SOL·LICITUD D’ACCÉS WEB FAMÍLIA

Si és alumne major d’edat o pare, mare, tutor o tutora d’algun alumne que estiga cursant estudis en qualsevol centre públic de la Comunitat Valenciana, pot sol·licitar les claus per a utilitzar esta aplicació.

REGISTRE EN L’APLICACIÓ WEB FAMÍLIA

Per a aconseguir accés a Web Família, seguisca els següents passos:

 1. Descarregue i complete el model de sol·licitud d’accés a la Web Família: És molt important escriure i revisar bé l’adreça de correu electrònic que es desitge utilitzar, ja que serà en esta on es rebrà la contrasenya per a accedir per primera vegada a l’aplicació. Descarregar model de sol·licitud.
 2. Una vegada completat, entregue-ho en la secretaria del centre: El centre verificarà les dades de la sol·licitud i introduirà l’adreça de correu electrònic indicada en ITACA. A continuació, es generarà una contrasenya que rebrà en l’adreça de correu electrònic indicat.
 3. Revise els missatges rebuts del seu compte de correu: Rebrà un correu amb el següent assumpte: LLIURAMENT DE CLAU – ACCÉS A WEB FAMILIA.EDU.GVA.ES. En este correu rebrà la contrasenya per a accedir per primera vegada a l’aplicació, així com informació relacionada amb esta.

IMPORTANT:

 • L’alumnat d’ensenyament presencial pot entregar la sol·licitud en persona, per correu ordinari o certificat (mai per correu electrònic).
 • L’alumnat d’ensenyament semipresencial pot realitzar este tràmit per «Aules», en la «Secretària Virtual» hi ha un apartat per a això. També pots enviar la teua sol·licitud a l’email  03012736.info@edu.gva.es i s’intentarà tramitar la sol·licitud com més prompte millor.

ACCÉS A L’APLICACIÓ WEB FAMÍLIA

Per a accedir a l’aplicació Web Família, has d’accedir a l’adreça: https://familia.edu.gva.es

L’usuari/a per a accedir a la Web Família pot ser:

 • NIF. Escriga el seu NIF sense espais entre els números i la lletra. Exemple 12345678Z. El sistema autocompleta amb un zero a l’esquerra fins a completar 10 caràcters. NO fa falta que ho pose vosté.
 • NIE/Passaport. En estos casos el sistema no pot completar de manera automàtica donada la varietat de casos, per la qual cosa l’usuari completarà amb zeros a l’esquerra fins a 10 caràcters en cas de Passaport i amb zeros a l’esquerra després de la primera lletra en cas de NIE.
  • Exemple de Passaport: CA12345W l’usuari serà 00CA12345W
  • Exemple de NIE: X1234567L l’usuari serà X01234567L

CONSIDERACIONS

 • La sol·licitud d’accés és personal. En cas d’alumnat menor d’edat, cada familiar (pare/mare/tutor/a legal), haurà d’emplenar i firmar una sol·licitud de manera individual amb les dades sol·licitades per a cadascun dels centres educatius on existisquen matrícules actives dels seus fills/as. Poden sol·licitar accés els dos tutors legals, mare i/o pare, així com l’alumnat major de 18 anys.
 • No és necessari renovar la sol·licitud cada any mentres que el seu fill/a no canvie d’ensenyament o de centre educatiu. Per exemple, si canvia de l’ensenyament Primari a Secundària, encara que romanga en el mateix centre educatiu, haurà de tornar a sol·licitar l’accés mitjançant el model de sol·licitud d’accés a la Web Família.
 • Podrà canviar la contrasenya, una vegada dins de la plataforma, en la part superior polse sobre l’etiqueta on es mostren les seues dades personals i complete el formulari de l’apartat ‘Canviar contrasenya’. Una vegada confirmada la nova contrasenya, la pròxima vegada que accedisca a la Web Família ja haurà d’accedir amb la nova contrasenya.
 • Si ha oblidat la contrasenya d’accés, des de la pantalla d’accés a la Web Família, pot generar una nova de manera automàtica polsant sobre ‘He oblidat la meua contrasenya’. Complete les dades sol·licitades utilitzant l’usuari i el correu electrònic amb els quals es va donar d’alta en la Web Família.