Beques 2022/2023 : Termini fins el 12 de maig

Es recorda el nou termini de sol·licitud de beca per al curs 2022/2023, que es va iniciar el passat 30 de març i que finalitza el pròxim 12 de maig.

No es podran sol·licitar beques amb posterioritat.

És especialment important que l’alumnat de l’últim curs de les diferents etapes educatives cursades en el centre, així com a l’alumnat que el pròxim curs iniciarà estudis superiors, sol·licite la beca dins del termini esmentat.

La sol·licitud s’haurà d’emplenar mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Departament o de la pàgina oficial d’educació i fp:

Accés a la Resolució: https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/12/pdfs/BOE-B-2022-7804.pdf