ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2023

Vot per correu o amb doble sobre.

Per a aquelles famílies que no puguen vindre a la votació del dia 23 de novembre s'ha habilitat un sistema de vot amb doble sobre o "vot per correu" perquè puguen exercir el seu dret de vot en les eleccions al Consell Escolar. Deixem ací les instruccions:

 1. L'alumne o alumna pot passar per la secretària del centre a partir del 16 de novembre a recollir el “kit de vot per correu” per a portar-lo a la família.
 2. Emplenar l'imprés que va amb la documentació i signar-lo per la persona que votarà
 1. Marcar en la papereta els candidats desitjats. (Màxim 2)
 1. Incloure la papereta en el sobre xicotet i tancar-lo.
 1. Incloure en el sobre gran este imprés signat, fotocòpia del DNI de la persona que signatura i el sobre xicotet tancat amb la papereta.
 1. Entregar el sobre gran tancat en la secretaria a partir del dia 16 fins al dia 23 de novembre. Pot portar el sobre el propi alumne o alumna que el seu papà o mamà o tutor/a llegar desitja votar d'esta manera.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicació dels censos electorals del sector d'alumnat i famílies. Prem sobre el text per a descarregar-te el llistat.

Si hi ha algun error o no apareixes en el cens pots presentar una reclamació en la secretària del centre perquè es corregisca des del 19 al 20 d'octubre de 2023. És important que sàpies que has d'aparéixer en el cens si vols votar el pròxim 23 de novembre en les eleccions del consell escolar.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES SECTOR FAMÍLIES i SECTOR ALUMNAT

Les famílies i els alumnes i alumnes pot presentar la seua candidatura per a les eleccions al Consell Escolar des de hui dia 20 d'octubre fins al pròxim 7 de novembre tots dos inclusivament.

S'ha d'entregar l'annex de candidatura en la secretària del centre juntament amb una còpia del DNI. Els deixem en este article els documents que podran descarregar i emplenar per a posteriorment imprimir i portar-lo al centre. El 8 de novembre es publicarà el llistat provisional de candidats a les eleccions.

Pots trobar tota la informació sobre les eleccions al Consell Escolar prement ací.

OFERTA D’OCUPACIÓ PROFESSORS ESPECIALISTES PER AL C.F.B. EN INFORMÀTICA D’OFICINA

LLISTAT DEFINITIU DE PROFESSORAT ESPECIALISTA SELECCIONAT/NADO

Accés al llistat. Prema ací.


LLISTAT PROVISIONAL DE PROFESSORAT ESPECIALISTA SELECCIONAT/DONA – BAREM PROVISIONAL

Accés al llistat. Prema ací.

Reclamacions de llistes provisionals d’especialistes seleccionats/as 28 i 29 de novembre de 2023.


LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS/AS I EXCLOSOS/AS

Accés al llistat. Prema aquí.

Es recorda que el pròxim dia 27 de novembre és el dia establit per a la publicació de les llistes provisionals d’especialistes seleccionats.


LLISTAT PROVISIONAL D’ADMITIOS/AS I EXCLOSOS/AS

Accés al llistat. Prema aqui

Es recorda que el dia 23 de novembre és el dia establit per a les reclamacions relatives a la llista anterior en la secretaria del centre


L’I.E.S. Mare Nostrum d’Alacant selecciona a dos professors o professores especialistes per a la impartició en torn de demà, en el Grau Bàsic en Informàtica d’Oficina de la Família Professional d’Informàtica i Comunicacions, dels següents mòduls agrupats:

Especialista 1
(Total 15h/sem)
Mòdul 3031. Ofimàtica i arxiu de documents 9 h.
Mòdul 3030. Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació 6 h.
Especialista 2
(Total 9h/sem)
Mòdul 3029. Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics 9h.

NORMATIVA REGULADORA I REQUISITS PER A L’ACCÉS

 • Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, s’aproven catorze títols professionals bàsics, es fixen els seus currículums bàsics i es modifica el Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establits en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
 • Article 95.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de Maig, d’educació redactat per l’apartat un de la disposició final primera de la L.O. 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la Formació Professional: “Excepcionalment, per a la impartició de mòduls professionals en determinades especialitats es podrà incorporar, com a experts del sector productiu, atenent la seua qualificació i a les necessitats del sistema educatiu, a professionals, no necessàriament titulats, que desenvolupen la seua activitat en l’àmbit laboral. Aquesta incorporació es realitzarà en règim laboral, d’acord amb la normativa que resulte d’aplicació”
 • Decret 296/1997, de 2 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regula el règim de contractació de professors especialistes

Els aspirants a ser contractats com a professorat especialista hauran de complir les condicions generals exigides per a l’ingrés en la funció pública docent, establides en l’article 12 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i els requisits específics del professorat especialista.

