barem adjunt a esta convocatòria.

La tramitació de l’expedient de contractació i, si és el cas, la signatura del contracte, quedarà supeditada a la disponibilitat de la preceptiva autorització de cobertura del lloc, podent suspendre’s o modificar-se (inclosa la previsió d’horari lectiu) sense cap mena d’indemnització als interessats en este.

A l’horari lectiu del professor especialista se li sumaran les hores complementàries establides per la Conselleria d’Educació.

BAREMS DE MÈRITS (TOTAL 100 PUNTS).

El/la aspirant haurà d’emplenar en l’apartat d’autobaremació els punts de què disposa segons el seu criteri. La Comissió avaluadora de l’I.E.S. Mare Nostrum d’Alacant, confirmarà o modificarà aquesta baremació en l’apartat de Baremació C. EV.

La comissió de selecció estarà formada pel següent professorat del centre I.E.S. Mare Nostrum d’Alacant.

 • Sr. José Manuel Pastor Lillo
 • Sra. Elisa Noguera Robles
 • Sr. Arturo del Bri Buforn
 • Sr. Juan Carlos Valero González

Accés a la convocatòria, prema ací

Accés a l’Annex I, prema ací.