BORSA DE TREBALL

L’IES Berenguer Dalmau disposa d’un servei de BORSA D’OCUPACIÓ amb l’objectiu d’afavorir la inserció laboral dels nostres titulats/as i de servir de nexe d’unió entre les empreses locals i el nostre alumnat.
Per a això el centre disposa d’un formulari web en el qual les empreses poden descriure les ofertes d’ocupació que tinguen, indicant les necessitats i llocs requerits dins de les famílies professionals que s’ofereixen en el nostre centre: Serveis a la Comunitat i Administració. Les ofertes romandran en la web durant un mes des de la data de la seua publicació.
Són els titulats i titulades els qui envien directament a l’empresa el seu currículum sobre la base del perfil sol·licitat i les característiques del contracte oferit.
A partir d’aquest moment l’empresa és la que decideix sobre el procés de selecció.
Des de l’IES Berenguer Dalmau, no valorem les ofertes, ni tampoc participem en la selecció de els/as candidats/es, solament servim de nexe d’unió entre les empreses i els nostres titulats amb l’ànim de millorar la inserció laboral d’aquests.
Per a més informació:
borsatreball.iesberenguerdalmau@gmail.com

FORMULARI EMPRESES
Accés al Formulari
ACCÉS ALUMNAT BORSA DE TREBALL
Accés a ofertes de treball

Conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l’IES BERENGUER DALMAU amb C.I.F. Q9655467J informa que les dades d’empresa, així com les dades de contacte facilitats, seran tractats per l’entitat amb la finalitat publicar la seua oferta d’ocupació en la plataforma web de l’IES Berenguer Dalmau. Atenent la seua sol·licitud, aquestes dades personals seran publicades en la plataforma d’ocupació esmentada a fi que tercers professionals puguen tindre coneixement de la seua oferta, contacten amb la seua entitat si ho desitgen o els facen arribar el seu CV o qualsevol altra informació relacionada amb aquesta. Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seues dades, remetent una sol·licitud per escrit a l’adreça Av. Blaco Ibañez, 13 de CATARROJA o a través de l’adreça de correu electrònic borsatreball.iesberenguerdalmau@gmail.com, adjuntant fotocòpia del seu DNI o document equivalent. Pot sol·licitar informació addicional sobre la manera en què tractem les seues dades dirigint-se al correu electrònic borsatreball.iesberenguerdalmau@gmail.com.