Els requisits generals per als qui aspiren a ocupar un lloc de professorat especialista són els següents:

 1. Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o cònjuge qualsevol que siga la seua nacionalitat dels espanyols i dels nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i els seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents, o nacional d’algun estat, al qual siga aplicable els Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l’ordenament jurídic espanyol.
 2. Tindre complits els díhuit anys i no haver aconseguit l’edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació forçosa.
 3. Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.
 4. No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
 5. No estar matriculat en el mateix centre en el que se sol·licita ser professor especialista.

Els requisits específics per a ser professorat especialista són els següents:

 1. Acreditar una experiència professional reconeguda en el camp laboral corresponent, fora de l’àmbit docent, degudament actualitzada, amb almenys dos anys d’exercici professional vinculat a la unitat o unitats de competència a les quals s’associa el mòdul o programa, en els quatre anys immediatament anteriors al nomenament, pròrroga o renovació.
 2. Posseir la competència i qualificació necessàries per a impartir correctament els mòduls per als quals es precisa la contractació (en cas que es dispose de més d’una, la resta es valorarà com a mèrit)
  • Estudis universitaris relacionats amb carreres d’enginyeria tècnica del sector de la indústria i la tecnologia de la informació:
   • I. en Informàtica
   • I. de computadors.
   • L. Informàtica.
   • I.T. en Informàtica de Gestió.
   • I.T. en Informàtica de Sistemes.
   • D. en Informàtica.
   • I.T. en Computació i Informàtica.
   • I.T Tècnic en telecomunicacions
  • Estudis finalitzats de grau superior de la família professional en informàtica i comunicacions:
   • T.S Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (AGAFAR).
   • TS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM).
   • T.S. Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW).

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. CALENDARI DEL PROCÉS.

16 de novembre de 2023

Publicació de la convocatòria en el tauler d’anuncis del centre i en la pàgina web.

Del 17 al 21 de novembre de 2023

Presentació de documentació en un sobre dirigit al director del centre en la secretaria de l’I.E.S. Mare Nostrum d’Alacant (Beat Francisco Castelló Aleu,s/n. 0308 Alacant – Alacant) en horari de demà de 10.00 h. a 13.30 h i dimarts i dijous de 17:30h a 19:30h. Es mostraran els originals de la documentació aportada per a la seua compulsa.

Fora d’eixe horari no serà admesa cap sol·licitud.

NO S’ADMETRÀ DOCUMENTACIÓ NI SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN FORMAT ELECTRÒNIC.

22 de novembre de 2023

Publicació de llistats provisionals d’admesos/as i exclosos/as.

23 de novembre de 2023

Reclamacions de llistats provisionals d’admesos/as i exclosos/as.

24 de novembre de 2023

Publicació de llistes definitives d’admesos/as i exclosos/as.

27 de novembre de 2023

Publicació de llistes provisionals d’especialistes seleccionats/as

Del 28 al 29 de novembre de 2023

Reclamacions de llistes provisionals d’especialistes seleccionats/as

30 de novembre de 2023

Publicació de llistes definitives d’especialistes seleccionats/as

Els aspirants aportaran la següent documentació:

 1. Fotocòpia del document nacional d’identitat, document similar del país d’origen o passaport vigent i, si és el cas, document d’identificació d’estranger (NIE).
 2. Curriculum vitae que incloga almenys els apartats:
  1. Dades personals.
  1. Dades de formació i/o acadèmics.
  1. Experiència laboral relacionada amb l’especialitat a la qual s’opta.
  1. Experiència docent.
  1. Altres mèrits o activitats d’interés.
 3. Certificat de l’empresa on desenvolupe o haja desenvolupat la seua activitat professional, amb expressió de la duració del contracte, descripció de les funcions i tasques exercides i el període de temps que les ha exercides, o, si és el cas, còpia del contracte laboral. En cas d’acompliment de l’activitat com a treballador autònom haurà d’acreditar documentalment aquesta circumstància, així com justificació suficient dels serveis prestats com a tal.
 4. Informe de vida laboral o certificació equivalent de la mutualitat laboral a la qual estiguera afiliat, on conste l’empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació, o si és el cas el període de cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o qualsevol altre mitjà de prova admés en dret.
 5. Instància de sol·licitud amb el model d’autobaremació emplenat (annex I) i fotocòpia dels mèrits que s’al·leguen en esta.

