EQUIP DIRECTIU
ORGANIGRAMA
Vicedirector
Cap d’estudis FP (vesprada)

Director
Cap d’estudis ESO i Batxillerat
Secretaria

Cap d’estudis FP (matí)
Vicesecretaria