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ.

La contractació es realitzarà d’acord amb el Decret 296/1997, de 2 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regula el règim de contractació de professors especialistes. L’article 4 d’este Decret estableix que la selecció per a la contractació es realitzarà conforme als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Per a complir amb estos principis, l’avaluació de les persones candidates es realitzarà sobre la base del barem adjunt a esta convocatòria.

La tramitació de l’expedient de contractació i, si és el cas, la signatura del contracte, quedarà supeditada a la disponibilitat de la preceptiva autorització de cobertura del lloc, podent suspendre’s o modificar-se (inclosa la previsió d’horari lectiu) sense cap mena d’indemnització als interessats en este.

A l’horari lectiu del professor especialista se li sumaran les hores complementàries establides per la Conselleria d’Educació.

BAREMS DE MÈRITS (TOTAL 100 PUNTS).

El/la aspirant haurà d’emplenar en l’apartat d’autobaremació els punts de què disposa segons el seu criteri. La Comissió avaluadora de l’I.E.S. Mare Nostrum d’Alacant, confirmarà o modificarà aquesta baremació en l’apartat de Baremació C. EV.

La comissió de selecció estarà formada pel següent professorat del centre I.E.S. Mare Nostrum d’Alacant.

 • Sr. José Manuel Pastor Lillo
 • Sra. Elisa Noguera Robles
 • Sr. Arturo del Bri Buforn
 • Sr. Juan Carlos Valero González

Accés a la convocatòria, prema ací

Accés a l’Annex I, prema ací.

Sessió per a aclarir dubtes de secretària

Sessió dijous dia 28 de setembre de 2023 a les 16.45 hores per a aclarir dubtes a tots els estudiants que es connecten. Prem ací per a veure el vídeo de la videoconferència.

Podcast "La secretària respon " és un programa creat per l'estudi de podcast de l'IES Mare Nostrum en el canal de Spotify "Onda Mare" on responderémos a dubtes i preguntes que em feu sempre sobre convalidacions, matrícula, exempció de FCT, ampliacions de matrícula, renúncies, convocatòries, tramitació de titulació, etc. Si tens algun dubte general que vols plantejar-nos pots enviar un missatge de veu per Whatsapp al número +34 645 704 980, cada mes es farà un podcast plantejant els vostres dubtes i intentarem respondre-les en el podcast. Et deixe l'enllaç al podcast, prem ací per a anar a Onda Mare en Spotify.

Canal de Youtube de la secretària del centre. Prem ací per a anar al canal.

SOL·LICITUD D’ACCÉS A WEB FAMÍLIA

Informació sobre Web Família

Si és alumne major d’edat o pare, mare, tutor o tutora d’algun alumne que estiga cursant estudis en qualsevol centre públic de la Comunitat Valenciana, pot sol·licitar les claus per a utilitzar esta aplicació.

Instruccions per a accedir a la Web Família

L’adreça d’accés a la Web família és https://familia.edu.gva.es

Per a tindre accés a esta informació és necessari ser mare, pare, tutor o tutora legal de l’alumne o alumna, o alumne major d’edat d’educació semipresencial i donar-se d’alta en este servei.

Els passos a seguir per a donar-se d’alta són els següents:

 1. Descarregar la sol·licitud corresponent. També la podrà facilitar el centre docent on estiga matriculat el seu fill o filla. Model sol·licitud accés a Web Família.
 2. Alumnes d’ensenyament PRESENCIAL: Emplenar i entregar en persona, per correu ordinari o certificat en el centre (mai per correu electrònic) l’imprés de sol·licitud. La sol·licitud pot realitzar-se per un o tots dos pares o tutors; en eixe cas, cadascun d’ells haurà d’emplenar i signar una sol·licitud. No fa falta renovar la sol·licitud cada any, s’entén que mentre estiguen matriculats els seus fills en el mateix centre disposarà del servei. Únicament si es matricula un altre membre de la unitat familiar haurà de sol·licitar-lo. Per tant, si ja la va sol·licitar l’any passat, no serà necessari tornar a tramitar-la. Si els seus fills assisteixen a diferents centres, haurà de sol·licitar-ho en cadascun d’ells.
 3. Alumnes d’ensenyament SEMIPRESENCIAL: Este tràmit es fa per “Aules”, en la “Secretària Virtual” hi ha un apartat per a realitzar-lo. També pots enviar la teua sol·licitud a l’email 03012736.info@edu.gva.es i intentarem tramitar la teua sol·licitud com més prompte millor.
 4. Activació de l’accés:
  1. En cas d’haver sol·licitat accés a Web família, l’aplicació ITACA li notificarà a través del correu electrònic proporcionat en la seua sol·licitud la contrasenya per a l’accés.
  2. Per a accedir a la pàgina haurà d’introduir com a usuari el seu NIF i com a contrasenya la que haja rebut. Podrà canviar-la en la seua primera connexió o posteriorment.

Sol·licitud plaça ESO llista d’espera

Sol·licitud alumnat d’ESO que ha participat en el procés d’admissió per al curs 23-24 i no té plaça en l’IES Mare Nostrum

Se cita a les famílies d’aquells alumnes que han participat en el procés d’admissió per al curs 23-23 i no han obtingut plaça en els estudis de l’ESO de l’IES Mare Nostrum, el divendres 1 de setembre de 10 a 12 hores, deuen per la secretària del centre per a emplenar un formulari amb dades que s’enviaran a la Conselleria d’Educació.

Aquest formulari sol el podrà emplenar aquell alumnat que haja participat en el procés d’admissió, no haja obtingut plaça i complisca algun dels següents requisits:

 • Que vinga a escolaritzar-se al sistema educatiu espanyol des d’un sistema educatiu estranger.
 • Que vinga d’un centre privat no subjecte a fons públics.
 • Que vinga d’un centre concertat i al·legue que vol un centre públic.
 • Que haja canviat de localitat o de zona.

La comissió d’escolarització procedirà a l’assignació de vacants a partir del 7 de setembre. Es dirà a partir d’aqueixa data.

Llistats admesos definitius i matrícula d’FP Bàsica

LLISTATS DEFINITIUS FP BÀSICA CURS 23-24

Llistats definitius de Formació Professional Bàsica:

 • Admesos. Prem ací per a descarregar llistat.
 • No admesos. Prem ací per a descarregar llistat.

IMPORTANT: Formalitzar la matrícula de manera PRESENCIAL en la secretària del centre des del 13 al 18 de juliol, si no es fa ES PERDRÀ LA PLAÇA i es dirà als alumnes de la llista d’espera.

El sobre de matrícula d’FP BÀSICA està en la consergeria del centre, podeu passar a recollir-lo aquells alumnes que esteu admesos.

INFORMACIÓ PUBLICACIÓ DE NOTES I TERMINIS DE RECLAMACIONS

Publicació de notes a Ítaca, accés con la Web Família.

 • 2° Batxillerat es publiquen el 13 de juny, RECLAMACIONS el 14, 15, 16 juny reclamacions.
 • 1° Batxillerat i 1° Cicles Formatius es publiquen el 14 de juny, RECLAMACIONS 15, 16 i 19 juny.
 • 2° Cicles Formatius es publiquen el 19 de juny, RECLAMACIONS el 26, 27 i 28 de juny.

MODIFICACIÓ!!! Dates d’examen Proves d’Accés 2023


Examen de Prova d'Accés Grau Mitjà:

Dilluns 23 i dimarts 24 de maig de 2023, en SALON d'ACTES ( 9.00 del matí)

Important portar Identificació (DNI, NIE, Passaport, Carnet escolar, etc.) per a poder realitzar l'examen.

GRAU MITJÀ: Lloc de l'examen Sala d'actes
Dilluns 22 de maig 2023 Dimarts 23 de maig 2023
9-10 h Llengua 9-10 h Matemàtiques
10.15 – 11.15 h Ciències socials: Geografia i Història 10.15-11 h Ciències de la Naturalesa
11.30-12.15 h Anglés 11.15-12 h Tractament de la informació

Examen de Prova d'Accés Grau Superior opció A i B:

A causa del tancament del centre el dia 23 de maig de 2023 per l'emergència de pluja, es posposa l'examen de hui al dilluns 29 de maig a la mateixa hora.

Dilluns 22 maig (15.00 h) i dilluns 29 de maig (16.00 h) de 2023 , en SALON d'ACTES

Important portar Identificació (DNI, NIE, Passaport, Carnet escolar, etc.) per a  poder realitzar l'examen.

GRAU SUPERIOR: Lloc de l'examen Sala d'actes del centre
Dilluns 23 de maig Dilluns 29 de Maig
15.00-16.15 Llengua 16.00-17.15 Especifica1 i Especifica2

Se cita a tots els alumnes a les 16.00 per a iniciar la part específica.

Geografia i Història

Economia

Física i Química

Dibuix tècnic

Tecnologia

16.30-17.45 Anglés
18.00-19.15 Matemàtiques 17.30-18.45
19.30-20.15 Informàtica
 • Publicació provisional de notes 1 juny.
 • Reclamació a les notes provisionals des de 2 al 6 de juny
 • Llistat de notes DEFINITIU el 8 de juny.
 • Acabe de lliurament de documentació justificativa per a les exempcions del 21 de març al 30 de juny de 2023. Per a l'alumnat que es trobe cursant 4ºESO, podran entregar la documentació justificativa d'exempció d'alguna part de la prova d'accés de grau mitjà fins al 30 de juny de 2023 en el centre examinador, i els centres expediran la certificació de complir el Requisit Acadèmic per haver aprovat aquesta prova d'accés a cicles de grau mitjà fins al 3 de juliol de 2023.
 • Lliurament de certificats finals des del 7 juny al 3 juliol.

PROVES LLIURES

Proves per a l’obtenció del títol de Tècnic/a o Tècnic/a Superior de F.P.

 • Dates INSCRIPCIÓ: Del 30 de gener al 10 de febrer de 2023, els dos inclusivament.
 • Publicació llestes provisionals de persones admeses i excloses: 17 de febrer 2023.
 • Reclamació llestes provisionals de persones admeses i excloses: del 20 al 21 de febrer de 2023.
 • Publicació llestes definitives de persones admeses i excloses: 27 de febrer de 2023.
 • Sol·licitud d’anul·lació de matrícula: Fins al 29 de març de 2023.
 • Publicació per part del Centre Examinador de les orientacions a l’alumnat: Fins al 7 de març de 2023.
 • Realització proves: entre el 18 i el  28 d’abril de 2023 en calendari que es publicarà oportunament.
 • Reclamacions de les qualificacions: dins dels 3 dies hàbils següents a la publicació dels resultats.

Procediment de SOL·LICITUD de matrícula de les proves per a l’obtenció dels títols de Tècnic/a i Tècnic/a Superior de Formació Professional, any 2023.

Més informació: http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/pruebas-para-obtener-el-titulo-de-tecnico-y-tecnico-superior

LLISTES PROVISIONALS DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

ORIENTACIONS A l’ALUMNAT

LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

CALENDARI DE LES PROVES

RESULTATS PROVISIONALS

Les reclamacions de la proves es presentaran per escrit, al president o presidenta de la comissió avaluadora dins dels tres dies hàbils següents a la publicació dels resultats. (4, 5 i 8 de maig de 2023)

RESULTATS DEFINITIUS

Beques d’FP desplaçament.

Publicació dels llistat d’admesos i exclosa en la beques d’FP de les diferents modalitats per a aquest curs 2021-22

Resultats de CONCESIJÓN – NO CONCESSIÓ Beques d’FP

DESPLAÇAMENT DUAL EMPRESES

DESPLAÇAMENT FCT

DESPLAMIENTO ASSISTÈNCIA FP

Presentació de reclamacions en la secretària del centre els dies 26,27 i 28 de juliol 2022.


Prem sobre els enllaços per a descarregar l’arxiu i consultar les dades. S’han omesos dades personals, com a DNI, NIA, adreça etc

Per a presentar reclamació es pot realitzar en la secretària del centre el dilluns 30 i dimarts 31 de maig.